Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoPlavin (clopidogrel / acetylsalicylic acid) – Marķējuma teksts - B01AC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDuoPlavin
ATĶ kodsB01AC30
Vielaclopidogrel / acetylsalicylic acid
RažotājsSanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KARTONA KĀRBA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoPlavin 75 mg/75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I)

Viena tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrogensulfāta veidā) un 75 mg acetilsalicilskābes.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi un hidrogenētu rīcineļļu.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 x 1 apvalkotā tablete

50 x 1 apvalkotā tablete

84 apvalkotās tabletes

90 x 1 apvalkotā tablete

100 x 1 apvalkotā tablete

30 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ

UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES

VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Skatīt vietējās prasības par iznīcināšanu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/619/001 14 apvalkotās tabletes

EU/1/10/619/002 28 apvalkotās tabletes

EU/1/10/619/003 30 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/004 50 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/005 84 apvalkotās tabletes

EU/1/10/619/006 90 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/007 100 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/015 30 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

DuoPlavin 75 mg/75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS /14, 28 vai 84 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoPlavin 75 mg/75 mg tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS /30, 30x1, 50x1, 90x1 vai 100x1 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoPlavin 75 mg/75 mg tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoPlavin 75 mg/100 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena tablete satur: 75 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā) un 100 mg acetilsalicilskābes.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī hidrogenētu rīcineļļu un laktozi.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 x 1 apvalkotā tablete

50 x 1 apvalkotā tablete

84 apvalkotās tabletes

90 x 1 apvalkotā tablete

100 x 1 apvalkotā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Skatīt vietējās prasības par iznīcināšanu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/619/008 14 apvalkotās tabletes

EU/1/10/619/009 28 apvalkotās tabletes

EU/1/10/619/010 30 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/011 50 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/012 84 apvalkotās tabletes

EU/1/10/619/013 90 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/10/619/014 100 x 1 apvalkotā tablete

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

DuoPlavin 75 mg/100 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI/14, 28 vai 84 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoPlavin 75 mg/100 mg tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI/30x1, 50x1, 90x1 vai 100x1 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoPlavin 75 mg/100 mg tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sanofi Clir SNC

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas