Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deltyba (delamanid) – Zāļu apraksts - J04AK06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDeltyba
ATĶ kodsJ04AK06
Vieladelamanid
RažotājsOtsuka Novel Products GmbH

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Deltyba 50 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 50 mg delamanīda (Delamanid).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra apvalkotā tablete satur 100 mg laktozes (monohidrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkota tablete (tablete).

Apaļa, dzeltena apvalkota tablete.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Deltyba ir paredzēts lietošanai pieaugušiem pacientiem, kuriem diagnosticēta multirezistenta plaušu tuberkuloze (MDR-TB), kā atbilstoša kombinēta režīma sastāvdaļa, kad rezistences vai panesamības dēļ citādi nav iepējams izveidot efektīvu ārstēšanas režīmu (skatīt 4.2, 4.4 un 5.1 apakšpunktu).

Jāievēro oficiālās vadlīnijas par pareizu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

4.2Devas un lietošanas veids

Ārstēšanu ar delamanīdu būtu jāuzsāk un jānovēro ārstam, kam ir pieredze multirezistentas mikobaktēriju tuberkulozes ārstēšanā.

Multirezistentas tuberkulozes (MDR-TB) ārstēšanai Delamanīds vienmēr jālieto kā daļa no atbilstošas kombinētās shēmas (skatīt 4.4 un 5.1 apakšpunktu).

Saskaņā ar PVO vadlīnijām pēc 24 nedēļu delamanīda terapijas kursa beigām jāturpina ārstēšana, izmantojot atbilstošu kombinēto shēmu.

Ir ieteicams, ka delamanīdu ievada tieši novērojamā ārstēšanas (DOT) veidā.

Devas

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir 100 mg divreiz dienā, 24 nedēļas.

Gados vecāki pacienti (≥65 gadus veci)

Dati par lietošanu gados vecākiem pacientiem nav pieejami.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devu pielāgot nav nepieciešams. Nav datu par delamanīda lietošanu pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem un tā lietošana nav ieteicama (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem devu pielāgot nav nepieciešams. Delamanīdu nav ieteicams lietot pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.4 un 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Delamanīda drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam līdz šim nav pierādīta.

Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Delamanīds jālieto ēšanas laikā.

4.3

Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā minētajām palīgvielām.

-

Albumīna līmenis serumā < 2,8 g/dl (informāciju par lietošanu pacientiem, kuru albumīna

 

līmenis ir ≥2,8 g/dl, skatīt 4.4 apakšpunktā).

-

Zāļu, kas ir spēcīgi CYP3A4 inducētāji (piem., karbamazepīna), lietošana.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav datu par ārstēšanu ar delamanīdu ilgākā laika periodā par 24 nedēļām.

Nav klīnisku datu par delamanīda lietošanu

-ekstrapulmonāras tuberkulozes (piem., centrālās nervu sistēmas, kaulu) gadījumā;

-citu mikobaktēriju sugu, nekā M. tuberculosis kompleksa izraisītu infekciju ārstēšanā;

-latentas M. tuberculosis infekcijas gadījumā.

Nav klīnisku datu par delamanīda lietošanu, ja to izmanto kā kombinēta režīma sastāvdaļu pret zālām jutīgas

M. tuberculosis gadījumā.

Saskaņā ar PVO rekomendācijām delamanīdu MDR-TB ārstēšanai jālieto tikai piemērotā kombinācijas režīmā, lai pret to neveidotos rezistence.

Ārstēšanas laikā ir radusies rezistence pret delamanīdu. Domājams, ka rezistences pret delamanīdu izveidošanās risks ir palielināts, ja to lieto kopā ar dažām zālēm, kam prognozēta aktivitāte un/vai kad šie papildu līdzekļi neietilpst starp tiem, ko uzskata par efektīvākajiem pret M. tuberculosis. Turklāt ierobežoti klīniskie dati liecina, ka delamanīda pievienošana MDR-TB ārstēšanas režīmam, kas bija rezistenta pret rifampicīnu un izoniazīdu, bet citādi jutīga, nodrošina vislielāko efektīvi, bet, delamanīdu lietojot labāko pieejamo shēmu ietvaros, kuri varētu būt radīti XDR-TB ārstēšanai, efektivitāte bija zemākā.

QT pagarināšanās

Pacientiem, kurus ārstē ar delamanīdu novērota QT pagarināšanās. Šī pagarināšanās lēnām palielinās laika gaitā pirmajās 6-10 ārstēšanas nedēļās un pēc tam paliek stabila. QTc pagarināšanās ļoti cieši korelē ar galveno delamanīda metabolītu DM-6705. Plazmas albumīns un CYP3A4 attiecīgi regulē DM-6705 veidošanos un metabolīsmu (skatīt zemāk Īpaši apsvērumi).

QT intervāla pagarināšanās efekta apjoms

Ar placebo kontrolētā pētījumā, kurā pacientus ar MDR-TB ārstēja ar 100 mg delamanīda divreiz dienā , novēroja vidējo QTcF pagarināšanos salīdzinājumā ar sākotnējo rādītāju par 7,6 ms pēc 1 mēneša un par 12,1 ms pēc 2 mēnešiem. 3% pacientu kādā pētījuma brīdī novēroja 60 ms vai vairāk pagarinājumu un 1

pacientam QTcF intervāls pagarinājās >500 msek. (skatīt 4.8 apakšpunktu). Neradās neviens Torsades de Pointes vai ar iespējamu proaritmijas rašanos saistīts īslaicīgs gadījums.

Vispārīgie ieteikumi

Pirms ārstēšanas sākuma un reizi mēnesī, delamanīda ārstēšanas kursa laikā ieteicams veikt elektrokardiogrammu (EKG). Ja QTcF >500 ms vai nu pirms pirmās delamanīda devas, vai ārstēšanas laikā, ārstēšanu ar delamanīdu nedrīkst sākt vai tā ir jāpārtrauc. Ja QTcF intervāla ilgums ārstēšanas ar delamanīdu laikā pārsniedz 450/470 ms vīriešiem/sievietēm, šiem pacientiem biežāk jāveic EKG kontrole. Tāpat arī sākumā ieteicams noteikt elektrolītu, piemēram, kālija, līmeni serumā un, ja nepieciešams, koriģēt to.

Īpaši apsvērumi

Sirds slimību riska faktori

Ārstēšanu ar delamanīdu nevajadzētu uzsākts pacientiem ar sekojošajiem riska faktoriem, ja vien delamanīda iespējamais ieguvums tiek atzīts par lielāku nekā potenciālie riski. Šādiem pacientiem ir jāveic ļoti regulāra EKG novērošana, visā ārstēšanas ar delamanīdu laikā.

-Zināma iedzimta QTc intervāla pagarināšanās vai jebkāds klīniskais stāvoklis, par kuru zināms, ka tas var pagarināt Qtc intervālu vai QTc > 500 ms.

-Simptomātiskas sirds aritmijas vai klīniski nozīmīgas bradikardijas anamnēzē.

-Jebkādi predisponējoši sirds aritmijas stāvokļi, piemēram, smaga hipertensija, kreisā kambara hipertrofija (ieskaitot hipertrofisku kardiomiopātiju) vai sastrēguma sirds mazspēju kopā ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju.

-Elektrolītu līdzsvara traucējumi, īpaši hipokaliēmija, hipokalciēmija vai hipomagniēmija.

-Zāļu lietošana par kurām zināms ka tās pagarina QTc intervālu. Tās iekļauj (bet neaprobežojas ar):

-Antiaritmiskos līdzekļus (piem., amiodarons, dizopiramīds, dofetilīds, ibutilīds, prokaīnamīds, hinidīns, hidrohinidīns, sotalols).

-Neiroleptiskos līdzekļus (piem. fenotiazīni, sertindols, sultoprīds, hlorpromazīns, haloperidols, mesoridazīns, pimozīds vai tioridazīns), antidepresantus.

-Dažas pretmikrobu vielas ieskaitot:

-makrolīdus (piem., eritromicīns, klaritromicīns)

-moksifloksacīns, sparfloksacīns (skatīt apakšpunktu 4.4 saistībā ar citu fluorhinolonu lietošanu)

-triazola pretsēnīšu līdzekļi

-pentamidīns

-sakvinavirs

-Daži antihistamīni bez sedatīvas iedarbības (piem., terfenadīns, astemizols, mizolastīns).

-Cisaprīds, droperidols, domperidons, bepridils, difemanīls, probukols, levometadils, metadons, kapmirtes alkaloīdi, arsēna trioksīds.

Hipoalbuminēmija

Klīniskajā pētījumā, hipoalbuminēmijas esamība bija saistīta ar palielinātu QTc intervāla pagarinājuma risku pacientiem, kurus ārstēja ar delamanīdu. Delamanīds ir kontrindicēts pacientiem, kuriem albumīna līmenis ir <2,8 g/l (skatīt 4.3 apakšpunktu). Pacientiem, kam delamanīda lietošana tiek sākta, kad albumīnu koncentrācija serumā ir <3,4 g/dl, vai kam albumīna koncentrācija serumā pazeminās līdz šādai pakāpei ārstēšanas laikā, ļoti bieži jāveic EKG monitorings, visā ārstēšanas laikā ar delamanīdu.

Lietošana vienlaikus ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

Delamanīda lietošana vienlaikus ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru (lopinavīrs/ritonavīrs) bija saistīta ar par

30 % intensīvāku metabolīta DM-6705 iedarbību, ko saista ar QTc pagarinājumu. Tādēļ gadījumā, ja uzskata par nepieciešamu delamanīda lietošanu vienlaikus ar jebkādu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru, ieteicams ļoti biežs EKG monitorings, visā ārstēšanas laikā, kad tiek lietots delamanīds.

Delamanīda lietošana vienlaikus ar hinoloniem

Visas QTcF pagarināšanās virs 60 ms bija saistītas ar vienlaicīgu fluorohinolonu lietošanu. Tādējādi, ja no vienlaicīgas lietošanas nevar izvairīties, lai izveidotu adekvātu MDR-TB ārstēšanas režīmu, ir ieteicama ļoti bieža EKG novērošana visā ārstēšanas laikā ar delamanīdu.

Aknu darbības traucējumi

Deltyba nav ieteicams lietot pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt

4.2 un 5.2 apakšpunktu).

HIV inficēti pacienti

Nav pieredzes delamanīda lietošanā pacientiem, kurus vienlaikus ārstē pret HIV (skatīt 4.5 apakšpunktu).

Datu ierobežojums delamanīda efektivitātei

Vienā nejaušinātā, kontrolētā pētījumā, kas ilga 2 mēnešus, un atklātā pētījuma pagarinājumā, kas ilga 6 mēnešus, tika iegūti pierādījumi papildus informācijai par ilgstošiem iznākumiem pēc MDR-TB ārstēšanas beigām (skatīt 5.1 apakšpunktu).

Biotransformācija un izvadīšana

Pilns delamanīda metaboliskais profils cilvēkā vēl nav ticis pilnībā noskaidrots (skatīt 4.5 un 5.2 apakšpunktā). Tādējādi potenciālās zāļu mijiedarbības ar delamanīdu un iespējamās sekas, kas ir klīniski nozīmīgas, ieskaitot kopējo efektu uz QTc intervālu, nevar būt pārliecinoši paredzētas.

Palīgvielas

Deltyba apvalkotās tabletes satur laktozi. Pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes uzsūkšanās traucējumiem nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pilns delamanīda metaboliskais profils cilvēkam vēl nav ticis pilnībā noskaidrots (skatīt 4.4 un 5.2 apakšpunktā).

Citu zāļu ietekme uz Deltyba

Citohroma P450 3A4 inducētāji

Klīniski zāļu mijiedarbības pētījumi par lietošanu veseliem cilvēkiem liecina, ka samazina delamanīda efektu par 45 %, 15 dienas lietojot kopā ar spēcīgu citohroma P450 (CYP) 3A4 inducētājiem (Rifampicīnu 300 mg katru dienu) kopā ar delamanīdu (200 mg katru dienu). Lietojot delamanīdu kopā ar vāju inducētāju efavirenzu, nav novērota klīniski nozīmīga tā efektivitātes samazināšanās, lietojot pie devas 600 mg dienā kopā ar delamanīdu 100 mg divas reizes dienā 10 dienas.

Zāles pret HIV

Klīniskos zāļu – zāļu mijiedarbības pētījumiem veseliem pacientiem, delamanīds tika lietots viens pats (100 mg divas reizes dienā) un ar tenofovīru (300 mg dienā) vai lopinavīru/ritonavīru (400/100 mg dienā) 14 dienas un efavirenzu 10 dienas (600 mg dienā). Delamanīda efektivitāte nemainījās (<25 % atšķirība) pret- HIV zālēm tenofovīru un efavirenzu, bet, lietojot kopā ar pret-HIV zālēm, kas satur lopinaviru/ritonaviru, nedaudz palielinās.

Deltyba ietekme uz citām zālēm

In-vitro pētījumi ir parādījuši ka delamanīds nenomāc CYP450 izoenzīmus.

In-vitro pētījumi ir parādījuši, ka delamanīds un tā metabolīti neietekmē transportētājus MDR1(p-gp), BCPR, OATP1, OATP3, OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3, BSEP koncentrācijā, kas aptuveni 5 līdz 20 reizes pārsniedza Cmax līdzsvara koncentrācijā. Tomēr, tā kā koncentrācija zarnās, iespējams, var būt lielāka kā vairāki šie Cmax, delamanīds var ietekmēt šos transportētājus.

Prettuberkulozes zāles

Klīniskos zāļu – zāļu mijiedarbības pētījumos veseliem indivīdiem delamanīds tika lietots viens pats (200 mg dienā) un kopā ar rifampicīnu/ isoniazīdu/pirazinamīdu (300/720/1800 mg dienā) vai etambutolu (1100 mg dienā) 15 dienas. Vienlaikus lietotu pret-TB zāļu (rifampicīna [R]/izoniazīda [H]/pirazinamīda [Z] )

nesamazināja efektivitāti. Lietošana kopā ar delamanīdu ievērojami palielināja etambutola koncentrāciju plazmā līdzsvara stāvoklī – par aptuveni 25 %; tā klīniskā nozīme nav zināma.

Zāles pret HIV

Klīniskos zāļu – zāļu mijiedarbības pētījumiem veseliem pacientiem, delamanīds tika lietots vienas pats (100 mg divas reizes dienā) un ar tenofovīru (300 mg dienā) vai lopinavīru/ritonavīru (400/100 mg dienā) 14 dienas un efavirenzu 10 dienas (600 mg dienā). Delamanīds, lietots kopā ar zālēm pret HIV, piemēram, tenofoviru, lopinaviru/ritonaviru un efavirenzu, neietekmē šo zāļu efektivitāti.

Zāles ar potenciālu pagarināt QTC

Jābūt uzmanīgiem lietojot delamanīdu pacientiem, kuri jau lieto zāles kas saistītas ar QT pagarināšanos (skatīt 4.4 apakšpunktā). Lietošana kopā ar moksifloksacīnu un delamanīdu MDR-TB pacientiem nav tikusi pētīta. Moksifloksacīnu nav ieteicams lietot pacientiem, kuri tiek ārstēti ar delamanīdu.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Ir ļoti maz datu par delamanīda lietošanu grūtniecēm.

Pētījumi ar dzīvniekiem ir pierādījuši reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3 apakšpunktā).Deltyba nav ieteicams lietot sievietēm stāvoklī un sievietēm, kam var būt bērni, ja vien viņas nelieto uzticamus kontracepcijas līdzekļus.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai šis medikaments vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pieejamie farmakokinētiskie dati dzīvniekiem ir pierādījuši, ka delamanīds un/vai tā metabolīti izdalās pienā. Tā kā nav iespējams izslēgt iespējamo risku zīdaiņiem, Deltyba lietošanas laikā sievietēm ieteicams nebarot ar krūti.

Fertilitāte

Deltyba dzīvniekiem neietekmē tēviņu vai mātīšu fertilitāti (skatīt 5.3 apakšpunktā). Nav datu par delamanīda ietekmi uz cilvēku fertilitāti.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr pacientiem jāsaka, lai viņi nevadītu transportlīdzekļus un neapkalpotu mehānismus, ja rodas kāda blakusparādība, kas varētu ietekmēt spēju veikt šīs aktivitātes (piemēram, ļoti bieži rodas galvassāpes un trīsas).

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Turpmāk aprakstīto nevēlamo blakusparādību biežums ir balstīts uz datiem par vienu dubultmaskētu, kontrolētu klīnisko pētījumu, kurā piedalījās 481 pacients ar MDR-TB un kurā 321 pacients saņēma delamanīdu kopā ar optimizētu fona režīmu (OBR). Šīs datu kopas ierobežotā izmēra dēļ šobrīd nav iespējams skaidri atšķirt, vai turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības izraisa OBR terapija vai delamanīds.

QTc intervāla pagarinājums elektrokardiogrammā ir noteikts kā visredzamākā ar delamanīda ārstēšanu saistītā drošuma problēma (skatiet arī 4.4 apakšpunktā). Galvenie faktori, kas veicina QTc intervāla pagarināšanos, ir hipoalbuminēmija (īpaši zem 2,8 g/dl). Citas ar zālēm saistītās nevēlamās blakusparādības ir trauksme, parestēzija un trīsas.

Biežāk novērotās ar zālēm saistītās nevēlamās blakusparādības ar delamanīdu ārstētiem pacientiem (t.i., sastopamība >10%) ir slikta dūša (38,3%), vemšana (33%) un galvas reibonis (30,2%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Informācija par turpmāk tabulā uzskaitītajām nevēlamajām blakusparādībām tika saņemta no vismaz viena no 321 pacienta, kas saņēma delamanīdu iepriekš minētajā dubultaklā, ar placebo kontrolētā klīniskajā pētījumā. Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas saskaņā ar MedDRA Orgānu sistēmu klasifikāciju un Ieteicamajiem terminiem. Katrā orgānu sistēmā nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas atbilstoši biežuma kategorijām: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Tabula: nevēlamas zāļu blakusparādības uz delamanīdu

Orgānu sistēmas klase

Biežums

Biežums

Biežums

retāk

bieži

ļoti bieži

 

 

Herpes zoster

 

 

Infekcijas un infestācijas

Mutes-rīkles kandidoze

 

 

 

Tinea versicolor*

 

 

Asins un limfātiskās

Leikopēnija

Anēmija*

Retikulocitoze

Trombocitopēnija

Eozinofilija*

 

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Dehidratācija

Hipertrigliceridēmija

Hipokaliēmija

Hipokalciēmija

 

Samazināta apetīte

traucējumi

 

Hiperholesterinēmija

 

Hiperurikēmija*

 

 

Psihiskie traucējumi

Agresija

 

Bezmiegs

 

Vajāšanas murgi, murgu

 

 

 

idejas

Psihotiski traucējumi

 

 

Panikas stāvokļi

 

 

Uzbudinājums

 

 

Pielāgošanās

 

 

Trauksme un trauksmes

 

 

traucējumi ar nomāktu

 

 

traucējumi

 

 

garastāvokli

 

 

Depresija un nomākts

 

 

Neiroze

 

 

garastāvoklis

 

 

Disforija

 

 

Nemiers

 

 

Garīgi traucējumi

 

 

 

 

 

Miega traucējumi

 

 

 

Palielināts libido*

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Letarģija

Perifēra neiropātija

Galvas reiboņi

 

Līdzsvara traucējumi

Miegainība*

Galvassāpes

 

Saknīšu (radikulāras)

Hipestēzija

Parestēzija

 

sāpes

 

Trīsas

 

Sliktas kvalitātes miegs

 

 

Acu bojājumi

Alerģisks

Acu sausums*

 

konjunktivīts*

Fotofobija

 

 

 

Auss un labirinta bojājumi

 

Sāpes ausī

Troksnis ausīs

 

Pirmās pakāpes

 

Sirdsklauves

 

atrioventrikulāra

 

 

 

blokāde

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

Ventrikulāras

 

 

 

ekstrasistoles*

 

 

 

Supraventrikulāras

 

 

 

ekstrasistoles

 

 

 

 

Hipertensija

 

Asinsvadu sistēmas

 

Hipotensija

 

 

Hematoma*

 

traucējumi

 

 

 

Karstuma viļņi*

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

Dispnoja

Asins spļaušana

traucējumi, krūškurvja un

 

Klepus

 

videnes slimības

 

Orofaringeālas sāpes

 

 

 

Rīkles kairinājums

 

 

 

Rīkles sausums*

 

 

 

Iesnas*

 

Kuņģa-zarnu trakta

Disfāgija

Gastrīts*

Vemšana

traucējumi

Mutes parestēzija

Aizcietējumi*

Caureja*

 

Vēdera jutīgums*

Vēdera sāpes

Slikta dūša

 

 

Sāpes vēdera lejasdaļā

Sāpes vēdera augšdaļā

 

 

Dispepsija

 

 

 

Diskomforts vēderā

 

Aknu un/vai žults izvades

Patoloģiska aknu

 

 

sistēmas traucējumi

funkcija

 

 

Ādas un zemādas audu

Alopēcija*

Dermatīts

 

bojājumi

Eozinofilais pustulārais

Nātrene

 

 

folikulīts*

Niezoši izsitumi*

 

 

Ģeneralizēta nieze*

Nieze*

 

 

Eritematozi izsitumi

Makulopapulozi

 

 

 

izsitumi*

 

 

 

Izsitumi*

 

 

 

Akne

 

 

 

Hiperhidroze

 

Skeleta-muskuļu un

 

Osteohondroze

Artralģija*

saistaudu sistēmas bojājumi

 

Muskuļu vājums

Mialģija*

 

 

Muskuļu-skeleta sāpes*

 

 

 

Sāpes sānos

 

 

 

Sāpes ekstremitātē

 

Nieru un izvades sistēmas

Urīna aizture

Hematūrija*

 

traucējumi

Dizūrija*

 

 

 

Noktūrija

 

 

Vispārēji traucējumi un

Karstuma sajūta

Pireksija*

Astēnija

reakcijas ievadīšanas vietā

 

Sāpes krūtīs

 

 

 

Vārgums

 

 

 

Diskomforts krūtīs*

 

 

 

Perifēra tūska*

 

Izmeklējumi

ST segmenta depresija

Paaugstināts kortizola

QT pagarināšanās

 

elektrokardiogrammā

līmenis asinīs

elektrokardiogrammā

 

Paaugstināts

 

 

 

transamināžu līmenis*

 

 

 

Pagarināts aktivētā

 

 

 

daļējā tromboplastīna

 

 

 

laiks*

 

 

 

Paaugstināts gamma-

 

 

 

glutamiltransferāzes

 

 

 

līmenis*

 

 

 

Pazemināts kortizola

 

 

 

līmenis asinīs

 

 

 

Paaugstināts

 

 

 

asinsspiediens

 

 

* Šo blakusparādību biežums, delamanīdu kombinējot ar OBR grupu, bija zemāks salīdzinājumā ar placebo kopā ar OBR grupu.

Izvēlēto nevēlamo blakusparādību apraksts

QT intervāla pagarināšanās EKG

QT pagarinājums elektrokardiogrammā ir ziņota 9,9 % pacientu, kas saņēma delamanīdu pa 100 mg divreiz dienā (biežuma kategorija: bieži) un, salīdzinājumam, 3,8% pacientu, kas saņēma placebo + OBR. Ar šo blakusparādību saistīti klīniskie simptomi neradās. Gadījumu, kad QTcF intervāls bija >500 msek., sastopamība bija retāka, un to novēroja vienam pacientam (1/321 pacienta). Nekādu pavadošu klīnisko simptomu nebija, un problēma izzuda. Kopumā 12 no 321 pacienta, kas saņēma delamanīdu divreiz dienā

+ OBR, QTcF pagarinājās > 60 ms salīdzinājumā ar 0 %, lietojot placebo + OBR. Hipoalbuminēmija bija saistīta ar palielinātu QTc intervāla pagarinājuma risku (skatīt

4.4 apakšpunktu). QTc intervāla pagarināšanās tika noteikta kā izteiktākā, ar delamanīda ārstēšanu, saistītā drošības problēma. Tādēļ tas radīja 4.3 apakšpunktā aprakstīto kontrindikāciju un 4.4 apakšpunktā aprakstītos brīdinājumus. Galvenie faktori, kas veicina QTc intervāla pagarināšanos, ir hipoalbuminēmija (īpaši zem 2,8 g/dl) un hipokaliēmija. Tādēļ ieteicams ļoti bieži kontrolēt albumīna līmeni, seruma elektrolītus un EKG.

Sirdsklauves

Biežums starp pacientiem, kas lietoja 100 mg delamanīda + OBR divreiz dienā, biežums bija 8,1% (biežuma kategorija: bieži); salīdzinājumam, starp pacientiem, kas lietoja placebo + OBR divreiz dienā, biežums bija

6,3%.

Ziņošana par iespējamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu guvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālo ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju *.

4.9Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos delamanīda pārdozēšanu nenovēroja. Tomēr papildu klīniskie dati rāda, ka pacientiem, kas saņem 200 mg divreiz dienā, t.i., kopumā 400 mg delamanīda dienā, vispārējais drošības profils ir salīdzināms ar pacientiem, kas saņem ieteicamo devu — 100 mg divreiz dienā. Taču dažas blakusparādības novēroja biežāk un QT pagarināšanās biežums pieauga atkarībā no devas .

Pārdozēšanas ārstēšanai jāietver neatliekamie pasākumi delamanīda izvadīšanai no kuņģa un zarnu trakta un, ja nepieciešams, balstterapija. Bieži jākontrolē EKG.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikobaktēriju līdzekļi, antibiotikas, ATĶ kods: J04AK06.

Darbības veids

Delamanīda farmakoloģiskais darbības režīms ietver mikobakteriālās šūnu sienas komponentu, metoksimikolskābes un ketomikolskābes sintēzes inhibēšanu. Delamanīda identificētie metabolīti neuzrāda antimikobakteriālu iedarbību.

Aktivitāte pret specifiskiem patogēniem

Delamanīdam nav in vitro aktivitātes pret citām baktēriju sugām izņemot mikobaktērijas.

Rezistence

Tiek uzskatīts, ka mikobaktēriju rezistences pret delamanīdu mehānisma pamatā ir viena no 5 koenzīma F420 gēnu mutācija. In vitro spontānas rezistences veidošanās biežums mikobaktērijām bija līdzīgs kā isoniazīdam, bet augstāks nekā rifampicīnam.

Ir ziņots par rezistences izveidošanos pret delamanīdu ārstēšanas laikā (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Delamanīds nav uzrādījis krustenisko rezistenci ar citām šobrīd izmantojamām prettuberkulozes zālēm.

Jutības testēšanas robežkoncentrācijas

Klīniskajos pētījumos rezistence pret delamanīdu ir definēta kā jebkura augšana delamanīda ar koncentrāciju 0,2 μg/ml klātbūtnē, kas pārsniedz 1 % no tās, kura novērota zāles nesaturošās kontroles kultūrās Middlebrook 7H11 barotnē.

Klīnisko pētījumu dati

Vienā dubultaklā, ar placebo kontrolētā pētījumā, 161 pacients ar MDR-TB 8 nedēļas saņēma ārstēšanu ar delamanīdu 100 mg devā divreiz dienā kombinācijā ar PVO ieteiktu OBR. Divu mēnešu krēpu konversija (SCC) (t.i., Mycobacterium tuberculosis augšana pret ne augšanu pirmo 2 mēnešu laikā) novērota to pacientu vidū, kuru krēpu kultūra bija pozitīva sākumā ir norādīta tabulā zemāk delamanīdam plus OBR un placebo plus OBR ārstēšanas grupām:

 

Pacienti randomizēti

Pacienti randomizēti

 

100 mg BID + OBR

Placebo + OBR

 

 

 

SCC pie MGIT® n/N (%)

64/141 (45.4%)

37/125 (29.6%)

SCC uz cietām barotnēm n/N

64/119 (53.8%)

38/113 (33.6%)

(%)

 

 

MGIT® tubes (mēģeņu) šķidro barotņu sistēma Mikobaktēriju augšanas identificēšanai n= subjekti ar SCC pie 2 mēnešiem

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījuma rezultātus Deltyba, vienā vai vairākas pediatriskās populācijas apakšgrupās {multirezistentas tuberkulozes ārstēšanai} (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

Šīs zāles ir reģistrētas “ar nosacījumiem”.

Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Delamanīda perorālā biopieejamība uzlabojas aptuveni 2,7 reizes, ja tas tiek lietots standarta ēdienreižu laikā salīdzinājumā ar lietošanu tukšā dūšā. Delamanīda koncentrācija plazmā pieaug mazāk nekā proporcionāli devas pieaugumam.

Izkliede

Delamanīds labi saistās ar visiem plazmas olbaltumvielām – ≥99,5 % saistās ar kopējiem proteīniem. Delamanīdam ir liels šķietamais izkliedes tilpums (Vz/F – 2100 l).

Biotransformācija

Delamanīdu primāri metabolizē albumīni plazmā, bet mazākā mērā CYP3A4. Pilnīgs delamanīda metabolais profils līdz šim vēl nav noskaidrots, un gadījumā, ja tiktu atklāti nozīmīgi nezināmi metabolīti, ir iespējama mijiedarbība ar citām vienlaikus lietotām zālēm. Identificētie metabolīti nav uzrādījuši pretmikobaktēriju aktivitāti, bet daži, galvenokārt DM-6705, veicina QTc pagarināšanos. Identificēto metabolītu koncentrācija 6 līdz 10 nedēļu laikā pakāpeniski palielinās līdz līdzsvara stāvoklim.

Eliminācija

Delamanīda izvadīšanas no plazmas pusperiods t1/2 ir 30–38 stundas. Delamanīds neizdalās urīnā.

Īpašās populācijas

Pediatriskā populācija

Nav veikti pētījumi par lietošanu bērniem.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

No urīna var atgūt mazāk nekā 5% no perorāli lietotās delamanīda devas. Viegli nieru darbības traucējumi (50 ml/min < CrCLN < 80 ml/min), šķiet, neietekmē delamanīda efektivitāti. Tādēļ pacientiem ar viegliem

līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devu pielāgot nav nepieciešams. Nav zināms, vai delamanīds vai tā metabolīti tiks nozīmīgā daudzumā izvadīti ar hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem nav jāpielāgo devas. Delamanīds nav ieteicams pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu darbības traucējumiem.

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadus veci)

Klīniskajos pētījumos nav piedalījušies pacienti, kas vecāki par ≥ 65 gadiem.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskie dati neatklāja nekādu specifisku kaitējumu cilvēkiem, balstoties uz vispārējiem pētījumiem genotoksicitātes un kancerogēnuma riska novērtēšanai. Delamanīds un/vai tā metabolīti var ietekmēt sirds repolarizāciju, bloķējot hERG kālija kanālus. Suņiem atkārtotu devu toksicitātes pētījumos dažādu orgānu limfātiskajos audos novēroti putu makrofāgi. Šī atradne bija daļēji atgriezeniska; nav zināms tās klīniskais nozīmīgums. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi trušiem atklāja delamanīda un/vai tā metabolītu nomācošu ietekmi uz asinsreci, kas atkarīga no K vitamīna. Reprodukcijas pētījumos ar trušiem, lietojot mātei toksiskas devas, novēroja embriofetālu toksiskumu. Farmakokinētiskie dati dzīvniekiem ir pierādījuši delamanīda/metabolītu izdalīšanos pienā. Zīdošām žurkām delamanīda Cmax pienā bija 4 reizes augstāks nekā asinīs.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Hipromelozes ftalāts

Povidons all-rac-α-tokoferols

Mikrokristāliskā celuloze Nātrija cietes glikonāts (A tipa) Karmelozes kalcija sāls

Koloidālais bezūdens silīcija oksīds Magnija stearāts

Laktozes monohidrāts

Apvalks

Hipromeloze

Makrogols 8000

Titāna dioksīds

Talks

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija/alumīnija blisters:

40 tabletes.

48 tabletes.

Dzintarkrāsas stikla pudele (III klases) ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu, poliestera ieliktni un mitruma uzsūcēja kārbiņu(-ām).

50 vai 300 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Visas neizlietotās zāles vai atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21

80636 München

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/875/001-004

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 28. aprīlis 2014.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 3. marts 2017.

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

<{MM/GGGG}>

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas