Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Teva Pharma (docetaxel) – Marķējuma teksts - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDocetaxel Teva Pharma
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel
RažotājsTeva Pharma B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE – 20 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxel

 

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Katrs vienas devas Docetaxel Teva Pharma koncentrāta flakons satur 20 mg docet ksela

 

(bezūdens). Katrs ml koncentrāta satur 27,73 mg docetaksela.

ē

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flakons ar Docetaxel koncentrātu:

 

ğ

 

 

polisorbāts 80, bezūdens etilspirts.

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Flakons ar šķīdinātāju:

 

nav

 

 

 

 

ūdens injekcijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas i strukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai.

 

 

 

Katrs iepakojums satur:

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

- vienu flakonu ar 0,72 ml koncentrāta (20 mg docetaksela),

 

 

-

vienu flakonu ar 1,28 ml šķīdinātāja (ūdens injekcijām).

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

IntravenozaiZlietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS: Koncentrāta atšķaidīšanai nepieciešams viss šķīdinātāja flakona saturs. Pirms ievadīšanas atšķaidīto šķīdumu turpmāk izšķīdina infūziju šķīdumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS LĪDZEKLIS. Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

 

 

Nesasaldēt.

 

 

 

 

tas

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTOē PREPARĀTU VAI

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Flakoni vienreizējai lietošanai.

re

 

 

 

 

 

Neizlietotais saturs jāiznīcina atbilstoši vietējām p asībām.

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

vairs

nav

 

 

Computerweg 10

 

 

 

 

 

3542 DR Utrecht

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/10/662/001

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

13.

Z

 

 

 

 

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ FLAKONA ETIĶETE - KONCENTRĀTS 20 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxel

2. LIETOŠANAS VEIDS

 

Intravenozai lietošanai.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIĽŠ

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

re

 

 

 

 

 

 

 

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAInavVIENĪBU DAUDZUMSSērija:0,72 ml (pildījums 0,88 ml)

 

6. CITA

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ FLAKONA ETIĶETE - ŠĶĪDINĀTĀJS 20 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Šķīdinātājs Docetaxel Teva Pharma koncentrātam 20 mg

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

 

 

 

tas

Derīgs līdz:

ē

 

4.SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

Sērija:

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

ūdens injekcijām

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

1,28 ml (pildījums 1,71 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE – 80 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxel

 

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Katrs vienas devas Docetaxel Teva Pharma koncentrāta flakons satur 80 mg docet ksela

 

(bezūdens). Katrs ml koncentrāta satur 27,73 mg docetaksela.

ē

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flakons ar Docetaxel koncentrātu:

 

ğ

 

 

polisorbāts 80, bezūdens etilspirts.

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Flakons ar šķīdinātāju:

 

nav

 

 

 

 

ūdens injekcijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas i strukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai.

 

 

 

Katrs iepakojums satur:

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

- vienu flakonu ar 2,88 ml koncentrāta (80 mg docetaksela),

 

 

 

- vienu flakonu ar 5,12 ml šķīdinātāja (ūdens injekcijām).

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

IntravenozaiZlietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS: Koncentrāta atšķaidīšanai nepieciešams viss šķīdinātāja flakona saturs. Pirms ievadīšanas atšķaidīto šķīdumu turpmāk izšķīdina infūziju šķīdumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS LĪDZEKLIS. Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

 

 

Nesasaldēt.

 

 

 

 

tas

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTOē PREPARĀTU VAI

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

Flakoni vienreizējai lietošanai.

re

 

 

 

 

 

Neizlietotais saturs jāiznīcina atbilstoši vietējām p asībām.

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Pharma B.V.

vairs

nav

 

 

Computerweg 10

 

 

 

 

 

3542 DR Utrecht

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/10/662/002

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

13.

Z

 

 

 

 

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ FLAKONA ETIĶETE – KONCENTRĀTS 80 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxel

2. LIETOŠANAS VEIDS

 

Intravenozai lietošanai.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIĽŠ

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

re

 

 

 

 

 

 

 

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAInavVIENĪBU DAUDZUMSSērija:2,88 ml (pildījums 3,40 ml)

 

6. CITA

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ FLAKONA ETIĶETE - ŠĶĪDINĀTĀJS 80 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Šķīdinātājs Docetaxel Teva Pharma koncentrātam 80 mg

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

 

 

 

tas

Derīgs līdz:

ē

 

4.SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

Sērija:

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

ūdens injekcijām

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

5,12 ml (pildījums 6,29 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas