Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Marķējuma teksts - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEbixa
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsH. Lundbeck A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERPAKĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 14 apvalkotās tabletes. 28 apvalkotās tabletes. 30 apvalkotās tabletes. 42 apvalkotās tabletes.

49 x 1 apvalkotā tablete.

50 apvalkotās tabletes.

56 apvalkotās tabletes.

56 x 1 apvalkotā tablete.

70 apvalkotās tabletes.

84 apvalkotās tabletes.

98 apvalkotās tabletes.

98 x 1 apvalkotā tablete.

100 apvalkotās tabletes.

100 x 1 apvalkotā tablete.

112 apvalkotās tabletes.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/016 14 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/007 28 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/001 30 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/017 42 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/010 49 x 1 apvalkotā tablete.

EU/1/02/219/002 50 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/008 56 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/014 56 x 1 apvalkotā tablete.

EU/1/02/219/018 70 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/019 84 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/020 98 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/015 98 x 1 apvalkotā tablete.

EU/1/02/219/003 100 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/011 100 x 1 apvalkotā tablete.

EU/1/02/219/009 112 apvalkotās tabletes.

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 10 mg tabletes

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 50 apvalkotās tabletes 98 apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu sastāvdaļa, nedrīkst tirgot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/021 980 (10 pakas pa 98) apvalkotās tabletes

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakas pa 50) apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 10 mg tabletes

17.UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS -

DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE FOLIJĀ IESAIŅOTIEM VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMIEM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS( UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda , kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojums: 980 ( 10 iepakojumi pa 98) apvalkotās tabletes. Vairāku kastīšu iepakojums: 1000 (20 iepakojumi pa 50) apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀSZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/021 980 (10 iepakojumi pa 98) apvalkotās tabletes

EU/1/02/219/012 1000 (20 iepakojumi pa 50) apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 10 mg tabletes

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

H. Lundbeck A/S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA UN ETIĶETE PUDELEI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs sūkņa izsmidzinājums nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu E420. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

50 ml

100 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienu reizi dienā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc pirmās pudeles atvēršanas saturs jāizlieto 3 mēnešu laikā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLESVAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/005 50 ml

EU/1/02/219/006 100 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 5 mg/ izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA UN ETIĶETE PUDELEI KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 5 mg/ izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs sūkņa izsmidzinājums nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu E420. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

50 ml.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst tirgot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienu reizi dienā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc pirmās pudeles atvēršanas saturs jāizlieto 3 mēnešu laikā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 pudeles pa 50 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 5 mg/ izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE FOLIJĀ IESAIŅOTIEM VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMIEM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 5 mg/ izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs sūkņa izsmidzinājums nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu E420. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Virāku kastīšu iepakojums: 500 ml (10 pudeles pa 50 ml) šķīduma iekšķīgai lietošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienu reizi dienā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc pirmās pudeles atvēršanas saturs jāizlieto 3 mēnešu laikā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 pudeles pa 50 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 5 mg/ izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 28 TABLETĒM, ĀRSTĒŠANAS UZSĀKŠANAS IEPAKOJUMS, 4 NEDĒĻU TERAPIJAS REŽĪMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 5 mg apvalkotās tabletes.

Ebixa 10 mg apvalkotās tabletes.

Ebixa 15 mg apvalkotās tabletes.

Ebixa 20 mg apvalkotās tabletes.

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,15 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 15 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 12,46 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Terapijas uzsākšanas iepakojums.

Katrs iepakojums ar 28 apvalkotajām tabletēm 4 nedēļu terapijas režīmam satur: 7 Ebixa 5 mg apvalkotās tabletes

7Ebixa 10 mg apvalkotās tabletes

7Ebixa 15 mg apvalkotās tabletes 7 Ebixa 20 mg apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreiz dienā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot tikai vienu tableti dienā

Ebixa 5 mg

Memantine hydrochloride

Nedēļa 1, Diena 1 2 3 4 5 6 7

7 Apvalkotās tabletes Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg

Memantine hydrochloride

Nedēļa 2, Diena 8 9 10 11 12 13 14 7 Apvalkotās tabletes Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg

Memantine hydrochloride

Nedēļa 3, Diena 15 16 17 18 19 20 21 7 Apvalkotās tabletes Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg

Memantine hydrochloride

Nedēļa 4, Diena 22 23 24 25 26 27 28 7 Apvalkotās tabletes Ebixa 20 mg

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, lai ārstēšanos turpinātu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLESVAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg apvalkotās tabletes. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg apvalkotās tabletes.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletes

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERPAKĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 14 apvalkotās tabletes. 28 apvalkotās tabletes. 42 apvalkotās tabletes.

49 x 1 apvalkotā tablete.

56 apvalkotās tabletes.

56 x 1 apvalkotā tablete.

70 apvalkotās tabletes.

84 apvalkotās tabletes.

98 apvalkotās tabletes.

98 x 1 apvalkotā tablete.

100 x 1 apvalkotā tablete.

112 apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreiz dienā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZALES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM ,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/023 14 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/024 28 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/025 42 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/026 49 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/027 56 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/028 56 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/029 70 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/030 84 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/031 98 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/032 98 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/033 100 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/034 112 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/037 14 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/038 28 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/039 42 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/040 49 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/041 56 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/042 56 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/043 70 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/044 84 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/045 98 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/046 98 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/047 100 x 1 apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/048 112 apvalkotās tabletes.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 20 mg tabletes

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes. 42 apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst tirgot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreiz dienā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES

VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/035 840 (20 iepakojumu ar 42)apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/049 840 (20 iepakojumu ar 42)apvalkotās tabletes.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 20 mg tabletes

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE FOLIJĀ IESAIŅOTIEM VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMIEM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojums: 840 (20 iepakojumu ar 42) apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreiz dienā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/219/035 840 (20 iepakojumu ar 42)apvalkotās tabletes.

EU/1/02/219/049 840 (20 iepakojumu ar 42)apvalkotās tabletes.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ebixa 20 mg tabletes

17. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKÄLS IDENTIFIKATORS - DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebixa 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

H. Lundbeck A/S

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM.GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5. CITA

P. → O. → T. → C. → Pk. → S. → Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas