Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – Marķējuma teksts - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDynastat
ATĶ kodsM01AH04
Vielaparecoxib sodium
RažotājsPfizer Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS KARTONA IEPAKOJUMS: 40 mg flakoni

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Dynastat 40 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Parecoxib

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur 40 mg parekoksiba (42,36 mg parekoksiba nātrija sāls veidā). Pēc izšķīdināšanas 2 ml šķīdinātāja parekoksiba koncentrācija ir 20 mg/ml. Katri 2 mililitri pagatavotā šķīduma satur 40 mg parekoksiba.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija hidrogēnfosfātu, fosforskābi un nātrija hidroksīdu.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

10flakoni

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Paredzēts tikai vienai lietošanas reizei.

Intravenozai vai intramuskulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties (24 stundu laikā pēc pagatavošanas aseptiskos apstākļos), to nedrīkst atdzesēt vai sasaldēt.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms izšķīdināšanas zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Sīkāku informāciju par zāļu uzglabāšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/209/005

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Dynastat 40 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE: 40 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Dynastat 40 mg pulveris injekcijām

Parecoxib

i.v./i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS KARTONA IEPAKOJUMS: 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Dynastat 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Parecoxib

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā flakonā ir 40 mg parekoksiba (42,36 mg parekoksiba nātrija sāls veidā). Pēc izšķīdināšanas 2 ml šķīdinātāja parekoksiba koncentrācija ir 20 mg/ml. Katri 2 mililitri pagatavotā šķīduma satur 40 mg parekoksiba.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija hidrogēnfosfātu, fosforskābi un nātrija hidroksīdu.

2 ml šķīdinātāja ampula satur nātrija hlorīdu, sālsskābi, nātrija hidroksīdu un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1 flakons un 1 šķīdinātāja ampula

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Paredzēts tikai vienai lietošanas reizei.

Intravenozai vai intramuskulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties (24 stundu laikā pēc pagatavošanas aseptiskos apstākļos), to nedrīkst atdzesēt vai sasaldēt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms izšķīdināšanas zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Sīkāku informāciju par zāļu uzglabāšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/209/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Dynastat 40 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS KARTONA IEPAKOJUMS: 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Dynastat 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Parecoxib

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā flakonā ir 40 mg parekoksiba (42,36 mg parekoksiba nātrija sāls veidā). Pēc izšķīdināšanas 2 ml šķīdinātāja parekoksiba koncentrācija ir 20 mg/ml. Katri 2 mililitri pagatavotā šķīduma satur 40 mg parekoksiba.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija hidrogēnfosfātu, fosforskābi un nātrija hidroksīdu.

2 ml šķīdinātāja ampula satur nātrija hlorīdu, sālsskābi, nātrija hidroksīdu un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

3 flakoni un 3 šķīdinātāja ampulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Paredzēts tikai vienai lietošanas reizei.

Intravenozai vai intramuskulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties (24 stundu laikā pēc pagatavošanas aseptiskos apstākļos), to nedrīkst atdzesēt vai sasaldēt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms izšķīdināšanas zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Sīkāku informāciju par zāļu uzglabāšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/209/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Dynastat 40 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS KARTONA IEPAKOJUMS: 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Dynastat 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Parecoxib

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā flakonā ir 40 mg parekoksiba (42,36 mg parekoksiba nātrija sāls veidā). Pēc izšķīdināšanas 2 ml šķīdinātāja parekoksiba koncentrācija ir 20 mg/ml. Katri 2 mililitri pagatavotā šķīduma satur 40 mg parekoksiba.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija hidrogēnfosfātu, fosforskābi un nātrija hidroksīdu.

2 ml šķīdinātāja ampula satur nātrija hlorīdu, sālsskābi, nātrija hidroksīdu un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

5 flakoni un 5 šķīdinātāja ampulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Paredzēts tikai vienai lietošanas reizei.

Intravenozai vai intramuskulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pagatavotais šķīdums jāizlieto nekavējoties (24 stundu laikā pēc pagatavošanas aseptiskos apstākļos), to nedrīkst atdzesēt vai sasaldēt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms izšķīdināšanas zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Sīkāku informāciju par zāļu uzglabāšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/209/008

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Dynastat 40 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA AMPULAS ETIĶETE: 2 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdums

2. LIETOŠANAS VEIDS

Dynastat 40 mg šķīdināšanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas