Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docefrez (docetaxel) – Zāļu apraksts - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDocefrez
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel
RažotājsSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Docefrez 20 mg pulveris un šķīdinātājs infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs pulvera vienreizējās devas flakons satur 20 mg docetaksela (bezūdens) (docetaxel)

Pēc atšķaidīšanas 1 ml koncentrāta satur 24 mg docetaksela (docetaxel).

Palīgvielas: šķīdinātājs satur 35,4% etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

tas

Pulveris un šķīdinātājs infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

 

 

 

 

 

 

Balts, liofilizēts pulveris.

 

 

ē

 

istr

 

Šķīdinātājs ir viskozs, dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

 

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

 

ğ

 

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Krūts dziedzera vēzis

Docefrez kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu ir indicēts adjuvantai terapijai

pacientēm ar

vairs

operējamu krūts dziedzera vēzi un metastāzēmnavlimfmezglos;

operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos.

Adjuvantu terapiju atļauts veikt tikai tām pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kuras saskaľā ar starptautiski noteiktajiem standartiem attiecībā uz primāro agrīna krūts dziedzera vēža ārstēšanu ir piemērotas ķīmijterapijas saľemšanai (skatīt apakšpunktu 5.1).

Docefrez kombinācijā ar doksorubicīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai

 

ā

metastatisku krūts dziedzera vēzi, kuras iepriekš citotoksisku terapiju šīs slimības dēļ nav

Z

les

saņēmušas.

 

Docefrez monoterapijā ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti antraciklīna grupas vai alkilējošie līdzekļi.

Docefrez kombinācijā ar trastuzumabu ir indicēts pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi, kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju metastatiskas slimības dēļ.

Docefrez kombinācijā ar kapēcitabīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti antraciklīna grupas līdzekļi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Docefrez ir indicēts pacientiem ar lokāli izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi pēc neveiksmīgas iepriekš saņemtas ķīmijterapijas.

Docefrez kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pacientiem ar nerezecējamu, lokāli izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri iepriekš šīs slimības dēļ ķīmijterapiju nav saņēmuši.

Priekšdziedzera vēzis

Docefrez kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi.

Kuņģa adenokarcinoma

Docefrez kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts, lai ārstētu pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības vada savienojuma daļas

adenokarcinomu, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai.

Galvas un kakla vēzis

tas

 

Docefrez kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts sākotnējai terapijai pacientiem ar

lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu.

ē

 

4.2 Devas un lietošanas veids

 

 

Docetaksela ievadīšanu izdara tikai specializētās ķīmijterapijas nodaļās, tikai ķīmijterapeita

uzraudzībā (skatīt apakšpunktu 6.6).

 

istr

Ieteicamā deva

ğ

 

 

Krūts dziedzera, nesīkšūnu plaušu, kuņģa un galvas un kakla vēža ārstēšanai, ja vien nav

 

re

 

kontrindikāciju, var izmantot premedikāciju, kas ietver perorālu kortikosteroīda lietošanu,

piemēram, 16 mg deksametazona dienā (piemēram,nav8 mg divreiz dienā) 3 dienas, uzsākot to 1 dienu pirms docetaksela ievadīšanas (skatīt apakšpunktu 4.4). Lai mazinātu hematoloģiskas toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G-KSF.

Priekšdziedzera vēža premedikācijas režīms perorālai deksametazona lietošanai ir 8 mg 12 stundas,

3 stundas un 1 stundu pirms docetaksela infūzijas, vienlaicīgi lietojot prednizonu vai prednizolonu

(skatīt apakšpunktu 4.4).

 

Docetakselu ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā reizi 3 nedēļās.

 

vairs

Krūts dziedzera vēzis

Operējama krūts dziedzera vēža ar metastāzēm limfmezglos adjuvantai terapijai ieteicamā

ciklofosfamīdaZievadīšanas reizi 3 nedēļās 6 ciklu veidā (TAC shēma) (skatīt arī "Devas korekcija terapijas laikā"). Pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi monoterapijā docetaksela ieteicamā deva ir 100 mg/m2. Pirmās izvēles terapijā docetakselu (75 mg/m2) ievada kombinācijā ar doksorubicīnu

les

 

, ko ievada 1 stundu pēc 50 mg/m

doksorubicīna un 500 mg/m

docetaksela deva ir 75 mg/m

ā

 

 

 

(50 mg/m2).

Lietojot kombinācijā ar trastuzumabu, ieteicamā docetaksela deva ir 100 mg/m2 ik pēc 3 nedēļām; trastuzumabu ievada reizi nedēļā. Pivotālā pētījumā sākotnējo docetaksela infūziju uzsāka vienu dienu pēc trastuzumaba pirmās devas ievadīšanas. Turpmākās docetaksela devas ievadīja tūlīt pēc trastuzumaba infūzijas pabeigšanas, ja iepriekšējās trastuzumaba devas panesamība bija laba. Informāciju par trastuzumaba devu un lietošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapēcitabīnu docetaksela ieteicamā deva ir 75 mg/m2 ik pēc trīs nedēļām (kapēcitabīnu lieto divas reizes dienā pa 1250 mg/m2 ne vēlāk kā 30 minūtes pēc ēšanas, 2 nedēļas

ilgi, pēc kā seko nedēļu ilgs atpūtas periods). Lai aprēķinātu kapēcitabīna devu atbilstoši ķermeņa virsmas laukumam, skatīt kapēcitabīna zāļu aprakstu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Ar ķīmijterapiju iepriekš neārstētiem pacientiem, kam ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi, ir ieteicams devu režīms, kad pēc 75 mg/m2 docetaksela ievadīšanas tūlīt ievada 75 mg/m2 cisplatīna 30 līdz 60 minūšu laikā. Terapijai pēc neveiksmīgas iepriekšējas ārstēšanas ar platīna grupas preparātiem ieteicamā deva ir 75 mg/m2 monoterapijas veidā.

Priekšdziedzera vēzis

Rekomendējamā docetaksela deva ir 75 mg/m2. Prednizonu vai prednizolonu 5 mg perorāli 2 reizes dienā lieto ilgstoši (skatīt apakšpunktu 5.1).

Kuņģa adenokarcinoma

Ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2, ko ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā, kam seko 75 mg/m2 cisplatīna 1–3 stundu ilgas infūzijas veidā (abas tikai pirmajā dienā), kam seko 750 mg/m2 5-fluoruracila dienā, ko ievada 24 stundu ilgas nepārtrauktas infūzijas veidā 5 dienas ilgi, sākot no cisplatīna infūzijas beigām. Terapija jāatkārto ik pēc 3 nedēļām. Pacientiem jāsaņem

premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un nepieciešamā hidratācija cisplatīna ievadīšanai. Lai

 

 

tas

mazinātu hematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski jālieto G-KSF (skatītēarī "Devas korekcija

terapijas laikā").

istr

 

Galvas un kakla vēzis

 

 

 

 

ğ

 

Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un jānodrošina atbilstoša hidratācija (pirms cisplatīna lietošanas un pēc tās). Lai mazināturehematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G- KSF. Visi pacienti TAX 323 un TAX 324 pētījumu docetaksela grupās

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko starunavterapija (TAX 323)

Sākotnējai neoperējamas progresējošas galvas un kakla plakanšūnu karcinomas (SCCHN) ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc tam cisplatīns 75 mg/m2 1 stunduvairsilgas infūzijas veidā pirmajā dienā, tad 5-fluoruracils ilgstošas infūzijas veidā pa 750 mg/m2 dienā piecas dienas. Šādu shēmu ievada ik pēc 3 nedēļām 4 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem staru terapija.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Pacientu ar lokālilesprogresējošu (tehniski nerezecējamu, ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas iespējamību un ar orgāna saglabāšanas mērķi) galvas un kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) sākotnējai ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 1 stundu ilgas intravenozasāinfūzijas veidā 1. dienā, pēc tam lietojot cisplatīnu 100 mg/m2 30 minūšu–3 stunduZilgas infūzijas veidā un pēc tam nepārtrauktas infūzijas veidā laikā no 1. līdz 4. dienai ievadot 5-fluoruracilu pa 1000 mg/m2 dienā. Šo shēmu lieto ik pēc 3 nedēļām 3 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem ķīmijterapija un staru terapija.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas pielāgošanu lasiet atbilstošos zāļu aprakstos.

Devas korekcija terapijas laikā

Vispārēji norādījumi

Docetaksels jāievada, kad neitrofilo skaits ir 1500 šūnas/mm3 vai vairāk.

Pacientiem ar febrilu neitropēniju, neitrofilo skaitu mazāku par 500 šūnas/mm3 ilgāk par nedēļu, smagām vai kumulējošām ādas reakcijām, kā arī smagu perifēru neiropātiju docetaksela terapijas laikā, docetaksela deva jāsamazina no 100 mg/m2 līdz 75 mg/m2 un/vai no 75 līdz 60 mg/m2. Ja, lietojot 60 mg/m2 devu, pacientam minētās parādības nepāriet, terapija ir jāpārtrauc.

Krūts dziedzera vēža adjuvanta terapija

Attiecībā uz pacientēm, kuras adjuvantai krūts dziedzera vēža ārstēšanai saľem docetakselu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC shēmu), jāapsver nepieciešamība veikt primāru profilaksi ar G-KSF. Pacientēm ar febrilu neitropēniju un/vai neitropēnisku infekciju visos nākamajos ciklos docetaksela deva jāsamazina līdz 60 mg/m² (skatīt apakšpunktus 4.4 un 4.8). Pacientēm, kurām rodas 3. vai 4. pakāpes stomatīts, deva jāsamazina līdz 60 mg/m2.

Kombinācijā ar cisplatīnu

Pacientiem, kas terapijas sākumā saņēmuši 75 mg/m2 docetaksela kombinācijā ar cisplatīnu un kam iepriekšējā terapijas ciklā trombocītu mazākais skaits ir mazāks par 25 000 šūnas/mm3, vai pacientiem ar febrilu neitropēniju, kā arī pacientiem ar smagām nehematoloģiskām toksicitātes izpausmēm nākamajos terapijas ciklos docetaksela deva jāsamazina līdz 65 mg/m2. Cisplatīna devas korekcijas iespējas skatīt atbilstošā zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapēcitabīnu

 

 

 

 

kapēcitabīna devas modifikācijas skatīt attiecīgajā kapēcitabīna zāļu aprakstā;

pacientiem, kam pirmo reizi attīstās 2. pakāpes toksicitātes izpausmes, kas saglabājas līdz

 

 

 

 

ē

 

nākamajam docetaksela/kapēcitabīna terapijas kursam, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0

vai 1. toksicitātes pakāpei un pēc tam ievada 100% devu;

istr

tas

pacientiem, kam jebkurā terapijas cikla laikā 2. pakāpes toksicitāte attīstās otrreiz vai pirmo

 

reizi novēro 3. pakāpes toksicitāti, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai 1. toksicitātes

 

pakāpei un pēc tam atsāk terapiju ar docetakselu 55 mg/m2;

 

 

 

jebkuru turpmāku toksicitātes vai jebkuras 4. pakāpes toksicitātes izpausmes gadījumā

 

 

re

 

 

 

 

docetaksela lietošana ir jāpārtrauc.

ğ

 

 

Informāciju par trastuzumaba devas pielāgošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Ja, neraugoties uz G-KSF lietošanu, rodas febrilanavneitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai neitropēniska infekcija, docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m2. Ja turpmāk rodas komplicētas neitropēnijas gadījumi,vairsdocetaksela deva jāmazina no 60 līdz 45 mg/m2. 4. pakāpes trombocitopēnijas gadījumā docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m2. Pacientus nedrīkst

Kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu

atkārtoti ārstēt ar docetakselu turpmākajos ciklos, līdz neitrofilo skaits atjaunojas līdz vairāk par 1500 šūnām/mm3 un trombocītu skaits - līdz > 100 000 šūnām/mm3. Jā šī toksicitāte saglabājas, pārtrauciet terapiju (skatīt apakšpunktu 4.4). Ieteicamās devas korekcijas toksicitātes gadījumā pacientiem, kas tiek ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (5-FU), ir šādas:

 

les

 

Toksicitāte

 

 

Devas korekcija

ā

 

 

3. pakāpes caureja

 

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

Z

 

Otrā reize: tad maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes caureja

 

Pirmā reize: maziniet docetaksela un 5-FU devas par 20%. Otrā reize:

 

 

pārtrauciet terapiju.

 

3. pakāpes

 

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

stomatīts/mukozīts

 

Otrā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

 

 

ciklos).

 

 

 

Trešā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes

 

Pirmā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos ciklos).

stomatīts/mukozīts

 

Otrā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas korekcijām skatīt atbilstošos zāļu aprakstus.

Pivotālajos SCCHN pētījumos pacientiem, kuriem radās komplicēta Neitropēnija (tostarp ilgstoša

Neitropēnija, febrila Neitropēnija vai infekcija), tika ieteikts lietots G-KSF, lai nodrošinātu profilaktisku aizsardzību (piemēram, 6. - 15. dienā) visos turpmākajos ciklos.

Īpašas pacientu grupas:

Pacienti ar aknu funkcijas traucējumiem

Ievērojot docetaksela farmakokinētikas datus, kas iegūti, monoterapijai izmantojot 100 mg/m2 devas, pacientiem, kam transamināžu (ALAT un/vai ASAT) līmenis serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 1,5 reizes un sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2). Tiem pacientiem, kam bilirubīns pārsniedz normas augšējo robežu un/vai ALAT un ASAT koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes, kā arī sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 6 reizes, devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli nepieciešams, lietot nevajadzētu.tas

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanai, no centrāliem klīniskiem pētījumiem tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vaiēASAT līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu kombinētas terapijas veidā citām indikācijām

pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ziņu nav.

istr

 

Pediatriskā populācija

ğ

 

Docetaksela lietošanas drošība un efektivitāte 1 mēnesi līdz 18 gadus veciem bērniem, ārstējot

nazofaringeālu karcinomu, vēl nav noteikta.

nav

re

Izľemot II un III tipa mazāk diferencētu nazofaringeālu karcinomu, Docetaksel nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā tādu indikāciju kā krūts dziedzera vēzis, nesīkšūnu plaušu vēzis, priekšdziedzera vēzis, kuľģa karcinoma un galvas un kakla vēzis gadījumā.

Gados vecāki pacienti

vairs

 

Pamatojoties uz farmakokinētikas pētījumu rezultātiem atšķirīgām pacientu grupām, preparāta lietošanai gados vecākiem pacientiem īpašu norādījumu nav.

Izmantojot kombināciju ar kapēcitabīnu, pacientiem vecumā no 60 gadiem, kapēcitabīna sākotnējo

devu ieteicams samazināt līdz 75% no parastās (skatīt kapēcitabīna zāļu aprakstu).

 

les

4.3 Kontrindikācijas

ā

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

Z

 

Docetakselu nav atļauts lietot pacientiem, kuriem jau sākotnēji neitrofilo skaits ir mazāks par 1500 šūnas/mm3.

Docetakselu nav atļauts lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jo nav pieejami attiecīgi dati (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.4).

Ja kombinācijā ar docetakselu lieto citus medikamentus, arī to kontrindikācijas ir spēkā.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstējot krūts dziedzera un nesīkšūnu plaušu vēzi, ja nav kontrindikāciju, dienu pirms docetaksela ievadīšanas var izmantot premedikāciju ar perorāli lietojamiem kortikosteroīdu grupas līdzekļiem 3 dienas pa 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg 2 reizes dienā). Tas var samazināt

šķidruma aiztures gadījumu biežumu un smaguma pakāpi, kā arī paaugstinātas jutības reakciju smagumu. Pie priekšdziedzera vēža premedikācija ir perorāla deksametazona 8 mg deva 12 stundas, 3 stundas un 1 stundu pirms docetaksela infūzijas (skatīt apakšpunktu 4.2).

Hematoloģija

Neitropēnija ir visbiežāk novērotā docetaksela izraisītā nevēlamā blakusparādība. Vissmagākā neitropēnijas pakāpe iestājas vidēji 7. dienā, tomēr pacientiem, kas iepriekš saņēmuši spēcīgu terapiju, tā var iestāties agrāk. Visiem pacientiem, kas saņem docetakselu, bieži jākontrolē pilna asinsaina. Terapiju ar docetakselu var atsākt, kad neitrofilo skaits atkal ir 1500 šūnas/mm3 vai vairāk (skatīt apakšpunktu 4.2).

Ja docetaksela terapijas laikā novēro smagu neitropēniju (mazāk kā 500 šūnas/mm3 septiņas dienas vai ilgāk), nākamajos terapijas ciklos ieteicams samazināt preparāta devu vai veikt simptomiem atbilstošus pasākumus (skatīt apakšpunktu 4.2).

Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetaksela kombināciju ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (TCF),

febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija attīstījās retāk, ja pacienti profilaktiski saņēma G-

 

ē

KSF. Ar TCF ārstētiem pacientiem komplicētas neitropēnijas (febrīla neitropēnija, ilgstoša

neitropēnija un neitropēniska infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem Gtas-KSF. Pacienti,

kas saņem TCF, rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.8).

istr

 

Ar docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda kombināciju (TAC) ārstētiem pacientiem febrila neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija tika novērota retāk, ğja viľi bija saľēmuši primāru profilaksi ar G-KSF. Lai pacientēm, kuras krūts dziedzerarevēža ārstēšanai saľem adjuvantu terapiju ar TAC, mazinātu komplicētas neitropēnijas (febrilas neitropēnijas, ilgstošas neitropēnijas vai neitropēniskas infekcijas) risku, jāapsver nepieciešamība veikt primāru profilaksi ar G-KSF. Pacientes, kuras saľem TAC, rūpīgi jākontrolē (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.8).

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz paaugstinātasnavjutības reakcijām. Īpaši tas nepieciešams pirmās un otrās infūzijas laikā. Pēc docetakselavairsinfūzijas sākuma paaugstinātas jutības reakcijas var

parādīties dažu minūšu laikā, tādēļ jābūt iespējai ārstēt hipotensiju un bronhospazmas. Gadījumā, ja paaugstinātas jutības reakcijas vieglas, kā piesārtums vai lokalizētas parādības uz ādas, pārtraukt terapiju nav nepieciešams. Tomēr, ja reakcijas ir smagas, kā smaga hipotensija, bronhospazmas vai plaši izsitumi/apsārtums, docetaksela terapija nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija. Pacientiem, kam attīstījušās smagas paaugstinātas jutības reakcijas, docetakselu atkārtoti lietot nedrīkst.

Ādas reakcijas

 

Novērots lokāls ekstremitāšules

(delnu un pēdu pamatņu) ādas apsārtums ar tūsku, kam seko ādas

lobīšanās. Aprakstītiāarī smagi simptomi, piemēram, izsitumi, kam seko lobīšanās. Rezultātā

docetaksela terapija bija jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt apakšpunktu 4.2).

Z

 

Šķidruma aizture

Pacienti ar smagu šķidruma aizturi, piemēram, izsvīdumu pleirā, izsvīdumu perikardā vai ascītu, rūpīgi jānovēro.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem, kas monoterapijas veidā saņēma 100 mg/m2 docetaksela un kam transamināžu (ALAT un/vai ASAT) koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 1,5 reizes un vienlaicīgi sārmainās fosfotāzes koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, smagu nevēlamu blakusparādību, tādu kā sepse, kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kas var būt ar letālu iznākumu, febrila Neitropēnija, infekcijas, Trombocitopēnija, stomatīts un astēnija, attīstības risks bija lielāks. Tādējādi ieteicamā docetaksela deva šiem pacientiem ar

paaugstinātiem aknu darbības rādītājiem ir 75 mg/m2. Aknu darbības rādītāji jānosaka terapijas sākumā un pirms katra terapijas kursa (skatīt apakšpunktu 4.2).

Pacientiem, kam serumā bilirubīna koncentrācija ir lielāka par normas augšējo robežu un/vai ALAT un ASAT koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes un sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 6 reizes, docetaksela devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli nepieciešams, lietot nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanai, no centrāliem klīniskiem pētījumiem tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu kombinētas terapijas veidā citu indikāciju gadījumā pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ziņu nav.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

 

 

Nav pietiekamu datu par docetaksela lietošanu pacientiem ar izteikti traucētu nieru darbību.

Nervu sistēma

 

tas

ē

 

Attīstoties smagām perifērām neirotoksiskas dabas parādībām, nepieciešams samazināt preparāta

devu (skatīt apakšpunktu 4.2).

istr

 

Toksiska ietekme uz sirdi

 

 

ğ

 

Sirds mazspēja novērota pacientiem, kas saņem docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, īpaši

pēc antraciklīnu (doksorubicīnu vai epirubicīnu) saturošas ķīmijterapijas. Tā var būt vidēji smaga

nav

 

vai smaga un ir saistīta ar nāves gadījumiem (skatīt apakšpunkture

4.8).

Ja pacienti ir kandidāti ārstēšanai ar docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, viņiem jāveic sirds pamatfunkciju novērtēšana. Sirdsdarbība jākontrolē arī turpmākā ārstēšanas laikā (piemēram, reizi

trijos mēnešos), lai palīdzētu atklāt pacientus, kam var attīstīties sirdsdarbības traucējumi. Sīkāku informāciju skatīt trastuzumabavairszāļu aprakstā.

Citi norādījumi

Terapijas laikā gan vīriešiem, gan sievietēm jāizmanto kontracepcijas līdzekļi, un vīriešiem tie jāizmanto ne mazāk kā sešus mēnešus pēc terapijas beigām (skatīt apakšpunktu 4.6).

Papildus piesardzība,leslietojot preparātu krūts dziedzera vēža adjuvantai terapijai

Komplicēta neitropēnija

Pacientēm, kamārodas komplicēta neitropēnija (ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai infekcija), jāapsverZ G-KSF lietošana un devas samazināšana (skatīt apakšpunktu 4.2).

Kuņģa-zarnu trakta reakcijas

Tādi simptomi kā sāpes un jutīgums vēderā, drudzis, caureja ar neitropēniju vai bez tās var būt agrīnas nozīmīgas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes izpausmes un tās nekavējoties jāizvērtē un jāārstē.

Sastrēguma sirds mazspēja

Jānovēro, vai pacientēm terapijas laikā un novērošanas periodā neattīstās sastrēguma sirds mazspējas simptomi.

Leikoze

Ar docetakselu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC) ārstētiem pacientiem vēlīnas mielodisplāzijas un mieloleikozes riska dēļ nepieciešama hematoloģiska novērošana.

Pacientes ar 4+ limfmezgliem

TAC ieguvuma/riska attiecība pacientēm ar 4+ limfmezgliem starpanalīzē nav pilnībā definēta (skatīt apakšpunktu 5.1).

Gados vecas pacientes

Dati par docetaksela lietošanu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu par 70 gadiem vecākiem pacientiem ir ierobežoti.

Priekšdziedzera vēža pētījumā no 333 pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, 209 pacienti bija vecumā no 65 gadiem vai vecāki un 68 pacienti bija vecāki par 75 gadiem. Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, gadījumu skaits saistībā ar izmaiņām nagos bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 65 gadus veci vai vecāki, salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem. Gadījumu skaits saistībā ar drudzi, caureju, anoreksiju un perifēru tūsku bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 75 gadus veci vai vecāki, salīdzinājumā ar jaunākiem par 65 gadiem.

No 300 pacientiem kuņģa vēža pētījumā (221 pacienta III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kas tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu, 74 pacienti bija 65 gadus veci vai vecāki un 4 pacienti bija 75 gadus veci vai vecāki. Smagu nevēlamu

blakusparādību rašanās biežums bija lielāks gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem. Tādu blakusparādību kā miegainība, stomatīts, neitropēniska infekcija, rašanās biežums (visām smaguma pakāpēm) bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem vecumā no 65 gadiem vai vecākiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Gados veci pacienti, kas tiek ārstēti ar TCF, rūpīgi jānovēro.

tas

ē

Etilspirts

Šis medicīniskais produkts satur nelielu etilspirta (spirta) daudzumu, mazāk par 100 mg vienā

devā.

 

 

istr

 

ğ

 

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

 

 

 

re

 

Pētījumi in vitro liecina, ka docetaksela metabolismu sakarā ar iespējamu konkurējošu fermentu

 

nav

 

 

inhibīciju var ietekmēt vienlaicīgi lietotas vielas, kas inducē, inhibē vai kuru metabolisma procesos

iesaistīts citohroms P450-3A. Šādas vielas ir ciklosporīni, terfenadīns, ketokonazols, eritromicīns un troleandomicīns. Rezultātā, sakarā ar nozīmīgas mijiedarbības iespēju, vienlaicīgi ārstējot pacientu ar iepriekš minētajāmvairszālēm, jāievēro piesardzība.

Docetakselam ir augsta saistīšanās spēja ar olbaltumvielām (vairāk kā 95%). Lai gan iespējamā docetaksela mijiedarbība ar vienlaicīgi nozīmētiem medikamentiem in vivo formāli nav pētīta, pētījumos in vitro ar zālēm, kuru saistīšanās spēja ar olbaltumvielām ir liela, tādām kā eritromicīns, difenhidramīns,les propranolols, propafenons, fenitoīns, salicilskābes atvasinājumi, sulfametoksazols un nātrija valproāts, to ietekme uz docetaksela saistīšanās spēju ar olbaltumvielām nav konstatēta. Turklāt docetaksela saistīšanās spēju ar olbaltumvielām neietekmē arī deksametazons.āDocetaksels neietekmē digitoksīna saistīšanās spēju.

Vienlaikus Zlietošana neietekmēja docetaksela, doksorubicīna un ciklosfosfamīda farmakokinētiku. Ierobežoti viena nekontrolēta pētījuma dati liecina par docetaksela un karboplatīna mijiedarbību. Kombinācijā ar docetakselu karboplatīna klīrenss, salīdzinot ar agrāk aprakstītiem karboplatīna monoterapijas datiem, bija aptuveni par 50% augstāks.

Docetaksela farmakokinētika prednizona klātbūtne tika pētīta pacientiem ar metastatisku priekšdziedzera vēzi. Docetakselu metabolizē CYP3A4, bet prednizons, kā zināms, stimulē CYP3A4. Tika novērots statistiski nenozīmīgs prednizona efekts uz docetaksela farmakokinētiku.

Pacientiem, kuri vienlaikus saņem spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (piemēram, proteāzes inhibitorus kā ritonaviru, kā arī azolu grupas pretsēnīšu līdzekļus, piemēram, ketokonazolu vai itrakonazolu), docetaksels ir jāievada piesardzīgi. Mijiedarbības pētījumā ar pacientiem, kuri vienlaikus saņem ketokonazolu un docetakselu, ir pierādīts, ka ketokonazols 2 reizes samazina docetaksela klīrensa

ātrumu. Iespējams, ka tas notiek tādēļ, ka docetaksela galvenais (vienīgais) metabolisma ceļš ir saistīts ar CYP3A4. Pat lietojot vismazākās docetaksela devas, var samazināties tā panesamība.

4.6 Grūtniecība un zīdīšana

Par docetaksela lietošanu grūtniecēm datu nav. Docetaksels ir embriotoksisks un fetotoksisks trušiem un žurkām, tas samazina žurku fertilitāti. Līdzīgi kā citu citotoksisku zāļu gadījumā, nozīmējot docetakselu grūtniecēm, tas var kaitēt auglim. Tādēļ docetakselu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tā lietošana nav skaidri norādīta.

Kontracepcija sievietēm reproduktīvā vecumā:

Sievietēm reproduktīvā vecumā, kas saņem docetakselu, jāiesaka izvairīties no grūtniecības un, ja tas noticis, nekavējoties informēt ārstējošo ārstu.

Terapijas laikā jāizmanto droša kontracepcijas metode.

 

 

 

Neklīniskos pētījumos ir secināts, ka docetakselam piemīt genotoksiskas īpašības un

var

ietekmēt vīriešu auglību (skatīt apakšpunktu 5.3).

 

 

 

Tādēļ vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu, nav ieteicams radīt bērnu terapijastaslaikā un

 

 

ē

 

6 mēnešus pēc tās, kā arī ieteicams konsultēties par spermas iesaldēšanu pirms terapijas

 

uzsākšanas.

 

istr

 

Laktācijas periods:

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Docetaksels ir lipofila viela, bet, vai tas izdalās ar mātes pienu, nav zināms.

 

 

re

 

 

Tādējādi, sakarā ar iespējamām nevēlamām blakusparādībām zīdainim, docetaksela terapijas laikā zīdīšana ir jāpārtrauc.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spējunavvadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

vairs

Nevēlamās blakusparādības, kas iespējami vai varbūtēji ir saistītas ar docetaksela lietošanu, ir novērotas:

1312 un 121āpacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/m2 un 75 mg/m2 docetaksela monoterapijā;

258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu;

406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu;

92 pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu un trastuzumaba kombināciju;

255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapēcitabīnu;

332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu (novērotas klīniski svarīgas ar terapiju saistītas blakusparādības);

1276 pacientiem (attiecīgi 744 un 532 TAX 316 un GEICAM 9805), kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79

pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski svarīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).les

174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās blakusparādības).

Šīs reakcijas ir aprakstītas, izmantojot NCI (Nacionālais vēža institūts) vispārējos toksicitātes kritērijus (3. pakāpe = G3, 3. līdz 4. pakāpe = G3/4, 4. pakāpe = G4) COSTART un MedDRA terminoloģiju. Parādību biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100, līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000, līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000, līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Biežāk ziņotās docetaksela monoterapijas nevēlamās blakusparādības ir: neitropēnija (kas bija atgriezeniska un nekumulējoša; vidējais dienu skaits līdz smagākai neitropēnijai bija 7 dienas, un

smagas neitropēnijas (mazāk par 500 šūnas/mm3) vidējais ilgums bija 7 dienas), anēmija, matu

 

 

tas

izkrišana, slikta dūša, vemšana, stomatīts, caureja un astēnija. Docetaksela nevēlamo

blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto kombinācijā ar citiem

ķīmijterapeitiskiem līdzekļiem.

ē

 

Lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu norādītas blakusparādības (visas pakāpes), par kurām

 

istr

 

ziņots vairāk nekā 10% gadījumu. Trastuzumaba kombinācijas grupā, salīdzinot ar docetaksela

monoterapiju, bija palielināta nozīmīgu nevēlamu blakusparādību (40% pret 31%) un 4. pakāpes nevēlamu blakusparādību (34% pret 23%) sastopamība. ğ

Lietošanai kombinācijā ar kapēcitabīnu norādītas biežāk novērotās ar ārstēšanu saistītās blakusparādības (5% vai vairāk), par kurām ziņots 3. fāzes pētījumā krūts dziedzera vēža

slimniecēm, kam bijusi neveiksmīga ārstēšana ar antraciklīnu (skatīt kapēcitabīna zāļu aprakstu).

 

 

re

Lietojot docetakselu, turpmāk minētās blakusparādības novērotas bieži:

Imūnās sistēmas traucējumi

nav

 

 

 

no nelielas līdz vidējai. Visbiežāk ziņotie simptomi ir karstuma viļņi, izsitumi ar niezi vai bez niezes, muguras sāpes, aizdusa un drudzis vai drebuļi.

Dažu minūšu laikā pēc docetakselavairsinfūzijas sākšanas ir radies pārmērīgs jutīgums, un tā pakāpe ir

Smagākas reakciju izpausmes: hipotonija un/vai bronhu spazmas vai vispārēji izsitumi/eritēma (skatīt apakšpunktules4.4).

Nervu sistēmasātraucējumi

Attīstoties smagām perifēras neirotoksicitātes izpausmēm, preparāta devu nepieciešams samazināt (skatīt apakšpunktusZ 4.2 un 4.4). Vieglu vai vidēji smagu neirosensoru simptomu izpausmes ir raksturīgas ar parestēziju, dizestēziju vai sāpēm, tostarp dedzinošu sajūtu. Neiromotorās izpausmes galvenokārt raksturojas ar vājumu.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Novērotas pārejošas ādas reakcijas, parasti tās bijušas vieglas vai vidēji smagas. Reakcijas raksturojamas ar izsitumiem, tostarp lokalizētiem izsitumiem, galvenokārt uz pēdām un plaukstām (tostarp smags plaukstu un pēdu sindroms), bet arī uz rokām, sejas un krūtīm. Izsitumi bieži saistīti ar niezi. Izsitumi parasti radās nedēļu pēc docetaksela infūzijas. Retāk aprakstīti arī smagi simptomi, kā izsitumi, kam seko ādas lobīšanās. Atsevišķos gadījumos rezultātā docetaksela terapiju ir bijis jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.4). Smagas nagu slimības ir raksturīgas ar hipo- vai hiperpigmentāciju un dažkārt - ar sāpēm un oniholīzi.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reakcijas infūzijas vietā parasti ir vieglas un izpaužas kā hiperpigmentācija, iekaisums, ādas apsārtums vai sausums, kā arī flebīts, ekstravazācija vai vēnas tūska.

Šķidruma aizture ietver šādus gadījumus: perifēra tūska un retāk izsvīdums pleirā, izsvīdums perikardā, ascīts un ķermeņa masas palielināšanās. Perifēra tūska parasti sākas apakšējās ekstremitātēs un var kļūt vispārēja ar ķermeņa masas palielināšanos par 3 kg vai vairāk. Šķidruma aiztures gadījumu biežums un smaguma pakāpe kumulē (skatīt apakšpunktu 4.4).

Docefrez 100 mg/m2 monoterapijā

 

MedDRA orgānu

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas

 

 

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5,7%;

 

Ar G4 neitropēniju

 

 

 

 

 

 

 

tostarp sepse un

 

 

saistīta infekcija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

pneimonija, letāla 1,7%

4,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

gadījumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Neitropēnija (G4: 76,4%);

 

Trombocitopēnija (G4:

 

tas

 

sistēmas traucējumi

Anēmija (G3/4: 8,9%);

0,2%)

 

ē

 

 

 

 

Febrila Neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

 

istr

 

 

 

traucējumi

 

 

5,3%)

 

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

Anoreksija

 

 

 

ğ

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

Perifērā sensora

 

 

 

re

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

neiropātija (G3:4,1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifērā motora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neiropātija (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(smagas 0,07%)

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

Aritmija (G3/4: 0,7%)

 

Sirds mazspēja

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

Hipotensija;

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Hipertensija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorāģija

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

Aizdusa (smaga: 2,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi, krūšu kurvja

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

les

Stomatīts (G3/4: 5,3%);

 

Aizcietējums (smags

 

 

Ezofagīts (smags: 0,4%)

 

traucējumi

 

Caureja (G3/4: 4%);

0,2%);

 

 

 

 

 

 

ā

Slikta dūša (G3/4: 4%);

 

Sāpes vēderā (smagas

 

 

 

 

Z

 

Vemšana (G3/4: 3%)

1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asiņošana (smaga 0,3%)

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Alopēcija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

Ādas reakcijas (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,9%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu bojājumi (smagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

Mialģija (smaga: 1,4%)

 

Artralģija

 

 

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

āles Z

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

 

Retākas

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

blakusparādības

 

blakusparādības

Vispārēji traucējumi un

Šķidruma aizture (smaga:

Reakcija infūzijas vietā;

 

reakcijas ievadīšanas

6,5%) Astēnija (smaga:

Nekardiālas izcelsmes

 

vietā

11,2%);

sāpes krūšu kurvī

 

 

 

Sāpes

(smagas: 0,4%)

 

 

Izmeklējumi

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

 

bilirubīna līmenis asinīs

 

 

 

(< 5%);

 

 

 

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

 

sārmainās fosfotāzes

 

 

 

 

līmenis asinīs (< 4%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

 

ASAT līmenis (< 3%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts ALAT

 

 

 

līmenis (< 2%)

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

 

 

tas

Reti: asiņošanas gadījumi, kas saistīti ar 3./4. pakāpes trombocitopēniju.

 

ē

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi:

šķidruma aiztures izzušanai bija 16,4 nedēļas (robežās no 0 līdz 42 nedēļām). Vidēja un smaga šķidruma aizture pacientiem (vidējā kumulatīvā deva: 818,9 mg/m2), kas saņēmuši premedikāciju, salīdzinot ar pacientiem, kas nav saņēmuši premedikāciju (vidējā kumulatīvā deva: 489,7 mg/m2), attīstās vēlāk. Tomēr dažiem pacientiem parādība novērota agrīnā terapijas stadijā.

Dati par parādību atgriezeniskumu pieejami par 35,3% pacientu, kam neirotoksiskas dabas simptomi

attīstījās pēc terapijas ar docetakselu 100 mg/m2 monoterapijas veidā.istrParādības spontāni izzuda 3

mēnešu laikā.

 

ğ

 

 

re

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

Ļoti reti: pētījuma beigās viens neatgriezeniskas alopēcijas gadījums. 73% ādas reakciju bija

atgriezeniskas 21 dienas laikā.

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

nav

un vidējais laika periods līdz

Vidējā kumulatīvā deva līdz terapijas beigām pārsniedza 1 000 mg/m

vairs

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 monoterapijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcijas (G3/4: 5%)

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

Neitropēnija (G4: 54,2%);

 

Febrila Neitropēnija

 

traucējumi

 

 

Anēmija (G3/4: 10,8%);

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4: 1,7%)

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (ne smaga)

Vielmaiņas un uztura traucējumi

Anoreksija

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

Perifera sensora neiropātija (G3/4:

Perifera motora neiropātija (G3/4:

 

 

 

0,8%)

 

 

 

2,5%)

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Aritmija (ne smaga)

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

Hipotensija

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

Slikta dūša (G3/4: 3,3%);

 

Aizcietējums

 

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 1,7%); Vemšana

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,8%); Caureja (G3/4:

 

ē

 

 

 

 

 

1,7%)

 

 

 

tas

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

 

 

Nagu bojājumi (smagi: 0,8%)

 

 

 

Ādas reakcijas (G3/4: 0,8%)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

 

 

 

Mialģija

 

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Astēnija (smaga: 12,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

Šķidruma aizture (smaga: 0,8%);ğ

 

 

 

 

 

 

Sāpes

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

nav

 

 

Bilirubīna

līmeņa

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas

 

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 7,8%)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

 

Neitropēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

91,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anēmija (G3/4: 9,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

 

 

 

Anoreksija

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Nervu sistēmas

 

 

 

Perfiēra sensora

 

 

Perifēra motora

 

 

 

traucējumi

 

 

 

neiropātija (G3/4: 0,4%)

 

neiropātija (G3/4: 0,4%)

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

Sirds mazspēja; Aritmija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ne smaga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotensija

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Slikta dūša (G3/4: 5%);

 

 

ğ

 

 

 

traucējumi

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 7,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 6,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija;

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Nagu bojājumi (smagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas reakcijas (ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smagas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

 

 

 

Mialģija

 

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Astēnija (smaga: 8,1%);

 

Reakcija infūzijas vietā

 

 

reakcijas ievadīšanas

 

Šķidruma aizture (smaga:

 

 

 

 

 

 

 

vietā

 

 

 

1,2%); Sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

les

 

 

 

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

G3/4 ASAT līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<

paaugstināšanās (< 1%);

 

Z

 

 

 

 

2,5%); G3/4 Sārmainās

G3/4 ALAT līmeņa

 

 

ā

 

 

 

 

fosfotāzes līmeņa

 

paaugstināšanās (< 1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5%)

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

Biežas

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

 

Neitropēnija (G4:

 

Febrila Neitropēnija

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

51,5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anēmija (G3/4: 6,9%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5%)

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

2,5%)

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija

 

 

 

 

tas

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

Perfiēra sensora

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

neiropātija (G3/4: 3,7%);

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Perifera motora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neiropātija (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

Aritmija (G3/4: 0,7%)

 

Sirds mazspēja

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

Hipotensija (G3/4: 0,7%)

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Slikta dūša (G3/4:

 

Aizcietējums

 

 

traucējumi

 

 

9,6%);

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 7,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 6,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija;

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Nagu bojājumi (smagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas reakcijas (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2%))

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

Mialģija (smaga: 0,5%)

 

 

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Astēnivairsja (smaga: 9,9%);

Reakcija infūzijas vietā;

 

 

reakcijas ievadīšanas

 

Šķidruma aizture: (smaga

Sāpes

 

 

 

vietā

ā

 

0,7%); Drudzis (G3/4:

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez 100 mg/m2 kombinācijā ar trastuzumabu

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

 

Neitropēnija (G4: 32%); Febrila

 

 

 

 

traucējumi

 

 

neitropēnija (tostarp ar drudzi un

 

 

 

 

 

 

antibiotiku lietošanu saistāma

 

 

 

 

 

 

 

neitropēnija) vai neitropēniska

 

 

 

 

 

 

 

sepse

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

 

Anoreksija

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

Parestēzija, galvassāpes, garšas

 

 

 

 

 

 

 

sajūtas izmaiņas, samazināta jutība

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

Pastiprināta asarošana,

 

 

 

 

 

 

 

 

konjunktivīts

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

Sirds mazspēja

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

Limfātiskā tūska

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Deguna asiņošana, sāpes rīklē un

 

tas

 

krūšu kurvja un videnes slimības

 

balsenē, nazofaringīts, aizdusa,

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

klepus, iesnas

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

Slikta dūša, caureja, vemšana,

 

 

 

 

 

 

 

aizcietējums, stomatīts, dispepsija,

 

 

 

 

 

 

sāpes vēderā

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Alopēcija, eritēma, izsitumi, nagu

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

Mialģija, artralģija, sāpes

 

 

 

 

sistēmas bojājumi

 

 

ekstremitātēs, kaulu sāpes, sāpes

 

 

 

 

 

 

mugurā

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

Astēnija, perifēra tūska,

 

 

Letarģija

 

ievadīšanas vietā

 

 

paaugstināta temperatūra,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

nogurums, gļotādas iekaisums,

 

 

 

 

 

 

 

sāpes, gripai līdzīga saslimšana,

 

 

 

 

 

 

 

sāpes krūtīs, drebuļi

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

Palielināta ķermeņa masa

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Par simptomātisku sirds mazspēju ziņots 2,2% pacientu, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar

trastuzumabu, salīdzinot ar 0% pacientu, kuriem lietoja tikai docetakselu. Docetaksela un trastuzumaba

kombinācijas grupā 64% pacientu iepriekš bija saņēmuši antraciklīna preparātu adjuvantas terapijas

 

les

veidā, salīdzinotāar 55% docetaksela monoterapijas grupā.

Z

 

Asinis un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: Pacientiem, kas saņēma trastuzumabu un docetakselu, salīdzinot ar docetaksela monoterapiju, bija palielināta hematoloģiskā toksicitāte (32% 3./4. pakāpes neitropēnija pret 22%, izmantojot NCI-CTC kritērijus). Jāņem vērā, ka šie skaitļi, iespējams, ir pārāk mazi, jo zināms, ka docetaksels monoterapijā, lietojot pa 100 mg/m2, izraisa neitropēniju 97% pacientu, 76% pacientu 4. pakāpes neitropēniju, vērtējot pēc asins analīzes maksimālo izmaiņu brīdī. Pacientiem, kas tika ārstēti ar Herceptin un docetakselu, arī bija palielināta febrilas neitropēnijas/neitropēniskas sepses sastopamība (23% pret 17% ar docetaksela monoterapiju ārstētiem pacientiem).

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar kapēcitabīnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

 

 

 

 

Mutes dobuma kandidoze (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

<1%)

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

 

Neitropēnija (G4: 63%); Anēmija

Trombocitopēnija (G4: 3%)

traucējumi

 

 

 

(G3/4: 10%);

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

 

Anoreksija (G3/4: 1%);

 

Dehidratācija (G3/4: 2%)

 

 

 

 

Samazināta ēstgriba

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

 

Reibonis;

 

 

 

 

< 1%);

 

 

 

Galvassāpes (G3/4: < 1%); Perifera

 

 

 

 

Parestezija (G3/4: < 1%)

 

neiropātija

Acu bojājumi

 

 

 

Pastiprināta asarošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Sāpes rīkle un balsene (G3/4: 2%)

Aizdusa (G3/4: 1%);

krūšu kurvja un videnes slimības

 

 

 

 

 

Klepus (G3/4: < 1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Deguna asiņošana (G3/4: < 1%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

Stomatīts (G3/4: 18%); Caureja

 

Sāpes v dera augšējā daļā; Sausa

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

(G3/4: 14%); Slikta dūša (G3/4:

 

muteē

 

 

 

 

6%); Vemšana (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums (G3/4: 1%); Sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

vēderā (G3/4: 2%); Dispepsija

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Plaukstu un pēdu sindroms (G3/4:

Dermatīts;

 

 

 

 

24%); Alopēcija (G3/4: 6%); Nagu

Eritematozi izsitumi (G3/4< 1%);

 

 

 

 

bojājumi (G3/4: 2%)

re

 

Nagu krāsas izmaiņas; Oniholīze

 

 

 

 

 

nav

 

(G3/4: 1%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

Mialģija (G3/4: 2%);

 

 

Sāpes ekstremitātes (G3/4:

sistēmas bojājumi

 

 

 

Artralģija (G3/4: 1%)

 

 

< 1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sāpes mugurā (G3/4: 1%)

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

Astēnija (G3/4: 3%); Paaugstināta

Letarģija;

ievadīšanas vietā

 

 

 

temperatūra (G3/4:

 

 

Sāpes

 

 

 

 

1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogurums/vājums (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

Perifera tūska (G3/4: 1%)

 

 

 

Izmeklējumi

les

 

 

 

 

 

 

Ķermeņa masas samazināšanās;

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (9%)

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez75 mg/m2 kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 3,3%)

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

Neitropēnija (G4: 32%); Anēmija

Trombocitopēnija (G4: 0,6%);

 

traucējumi

 

 

(G3/4: 4,9%);

 

 

Febrila Neitropēnija

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4: 0,6%)

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

Perifera sensora neiropātija (G3/4:

Perifera motora neiropātija (G3/4:

 

 

 

 

1,2%);

 

 

 

0%)

 

 

 

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

0%)

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

 

Pastiprinā asarošana (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Sirds kreisā kambara darbības

 

 

 

 

 

 

 

 

pavājināšanā (G3/4: 0,3%)

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

 

 

 

Deguna asiņošana (G3/4: 0%);

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

krūšu kurvja un videnes slimības

 

 

 

 

Aizdusaē(G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Klepus (G3/4: 0%)

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

Slikta dūša (G3/4: 2,4%); Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,7%); Stomatīts/faringīts

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,0%); Vemšana (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

 

 

Eksfoliatīvi izsitumi (G3/4: 0,3%)

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu bojājumi (ne smagi)re

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

 

 

 

Artralģija (G3/4: 0,3%); Mialģija

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,3%)

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Nogurums (G3/4: 3,9%); Šķidruma

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

aizture (smaga 0,6%)

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar vai bez metastāzēm limfmezglos (attiecīgi pētījumā TAX 316 un GEICAM

9805)

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas

 

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 2,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neitropēniskas infekcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 2,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

 

Anēmija (G3/4: 3%);

 

 

 

 

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

 

Neitropēnija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: NA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

tas

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija (G3/4: 1,5%)

 

 

 

 

ē

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas

 

Perifēra motora

 

Sinkope (G3/4: 0%);

 

traucējumi

 

 

 

(G3/4: 0,6%); perfiēra

 

neiropātija (G3/4: 0%)

Neirotoksicitāte (G3/4:

 

 

 

 

 

sensora neiropātija (G3/4:

 

 

 

istr

0%);

 

 

 

 

0,1%);

 

 

 

ğ

 

Somnolence (G3/4: 0%)

 

Acu bojājumi

 

 

Konjunktivīts (G3/4:

 

Pastiprināta asarošana

 

 

 

 

 

 

<0,1%)

 

 

(G3/4: 0,1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

Aritmija (G3/4: 0,`2%)

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

Karstuma viļľi (G3/4:

 

Hipotensija (G3/4: 0%);

Limfātiska tūska (G3/4:

 

traucējumi

 

 

0,5%)

 

 

Flebīts (G3/4: 0%)

 

0%)

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

 

 

 

 

Klepus (G3/4: 0%)

 

 

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Slikta dūša (G3/4:

 

 

Sāpes vēderā (G3/4:

 

 

 

traucējumi

 

 

5,0%);

 

0,4%)

 

 

 

 

 

 

les

 

Stomatītsvairs(G3/4: 6,0 %);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 4,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija (G3/4: <0,1%);

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

Z

 

 

Ādas bojājumi (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu bojājumi (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

Mialģija (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

Artralģija (G3/4: 0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

Reproduktīvās sistēmas

Amenoreja (G3/4: NP)

 

 

traucējumi un krūts

 

 

 

slimības

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Astēnija (G3/4: 10.0%);

 

 

reakcijas ievadīšanas

Drudzis (G3/4:N);

 

 

vietā

Perifēra tūska (G3/4:

 

 

 

0,4%);

 

 

Izmeklējumi

 

Ķermeņa masas

 

 

 

palielināšanās (G3/4: 0%)

 

 

 

Ķermeņa masas

 

 

 

samazināšanās (G3/4:

 

 

 

0,2%)

 

Nervu sistēmas traucējumi

Novērošanas periodā nepārejošas perifēras neirosensoras izpausmes novēroja 12 pacientiem no 83

pacientiem ar perifēru sensoru neiropātiju pēc ķīmijterapijas beigām.

tas

 

Sirds funkcijas traucējumi:

ē

 

Novērojumu perioda laikā 18 no 1276 pacientēm aprakstīta arī sastrēguma sirds mazspēja (SSM).

Pētījumā ar pacientēm ar metastāzēm (TAX316) viena paciente katrā terapijas grupā nomira no sirds

mazspējas.

 

istr

Ādas un zemādas audu bojājumi

ğ

re

 

Novērošanas periodā nepārejošu alopēciju novēroja 25 pacientēm no 736 pacientēm , kurām alopēcija bija ķīmijterapijas beigās.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Novērošanas periodā nepārejošu amenoreju novēroja 140 pacientēm no 251 ar amenoreju pēc

ķīmijterapijas.

vairs

nav

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Pētījuma TAX 316 novērošanas periodā nepārejošu perifēru tūsku novēroja 18 pacientiem no 112 pacientiem ar perifēru tūsku ķīmijterapijas beigās, bet pētījumā GEICAM 9805 ķīmijterapijas beigās 4 no 5 pacientēm novēroja nepārejošu limfātisku tūsku.

Akūta leikoze/mielodisplastiskais sindroms.

Pētījuma GEICAM 9805 laikā pēc vidēji 77 mēnešus ilgas novērošanas akūta leikoze bija vienai (0,2%)

no 532 docetakselu, doksorubicīnules

un ciklofosfamīdu saľēmušajām pacientēm. Starp fluoruracilu,

doksorubicīnu unāciklofosfamīdu saľēmušajām pacientēm šādu gadījumu nebija. Mielodisplastiskais

sindroms nevienai pacientei nevienā grupā diagnosticēts netika.

Z

 

Turpmāk tabulā redzams, ka pēc tam, kad pētījuma GEICAM laikā TAC grupā primārā profilakse ar G- KSF kļuva obligāta, starp to saľēmušajām pacientēm samazinājās 4. smaguma pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēnisku infekciju sastopamība.

Ar neitropēniju saistītas komplikācijas ar TAC ārstētajām pacientēm, kuras ir vai nav sa ľēmušas primāru profilaksi ar G-KSF (GEICAM 9805)

 

 

 

Bez primāras profilakses ar

Pēc primāras profilakses ar

 

 

 

 

G-KSF (n = 111)

 

 

G-KSF (n = 421)

 

 

 

 

n (%)

 

 

 

n (%)

Neitropēnija (4. pakāpe)

 

 

104 (93,7)

 

 

135 (32,1)

Febrila neitropēnija

 

 

 

28 (25,2)

 

 

23 (5,5)

Neitropēniskas infekcijas

 

 

14 (12,6)

 

 

21 (5,0)

Neitropēniskas infekcijas (3. – 4.

 

2 (1,8)

 

 

5 (1,2)

pakāpe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu kuņģa adenokarcinomas gadījumā

 

MedDRA orgānu sistēmu

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Neitropēniska infekcija; Infekcija

 

 

 

 

 

(G3/4: 11,7%)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Anēmija (G3/4: 20,9%);

 

 

 

 

 

 

traucējumi

Neitropēnija (G4: 83,2%);

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4: 8,8%);

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība (G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

Anoreksija (G3/4: 11,7%)

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija (G3/4:

Reibonis (G3/4: 2,3%);

 

 

8,7%)

 

 

 

 

Perifēra motora neiropātija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

1,3%)

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

Pastiprināta asarošana (G3/4: 0%)

 

Ausu un labirinta bojājumi

 

 

 

 

 

Dzirdes traucējumi (G3/4: 0%)

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Aritmija (G3/4: 1,0%)

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

istr

 

(G3/4: 1,0%); Sāpes

 

Caureja (G3/4: 19,7%); Slikta dūša

Aizcietējumsē

 

 

(G3/4: 16%); Stomatīts (G3/4:

 

kuņģa-zarnu traktā (G3/4: 1,0%);

 

 

23,7%); Vemšana (G3/4: 14,3%)

Ezofagīts/rīšanas traucējumi/sāpes

 

 

 

 

 

ğ

rīšanas laikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,7%)

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

 

 

Niezoši izsitumi (G3/4: 0,7%);

 

 

 

nav

re

 

Nagu bojājumi (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

Ādas lobīšanās (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Letarģija (G3/4: 19,0%); Drudzis

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

(G3/4: 2,3%); Šķidruma aizture

 

 

 

 

 

(smaga/dzīvību apdraudoša: 1%)

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 17,2% un 13,5% pacientu, neatkarīgi no G- KSF lietošanas. G-KSF tika lietots sekundārai profilaksei 19,3% pacientu (10,7% no cikliem). Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 12,1% un 3,4% pacientu, ja pacienti

profilaktiski saņēma G-KSF, un 15,6% un 12,9% pacientu bez profilaktiskas G-KSF lietošanas

 

les

(skatīt apakšpunktu 4.2).

ā

Z

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu galvas un kakla vēža gadījumā

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas blakusparādības

 

Retākas

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 6,3%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neitropēniska infekcija

 

 

 

 

 

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi un

 

 

 

 

Vēža izraisītas sāpes

 

 

 

neprecizēti audzēji

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

(ieskaitot citas un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polipus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

Neitropēnija

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

 

(G3/4:76,3%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anēmija (G3/4:9,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4:5,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (ne

 

tas

traucējumi

 

 

 

 

 

 

smaga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

Garšas sajūtas

 

 

Reibonis

 

istr

 

 

traucējumi

 

 

 

izmaiņas/Ožas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi; Perifēra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

sensora neiropātija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

Pastiprināta asarošana;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktivīts

 

 

 

 

Ausu un labirinta

 

 

 

 

 

Dzirdes traucējumi

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

nav

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

 

Miokarda išēmija

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

(G3/4:1,7%)

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

 

Venozās asinsrites

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

traucējumi (G3/4: 0,6%)

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Slikta dūša (G3/4: 0,6%);

 

Aizcietējums; Ezofagīts/

 

 

traucējumi

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 4,0%);

 

rīšanas traucējumi/sāpes

 

 

 

 

les

 

vairs

 

 

rīšanas laikā (G3/4:

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 2,9%);

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 0,6%)

 

0,6%); Sāpes vēderā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispepsija; Kuņģa-zarnu

 

 

 

 

 

 

 

 

trakta asiņošana (G3/4:

 

 

 

ā

 

 

 

0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija (G3/4: 10,9%)

 

Niezoši izsitumi; Sausa

 

 

bojājumi

Z

 

 

 

 

 

āda;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas lobīšanās (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

 

 

 

Mialģija (G3/4: 0,6%)

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas blakusparādības

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

 

 

 

blakusparādības

 

Vispārēji traucējumi un

 

Letarģija (G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

reakcijas ievadīšanas

 

Pireksija (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

vietā

 

 

 

 

 

Šķidruma aizture; Tūska

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

 

 

 

Palielināta ķermeņa masa

 

 

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas blakusparādības

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

 

 

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 3,6%)

 

Neitropēniska infekcija

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi un

 

 

 

 

Vēža izraisītas sāpes

 

 

neprecizēti audzēji

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

 

(ieskaitot citas un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polipus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

Neitropēnija (G3/4: 83,5

 

 

 

 

tas

 

sistēmas traucējumi

 

%);

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

Anēmija (G3/4: 12,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

istr

Paaugstināta jutība

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija (G3/4: 12,0%)

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

Garšas sajūtas

 

 

Reibonis (G3/4: 2,0%);

 

 

traucējumi

 

 

 

 

izmaiņas/Ožas traucējumi

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifēra motora

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%); Perifēra

 

neiropātija (G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

sensora neiropātija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

nav

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

 

Pastiprināta asarošana

Konjunktivīts

 

Ausu un labirinta

 

 

Dzirdes traucējumi

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

 

vairs

 

 

Aritmija (G3/4: 2,0%)

Miokarda išēmija

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

Venozās asinsrites

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

Kuņģa-zarnu trakta

les

 

Slikta dūša (G3/4:

 

 

Dispepsija (G3/4: 0,8%)

 

 

traucējumi

 

 

13,9%);

 

 

Sāpes kuņģa-zarnu traktā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%) Kuņģa-

 

 

 

 

 

ā

 

Stomatīts (G3/4: 20,7%);

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 8,4%);

 

zarnu trakta asiņošana

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 6,8%);

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezofagīts/rīšanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi /sāpes rīšanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laikā (G3/4: 12,0%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

 

Sausa āda; Ādas

 

 

bojājumi

 

 

 

 

Niezoši izsitumi

 

 

lobīšanās

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

 

 

Mialģija (G3/4: 0,4%)

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas blakusparādības

Retākas

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

 

blakusparādības

Vispārēji traucējumi un

Letarģija (G3/4: 4,0%);

 

 

reakcijas ievadīšanas

Pireksija (G3/4: 3,6%);

 

 

vietā

Šķidruma aizture (G3/4:

 

 

 

1,2%);

 

 

 

Tūska (G3/4: 1,2%)

 

 

Izmeklējumi

Samazināta ķermeņa

 

Palielināta ķermeņa masa

 

masa

 

 

Pēcreģistrācijas pieredze

 

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Ļoti retos gadījumos saistībā ar docetaksela lietošanu kombinācijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem

 

 

tas

un/vai staru terapiju ziņots par akūtu mieloleikozi un mielodisplastisku sindromu.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

ē

 

istr

 

Ir aprakstīts kaulu smadzeņu darbības nomākums un citas hematoloģiskas dabas nevēlamas

blakusparādības. Ziņots par diseminētu intravazālu koagulopātiju (DIK), bieži saistībā ar sepsi vai vairāku orgānu mazspēju.

Imūnās sistēmas traucējumiğ

Ziņots par dažiem anafilaktiska šoka gadījumiem, dažreiz ar letālu iznākumu.

preparāta infūzijas laikā un bija saistīti ar paaugstinātas jutības reakcijām. Tie bija atgriezeniski un pārgāja pēc infūzijas pārtraukšanas. Ļoti reti ir aprakstīta acu asarošana kopā ar konjunktivītu vai bez tā asaru kanāla aizsprostojuma dēļ, kā rezultātā ir bijusi pārlieka asarošana.

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

re

 

 

 

Retos gadījumos novēroti ar docetaksela ievadīšanu saistīti krampji vai pārejošs samaņas zudums. Šīs

reakcijas dažkārt novēro preparāta ievadīšanas laikā.

 

Acu bojājumi

 

nav

 

 

 

 

Ļoti reti ir aprakstīti pārejoši redzes traucējumi (fotopsijas, mirgošana, skotomas), kas parasti radās

 

vairs

 

 

Ausu un labirinta bojājumi

Retos gadījumos ziņotslespar ototoksicitāti, dzirdes traucējumiem un/vai dzirdes zudumu.

Sirds funkcijasātraucējumi

Retos gadījumosZziņots par miokarda infarktu.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti ziņots par vēnu trombemboliju.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti ir aprakstīti akūta respiratorā distresa sindroma, intersticiālas pneimonijas un plaušu fibrozes gadījumi. Pacientiem, kas vienlaikus saņem staru terapiju, retos gadījumos ziņots par staru terapijas izraisītu pneimonītu.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retos gadījumos aprakstīta dehidratācija kuņģa - zarnu trakta darbības traucējumu rezultātā, kuņģa - zarnu trakta perforācija, išēmisks kolīts, kolīts un neitropēnisks enterokolīts. Reti aprakstīts ileuss un zarnu nosprostojums.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti ir aprakstīts hepatīts, dažreiz letāls, galvenokārt pacientiem ar esošiem aknu darbības traucējumiem.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti retos gadījumos aprakstīta ādas sarkanā vilkēde un bullozi izsitumi, kā erythema multiformae, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze, kas saistīta ar docetaksela lietošanu. Dažos gadījumos ar šādu parādību attīstību var būt saistīti citi blakusapstākļi. Saistībā ar docetaksela lietošanu ir aprakstītas sklerodermijai līdzīgas izmaiņas, pirms kurām parādās perifēriska limfātiskā tūska.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retos gadījumos ir aprakstīts starojuma atkārtotas iedarbības fenomens.

Šķidruma aizture nav bijusi saistīta ar akūtu oligūriju vai hipotensijas lēkmēm. Retos gadījumos novērota dehidratācija un plaušu tūska.

4.9 Pārdozēšana

Ir aprakstīti daži Pārdozēšanas gadījumi. Antidots docetaksela Pārdozēšanasēgadītasjumam nav zināms. Pārdozēšanas gadījumā pacientam jāatrodas specializētā nodaļā, rūpīgi jākontrolē tā dzīvības funkcijas. Pārdozēšanas gadījumā var sagaidīt nevēlamo blakusparādību pastiprināšanos. Primārās gaidāmās Pārdozēšanas izraisītās komplikācijas varētu izpausties kā kaulu smadzeņu darbības

Preklīniskie dati

nomākums, perifēras neirotoksicitātes izpausmes un gļotādu iekaisums. Konstatējot pārdozēšanu,

 

 

 

 

istr

pacientam iespējami drīz jāsaņem G-KSF terapija. Atbilstoši nepieciešamībai var veikt citus

piemērotus simptomātiskus pasākumus.

 

ğ

 

re

 

 

 

nav

 

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

 

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

 

 

 

 

 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: taksoīdu līdzekļi, ATĶ kods: L01CD 02

 

vairs

 

 

 

Docetaksels ir pretaudzēju līdzeklis, kas veicina tubulīna apvienošanos stabilos mikrokanālos un

inhibē to šķelšanos, kā rezultātā izteikti samazinās brīvā tubulīna daudzums. Docetaksela saistība ar

 

les

mikrokanāliem protošķiedru daudzumu neietekmē.

ā

In vitro docetaksels pārtrauc mikrotubulu tīklu šūnās, kas ir būtiski šūnu vitālajām mitotiskajām un

starpfāzes funkcij m.

Z

 

Klonogēnās analīzes konstatēts, ka docetaksels in vitro ir citotoksisks pret dažādām peļu un cilvēka audzēju šūnu līnijām, kā arī nupat izoperētām cilvēka audzēja šūnām. Docetaksels sasniedz augstu koncentrāciju šūnās un ilgi uzturas tajās. Turklāt, docetaksels ir aktīvs pret dažām (bet ne visām) šūnu līnijām, ko iespējams noteikt ar p-glikoproteīnu, kas kodēts ar multizāļu rezistento gēnu. In vivo docetaksela iedarbība nav atkarīga no ievadīšanas grafika un tam ir plaša spektra pretaudzēju aktivitāte pret eksperimentāliem progresējošiem peļu un cilvēka audzēju transplantātiem.

Klīniskie dati

Krūts dziedzera vēzis

Docefrez kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu: adjuvanta terapija

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi ar metastāzēm limfmezglos (TAX 316)

Daudzcentru, atklāta, randomizēta pētījuma dati apstiprina docetaksela lietošanu adjuvantai terapijai pacientēm ar operējamu limfmezglu pozitīvu krūts dziedzera vēzi un KPS ≥ 80% vai vairāk 18 - 70 gadu vecumā. Pēc stratifikācijas atbilstoši pozitīvo limfmezglu skaitam (1 - 3, 4+), 1491 pacienti randomizēja docetaksela 75 mg/m2 lietošanai 1 stundu pēc 50 mg/m2 doksorubicīna un 500 mg/m2 ciklofosfamīda ievadīšanas (TAC grupa) vai 50 mg/m2 doksorubicīna ievadīšanai, kam seko 500 mg/m2 fluoruracila un 500 mg/m2 ciklofosfamīda ievadīšana (FAC grupa). Abas shēmas lietoja ik pēc 3 nedēļām 6 ciklu veidā. Docetakselu ievadīja 1 stundu ilgas infūzijas veidā, visas citas zāles ievadīja intravenozas bolus injekcijas veidā pirmajā dienā. G-KSF lietoja kā sekundārās profilakses līdzekli pacientēm, kam radās komplicēta Neitropēnija (febrila Neitropēnija, ilgstoša Neitropēnija vai infekcija). TAC grupas pacientes saņēma antibakteriālu terapiju profilaksei, lietojot 500 mg ciprofloksacīna iekšķīgi divreiz dienā 10 dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai līdzvērtīgu preparātu. Abās grupās pēc pēdējā ķīmijterapijas cikla pacientes ar pozitīviem estrogēnu un/vai progesterona receptoriem saņēma 20 mg tamoksifena dienā līdz 5 gadiem ilgi. Adjuvantu staru terapiju parakstīja atbilstoši pētījumā iesaistītās iestādes vadlīnijām, un to veica 69% pacienšu, kas saņēma TAC, un 72% pacienšu, kas saņēma FAC.

Starpanalīzi veica pēc vidēji 55 mēnešus ilga novērošanas perioda. Konstatēja nozīmīgi ilgāku dzīvildzi bez slimības pazīmēm TAC grupā, salīdzinot ar FAC grupu. Pacientēm, kas saņēma TAC, salīdzinot ar FAC lietotājām, bija samazināta recidīva sastopamība pēc 5 gadiem (attiecīgi 25% pret

32%), t.i., absolūtais risks samazinājās par 7% (p = 0,001). Lietojot TAC, salīdzinājumā ar FAC,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

kopējā dzīvildze pēc 5 gadiem arī bija nozīmīgi palielināta (attiecīgi 87% pretē81%), t.i., nāves riska

absolūtais samazinājums par 6% (p = 0,008). Ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupas analizēja atbilstoši

prospektīvi noteiktiem galvenajiem prognostiskajiem faktoriem:

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvildze bez slimības pazīmēm

 

 

Kopējā dzīvildze

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

Pacienšu

 

Pacienšu

Riska

95% TI

p =

 

Riska

 

95% TI

 

p =

apakšgrupa

 

skaits

 

attiecība*

 

re

 

attiecība*

 

 

 

Pozitīvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfmezglu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

0,72

0,59 - 0,88

0,001

 

0,70

 

 

0,53 - 0,91

 

0,008

1 - 3

 

 

0,61

0,46 - 0,82

0,0009

0,45

 

 

0,29 - 0,70

 

0,0002

4+

 

 

0,83

0,63 - 1,08

0,17

 

0,94

 

 

0,66 - 1,33

 

0,72

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

*riska attiecība mazāka par 1 liecina, ka TAC ir saistīts ar ilgāku dzīvildzi bez slimības pazīmēm un

ilgāku kopējo dzīvildzi, salīdzinot ar FAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpanalīzes posmā TAC labvēlīgo ietekmi nekonstatēja pacientēm ar 4 un vairāk pozitīviem

 

limfmezgliem (37% populācijas). Ietekme ir mazāk izteikta nekā pacientēm ar 1 - 3 pozitīviem

 

limfmezgliem. Šajā analīzes posmā ieguvuma/riska attiecība pacientēm ar 4 un vairāk pozitīviem

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfmezgliem nebija pilnībā definēta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kuras piemērotas

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ķīmijterapijas saľemšanai (GEICAM 9805)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati, kas iegūtiZatklāta, randomizēta, daudzcentru pētījuma laikā, atbalsta Docetaksela lietošanu adjuvantai terapijai pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kuras piemērotas ķīmijterapijas saľemšanai. 1060 pacientes tika randomizētas, lai adjuvantai operējama

krūts dziedzera vēža bez metastāzēm limfmezglos terapijai, ja ir liels recidīva risks saskaľā ar St. Gallen 1998. gadā izstrādātajiem kritērijiem (audzēja lielums > 2 cm un/vai negatīvs ER un PR statuss un/vai augsta histoloģiskā/nukleārā pakāpe (2. - 3. pakāpe) un/vai vecums > 35 gadiem), saľemtu vai nu 75 mg/m2 lielu Docetaksela devu, ko ievada vienu stundu pēc 50 mg/m2 lielas doksorubicīna un 500 mg/m2 lielas ciklofosfamīda devas (539 pacientes TAC grupā), vai 50 mg/m2 lielu doksorubicīna devu, kam seko 500 mg/m2 liela fluoruracila un 500 mg/m2 liela ciklofosfamīda deva (521 paciente FAC grupā). Abas shēmas 6 ciklu veidā tika ievadītas vienu reizi trijās nedēļās. Docetaksela tika ievadīts vienu stundu ilgas infūzijas veidā, bet visas pārējās zāles intravenozi tika ievadītas pirmajā dienā ik pēc trīs nedēļām. Pēc tam, kad tika randomizētas 230 pacientes, TAC grupā kļuva obligāta primāra profilakse ar G-KSF. Starp pacientēm, kuras saľēma primāru profilaksi ar G-KSF, samazinājās 4.

smaguma pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēnisku infekciju sastopamība (skatīt apakšpunktu 4.8). Abās grupās pēc pēdējā ķīmijterapijas kursa pacientes ar ER+ un/vai PgR+ audzējiem līdz pieciem gadiem lietoja pa 20 mg tamoksifēna vienu reizi dienā. Saskaľā ar iestādēs, kas piedalījās pētījumā, spēkā esošajām vadlīnijām tika ordinēta adjuvanta staru terapija un to veica 57,3% pacienšu, kuras saľēma TAC, un 51,2% pacienšu, kuras saľēma FAC.

Vidējais novērošanas ilgums bija 77 mēneši. Tika pierādīts, ka salīdzinājumā ar FAC grupu TAC grupā dzīvildze bez slimības pazīmēm ir ievērojami ilgāka. Salīdzinot ar FAC ārstētajām pacientēm, ar TAC ārstētajām pacientēm par 32% samazinājās recidīva risks (riska attiecība = 0,68, 95% TI (0,49 – 0,93), p = 0,01). TAC grupā bija arī lielāka kopējā dzīvildze (OS – overall survival) un salīdzinājumā ar FAC grupu ar TAC ārstētajām pacientēm bija par 24% mazāks nāves risks (riska attiecība = 0,76, 95% TI (0,46 – 1,26), p = 0,29). Tomēr OS abās šajās grupās nozīmīgi neatšķīrās.

Ar TAC ārstētās pacientes tika analizētas saskaľā ar prospektīvi definētiem galvenajiem prognostiskajiem faktoriem (skatīt tabulu tālāk):

Apakšgrupu analīze – adjuvanta terapija pacientēm, pētot krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm

 

 

 

 

 

 

 

limfmezglos

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

(Ārstētās grupas analīzes rezultāti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvildze bez slimībastaspazīmēm

Pacienšu

apakšgrupa

 

Pacienšu skaits TAC

Riska attiecība*

 

 

95% TI

 

 

 

 

 

 

grupā

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

0,68

istr

 

0,49-0,93

1. vecuma grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<50 gadi

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

0,43-1,05

≥50 gadi

 

 

 

 

 

 

0,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,67

 

 

 

0,43-1,05

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

2. vecuma grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<35 gadiem

 

 

 

 

 

0,31

 

 

 

0,11-0,89

≥35 gadiem

 

 

 

 

 

0,73

 

 

 

0,52-1,01

Hormonreceptoru

 

 

vairs254

nav

 

0,68

 

 

 

0,45-1,04

>2 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

statuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatīvs

 

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0,45-1,1

Pozitīvs

 

 

 

 

 

 

0,62

 

 

 

0,4-0,97

Audzēja lielums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤2 cm

 

 

 

 

 

 

0,69

 

 

 

0,43-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoloģiskā pakāp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pakāpe (tostarp arī

 

 

 

0,79

 

 

 

0,24-2,6

nevērtētās pakāpes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pakāpe

 

ā

 

 

 

0,77

 

 

 

0,46-1,3

3. pakāpe

 

 

 

 

 

 

0,59

 

 

 

0,39-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menopauzes statuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms menopauzes

 

 

 

 

0,64

 

 

 

Pēc menopauzes

 

 

 

 

0,72

 

 

 

0,47-1,12

*riska attiecība (TAC/FAC), kas mazāka par 1, norāda, ka TAC lietošana ir saistīta ar lielāku dzīvildzi bez slimības pazīmēm nekā FAC lietošana.

Tika veikta pētnieciska apakšgrupu analīze par dzīvildzi bez slimības pazīmēm pacientēm (ITT populācijā), kuras atbilda 2009. g. St. Gallen ķīmijterapijas kritērijiem. Turpmāk parādīti rezultāti

 

 

 

 

Riska attiecība

 

 

 

 

TAC

FAC

 

(TAC/FAC)

 

 

 

Apakšgrupas

(n=539)

(n=521)

 

(95% TI)

 

p vērtība

Atbilst relatīvajām

 

 

 

 

 

 

 

ķīmijterapijas

 

 

 

 

 

 

 

indikācijāma

 

 

 

 

 

 

 

18/214

26/227

 

0,796

 

 

0,4593

 

(8,4%)

(11,5%)

 

(0,434 – 1,459)

 

 

48/325

69/294

 

0,606

 

 

0,0072

 

(14,8%)

(23,5%)

 

(0,42 – 0,877)

 

 

TAC = docetaksels, doksorubicīns un ciklofosfamīds

 

 

tas

 

FAC = 5-fluoruracils, doksorubicīns un ciklofosfamīds

 

 

 

TI = ticamības intervāls; ER = estrogēnu receptors

 

 

 

PR – progesterona receptors

 

 

 

ē

 

 

aER/PR negatīvs vai 3. pakāpes vai audzēja lielums > 5 cm

 

 

 

 

 

Aprēķinot riska attiecību, tika izmantots Koksa proporcionālā riska modelis ar terapijas grupu kā

faktoru.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez monoterapijā

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir veikti divi randomizēti III fāzes salīdzinoši docetaksela pētījumi, kas ietvēra 326 un 392 pacientes ar

 

 

nav

 

 

 

 

 

krūts dziedzera vēzi, kas bija neveiksmīgi ārstētas attiecīgi ar alkilējošajiem un antraciklīna grupas preparātiem. Pacientes ar trīs nedēļu intervālu saņēma ieteikto preparāta devu - 100 mg/m2.

Pacientēm, kas bija neveiksmīgi ārstētas ar alkilējošajiem preparātiem, docetakselu salīdzināja ar

doksorubicīnu (75 mg/m2 ik pēc 3 nedēļām). Neietekmējot kopējo dzīvildzi (15 mēneši docetaksela gadījumā pret 14 mēnešiem doksorubicīna gadījumā, p = 0,38) vai laiku līdz progresijai (27 nedēļas docetaksela gadījumā pret 23 nedēļām doksorubicīna gadījumā, p = 0,54), docetaksels palielina

atbildes reakcijas pakāpi (52% pret 37%, p = 0,01) un saīsina laika periodu līdz atbildes reakcijai (12

les

 

 

nedēļas pret 23 nedēļām, p = 0,007)vairs. Trim pacientēm (2%), kas saņēma docetakselu, terapiju pārtrauca

sakarā ar šķidruma aizturi, kamēr 15 pacientēm (9%), kas saņēma doksorubicīnu, terapiju pārtrauca

sakarā ar kardiotoksicitāti (trīs nāvējošas sirds mazspējas gadījumi).

ā

Pacientēm, kas bija neveiksmīgi ārstētas ar antraciklīna grupas preparātiem, docetakselu salīdzināja ar

mitomicīna C un vinblastīna kombināciju (12 mg/m

ik pēc 6 nedēļām un 6 mg/m ik pēc 3 nedēļām).

DocetakselsZpalielina atbildes reakcijas pakāpi (33% pret 12%, p < 0,0001), pagarina laika periodu

līdz progresijai (19 nedēļas pret 11 nedēļām, p = 0,0004) un palielina kopējo dzīvildzi (11 mēneši pret 9 mēnešiem, p = 0,01).

Šo divu III fāzes pētījumu laikā novērotais docetaksela drošības profils atbilst II fāzes pētījumu laikā novērotajam drošības profilam (skatīt apakšpunktu 4.8).

Veica atklātu, daudzcentru, randomizētu 3. fāzes pētījumu, lai salīdzinātu docetaksela monoterapiju un paklitakselu progresējoša krūts vēža ārstēšanai pacientēm, kurām iepriekšējā terapijā tika izmantots antraciklīns. Kopumā tika randomizētas 449 pacientes, lai saņemtu docetaksela monoterapiju 100 mg/m3 1 stundu ilgas infūzijas veidā vai paklitakselu 175 mg/m2 3 stundu ilgas infūzijas veidā. Abus preparātus ievadīja ik pēc 3 nedēļām.

Neietekmējot primāro rezultātu kopējo atbildes reakciju (32% pret 25%, p = 0,10), docetaksels palielināja vidējo laiku līdz slimības progresēšanai (24,6 nedēļas pret 15,6 nedēļām; p < 0,01) un vidējo dzīvildzi (15,3 mēneši pret 12,7 mēnešiem; p = 0,03).

3./4. pakāpes blakusparādības biežāk novēroja, lietojot docetaksela monoterapiju (55,4%), salīdzinot ar paklitakselu (23,0%).

Docefrez kombinācijā ar doksorubicīnu

Ir veikts viens plašs randomizēts III fāzes pētījums, kas ietvēra 429 pacientes ar metastatisku audzēju, kas iepriekšēju terapiju nebija saņēmušas. Izmantoja doksorubicīnu (50 mg/m2) kopā ar docetakselu (75 mg/m2) (AT kombinācija), ko salīdzināja ar doksorubicīna (60 mg/m2) kombināciju ar ciklofosfamīdu (600 mg/m2) (AC kombinācija). Abus ievadīšanas režīmus izmantoja ik pēc trīs nedēļām.

AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC kombināciju, laika periods līdz progresijai bija

 

ievērojami ilgāks, p = 0,0138. Vidējais laika periods līdz progresijai bija 37,3 nedēļas (95% TI:

 

33,4 - 42,1) AT kombinācijas gadījumā un 31,9 nedēļas (95% TI: 27,4 - 36,0) - AC

 

kombinācijas gadījumā.

 

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot artasAC kombināciju, bija

 

ievērojami augstāka, p = 0,009. Kopējā atbildes reakcija AT kombinācijasēgadījumā bija 59,3%

 

(95% TI: 52,8 - 65,9), salīdzinot ar AC kombināciju, kad kopējā atbildes reakcija bija 46,5%

 

(95% TI: 39,8 - 53,2).

istr

 

 

Šajā pētījumā AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC kombināciju, novēroja biežākus smagas

 

 

ğ

Neitropēnijas (90% pret 68,6%), febrilas Neitropēnijas (33,3% pret 10%), infekciju (8% pret 2,4%),

caurejas (7,5% pret 1,4%), astēnijas (8,5% pret 2,4%) un sreāpju (2,8% pret 0%) gadījumus. No otras puses, AC kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AT kombināciju, novēroja biežākus smagas Anēmijas (15,8% pret 8,5%) gadījumus un, turklāt, biežākus smagas kardiotoksicitātes gadījumus: Sastrēguma sirds mazspēju (3,8% pret 2,8%), absolūtu KKIF samazināšanos par ≥ 20% (13,1% pret 6,1%).

Toksicitātes izraisītus nāves gadījumus novēroja 1 pacientei AT kombinācijas gadījumā (Sastrēguma

sirds mazspēja) un 4 pacientēm AC kombinācijas gadījumā (1-sakarā ar septisku šoku un 3-sakarā ar

Sastrēguma sirds mazspēju).

vairs

nav

 

Abos gadījumos dzīves kvalitātes, ko ērtēja pēc EORTC anketas, rādītāji ir salīdzināmi un stabili gan terapijas, gan novērošanas laikā.

Docefrez kombinācijā ar trastuzumabu

Docetakselu kombinlesācijā ar trastuzumabu pētīja pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi, kurām

novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju metastatiskas slimības dēļ. 186 pacientesārandomizēja docetaksela (100 mg/m2) lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu vai

bez tā; 60%Zpacienšu iepriekš bija saņēmušas antraciklīna preparātu saturošu adjuvantu ķīmijterapiju. Docetaksela un trastuzmaba kombinācija bija efektīva pacientēm neatkarīgi no tā, vai viņas iepriekš bija saņēmušas adjuvantu antraciklīnu terapiju. Galvenais tests, ko šajā pivotālajā pētījumā izmantoja HER2 statusa noteikšanai, bija imūnhistoķīmija (IHC). Nelielu daļu pacienšu pārbaudīja, izmantojot fluorescences in situ hibridizāciju (FISH). Šajā pētījumā 87% pacienšu bija IHC 3+ slimība, un 95% iesaistīto pacienšu bija IHC 3+ un/vai FISH pozitīva slimība. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā:

Raksturlielums

Docetaksels kombinācijā ar

Docetaksels1

 

trastuzumabu1 n = 92

n = 94

 

 

Atbildes reakcijas pakāpe

61%

34%

(95% TI)

(50 - 71)

(25 - 45)

Vidējais atbildes reakcijas ilgums

 

 

(mēneši)

11,4

5,1

 

 

(95% TI)

(9,2 - 15,0)

(4,4

- 6,2)

Vidējais LLP (mēneši)

10,6

5,7

(95% TI)

(7,6 - 12,9)

(5,0

- 6,5)

Vidējā dzīvildze (mēneši)

30,52

22,12

(95% TI)

(26,8-ne)

(17,6

- 28,9)

LLP = laiks līdz progresijai; "ne" nozīmē, ka to nevar aprēķināt vai tas vēll nebija sasniegts. 1Pilna analīzes grupa (intent-to-treat, nepieciešamais ārstēto pacientu skaits)

2 Aprēķinātā vidējā dzīvildze

Docefrez kombinācijā ar kapēcitabīnu

Viena randomizēta kontrolēta daudzcentru III fāzes pētījuma dati apstiprina, ka docetakselu kombinācijā ar kapēcitabīnu ir lietderīgi izmantot, lai ārstētu pacientes ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, tai skaitā ar

docetakselu (100 mg/m2 1 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 3ēnedēļām)tas. Grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapēcitabīnu, dzīvildze bija lielāka (p = 0,0126). Vidējā dzīvildze grupā, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapēcitabīnu, bija 442 dienas, salīdzinot ar 352 dienām grupā,

antraciklīniem. Šajā pētījumā 255 pacientēm randomizēti nozīmēja docetakselu (75 mg/m2 1 stundu

ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām) un kapēcitabīnu (1250 mg/m2 divas reizes dienā 2

nedēļas ilgi, pēc kā seko 1 nedēļu ilgs atpūtas periods). 256 pacientēm randomizēti nozīmēja tikai

kas saņēma tikai docetakselu. Kopējā objektīvā atbildes reakcijas pakāpe visā randomizētajā pacienšu grupā (pētnieka vērtējums) bija 41,6% grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapēcitabīnu, pret

29,7% grupā, kas saņēma tikai docetakselu (p = 0,0058). Laika posms līdz slimības progresijai grupā,

 

 

 

istr

kas saņēma docetaksela un kapēcitabīna kombināciju, bija ilgāks (p < 0,0001). Vidējais laika posms

 

 

ğ

līdz progresijai bija 186 dienas grupā, kas saņēma docetaksela un kapēcitabīna kombināciju, pret 128

dienām grupā, kas saņēma tikai docetakselu.

 

re

 

 

 

 

Nesīkšūnu plaušu vēzis

 

 

 

Pacienti, kas iepriekš saņēmuši ķīmijterapiju kopā ar staru terapiju vai bez tās

 

nav

 

 

III fāzes pētījumā pacientiem, kas agrāk saņēmuši ārstēšanu, salīdzinot ar uzturošo aprūpi, laika

vairs

 

 

 

periods līdz slimības progresijai (12,3 nedēļas pret 7 nedēļām) un kopējā dzīvildze bija ievērojami ilgāka grupā, kas saņēma 75 mg/m2 docetaksela. 1 gada dzīvildze docetaksela gadījumā, salīdzinot ar uzturošo aprūpi (16%), bija ievērojami ilgāka (40%).

Pacientiem, ko ārstēja ar docetakselu (75 mg/m2), salīdzinot ar uzturošo aprūpi, novēroja mazāku nepieciešamību pēclesmorfīna grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p < 0,01), ne-morfīna grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p < 0,01), kā arī citām ar slimību saistītajām zālēm (p = 0,06) vai staru terapijas (p < 0,01)ā.

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe vērtētajiem pacientiem bija 6,8%, bet vidējais atbildes reakcijas laiks - 26,1 nedēļa.Z

Docefrez kombinācijā ar platīna grupas preparātiem pacientiem, kuri ķīmijterapiju iepriekš nav saņēmuši

III fāzes klīniskā pētījumā 1218 pacientiem ar nerezecējamu IIIB vai IV stadijas nesīkšūnu plaušu vēzi (KPS = 70% vai vairāk), kuri agrāk šī stāvokļa terapijai ķīmijterapiju nav saņēmuši, randomizēti nozīmēja vienu no sekojošiem terapijas režīmiem: docetaksels (T) 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc kā tūlīt ievada cisplatīnu (Cis) 75 mg/m2 30 līdz 60 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām (TCis); docetaksels 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā kombinācijā ar karboplatīnu (AUC 6 mg/ml-min) 30 līdz 60 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām; vai 4 nedēļu cikls (VCis), kura laikā 1., 8., 15. un 22. dienā 6 līdz 10 minūšu laikā ievada vinorelbīnu (V) 25 mg/m2, pirmajā dienā pēc vinorelbīna (V) ievadīšanas nozīmējot 100 mg/m2 cisplatīna.

Priekšdziedzera vēzis

Dati par dzīvildzi, vidējo laika posmu līdz slimības progresijai un atbildes reakcijas pakāpi divās pētījuma grupās ir atainoti sekojošā tabulā:

 

 

TCis n =

VCis n =

 

Statistiskā analīze

 

 

 

 

Kopējā dzīvildze (primārais rezultāts):

 

 

 

 

Vidējā dzīvildze (mēneši)

11,3

10,1

 

Riska attiecība: 1,122

 

 

 

 

 

[97,2% TI: 0,937; 1,342]*

gada dzīvildze (%)

 

Terapijas atšķirība: 5,4%

 

 

 

 

 

[95% TI: -1,1; 12,0]

gadu dzīvildze (%)

 

Terapijas atšķirība: 6,2%

 

 

 

 

 

[95% TI: 0,2; 12,3]

Vidējais laika periods līdz slimības

22,0

23,0

 

Riska attiecība: 1,032

progresijai (nedēļas):

 

 

 

[95% TI: 0,876; 1,216]

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe (%):

31,6

24,5

 

Terapijas atšķirība: 7,1%

 

 

 

 

 

[95% TI: 0,7; 13,5]

 

 

 

 

 

ē

* : Koriģēts daudzkārtējiem salīdzinājumiem un pielāgots stratifikācijas faktoriemtas(slimības stadija un

 

 

 

 

istr

terapijas veikšanas reģions), balstoties uz vērtējamo pacientu grupu.

 

Sekundārie rezultāti ietver sāpju izmaiņas, kopējo dzīves kvalitātes vērtējumu pēc EuroQoL-5D,

 

 

 

ğ

 

plaušu vēža simptomu skalas un Karnosfky performance status pārmaiņas. Šo beigu punktu rezultāti

apstiprina primāro beigu punktu rezultātus.

re

 

 

 

 

 

Docetaksela/karboplatīna kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar references terapijas režīmu ar VCis, ne ekvivalenta, ne arī zemāka efektivitāte nav piernavādīta.

Docetaksela drošība un efektivitāte kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi tika izvērtēta randomizētā multicentru III fāzes pētījumā. Kopumā 1006 pacienti ar KPS > 60 tika randomizēti sekojošās terapijas grupās:

docetaksels 75 mg/m2

katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

docetaksels 30 mg/m2

vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6

nedēļas.

vairs2

Mitoksantronu 12 mg/m katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

Visās trīs grupās ilgstošileslietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz dienā. ā Pacientiem,Zkuri terapijā saņēma docetakselu katru trešo nedēļu, tika pierādīta būtiski garāka kopējā

dzīvildze salīdzin jumā ar pacientiem, kuri terapijā saņēma mitoksantronu. Dzīvildzes pagarināšanās docetaksela iknedēļas grupā nebija statistiski būtiska salīdzinājumā ar mitoksantrona kontroles grupu. Efektivitātes galarezultāti docetaksela grupā salīdzinājumā ar kontroles grupu ir apkopoti sekojošā tabulā:

Galarezultāts

Docetaksels katru

Docetaksels katru

Mitoksantrons katru 3

 

3 nedēļu

 

nedēļu

 

nedēļu

Pacientu skaits

 

 

 

Vidējā dzīvildze (mēneši)

18,9

 

17,4

 

 

16,5

95% TI

(17,0 - 21,2)

 

(15,7 -19,0)

 

(14,4 -18,6)

Riska attiecība

0,761

 

0,912

 

--

95% TI

(0,619- 0,936)

 

(0,747 - 1,113)

 

--

p - vērtība†*

0,0094

 

0,3624

 

--

Pacientu skaits

 

 

 

PSA**atbildes reakcijas biežums

45,4

 

47,9

 

 

31,7

(%)

 

 

 

95% TI

(39,5 - 51,3)

 

(41,9 - 53,9)

 

(26,4 - 37,3)

p – vērtība*

0,0005

 

< 0,0001

 

--

Pacientu skaits

 

 

 

Sāpju atbildes reakcijas biežums

34,6

 

 

 

 

 

(%)

 

31,2

 

 

21,7

95% TI

(27,1 - 42,7)

 

(24,0 - 39,1)

 

tas

 

ē(15,5 - 28,9)

p – vērtība*

0,0107

 

0,0798

 

--

Pacientu skaits

 

istr

 

Audzēja atbildes reakcijas

12,1

 

8,2

 

6,6

biežums

 

 

(%)

(7,2 -18,6)

 

ğ

 

(3,0 -12,1)

 

(4,2 -14,2)

 

95% TI

0,1112

 

0,5853

 

--

p – vērtība*

 

 

re

 

 

 

†stratificēts logaritmiskais pakāpes tests

 

 

 

 

 

*statistiskās ticamības sākumpunkts = 0,0175

 

 

 

 

 

**PSA: priekšdziedzera specifiskais antigēns

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Faktiski ir pierādīts, ka lietojot docetakselu katru nedēļu, tika uzrādīta nedaudz labāka drošība nekā lietojot docetakselu katru trešo nedēļu; iespējams, ka noteikts skaits pacientu var gūt labumu lietojot docetakselu katru nedēļu.

 

les

Vispārējās dzīves kvalitātes ziņāvairsnebija statistisku izmaiņu starp pētījuma grupām.

ā

Z

 

Kuņģa adenokarcinoma

Tika veikts daudzcentru, atklāts, randomizēts pētījums, lai novērtētu docetaksela drošību un efektivitāti, ārstējot pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības vada savienojuma vietas adenokarcinomu, kas iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības dēļ. Kopumā 445 pacienti ar KPS > 70 tika ārstēti vai nu ar docetakselu (T) (75 mg/m2 1. dienā) kombinācijā ar cisplatīnu (C) (75 mg/m2 1. dienā) un 5-fluoruracilu (F) (750 mg/m2 dienā 5 dienas ilgi) vai cisplatīnu (100 mg/m2 1. dienā) un 5-fluoruracilu (1000 mg/m2 dienā 5 dienas ilgi). Terapijas cikla ilgums bija 3 nedēļas TCF grupai un 4 nedēļas CF grupai. Vidējais ciklu skaits uz pacientu bija 6 cikli (robežās no 1 līdz 16) TCF grupā, salīdzinot ar 4 cikliem (robežās no 1 līdz 12) CF grupā. Primārais iznākums bija laiks līdz progresēšanai (TTP). Progresēšanas riska mazināšanās bija 32,1% un tas tika saistīts ar daudz ilgāku TTP (p = 0,0004) par labu TCF grupai. Kopējā dzīvildze arī bija nozīmīgi ilgāka (p = 0,0201) TCF grupā ar mirstības riska mazināšanos par 22,7%. Efektivitātes rezultāti ir apkopoti turpmāk redzamā tabulā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Docetaksela efektivitāte pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanā

 

Iznākums

 

 

TCF

 

 

 

CF

 

 

 

 

 

 

n = 221

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 224

 

 

Vidējais TTP (mēneši)

 

 

5,6

 

 

3,7

 

 

(95% TI)

 

 

(4,86 - 5,91)

(3,45 - 4,47)

 

 

Riska attiecība

 

 

 

 

1,473

 

 

(95% TI)

 

 

(1,189 - 1,825)

 

 

*p-vērtība

 

 

 

istr0,0004

 

 

Vidējā dzīvildze (mēneši)

 

 

re

 

 

8,6

 

 

 

 

9,2ğ

 

 

 

(95% TI)

 

 

(8,38 - 10,58)

(7,16 - 9,46) 8,8

 

 

2 gadu vērtējums (%)

nav

 

18,4

 

 

 

 

 

 

Riska attiecība

 

 

 

 

1,293

 

 

(95% TI)

 

 

(1,041 - 1,606)

 

 

*p-vērtība

 

 

 

 

0,0201

 

 

Kopējā atbildes reakcija (CR+PR) (%)

 

36,7

 

 

 

25,4

 

 

p-vērtība

 

 

 

 

0,0106

 

 

Progresējoša slimība kā labākā kopējā

 

16,7

 

 

25,9

 

 

atbildes reakcija (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nestratificēts log-rindas tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakšgrupu (pēc vecuma, dzimumavairsun rases) analīzes liecināja par labu TCF grupai, salīdzinot ar CF

grupu.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvildzes papildus analīzes, ko veica ar vidējo novērošanas periodu 41,6 mēnešus, vairs neatklāja

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statistiski nozīmīgas atšķirības, tomēr vienmēr liecināja par TCF shēmas pārākumu, un pierādīja, ka 18 - 30 mēnešu novērošanas laikā ir skaidri redzams TCF pārākums pār CF.

Kopumā dzīves kvalitātes (DK) un klīniskā ieguvuma rezultāti liecināja par izteiktāku uzlabošanos TCF grupā. Pacientiem, kas tika ārstēti ar TCF, bija ilgāks laiks līdz galējas vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās brīdim par 5% atbilstoši QLQ-C30 anketai (p = 0,0121) un ilgāks laiks līdz galējas Karnofska funkcionālā stāvokļa (Karnofsky performance status) pasliktināšanās (p=0,0088) brīdim, salīdzinot ar CF ārstētiem pacientiem.

Galvas un kakla vēzis

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

Docetaksela lietošanas drošību un efektivitāti indukcijas terapijā pacientiem ar galvas un kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) vērtēja III fāzes, daudzcentru, atklātā, randomizētā pētījumā (TAX 323). Šajā pētījumā 358 pacienti ar neoperējamu lokāli progresējošu SCCHN un stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai 1 tika randomizēti vienā no divām terapijas grupām. Pacienti docetaksela grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m2 un pēc tam cisplatīnu (P) 75 mg/m2, un pēc tam 5- fluoruracilu (F) 750 mg/m2 dienā ilgstošas infūzijas veidā 5 dienas. Šo shēmu lietoja ik pēc trīs nedēļām 4 ciklu veidā, ja novēroja kaut nelielu atbildes reakciju (audzēju divdimensiju izmēra samazināšanās par ≥ 25%) pēc 2 cikliem. Ķīmijterapijas beigās ar minimālo intervālu 4 nedēļas un maksimālo intervālu 7 nedēļas, pacienti, kam slimība neprogresēja, saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7 nedēļas (TPF/RT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P)

100 mg/m2 un pēc tam 5-fluoruracilu (F) 1000 mg/m2 dienā 5 dienas. Šādu shēmu ievadīja ik pēc trim nedēļām 4 ciklu veidā, ja tika novērota vismaz minimāla atbildes reakcija (par 25 % vai vairāk divdimensionāli mērīta audzēja lieluma samazināšanās) pēc 2 cikliem. Ķīmijterapijastasbeigās ar vismaz

4 nedēļu starplaiku, bet ne vairāk kā 7 nedēļas, pacienti, kuru slimība neprogresēja, saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7 nedēļas (PF/RT). Lokāli- reģionālo terapiju ar

apstarošanu veica vai nu ar standarta frakciju (1,8 Gy - 2,0 Gy reizi dienā 5 ēdienas nedēļā, kopējā deva

66 - 70 Gy), vai paātrinātās/hiperfrakcionētās staru terapijas shēmāsistr(divreiz dienā ar minimālo starpfrakciju intervālu 6 stundas, 5 dienas nedēļā). Kopumā paātrinātajām shēmām tika ieteikts 70 Gy

preparātiem - ciprofloksacīnu pa 500 mg iekšķīgi divreiz dienā 10 dienas, sākot katra cikla 5. dienā,

un hiperfrakcionētajām shēmām 74 Gy. Pēc ķīmijterapijas bija atļauta ķirurģiska rezekcija - pirms vai pēc staru terapijas. Pacienti, kas saņēma TPF, saņēma arī profilaktiskuğ ārstēšanu ar antibiotiskiem

vai ekvivalentu terapiju. Šī pētījuma primārais vērtētais raksturlielums - dzīvildze bez progresēšanas

(PFS) - TPF grupā bija nozīmīgi ilgāka nekā PF grupā - p = 0,0042 (vidējais PFS: attiecīgi 11,4 pret

 

 

 

nav

8,3 mēnešiem) ar vidējo novērošanas laiku 33,7 mēneši. Vidējārevispārējā dzīvildze TPF grupā arī bija

nozīmīgi labāka nekā PF grupā (vidējā OS: attiecīgi 18,6 pret 14,5 mēnešiem) ar 28% mirstības riska

samazināšanos, p = 0,0128. Efektivitātes rezultāti parādīti tabulā tālāk.

 

les

vairs

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

Docetaksela efektivitāte sākotnējā ārstēšanā pacientiem ar neoperējamu lokāli progresējošu

SCCHN

Vērtējamais raksturlielums

 

Docetaksels +

 

 

 

Cis+5-FU

 

 

 

Cis+5-FU n = 177

 

 

 

n = 181

Vidējā dzīvildze bez progresēšanas (mēneši)

11,4

 

 

 

 

 

8,3

(95% TI)

 

 

(10,1-14,0)

 

 

 

 

(7,4-9,1)

Koriģētā riska attiecība

 

 

 

 

 

0,70

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

 

(0,55-0,89)

*p-vērtība

 

 

 

 

 

0,0042

 

Vidējā dzīvildze (mēneši)

 

18,6

 

 

 

 

 

14,5

(95% TI)

 

 

(15,7-24,0)

 

 

 

 

(11,6-18,7)

Riska attiecība

 

 

 

 

 

0,72

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

 

(0,56-0,93)

**p-vērtība

 

 

 

 

 

0,0128

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija pret

 

67,8

 

 

 

 

 

53,6

ķīmijterapiju (%)

 

 

(60,4-74,6)

 

 

 

 

(46,0-61,0)

(95% TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

ē

 

***p- vērtība

 

 

 

 

 

0,006

 

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija pret pētāmo

 

 

istr

 

 

 

 

ārstēšanu [ķīmijterapija +/- staru terapija] (%)

72,3

 

 

 

58,6

(95% TI)

 

 

 

 

 

 

 

(51,0-65,8)

 

 

(65,1-78,8)

 

 

 

 

***p- vērtība

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006

 

 

Vidējais atbildes reakcijas ilgums pret

 

n=128

 

 

 

 

n=106

ķīmijterapija +/- staru terapija (mēneši)

nav

re

15,7

 

 

 

 

11,7

 

 

 

 

 

(95% TI)

 

(13,4-24,6)

 

 

 

(10,2-17,4)

Riska attiecība

 

 

 

 

0,72

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

(0,52-0,99)

**p-vērtība

 

 

 

 

0,0457

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska attiecība mazāka par 1 par labu docetaksels + cisplatīns + 5-FU

 

 

*Cox modelis (koriģējot attiecībā uz primāro audzēja vietu, T un N klīnisko stadiju un

PSWHO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Logrank tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Chi-kvadrāta tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves kvalitātes raksturlielumi

TPF ārstētajiem pacientiem novēroja nozīmīgi mazāku vispārējā veselības punktu skaita

samazinājumu

les

 

tiem, kurus ārstēja ar PF (p = 0,01, izmantojot EORTC QLQ-C30 skalu).

nekā

 

Klīniskā ieguvumaZ raksturlielumi

Vispārējā stāvokļa skalas galvas un kakla (PSS-HN) apakšskalas, kas izstrādāta, lai noteiktu runas saprotamību, spēju ēst publiskā vietā un diētas atbilstību normai, rezultāti TPF grupā bija daudz labāki nekā PF grupā.

Vidējais laiks līdz pirmajam pasliktināšanās brīdim pēc WHO stāvokļa TPF grupā bija daudz lielāks nekā PF grupā. Sāpju intensitātes punktu skaits ārstēšanas laikā uzlabojās abās grupās, kas liecina par adekvātu pretsāpju terapiju.

āles Z

• Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324) Docetaksela drošība un efektivitāte pacientu ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) sākotnējā ārstēšanā tika vērtēta randomizētā, daudzcentru, atklātā II fāzes

pētījumā (TAX 324). Šajā pētījumā 501 pacients ar lokāli progresējošu SCCHN un vispārējo stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai 1 tika randomizēts vienā no divām grupām. Pētījuma populācija ietvēra pacientus ar tehniski nerezecējamu audzēju, pacientus ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas iespējamību un pacientus, kuru terapijas mērķis bija orgāna saglabāšana. Efektivitātes un drošības vērtējums ietvēra tikai dzīvildzes rezultātus, un orgāna saglabāšanas izdošanās netika formāli vērtēta. Pacienti docetaksela grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m2 intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam ievadīja cisplatīnu (P) 100 mg/m2 30 minūšu - 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, bet pēc tam veica nepārtrauktu intravenozu 5- fluoruracila (F) 1000 mg/m2 dienā infūziju no 1. līdz 4. dienai. Ciklus atkārtoja ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti, kuriem slimība neprogresēja, saņēma ķīmijterapiju un staru terapiju (CRT) atbilstoši protokolam (TPF/CRT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m2 30 minūšu - 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas

veidā 1. dienā un pēc tam nepārtrauktu intravenozu 5- fluoruracila (F) 1000 mg/m2 dienā infūziju no 1. līdz 5. dienai. Ciklus atkārtoja ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visitaspacienti, kuriem

slimība neprogresēja, saņēma CRT atbilstoši protokolam (PF/CRT). Pacienti abās terapijas grupās pēc

sākotnējās ķīmijterapijas 7 nedēļas saņēma CRT ar minimālo intervālu 3 nedēļasēun ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc pēdējā cikla sākšanas (22. - 56. pēdējā cikla diena). Staru terapijas laikā karboplatīnu (AUC 1,5) ievadīja reizi nedēļā vienu stundu ilgas intravenozas infūzijasistrveidā, maksimāli 7 devas. Apstarošanu veica ar megavoltāžas aprīkojumu, izmantojot frakcionēšanu reizi dienā (2 Gy dienā, 5 dienas nedēļā 7 nedēļas, kopējā deva 70 - 72 Gy). Primārās slimības vietas un/vai kakla operāciju varēja apsvērt jebkurā laikā pēc CRT pabeigšanas. Visi pacientiğpētījuma docetaksela grupā profilaktiski saņēma antibiotikas. Lietojot docetakselu saturošu shēmu, šī pētījuma primārais

lietojot PF (vidējā OS: 70,6 pret 30,1 mēneši), mirstības risksresamazinājās par 30%, salīdzinot ar PF (riska attiecība (HR) = 0,70, 95% ticamības intervālsnav(TI) = 0,54 - 0,90), vidējais kopējais novērošanas laiks 41,9 mēneši. Sekundārais rezultāts, PFS, liecināja par progresēšanas vai nāves riska samazināšanos par 29% un vidējās PFS uzlabošanos par 22 mēnešiem (35,5 mēneši TPF un 13,1

efektivitātes rezultāts, kopējā dzīvildze (OS), bija nozīmīgi ilgāka (log-rank tests, p = 0,0058), nekā

mēneši PF). Tas bija arī statistiski nozīmīgi, HR bija 0,71; 95% TI 0,56 - 0,90; log-rank tests p =

0,004. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā: vairs

Docetaksela efektivitāte sākotnējā ārstēšanā pacientiem ar lokāli progresējošu SCCHN (mērķtiecīgas ārstēšanas analīze)

 

Vērtējamais raksturlielums

 

Docetaksels +

 

Cis+5-FU

 

 

 

Cis+5-FU

 

 

 

 

 

 

 

n = 255

 

 

 

n = 246

 

Vidējā kopējā dzīvildze (mēneši)

 

70,6

 

 

 

30,1

 

(95% TI)

 

(49,0-NP)

 

 

(20,9-51,5)

 

Riska attiecība

 

 

0,70

 

 

 

(95% TI)

 

(0,54-0,90)

 

 

*p-vērtība

 

 

0,0058

 

 

Vidējā PFS (mēneši)

 

35,5

 

 

 

13,1

 

(95% TI) Riska

 

(19,3-NP)

 

 

(10,6-20,2)

 

attiecība

 

 

0,71

 

 

 

(95% TI)

 

(0,56-0,90)

 

 

**p- vērtība

 

 

0,004

 

 

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija (CR + PR) pret

71,8

 

 

 

64,2

 

ķīmijterapiju (%)

 

(65,8-77,2)

 

 

(57,9-70,2)

 

(95% TI)

 

 

 

 

tas

 

***p- vērtība

 

 

 

ē

 

 

 

 

0,070

 

 

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija (CR + PR) pret

 

 

 

 

 

 

pētāmo ārstēšanu [ķīmijterapija +/- ķīmijterapija

76,5

 

 

 

71,5

 

un staru terapija] (%)

 

(70,8-istr81,5)

 

(65,5-77,1)

 

(95% TI)

 

ğ

 

 

 

 

 

***p- vērtība

 

 

0,209

 

 

 

 

re

 

 

 

Riska attiecība mazāka par 1 par labu docetaksels

+ cisplatīns + 5-FU

 

 

 

*nekoriģēts log-rank tests

 

 

 

 

 

 

 

**nekoriģēts log-rank tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem

 

*** Chi-kvadrāta tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem

 

 

NP - nav piemērojams

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

 

 

 

 

 

 

mg/m2 devas. Docetaksela farmakokinētikasvairs profils nav atkarīgs no devas lieluma un tam ir trīs daļas. Izvades pusperiods α, β un χ fāzēs attiecīgi 4 minūtes, 36 minūtes un 11,1 stunda. Vēlīnā fāze ir

Docetaksela farmakokinētika vērtēta, I fāzes pētījumu laikā vēža slimniekiem ievadot 20 - 115

daļēji saistīta ar lēnu docetaksela izvadi no organisma perifērijas. Pēc 100 mg/m2 devas, kas ievadīta

vienu stundu ilgas infūzijas veidā, tika panākta 3,7 μg/ml maksimālā koncentrācija plazmā, kam

atbilstošā AUC vērtība ir 4,6 h μg/ml. Vidējās kopējā organisma klīrensa un izkliedes tilpuma

 

les

vērtības stabilasākoncentrācijas apstākļos attiecīgi ir 21 l/h/m2 un 113 l. Kopējā organisma klīrensa

variācijas atsevišķiem indivīdiem ir aptuveni 50%. Vairāk nekā 95% docetaksela saistās ar plazmas

Z

 

olbaltumvielām.

 

Ar 14C iezīmēta docetaksela pētījumi ir veikti ar trim vēža slimniekiem. Docetaksels pēc oksidatīviem tā struktūrā ietilpstošās terciārās butilēstera grupas vielmaiņas procesiem, kuros iesaistīts citohroms P450, septiņu dienu laikā no organisma izdalās gan ar urīnu, gan ar fēcēm. Aprēķināts, ka ar urīnu un fēcēm izdalās attiecīgi 6% un 75% ievadītā radioaktīvā izotopa daudzuma. Aptuveni 80%radioaktīvā izotopa, kas izdalīts no fēcēm, ir izvadīts pirmo 48 stundu laikā kā viens galvenais neaktīvais vielmaiņas produkts, trīs neaktīvi vielmaiņas produkti nelielā daudzumā un ļoti mazs daudzums preparāta neizmainītā veidā.

Docetaksela farmakokinētikas atkarība no pacientu grupām ir pētīta, iesaistot 577 pacientus. Paredzamie farmakokinētikas parametri bija ļoti tuvi tam, kas bija gaidāms I fāzes pētījumu laikā. Docetaksela farmakokinētiku neietekmē pacienta vecums vai dzimums. Nelielam skaitam pacientu (n = 23), kam klīnisko bioķīmisko analīžu rezultāti liecināja par viegliem vai vidēja smaguma pakāpes aknu darbības traucējumiem (ALAT un ASAT pārsniedz normas augšējo robežu 1,5 reizes vai vairāk, pie kam sārmainās fosfotāzes normas augšējā robeža ir pārsniegta 2,5 reizes vai vairāk), kopējais organisma klīrenss samazinās vidēji par 27% (skatīt apakšpunktu 4.2). Pacientiem ar vieglu vai vidējas smaguma pakāpes šķidruma aizturi docetaksela klīrenss nemainās. Par pacientiem ar smagu šķidruma aizturi dati nav pieejami.

Izmantojot kombinēto terapiju, docetaksels doksorubicīna klīrensu un doksorubicinola (doksorubicīna vielmaiņas produkta) koncentrāciju plazmā neietekmē. Vienlaikus lietošana docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda farmakokinētiku neietekmēja.

I fāzes pētījumos, kuros vērtēja, kā kapēcitabīns ietekme docetaksela farmakokinētiku un kā docetaksels ietekme kapēcitabīna farmakokinētiku, ne kapēcitabīns docetaksela, ne docetaksels 5'- DFUR (nozīmīgākā kapēcitabīna vielmaiņas produkta) farmakokinētikas parametrus (Cmax un AUC)

monoterapijas gadījumā. Cisplatīna, to ievadot drīz pēc docetaksela ievadīšanas, farmakokinētikas raksturlielumi ir līdzīgi kā gadījumā, kad ievadīts tikai cisplatīns.

neietekmēja.

 

tas

 

 

 

ē

Docetaksela klīrenss, to lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, ir līdzīgs klīrensam docetaksela

 

istr

 

 

re

Kombinēta docetaksela, cisplatīna un 5-fluoruracila lietošana 12ğpacientiem ar norobežotiem

audzējiem neietekmēja katra atsevišķa līdzekļa farmakokinētiku.

nav

 

Lietojot standarta deksametazona premedikāciju, 42 pacientiem tika pētīts prednizona efekts uz

docetaksela farmakokinētiku. Nekāds prednizona efekts uz docetaksela farmakokinētiku netika novērots.

5.3 Preklīniskie dati par drošībuvairs

Docetaksela kancerogēnais potenciāls nav pētīts.

In vitro mutagēnas īpašības docetaksels uzrāda mikrokodolu un hromosomu aberācijas testos ar CHO-K1 šūnām, kā arī in vivo mikrokodolu testos ar pelēm. Tomēr tas neveicina mutagenitāti Ames testā vai CHO/HGPRT gēnu mutācijas analīze. Rezultāti atbilst docetaksela farmakoloģiskajai aktivitātei.

āles NevēlamāsZblakusparādības sēkliniekos, kas novērotas toksicitātes pētījumos ar grauzējiem, liecina,

ka docetaksels var negatīvi ietekmēt vīriešu fertilitāti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Šķīdinātājs: Etilspirts, bezūdens Polisorbāts 80

6.2Nesaderība

Šo preparātu nedrīkst jaukt kopā ar citiem preparātiem, izņemot tos, kas minēti apakšpunktā 6.6.

Neizmantojiet polivinilhlorīda (PVH) iekārtas vai ierīces. Docefrez nav saderīgs ar PVH iekārtām vai ierīcēm.

6.3 Uzglabāšanas laiks

Flakons 24 mēneši-

Pagatavotais šķīdums

Pagatavotais šķīdums satur 24 mg/ml docetaksela, un tas ir jāizmanto uzreiz pēc pagatavošanas.

2°C–8°C vai temperatūrā, kas zemāka par 25°C, bet galīgais infūziju šķīdums — 4 stundas, uzglabājot temperatūrā, kas ir zemāka par 25°C.

Ir pierādīts, ka pagatavotais šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 8 stundas, uzglabājot temperatūrā tas

No mikrobioloģiskā viedokļa pagatavotais šķīdums ir jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek izmantots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbildīgsēir lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām, temperatūrā istr2–8°C, ja vien pagatavošana un tālāka atšķaidīšana nav notikusi kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

 

ğ

 

 

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).

 

re

 

 

Nesasaldēt.

nav

 

Flakons ir jāuzglabā ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Sagatavotu un atšķaidītu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt apakšpunktā 6.3.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Docefrez 20 mg pulveris un šķīdinātājsvairsinfūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Pulvera flakons:

5 ml bezkrāsains 1. klases stikla flakons ar pelēku bromobutila gumijas aizbāzni un hermētisku noņemamu alumīnijalesvāciņu zaļā krāsā.

Šķīdinātāja flakons:

1 ml bezkrāsainsā1. klases stikla flakons ar pelēku bromobutila gumijas aizbāzni un hermētisku noņemamuZalumīnija vāciņu tumši zilā krāsā.

Katrs iepakojums satur:

• vienu vienreizējās devas pulvera flakonu ar 20 mg docetaksela (+ 22% virspildījums: 24,4 mg) un

• vienu vienreizējās devas šķīdinātāja flakonu ar 1 ml šķīdinātāja, kas paredzēts Docefrez

Virspildījumi ir iekļauti, lai nodrošinātu, ka pēc izšķīdināšanas ar visu šķīduma flakona tilpumu no flakona var iegūt minimālo ekstrahējamo atšķaidītā koncentrāta, kas satur 20 mg vai 80 mg docetaksela, tilpumu.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Docetaksels ir antineoplastisks līdzeklis un, kā citu iespējami citotoksisku maisījumu gadījumā, arī docetaksela šķīdumu sagatavošanas laikā ir jāievēro piesardzība. Visās darbībās ir jāizmanto

atbilstoša aseptiska tehnika.

Ja docetaksela pulveris, pagatavotais koncentrāts vai infūzijai paredzēts šķīdums nokļūst saskarē ar ādu, nekavējoties kārtīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja docetaksela pulveris, pagatavotais koncentrāts vai infūzijai paredzēts šķīdums nokļūst saskarē ar gļotādām, nekavējoties kārtīgi nomazgājiet tās ar ziepēm un ūdeni.

Pirms lietošanas pagatavotais koncentrāts un infūzijai paredzētais šķīdums ir rūpīgi jāapskata. Šķīdums, kas satur nogulsnes, ir jāizlej.

Neizmantojiet polivinilhlorīda (PVH) iekārtas vai ierīces. Docefrez nav saderīgs ar PVH iekārtām vai ierīcēm.

Docefrez pulveris un šķīdinātājs koncentrāta pagatavošanai infūziju šķīdumam ir paredzēts

tikai vienreizējai lietošanai.

tas

Pagatavošanas norādījumi

ē

 

Lai iegūtu pacientam nepieciešamo devu, iespējams, būs vajadzīgs vairāk nekā viens flakons. Piemēram, 140 mg docetaksela devai ir nepieciešams viens 80 mg iepakojums un trīs 20 mg iepakojumi. Nepieciešamajam Docefrez pulvera flakonu skaitam 5 minūšu laikā ir jāatļauj sasniegt

istabas temperatūra (15°C–25°C).

 

Izmantojot šļirci un adatu, viss pareizā Docefrez šķīdinātāja flakonaistrsaturs ir jāizvelk un jāinjicē

 

re

attiecīgajos Docefrez pulvera flakonos.

ğ

Lai nodrošinātu pilnīgu pulvera izšķīšanu, kārtīgi sakratiet (pulveris izšķīdīs ātrāk nekā 90 sekundēs).

Pagatavotais šķīdums satur aptuveni 24 mg/ml docetaksela, un tas ir jāizmanto uzreiz pēc

sagatavošanas.

nav

 

Infūzijas šķīduma pagatavošana

Pēc atšķaidīšanas katrs flakons satur ekstrahētu koncentrātu aptuveni 0,84 ml tilpumā, kas atbilst aptuveni 20 mg docetaksela. Koncentrātavairstilpums (24 mg/ml docetaksela) atbilstoši pacientam

nepieciešamajai devai (mg) ir jāizvelk (no atbilstošā flakonu skaita), izmantojot graduētu šļirci un adatu.

Koncentrāts ir jāinjicē 250 ml infūziju maisiņos vai pudelēs, kas satur 50 mg/ml (5%) glikozes šķīduma vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma infūzijai.

Ja nepieciešama deva, kas ir lielāka par 200 mg docetaksela, ir jāizmanto lielāks daudzums augstāk minēto šķīdumu tā, lai galējā infūziju šķīdumā netiek pārsniegta docetaksela koncentrācija 0,74 mg/ml.

āles Infūziju maisiņāZvai pudelē esošais šķīdums ir jāsajauc ar rokām, izmantojot šūpojošas kustības.

Lietošanas veids

Docetaksela infūziju šķīdums ir jāizlieto 4 stundu laikā un aseptiski jāievada kā 1 stundas infūzija istabas temperatūrā un normālos gaismas apstākļos.

Atkritumu likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nīderlande

Tālr: +31-23-5685501

Fakss:+31-23-5685505

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/10/630/001

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2010. gada 10. maijs

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

 

 

 

 

 

tas

Sīkāka informācija par šo preparātu ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē

 

 

 

 

 

istr

 

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

ē

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Docefrez 80 mg pulveris un šķīdinātājs infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs pulvera vienreizējās devas flakons satur 80 mg docetaksela (bezūdens) (docetaxel). Pēc atšķaidīšanas 1 ml koncentrāta satur 24 mg docetaksela (docetaxel).

Palīgvielas: šķīdinātājs satur 35,4% etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

 

tas

Pulveris un šķīdinātājs infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

 

 

 

 

 

 

Balts, liofilizēts pulveris.

 

 

ē

 

istr

 

Šķīdinātājs ir viskozs, dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

 

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

re

 

 

 

Docefrez kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdunav ir indicēts adjuvantai terapijai pacientēm ar:

Krūts dziedzera vēzis

• operējamu krūts dziedzera vēzi un metastāzēm limfmezglos;

• operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos.

Adjuvantu terapiju atļauts veikt tikai tām pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kuras saskaľā ar starptautiski noteiktajiem standartiem attiecībā uz primāro

agrīna krūts dziedzera vēža ārstēšanu piemērotas ķīmijterapijas saľemšanai (skatīt apakšpunktu

5.1).

les

vairs

 

Docefrez kombinācijā ar doksorubicīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūtsādziedzera vēzi, kuras iepriekš citotoksisku terapiju šīs slimības dēļ nav saņēmušas.

Docefrez monoterapijāZ ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti antraciklīna grupas vai alkilējošie līdzekļi.

Docefrez kombinācijā ar trastuzumabu ir indicēts pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi, kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju metastatiskas slimības dēļ.

Docefrez kombinācijā ar kapēcitabīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti antraciklīna grupas līdzekļi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Docefrez ir indicēts pacientiem ar lokāli izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi pēc neveiksmīgas iepriekš saņemtas ķīmijterapijas.

Docefrez kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pacientiem ar nerezecējamu, lokāli izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri iepriekš šīs slimības dēļ ķīmijterapiju nav saņēmuši.

Priekšdziedzera vēzis

Docefrez kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi.

Kuņģa adenokarcinoma

Docefrez kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts, lai ārstētu pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības vada savienojuma daļas adenokarcinomu, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai.

Galvas un kakla vēzis

tas

 

 

ē

Docefrez kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts sākotnējai terapijai pacientiem ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu.

4.2 Devas un lietošanas veids

 

ğ

Docetaksela ievadīšanu izdara tikai specializētās ķīmijterapijas nodaļās, tikai ķīmijterapeita

uzraudzībā (skatīt apakšpunktu 6.6).

istr

Ieteicamā deva

nav

Krūts dziedzera, nesīkšūnu plaušu, kuņģa un galvas un kaklarevēža ārstēšanai, ja vien nav kontrindikāciju, var izmantot premedikāciju, kas ietver perorālu kortikosteroīda lietošanu, piemēram,

16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg divreiz dienā) 3 dienas, uzsākot to 1 dienu pirms docetaksela ievadīšanas (skatīt apakšpunktu 4.4). Lai mazinātu hematoloģiskas toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G-KSF.

Priekšdziedzera vēža premedikācijasvairsrežīms perorālai deksametazona lietošanai ir 8 mg 12 stundas,

3 stundas un 1 stundu pirms docetaksela infūzijas, vienlaicīgi lietojot prednizonu vai prednizolonu (skatīt apakšpunktu 4.4).

Docetakselu ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā reizi 3 nedēļās.

Krūts dziedzera vēzisles

Operējama krūts dziedzera vēža ar un bez metastāzēm limfmezglos adjuvantai terapijai ieteicamā docetaksela devaāir 75 mg/m2, ko ievada 1 stundu pēc 50 mg/m2 doksorubicīna un 500 mg/m2 ciklofosfamīdaZievadīšanas reizi 3 nedēļās 6 ciklu veidā (TAC shēma) (skatīt arī "Devas korekcija terapijas laikā").

Pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi monoterapijā docetaksela ieteicamā deva ir 100 mg/m2. Pirmās izvēles terapijā docetakselu (75 mg/m2) ievada kombinācijā ar doksorubicīnu (50 mg/m2).

Lietojot kombinācijā ar trastuzumabu, ieteicamā docetaksela deva ir 100 mg/m2 ik pēc 3 nedēļām; trastuzumabu ievada reizi nedēļā. Pivotālā pētījumā sākotnējo docetaksela infūziju uzsāka vienu dienu pēc trastuzumaba pirmās devas ievadīšanas. Turpmākās docetaksela devas ievadīja tūlīt pēc trastuzumaba infūzijas pabeigšanas, ja iepriekšējās trastuzumaba devas panesamība bija laba. Informāciju par trastuzumaba devu un lietošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapēcitabīnu docetaksela ieteicamā deva ir 75 mg/m2 ik pēc trīs nedēļām (kapēcitabīnu lieto divas reizes dienā pa 1250 mg/m2 ne vēlāk kā 30 minūtes pēc ēšanas, 2 nedēļas

ilgi, pēc kā seko nedēļu ilgs atpūtas periods). Lai aprēķinātu kapēcitabīna devu atbilstoši ķermeņa virsmas laukumam, skatīt kapēcitabīna zāļu aprakstu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Ar ķīmijterapiju iepriekš neārstētiem pacientiem, kam ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi, ir ieteicams devu režīms, kad pēc 75 mg/m2 docetaksela ievadīšanas tūlīt ievada 75 mg/m2 cisplatīna 30 līdz 60 minūšu laikā. Terapijai pēc neveiksmīgas iepriekšējas ārstēšanas ar platīna grupas preparātiem ieteicamā deva ir 75 mg/m2 monoterapijas veidā.

Priekšdziedzera vēzis

Rekomendējamā docetaksela deva ir 75 mg/m2. Prednizonu vai prednizolonu 5 mg perorāli 2 reizes dienā lieto ilgstoši (skatīt apakšpunktu 5.1).

Kuņģa adenokarcinoma

Ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2, ko ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā, kam seko 75 mg/m2 cisplatīna 1–3 stundu ilgas infūzijas veidā (abas tikai pirmajā dienā), kam seko 750 mg/m2 5- fluoruracila dienā, ko ievada 24 stundu ilgas nepārtrauktas infūzijas veidā 5 dienas ilgi, sākot no

cisplatīna infūzijas beigām. Terapija jāatkārto ik pēc 3 nedēļām. Pacientiem jāsaņem premedikācija ar

pretvemšanas līdzekļiem un nepieciešamā hidratācija cisplatīna ievadīšanai. Lai mazinātu

 

 

tas

hematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski jālieto G-KSF (skatīt arī "Devasēkorekcija terapijas

laikā").

istr

 

Galvas un kakla vēzis

 

 

 

 

ğ

 

Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un jānodrošina atbilstoša hidratācija (pirms cisplatīna lietošanas un pēc tās). Lai mazinātu hematoloģiskasre toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G- KSF. Visi pacienti TAX 323 un TAX 324 pētījumu docetaksela grupās saņēma

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko starunavterapija (TAX 323)

Sākotnējai neoperējamas progresējošas galvas un kakla plakanšūnu karcinomas (SCCHN) ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc tam cisplatīns 75 mg/m2 1 stunduvairsilgas infūzijas veidā pirmajā dienā, tad 5-fluoruracils ilgstošas infūzijas veidā pa 750 mg/m2 dienā piecas dienas. Šādu shēmu ievada ik pēc 3 nedēļām 4 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapija pacientiem jāsaņem staru terapija.profilaktiski antibiotikas.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Pacientu ar lokāli progresējošu (tehniski nerezecējamu, ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas

iespējamību un ar orgāna saglabāšanas mērķi) galvas un kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) sākotnējai ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 1 stundu ilgas intravenozasāinfūzijas veidā 1. dienā, pēc tam lietojot cisplatīnu 100 mg/m2 30 minūšu–3 stundu ilgas infūzijas veidā un pēc tam nepārtrauktas infūzijas veidā laikā no 1. līdz 4. dienai ievadot 5-fluoruracilu pa 1000 mg/m2 dienā. Šo shēmu lieto ik pēc 3 nedēļām 3 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem ķīmijterapija un staru terapija.Z

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas pielāgošanu lasiet atbilstošos zāļu aprakstos.

Devas korekcija terapijas laikā

Vispārēji norādījumi

Docetaksels jāievada, kad neitrofilo skaits ir 1500 šūnas/mm3 vai vairāk.

Pacientiem ar febrilu neitropēniju, neitrofilo skaitu mazāku par 500 šūnas/mm3 ilgāk par nedēļu, smagām vai kumulējošām ādas reakcijām, kā arī smagu perifēru neiropātiju docetaksela terapijas laikā, docetaksela deva jāsamazina no 100 mg/m2 līdz 75 mg/m2 un/vai no 75 līdz 60 mg/m2. Ja, lietojot 60 mg/m2 devu, pacientam minētās parādības nepāriet, terapija ir jāpārtrauc.

Krūts dziedzera vēža adjuvanta terapija

Attiecībā uz pacientēm, kuras adjuvantai krūts dziedzera vēža ārstēšanai saľem docetakselu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC shēmu), jāapsver nepieciešamība veikt primāru profilaksi ar G-KSF. Pacientēm ar febrilu neitropēniju un/vai neitropēnisku infekciju visos nākamajos ciklos docetaksela deva jāsamazina līdz 60 mg/m² (skatīt apakšpunktus 4.4 un 4.8). Pacientēm, kurām rodas 3. vai 4. pakāpes stomatīts, deva jāsamazina līdz 60 mg/m2.

Kombinācijā ar cisplatīnu

Pacientiem, kas terapijas sākumā saņēmuši 75 mg/m2 docetaksela kombinācijā ar cisplatīnu un kam iepriekšējā terapijas ciklā trombocītu mazākais skaits ir mazāks par 25 000 šūnas/mm3, vai pacientiem ar febrilu neitropēniju, kā arī pacientiem ar smagām nehematoloģiskām toksicitātes izpausmēm nākamajos terapijas ciklos docetaksela deva jāsamazina līdz 65 mg/m2. Cisplatīna devas korekcijas iespējas skatīt atbilstošā zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapēcitabīnu

 

 

 

 

kapēcitabīna devas modifikācijas skatīt attiecīgajā kapēcitabīna zāļu aprakstā;

pacientiem, kam pirmo reizi attīstās 2. pakāpes toksicitātes izpausmes, kas saglabājas līdz

 

nākamajam docetaksela/kapēcitabīna terapijas kursam, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai

 

1. toksicitātes pakāpei un pēc tam ievada 100% devu;

 

istr

tas

pacientiem, kam jebkurā terapijas cikla laikā 2. pakāpes toksicitāte attīstāsēotrreiz vai pirmo

 

reizi novēro 3. pakāpes toksicitāti, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai 1. toksicitātes

 

pakāpei un pēc tam atsāk terapiju ar docetakselu 55 mg/m2;

 

 

 

ğ

 

jebkuru turpmāku toksicitātes vai jebkuras 4. pakāpes toksicitātes izpausmes gadījumā

 

docetaksela lietošana ir jāpārtrauc.

re

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par trastuzumaba devas pielāgošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

infekcija, docetaksela deva jāmazina no 75 līdznav60 mg/m2. Ja turpmāk rodas komplicētas neitropēnijas gadījumi, docetaksela deva jāmazina no 60 līdz 45 mg/m2. 4. pakāpes trombocitopēnijas gadījumā docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m2. Pacientus nedrīkst atkārtoti ārstēt ar docetakselu

Kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu

Ja, neraugoties uz G-KSF lietošanu, rodas febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai neitropēniska

turpmākajos ciklos, līdz neitrofilo skaits atjaunojas līdz vairāk par 1500 šūnām/mm3 un trombocītu skaits - līdz > 100 000 šūnām/mm3. Jā šī toksicitāte saglabājas, pārtrauciet terapiju (skatīt

apakšpunktu 4.4). Ieteicamās devas korekcijas toksicitātes gadījumā pacientiem, kas tiek ārstēti ar

docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (5-FU), ir šādas:

 

 

 

vairs

 

Toksicitāte

 

 

 

Devas korekcija

3. pakāpes caureja

 

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

 

les

 

 

ā

Otrā reize: tad maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes caureja

 

Pirmā reize: maziniet docetaksela un 5-FU devas par 20%. Otrā reize:

Z

 

pārtrauciet terapiju.

 

 

 

 

3. pakāpes

 

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

stomatīts/mukozīts

 

Otrā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

 

 

ciklos).

 

 

 

Trešā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes

 

Pirmā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos ciklos).

stomatīts/mukozīts

 

Otrā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas korekcijām skatīt atbilstošos zāļu aprakstus.

Pivotālajos SCCHN pētījumos pacientiem, kuriem radās komplicēta Neitropēnija (tostarp ilgstoša Neitropēnija, febrila Neitropēnija vai infekcija), tika ieteikts lietots G-KSF, lai nodrošinātu profilaktisku aizsardzību (piemēram, 6. - 15. dienā) visos turpmākajos ciklos.

Īpašas pacientu grupas:

Pacienti ar aknu funkcijas traucējumiem

Ievērojot docetaksela farmakokinētikas datus, kas iegūti, monoterapijai izmantojot 100 mg/m2 devas, pacientiem, kam transamināžu (ALAT un/vai ASAT) līmenis serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 1,5 reizes un sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2). Tiem pacientiem, kam bilirubīns pārsniedz normas augšējo robežu un/vai ALAT un ASAT koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes, kā arī sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 6 reizes, devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli nepieciešams, lietot nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomutasārstēšanai, no centrāliem klīniskiem pētījumiem tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes līmenis vairākēnekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu kombinētas terapijas veidā citām indikācijām pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ziņu nav.

Pediatriskā populācija

istr

ğ

Docetaksela lietošanas drošība un efektivitāte 1 mēnesi līdz 18 gadus veciem bērniem, ārstējot

nazofaringeālu karcinomu, vēl nav noteikta.

nav

 

Izľemot II un III tipa mazāk diferencētu nazofaringeālu karcinomu,re

Docetaksel nav piemērots

lietošanai pediatriskā populācijā tādu indikāciju kā krūts dziedzera vēzis, nesīkšūnu plaušu vēzis, priekšdziedzera vēzis, kuľģa karcinoma un galvas un kakla vēzis gadījumā.

Gados vecāki pacienti

Pamatojoties uz farmakokinētikas pētījumu rezultātiem atšķirīgām pacientu grupām, preparāta lietošanai gados vecākiem pacientiem īpašu norādījumu nav.

4.3 Kontrindikācijas

vairs

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

 

les

 

Docetakselu nav atļauts lietot pacientiem, kuriem jau sākotnēji neitrofilo skaits ir mazāks par 1500

ā

 

šūnas/mm3.

 

 

Z

 

 

Izmantojot kombināciju ar kapēcitabīnu, pacientiem vecumā no 60 gadiem, kapēcitabīna sākotnējo devu ieteicams samazināt līdz 75% no parastās (skatīt kapēcitabīna zāļu aprakstu).

Docetakselu nav atļauts lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jo nav pieejami attiecīgi dati (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.4).

Ja kombinācijā ar docetakselu lieto citus medikamentus, arī to kontrindikācijas ir spēkā.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstējot krūts dziedzera un nesīkšūnu plaušu vēzi, ja nav kontrindikāciju, dienu pirms docetaksela ievadīšanas var izmantot premedikāciju ar perorāli lietojamiem kortikosteroīdu grupas līdzekļiem 3 dienas pa 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg 2 reizes dienā). Tas var samazināt šķidruma aiztures gadījumu biežumu un smaguma pakāpi, kā arī paaugstinātas jutības reakciju smagumu. Pie

priekšdziedzera vēža premedikācija ir perorāla deksametazona 8 mg deva 12 stundas, 3 stundas un 1 stundu pirms docetaksela infūzijas (skatīt apakšpunktu 4.2).

Hematoloģija

Neitropēnija ir visbiežāk novērotā docetaksela izraisītā nevēlamā blakusparādība. Vissmagākā neitropēnijas pakāpe iestājas vidēji 7. dienā, tomēr pacientiem, kas iepriekš saņēmuši spēcīgu terapiju, tā var iestāties agrāk. Visiem pacientiem, kas saņem docetakselu, bieži jākontrolē pilna asinsaina. Terapiju ar docetakselu var atsākt, kad neitrofilo skaits atkal ir 1500 šūnas/mm3 vai vairāk (skatīt apakšpunktu 4.2).

Ja docetaksela terapijas laikā novēro smagu neitropēniju (mazāk kā 500 šūnas/mm3 septiņas dienas vai ilgāk), nākamajos terapijas ciklos ieteicams samazināt preparāta devu vai veikt simptomiem atbilstošus pasākumus (skatīt apakšpunktu 4.2).

Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetaksela kombināciju ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (TCF), febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija attīstījās retāk, ja pacienti profilaktiski saņēma G-KSF. Ar

TCF ārstētiem pacientiem komplicētas neitropēnijas (febrīla neitropēnija, ilgstoša neitropēnija un

 

ē

neitropēniska infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF. Pacienti, kas saņem TCF,

rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.8).

istr

tas

Ar docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda kombināciju (TAC) ārstētiem pacientiem febrila

neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija tika novērota retāk, ja viľi bija saľēmuši primāru profilaksi ar G-KSF. Lai pacientēm, kuras krūts dziedzera vēža ārstēšanai saľem adjuvantu terapiju ar TAC,

mazinātu komplicētas neitropēnijas (febrilas neitropēnijas, ilgstošas neitropēnijas vai neitropēniskas

 

 

ğ

infekcijas) risku, jāapsver nepieciešamība veikt primāru profilaksi ar G-KSF. Pacientes, kuras saľem

TAC, rūpīgi jākontrolē (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.8).

re

Paaugstinātas jutības reakcijas

nav

 

Pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz paaugstinātas jutības reakcijām. Īpaši tas nepieciešams pirmās un

otrās infūzijas laikā. Pēc docetaksela infūzijas sākuma paaugstinātas jutības reakcijas var parādīties dažu minūšu laikā, tādēļ jābūt iespējai ārstēt hipotensiju un bronhospazmas. Gadījumā, ja paaugstinātas jutības reakcijas vieglas, kā piesārtums vai lokalizētas parādības uz ādas, pārtraukt terapiju nav nepieciešams. Tomēr, ja reakcijas ir smagas, kā smaga hipotensija, bronhospazmas vai plaši izsitumi/apsārtums, docetaksela terapija nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija. Pacientiem, kam attīstījušās smagas paaugstinātas jutības reakcijas, docetakselu atkārtoti lietot nedrīkst.

Ādas reakcijas

les

vairs

 

Novērots lokāls ekstremitāšu (delnu un pēdu pamatņu) ādas apsārtums ar tūsku, kam seko ādas lobīšanās. Aprakstītiāarī smagi simptomi, piemēram, izsitumi, kam seko lobīšanās. Rezultātā docetakselaZterapija bija jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt apakšpunktu 4.2).

Šķidruma aizture

Pacienti ar smagu šķidruma aizturi, piemēram, izsvīdumu pleirā, izsvīdumu perikardā vai ascītu, rūpīgi jānovēro.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem, kas monoterapijas veidā saņēma 100 mg/m2 docetaksela un kam transamināžu (ALAT un/vai ASAT) koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 1,5 reizes un vienlaicīgi sārmainās fosfotāzes koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, smagu nevēlamu blakusparādību, tādu kā sepse, kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kas var būt ar letālu iznākumu, febrila Neitropēnija, infekcijas, Trombocitopēnija, stomatīts un astēnija, attīstības risks bija lielāks. Tādējādi ieteicamā docetaksela deva šiem pacientiem ar paaugstinātiem aknu darbības rādītājiem ir 75 mg/m2. Aknu darbības rādītāji jānosaka terapijas sākumā un pirms katra terapijas kursa (skatīt apakšpunktu 4.2).

Pacientiem, kam serumā bilirubīna koncentrācija ir lielāka par normas augšējo robežu un/vai ALAT un ASAT koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes un sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 6 reizes, docetaksela devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli nepieciešams, lietot nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanai, no centrāliem klīniskiem pētījumiem tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu kombinētas terapijas veidā citu indikāciju gadījumā pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ziņu nav.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

 

 

Nav pietiekamu datu par docetaksela lietošanu pacientiem ar izteikti traucētu nieru darbību.

 

 

tas

 

ē

Nervu sistēma

istr

 

 

 

Attīstoties smagām perifērām neirotoksiskas dabas parādībām, nepieciešams samazināt preparāta

devu (skatīt apakšpunktu 4.2).

ğ

 

Toksiska ietekme uz sirdi

 

 

 

Ja pacienti ir kandidāti ārstēšanai ar docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, viņiem jāveic sirds

Sirds mazspēja novērota pacientiem, kas saņem docetakselurekombinācijā ar trastuzumabu, īpaši pēc antraciklīnu (doksorubicīnu vai epirubicīnu) saturošas ķīmijterapijas. Tā var būt vidēji smaga vai smaga un ir saistīta ar nāves gadījumiem (skatītnavapakšpunktu 4.8).

pamatfunkciju novērtēšana. Sirdsdarbība jākontrolē arī turpmākā ārstēšanas laikā (piemēram, reizi trijos mēnešos), lai palīdzētu atklāt pacientus, kam var attīstīties sirdsdarbības traucējumi. Sīkāku informāciju skatīt trastuzumabavairszāļu aprakstā.

Citi norādījumi

Terapijas laikā gan vīriešiem, gan sievietēm jāizmanto kontracepcijas līdzekļi, un vīriešiem tie jāizmanto ne mazāk kā sešus mēnešus pēc terapijas beigām (skatīt apakšpunktu 4.6).

Papildus piesardzība,leslietojot preparātu krūts dziedzera vēža adjuvantai terapijai

Komplicēta neitropēnija

Pacientēm, kamārodas komplicēta neitropēnija (ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai infekcija), jāapsverZ G-KSF lietošana un devas samazināšana (skatīt apakšpunktu 4.2).

Kuņģa-zarnu trakta reakcijas

Tādi simptomi kā sāpes un jutīgums vēderā, drudzis, caureja ar neitropēniju vai bez tās var būt agrīnas nozīmīgas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes izpausmes un tās nekavējoties jāizvērtē un jāārstē.

Sastrēguma sirds mazspēja

Jānovēro, vai pacientēm terapijas laikā un novērošanas periodā neattīstās sastrēguma sirds mazspējas simptomi.

Leikoze

Ar docetakselu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC) ārstētiem pacientiem vēlīnas mielodisplāzijas un mieloleikozes riska dēļ nepieciešama hematoloģiska novērošana.

Pacientes ar 4+ limfmezgliem

TAC ieguvuma/riska attiecība pacientēm ar 4+ limfmezgliem starpanalīzē nav pilnībā definēta (skatīt apakšpunktu 5.1).

Gados vecas pacientes

Dati par docetaksela lietošanu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu par 70 gadiem vecākiem pacientiem ir ierobežoti.

Priekšdziedzera vēža pētījumā no 333 pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, 209 pacienti bija vecumā no 65 gadiem vai vecāki un 68 pacienti bija vecāki par 75 gadiem. Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, gadījumu skaits saistībā ar izmaiņām nagos bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 65 gadus veci vai vecāki, salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem. Gadījumu skaits saistībā ar drudzi, caureju, anoreksiju un perifēru tūsku bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 75 gadus veci vai vecāki, salīdzinājumā ar jaunākiem par 65 gadiem.

No 300 pacientiem kuņģa vēža pētījumā (221 pacienta III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kas tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu, 74 pacienti bija 65 gadus veci vai vecāki un 4 pacienti bija 75 gadus veci vai vecāki. Smagu nevēlamu blakusparādību

rašanās biežums bija lielāks gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem. Tādu blakusparādību kā miegainība, stomatīts, neitropēniska infekcija, rašanās biežums (visām smaguma pakāpēm) bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem vecumā no 65 gadiem vai vecākiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Gados veci pacienti, kas tiek ārstēti ar TCF, rūpīgi jānovēro.

 

 

tas

 

ē

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

istr

 

 

 

 

Pētījumi in vitro liecina, ka docetaksela metabolismu sakarā ar iespējamu konkurējošu fermentu

 

ğ

 

inhibīciju var ietekmēt vienlaicīgi lietotas vielas, kas inducē, inhibē vai kuru metabolisma procesos

iesaistīts citohroms P450-3A. Šādas vielas ir ciklosporīni, reterfenadīns, ketokonazols, eritromicīns un troleandomicīns. Rezultātā, sakarā ar nozīmīgas mijiedarbības iespēju, vienlaicīgi ārstējot pacientu ar iepriekš minētajām zālēm, jāievēro piesardzība.

Docetakselam ir augsta saistīšanās spēja ar olbaltumvielāmnav (vairāk kā 95%). Lai gan iespējamā docetaksela mijiedarbība ar vienlaicīgi nozīmētiem medikamentiem in vivo formāli nav pētīta, pētījumos in vitro ar zālēm, kuru saistīšanās spēja ar olbaltumvielām ir liela, tādām kā eritromicīns,

Turklāt docetaksela saistīšanāsvairsspēju ar olbaltumvielām neietekmē arī deksametazons. Docetaksels neietekmē digitoksīna saistīšanās spēju.

difenhidramīns, propranolols, propafenons, fenitoīns, salicilskābes atvasinājumi, sulfametoksazols un nātrija valproāts, to ietekme uz docetaksela saistīšanās spēju ar olbaltumvielām nav konstatēta.

Vienlaikus lietošanalesneietekmēja docetaksela, doksorubicīna un ciklosfosfamīda farmakokinētiku. Ierobežoti viena nekontrolēta pētījuma dati liecina par docetaksela un karboplatīna mijiedarbību. Kombinācijā arādocetakselu karboplatīna klīrenss, salīdzinot ar agrāk aprakstītiem karboplatīna monoterapijasZdatiem, bija aptuveni par 50% augstāks.

Docetaksela farmakokinētika prednizona klātbūtne tika pētīta pacientiem ar metastatisku priekšdziedzera vēzi. Docetakselu metabolizē CYP3A4, bet prednizons, kā zināms, stimulē CYP3A4. Tika novērots statistiski nenozīmīgs prednizona efekts uz docetaksela farmakokinētiku.

Pacientiem, kuri vienlaikus saņem spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (piemēram, proteāzes inhibitorus kā ritonaviru, kā arī azolu grupas pretsēnīšu līdzekļus, piemēram, ketokonazolu vai itrakonazolu), docetaksels ir jāievada piesardzīgi. Mijiedarbības pētījumā ar pacientiem, kuri vienlaikus saņem ketokonazolu un docetakselu, ir pierādīts, ka ketokonazols 2 reizes samazina docetaksela klīrensa ātrumu. Iespējams, ka tas notiek tādēļ, ka docetaksela galvenais (vienīgais) metabolisma ceļš ir saistīts ar CYP3A4. Pat lietojot vismazākās docetaksela devas, var samazināties tā panesamība.

4.6Grūtniecība un zīdīšana

Par docetaksela lietošanu grūtniecēm datu nav. Docetaksels ir embriotoksisks un fetotoksisks trušiem un žurkām, tas samazina žurku fertilitāti. Līdzīgi kā citu citotoksisku zāļu gadījumā, nozīmējot docetakselu grūtniecēm, tas var kaitēt auglim. Tādēļ docetakselu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tā lietošana nav skaidri norādīta.

Kontracepcija sievietēm reproduktīvā vecumā:

Sievietēm reproduktīvā vecumā, kas saņem docetakselu, jāiesaka izvairīties no grūtniecības un, ja tas noticis, nekavējoties informēt ārstējošo ārstu.

Terapijas laikā jāizmanto droša kontracepcijas metode.

Neklīniskos pētījumos ir secināts, ka docetakselam piemīt genotoksiskas īpašības un tas var ietekmēt vīriešu auglību (skatīt apakšpunktu 5.3).

Tādēļ vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu, nav ieteicams radīt bērnu terapijas laikā un 6 mēnešus pēc tās, kā arī ieteicams konsultēties par spermas iesaldēšanu pirms terapijas uzsākšanas.

Laktācijas periods:

 

 

 

tas

Docetaksels ir lipofila viela, bet, vai tas izdalās ar mātes pienu, nav zināms.

 

 

 

 

ē

Tādējādi, sakarā ar iespējamām nevēlamām blakusparādībām zīdainim, docetaksela terapijas laikā

zīdīšana ir jāpārtrauc.

 

istr

 

 

 

 

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpotğmehānismus

 

 

re

 

 

 

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības, kas iespējami vai varbūtēji ir saistītas ar docetaksela lietošanu, ir

novērotas:

nav

1312 un 121 pacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/m2 un 75 mg/m2 docetaksela monoterapijā;

258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu;

406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu;

92 pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu un trastuzumaba kombināciju;

255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapēcitabīnu;

332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu (novērotasāklīniski svarīgas ar terapiju saistītas blakusparādības);

1276 pacientiem (attiecīgi 744 un 532 TAX 316 un GEICAM 9805), kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski svarīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās blakusparādības). vairs

Šīs reakcijas ir aprakstītas, izmantojot NCI (Nacionālais vēža institūts) vispārējos toksicitātes kritērijus (3. pakāpe = G3, 3. līdz 4. pakāpe = G3/4, 4. pakāpe = G4) COSTART un MedDRA terminoloģiju. Parādību biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži ( ≥ 1/10), bieži (≥ 1/100, līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000, līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000, līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Nervu sistēmas traucējumi

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Biežāk ziņotās docetaksela monoterapijas nevēlamās blakusparādības ir: neitropēnija (kas bija atgriezeniska un nekumulējoša; vidējais dienu skaits līdz smagākai neitropēnijai bija 7 dienas, un smagas neitropēnijas (mazāk par 500 šūnas/mm3) vidējais ilgums bija 7 dienas), anēmija, matu izkrišana, slikta dūša, vemšana, stomatīts, caureja un astēnija. Docetaksela nevēlamo blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto kombinācijā ar citiem ķīmijterapeitiskiem līdzekļiem.

Lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu norādītas blakusparādības (visas pakāpes), par kurām ziņots vairāk nekā 10% gadījumu. Trastuzumaba kombinācijas grupā, salīdzinot ar docetaksela monoterapiju, bija palielināta nozīmīgu nevēlamu blakusparādību (40% pret 31%) un 4. pakāpes nevēlamu blakusparādību (34% pret 23%) sastopamība.

Lietošanai kombinācijā ar kapēcitabīnu norādītas biežāk novērotās ar ārstēšanu saistītās

Attīstoties smagām perifēras neirotoksicitātes izpausmēm, preparāta devu nepieciešams samazināt

blakusparādības (5% vai vairāk), par kurām ziņots 3. fāzes pētījumā krūts dziedzera vēža slimniecēm,

kam bijusi neveiksmīga ārstēšana ar antraciklīnu (skatīt kapēcitabīna zāļu aprakstu).

Lietojot docetakselu, turpmāk minētās blakusparādības novērotas bieži:

tas

 

 

ē

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

Dažu minūšu laikā pēc docetaksela infūzijas sākšanas ir radies pārmērīgsistrjutīgums, un tā pakāpe ir no

nelielas līdz vidējai. Visbiežāk ziņotie simptomi ir karstuma viļņi,ğizsitumi ar niezi vai bez niezes,

muguras sāpes, aizdusa un drudzis vai drebuļi.

 

Smagākas blakusparādību izpausmes: hipotonija un/vai bronhurespazmas vai vispārēji izsitumi/eritēma

(skatīt apakšpunktu 4.4).

nav

 

 

 

Novērotas pārejošas ādas reakcijas,vairsparasti tās bijušas vieglas vai vidēji smagas. Reakcijas

(skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.4). Vieglu

vidēji smagu neirosensoru simptomu izpausmes ir

raksturīgas ar parestēziju, dizestēziju

sāpēm, tostarp dedzinošu sajūtu. Neiromotorās izpausmes

galvenokārt raksturojas ar vājumu.

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

les

 

raksturojamas ar izsitumiem, tostarp lokalizētiem izsitumiem, galvenokārt uz pēdām un plaukstām (tostarp smags āplaukstu un pēdu sindroms), bet arī uz rokām, sejas un krūtīm. Izsitumi bieži saistīti ar niezi. Izsitumi parasti radās nedēļu pēc docetaksela infūzijas. Retāk aprakstīti arī smagi simptomi, kā izsitumi, kamZseko ādas lobīšanās. Atsevišķos gadījumos rezultātā docetaksela terapiju ir bijis jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt apakšpunktus 4.2 un 4.4). Smagas nagu slimības ir raksturīgas ar hipo- vai hiperpigmentāciju un dažkārt - ar sāpēm un oniholīzi.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reakcijas infūzijas vietā parasti ir vieglas un izpaužas kā hiperpigmentācija, iekaisums, ādas apsārtums vai sausums, kā arī flebīts, ekstravazācija vai vēnas tūska.

Šķidruma aizture ietver šādus gadījumus: perifēra tūska un retāk izsvīdums pleirā, izsvīdums perikardā, ascīts un ķermeņa masas palielināšanās. Perifēra tūska parasti sākas apakšējās ekstremitātēs un var kļūt vispārēja ar ķermeņa masas palielināšanos par 3 kg vai vairāk. Šķidruma aiztures gadījumu biežums un smaguma pakāpe kumulē (skatīt apakšpunktu 4.4).

Docefrez 100 mg/m2 monoterapijā

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

Biežas

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcijas (G3/4: 5,7%;

 

Ar G4 neitropēniju

 

 

 

 

 

 

 

tostarp sepse un

 

saistīta infekcija (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

pneimonija, letāla 1,7%

4,6%)

 

 

 

 

 

 

 

gadījumu)

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

Neitropēnija (G4: 76,4%);

Trombocitopēnija (G4:

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

Anēmija (G3/4: 8,9%);

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Febrila Neitropēnija

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

5,3%)

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija

 

 

 

 

tas

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

Perifera sensora

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

neiropātija (G3:4,1%);

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Perifera motora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neiropātija (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(smagas 0,07%)

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

Aritmija (G3/4: 0,7%)

 

Sirds mazspēja

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

Hipotensija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Hipertensija;ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorāģija

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

 

Aizdusa (smaga: 2,7%)

 

 

 

 

 

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Stomatīts (G3/4: 5,3%);

 

Aizcietējums (smags

 

Ezofagīts (smags: 0,4%)

 

traucējumi

 

 

 

Caureja (G3/4: 4%);

0,2%);

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Ādasvairsreakcijas (G3/4:

 

Sāpes vēderā (smagas

 

 

 

 

 

 

 

Slikta dūša (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 3%)

1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asiņošana (smaga 0,3%)

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija;

 

 

 

 

 

 

 

 

les

5,9%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

Nagu bojājumi (smagi

 

 

 

 

 

 

 

2,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

Mialģija (smaga: 1,4%)

 

Artralģija

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

āles Z

Vispārēji traucējumi un

Šķidruma aizture (smaga:

Reakcija infūzijas vietā;

 

reakcijas ievadīšanas

6,5%) Astēnija (smaga:

Nekardiālas izcelsmes

 

vietā

11,2%);

sāpes krūšu kurvī

 

 

Sāpes

(smagas: 0,4%)

 

Izmeklējumi

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

bilirubīna līmenis asinīs

 

 

 

(< 5%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

sārmainās fosfotāzes

 

 

 

līmenis asinīs (< 4%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

ASAT līmenis (< 3%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts ALAT

 

 

 

līmenis (< 2%)

 

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

tas

Reti: asiņošanas gadījumi, kas saistīti ar 3./4. pakāpes trombocitopēniju.

 

Nervu sistēmas traucējumi:

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

Dati par parādību atgriezeniskumu pieejami par 35,3% pacientu, kam neirotoksiskas dabas simptomi

attīstījās pēc terapijas ar docetakselu 100 mg/m2 monoterapijas veidā. Parādības spontāni izzuda 3

mēnešu laikā.

 

 

istr

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

ğ

 

 

Ļoti reti: pētījuma beigās viens neatgriezeniskas alopēcijas gadījums. 73% ādas reakciju bija

atgriezeniskas 21 dienas laikā.

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

 

Vidējā kumulatīvā deva līdz terapijas beigām pārsniedza 1 000 mg/m2 un vidējais laika periods līdz

 

nav

 

 

 

 

šķidruma aiztures izzušanai bija 16,4 nedēļas (robežās no 0 līdz 42 nedēļām). Vidēja un smaga šķidruma

aizture pacientiem (vidējā kumulatīvāvairsdeva: 818,9 mg/m2), kas saņēmuši premedikāciju, salīdzinot ar pacientiem, kas nav saņēmuši premedikāciju (vidējā kumulatīvā deva: 489,7 mg/m2), attīstās vēlāk. Tomēr dažiem pacientiem parādība novērota agrīnā terapijas stadijā.

Docefrez 75 mg/m2 monoterapijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcijas (G3/4: 5%)

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

Neitropēnija (G4: 54,2%);

 

Febrila Neitropēnija

 

traucējumi

 

 

Anēmija (G3/4: 10,8%);

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4: 1,7%)

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (ne smaga)

Vielmaiņas un uztura traucējumi

Anoreksija

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

Perifera sensora neiropātija (G3/4:

Perifera motora neiropātija (G3/4:

 

 

 

0,8%)

 

 

 

2,5%)

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Aritmija (ne smaga)

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

Hipotensija

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

Slikta dūša (G3/4: 3,3%);

 

Aizcietējums

 

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 1,7%); Vemšana

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,8%); Caureja (G3/4:

 

ē

 

 

 

 

 

1,7%)

 

 

 

tas

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

 

 

Nagu bojājumi (smagi: 0,8%)

 

 

 

Ādas reakcijas (G3/4: 0,8%)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

 

 

 

Mialģija

 

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Astēnija (smaga: 12,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

Šķidruma aizture (smaga: 0,8%);ğ

 

 

 

 

 

 

Sāpes

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

nav

 

 

Bilirubīna

līmeņa

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas

 

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 7,8%)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

 

Neitropēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

91,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anēmija (G3/4: 9,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

 

 

 

Anoreksija

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Nervu sistēmas

 

 

 

Perfiēra sensora

 

 

Perifēra motora

 

 

 

traucējumi

 

 

 

neiropātija (G3/4: 0,4%)

 

neiropātija (G3/4: 0,4%)

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

Sirds mazspēja; Aritmija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ne smaga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotensija

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Slikta dūša (G3/4: 5%);

 

 

ğ

 

 

 

traucējumi

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 7,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 6,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija;

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Nagu bojājumi (smagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas reakcijas (ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smagas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

 

 

 

Mialģija

 

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Astēnija (smaga: 8,1%);

 

Reakcija infūzijas vietā

 

 

reakcijas ievadīšanas

 

Šķidruma aizture (smaga:

 

 

 

 

 

 

 

vietā

 

 

 

1,2%); Sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

les

 

 

 

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

G3/4 ASAT līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<

paaugstināšanās (< 1%);

 

Z

 

 

 

 

2,5%); G3/4 Sārmainās

G3/4 ALAT līmeņa

 

 

ā

 

 

 

 

fosfotāzes līmeņa

 

paaugstināšanās (< 1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5%)

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

Biežas

 

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

 

Neitropēnija (G4:

 

 

Febrila Neitropēnija

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

51,5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anēmija (G3/4: 6,9%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

2,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

 

Perfiēra sensora

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

neiropātija (G3/4: 3,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifera motora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neiropātija (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

Aritmija (G3/4: 0,7%)ē

Sirds mazspēja

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

 

 

 

Hipotensija (G3/4: 0,7%)

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

 

Slikta dūša (G3/4:

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums

 

 

 

 

traucējumi

 

 

9,6%);

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemšana (G3/4: 7,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caureja (G3/4: 6,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatīts (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Alopēcija;

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Nagu bojājumi (smagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas reakcijas (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2%))

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

Mialģija (smaga: 0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Astēnija (smaga: 9,9%);

 

Reakcija infūzijas vietā;

 

 

 

reakcijas ievadīšanas

 

Šķidruma aizture: (smaga

 

Sāpes

 

 

 

 

vietā

 

 

 

0,7%); Drudzis (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

les

 

 

 

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

 

G3/4 ASAT līmeņa

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (<

 

paaugstināšanās (< 0,5%);

 

 

 

 

 

 

 

2,1%);

 

 

G3/4 Sārmainās

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 ALAT līmeņa

 

fosfotāzes līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās (< 1,3%)

 

paaugstināšanās asinīs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(< 0,3%)

kombinācijā ar trastuzumabu
Docefrez 100 mg/m2

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

 

Neitropēnija (G4: 32%); Febrila

 

 

 

 

traucējumi

 

 

neitropēnija (tostarp ar drudzi un

 

 

 

 

 

 

antibiotiku lietošanu saistāma

 

 

 

 

 

 

 

neitropēnija) vai neitropēniska

 

 

 

 

 

 

 

sepse

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

 

Anoreksija

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

Parestēzija, galvassāpes, garšas

 

 

 

 

 

 

 

sajūtas izmaiņas, samazināta jutība

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

Pastiprināta asarošana,

 

 

 

 

 

 

 

 

konjunktivīts

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

 

Sirds mazspēja

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

Limfātiskā tūska

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Deguna asiņošana, sāpes rīklē un

 

tas

 

krūšu kurvja un videnes slimības

 

balsenē, nazofaringīts, aizdusa,

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

klepus, iesnas

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

Slikta dūša, caureja, vemšana,

 

 

 

 

 

 

 

aizcietējums, stomatīts, dispepsija,

 

 

 

 

 

 

sāpes vēderā

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Alopēcija, eritēma, izsitumi, nagu

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

Mialģija, artralģija, sāpes

 

 

 

 

sistēmas bojājumi

 

 

ekstremitātēs, kaulu sāpes, sāpes

 

 

 

 

 

 

mugurā

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

Astēnija, perifēra tūska,

 

 

Letarģija

 

ievadīšanas vietā

 

 

paaugstināta temperatūra,

 

 

 

 

 

 

 

 

nogurums, gļotādas iekaisums,

 

 

 

 

 

 

 

sāpes, gripai līdzīga saslimšana,

 

 

 

 

 

 

 

sāpes krūtīs, drebuļi

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

Palielināta ķermeņa masa

 

 

Izmeklējumi

Sirds funkcijas traucējumiāles

Par simptomātisku sirds mazspēju ziņots 2,2% pacientu, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu,Zsalīdzinot ar 0% pacientu, kuriem lietoja tikai docetakselu. Docetaksela un trastuzumaba kombinācijas grupā 64% pacientu iepriekš bija saņēmuši antraciklīna preparātu adjuvantas terapijas veidā, salīdzinot ar 55% docetaksela monoterapijas grupā.

Asinis un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: Pacientiem, kas saņēma trastuzumabu un docetakselu, salīdzinot ar docetaksela monoterapiju, bija palielināta hematoloģiskā toksicitāte (32% 3./4. pakāpes neitropēnija pret 22%, izmantojot NCI-CTC kritērijus). Jāņem vērā, ka šie skaitļi, iespējams, ir pārāk mazi, jo zināms, ka docetaksels monoterapijā, lietojot pa 100 mg/m2, izraisa neitropēniju 97% pacientu, 76% pacientu 4. pakāpes neitropēniju, vērtējot pēc asins analīzes maksimālo izmaiņu brīdī. Pacientiem, kas tika ārstēti ar Herceptin un docetakselu, arī bija palielināta febrilas neitropēnijas/neitropēniskas sepses sastopamība (23% pret 17% ar docetaksela monoterapiju ārstētiem pacientiem).

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar kapēcitabīnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

 

 

 

 

Mutes dobuma kandidoze (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

<1%)

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

 

Neitropēnija (G4: 63%); Anēmija

Trombocitopēnija (G4: 3%)

traucējumi

 

 

 

(G3/4: 10%);

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

 

Anoreksija (G3/4: 1%);

 

Dehidratācija (G3/4: 2%)

 

 

 

 

Samazināta ēstgriba

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

 

Reibonis;

 

 

 

 

< 1%);

 

 

 

Galvassāpes (G3/4: < 1%); Perifera

 

 

 

 

Parestezija (G3/4: < 1%)

 

neiropātija

Acu bojājumi

 

 

 

Pastiprināta asarošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Sāpes rīkle un balsene (G3/4: 2%)

Aizdusa (G3/4: 1%);

krūšu kurvja un videnes slimības

 

 

 

 

 

Klepus (G3/4: < 1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Deguna asiņošana (G3/4: < 1%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

Stomatīts (G3/4: 18%); Caureja

 

Sāpes v dera augšējā daļā; Sausa

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

(G3/4: 14%); Slikta dūša (G3/4:

 

muteē

 

 

 

 

6%); Vemšana (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

 

Aizcietējums (G3/4: 1%); Sāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

vēderā (G3/4: 2%); Dispepsija

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Plaukstu un pēdu sindroms (G3/4:

Dermatīts;

 

 

 

 

24%); Alopēcija (G3/4: 6%); Nagu

Eritematozi izsitumi (G3/4< 1%);

 

 

 

 

bojājumi (G3/4: 2%)

re

 

Nagu krāsas izmaiņas; Oniholīze

 

 

 

 

 

nav

 

(G3/4: 1%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

Mialģija (G3/4: 2%);

 

 

Sāpes ekstremitātes (G3/4:

sistēmas bojājumi

 

 

 

Artralģija (G3/4: 1%)

 

 

< 1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sāpes mugurā (G3/4: 1%)

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

Astēnija (G3/4: 3%); Paaugstināta

Letarģija;

ievadīšanas vietā

 

 

 

temperatūra (G3/4:

 

 

Sāpes

 

 

 

 

1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogurums/vājums (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

Perifera tūska (G3/4: 1%)

 

 

 

Izmeklējumi

les

 

 

 

 

 

 

Ķermeņa masas samazināšanās;

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs (9%)

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu sistēmu

 

Ļoti biežas blakusparādības

 

Biežas blakusparādības

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 3,3%)

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

Neitropēnija (G4: 32%); Anēmija

Trombocitopēnija (G4: 0,6%);

 

traucējumi

 

 

(G3/4: 4,9%);

 

 

Febrila Neitropēnija

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4: 0,6%)

 

Vielmaiņas un uztura traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

Perifera sensora neiropātija (G3/4:

Perifera motora neiropātija (G3/4:

 

 

 

 

1,2%);

 

 

 

0%)

 

 

 

 

 

Garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

0%)

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

 

 

 

 

 

Pastiprinā asarošana (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

 

 

Sirds kreisā kambara darbības

 

 

 

 

 

 

 

 

pavājināšanā (G3/4: 0,3%)

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

 

 

 

Deguna asiņošana (G3/4: 0%);

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

krūšu kurvja un videnes slimības

 

 

 

 

Aizdusaē(G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Klepus (G3/4: 0%)

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

Slikta dūša (G3/4: 2,4%); Caureja

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,7%); Stomatīts/faringīts

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,0%); Vemšana (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

 

 

Eksfoliatīvi izsitumi (G3/4: 0,3%)

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu bojājumi (ne smagi)re

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

 

 

 

Artralģija (G3/4: 0,3%); Mialģija

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,3%)

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Nogurums (G3/4: 3,9%); Šķidruma

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

aizture (smaga 0,6%)

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar Docefrez 75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar vai bez metastāzēm limfmezglos (attiecīgi pētījumā TAX 316 un GEICAM

9805)

 

MedDRA orgānu

 

 

Ļoti biežas

 

 

 

Biežas

 

 

Retākas

 

sistēmu klasifikācija

 

blakusparādības

 

 

 

blakusparādības

 

 

blakusparādības

 

Infekcijas un infestācijas

 

Infekcija (G3/4: 2,4 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neitropēniskas infekcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 2,7%)..

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

 

 

Anēmija (G3/4: 3%);

 

 

 

 

 

 

 

sistēmas traucējumi

 

 

Neitropēnija (G4: 59,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopēnija (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: NA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztura

 

Anoreksija (G3/4: 1,5%)

 

 

 

ē

tas

 

traucējumi

 

 

 

 

 

</