Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine Teva (desloratadine) – Marķējuma teksts - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDesloratadine Teva
ATĶ kodsR06AX27
Vieladesloratadine
RažotājsTeva B.V

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Desloratadine Teva 5 mg apvalkotās tabletes

Desloratadine

2.AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS (-I)

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg desloratadīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozes monohidrātu.

Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

21 apvalkotā tablete

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

40 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

50x1 apvalkotā tablete (viena deva kontūrligzdā)

60 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

105 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Tableti norīt veselu, uzdzerot ūdeni.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/1/11/732/001 7 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/002 10 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/003 14 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/004 20 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/005 21 apvalkotā tablete

EU/1/11/732/006 28 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/007 30 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/008 40 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/009 50 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/010 60 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/011 90 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/012 100 apvalkotās tabletes

EU/1/11/732/013 50 x 1 apvalkotā tablete (ar vienu devu kontūrligzdā)

EU/1/11/732/014 105 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Desloratadine Teva 5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Desloratadine Teva 5 mg apvalkotās tabletes

Desloratadine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas