Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine ratiopharm (desloratadine) – Marķējuma teksts - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDesloratadine ratiopharm
ATĶ kodsR06AX27
Vieladesloratadine
Ražotājsratiopharm GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Desloratadine ratiopharm 5 mg apvalkotās tabletes desloratadine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg desloratadīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

15 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

40 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tableti norīt veselu, uzdzerot ūdeni.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/746/001 - kastītes ar 7 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/002 - kastītes ar 10 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/003 - kastītes ar 14 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/004 - kastītes ar 15 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/005 - kastītes ar 20 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/006 - kastītes ar 30 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/007 - kastītes ar 40 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/008 - kastītes ar 50 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/009 - kastītes ar 60 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/010 - kastītes ar 90 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros EU/1/11/746/011 - kastītes ar 100 apvalkotām tabletēm PVH/PVdH/alumīnija blisteros

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Desloratadine ratiopharm 5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Desloratadine ratiopharm 5 mg apvalkotās tabletes desloratadine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

ratiopharm

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas