Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edarbi (azilsartan medoxomil) – Zāļu apraksts - C09CA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEdarbi
ATĶ kodsC09CA09
Vielaazilsartan medoxomil
RažotājsTakeda Pharma A/S

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Edarbi 20 mg tabletes

Edarbi 40 mg tabletes

Edarbi 80 mg tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Edarbi 20 mg tabletes

Katra tablete satur 20 mg azilsartāna medoksomila (azilsartan medoxomil) kālija sāls formā.

Edarbi 40 mg tabletes

Katra tablete satur 40 mg azilsartāna medoksomila (azilsartan medoxomil) kālija sāls formā.

Edarbi 80 mg tabletes

Katra tablete satur 80 mg azilsartāna medoksomila (azilsartan medoxomil) kālija sāls formā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Tablete.

Edarbi 20 mg tabletes

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas formas tabletes 6,0 mm diametrā ar iespiestu “ASL” vienā pusē un “20”otrā pusē.

Edarbi 40 mg tabletes

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas formas tabletes 7,6 mm diametrā ar iespiestu “ASL” vienā pusē un “40”otrā pusē.

Edarbi 80 mg tabletes

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas formas tabletes 9,6 mm diametrā ar iespiestu “ASL” vienā pusē un “80”otrā pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Edarbi ir indicēts esenciālas hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā sākuma deva ir 40 mg vienu reizi dienā. Pacientiem, kuru asinsspiedienu nevar pietiekami kontrolēt ar zemāko devu, to var palielināt līdz maksimāli 80 mg vienu reizi dienā.

Antihipertensīvas iedarbības pirmas pazīmes tiek sasniegtas divu nedēļu laikā, bet maksimālā iedarbība tiek sasniegta četru nedēļu laikā.

Ja asinsspiedienu nevar pietiekami kontrolēt ar Edarbi vienu pašu, asinsspiedienu var vēl vairāk pazemināt, ja ārstēšanā vienlaicīgi izmanto citus antihipertensīvus līdzekļus, ieskaitot diurētiskos

līdzekļus (piemēram, hlortalidonu un hidrohlortiazīdu) un kalcija kanālu blokatorus (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Īpašas populācijas

Gados vecāki cilvēki (65 gadus veci un vecāki)

Gados vecākiem pacientiem Edarbi sākuma deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu), tomēr ir jāapsver 20 mg kā sākuma deva gados ļoti veciem cilvēkiem (≥ 75 gadiem), kuriem iespējams hipotensijas risks.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar hipertensiju, smagiem nieru darbības traucējumiem un terminālu nieru slimību jāievēro piesardzība, jo nav pieredzes par Edarbi lietošanu šiem pacientiem (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Hemodialīze azilsartānu no sistēmiskās cirkulācijas neizvada.

Pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Aknu darbības traucējumi

Edarbi nav pētīts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, tāpēc tā lietošana nav ieteicama šajā pacientu grupā (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Tā kā pieredze ar Edarbi lietošanu pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ir ierobežota, ieteicama rūpīga kontrole un jāapsver 20 mg sākuma deva (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Intravaskulārā šķidruma tilpuma samazināšanās

Pacientiem ar iespējamu intravaskulārā šķidruma tilpuma / vai sāļu samazināšanos (piem., pacientiem ar vemšanu, caureju vai pacientiem, kas lieto lielas diurētisko līdzekļu devas), Edarbi lietošana ir jāuzsāk ciešā mediķu uzraudzībā un jāapsver 20 mg sākuma deva (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Melnās rases pārstāvji

Melnās rases pārstāvjiem deva nav jāpielāgo, lai gan ir novērota mazāka asinsspiediena pazemināšanās, nekā citu rasu pārstāvjiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tas parasti ir konstatēts attiecībā uz citiem angiotensīna II (AT1) receptoru antagonistiem un angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem. Līdz ar to melnās rases pārstāvjiem asinsspiediena kontrolei būs biežāk nepieciešama Edarbi devu pakāpeniska palielināšana un kombinēta terapija.

Pediatriskā populācija

Edarbi drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz < 18 gadiem līdz šim nav pierādīta.

Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Edarbi ir lietojams perorāli, un to var lietot kopā ar ēdienu vai atsevišķi (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.3.Kontrindikācijas

-Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu(ām) un/vai jebkuru 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām no palīgvielām.

-Otrais un trešais grūtniecības trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktu).

-Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m2) Edarbi lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aktivēta renīna-angiotensīna-aldosterona sistēma (RAAS)

Pacientiem, kam asinsvadu tonuss un nieru darbība ir galvenokārt atkarīga no RAAS aktivitātes (piemēram, pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju, smagiem nieru darbības traucējumiem, nieru artēriju stenozi), ārstēšana ar zālēm, kas ietekmē šo sistēmu, piemēram, angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoriem vai angiotensīna II receptoru antagonistiem, tiek saistīta ar akūtu hipotensiju, azotēmiju, oligūriju un retos gadījumos – akūtu nieru mazspēju. Šādu efektu iespējamību nevar izslēgt, lietojot Edarbi.

Hipertensīviem pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, sastrēguma sirds mazspēju vai nieru artēriju stenozi jāievēro piesardzība, jo nav pieredzes par Edarbi lietošanu šiem pacientiem (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Pārmērīga asinsspiediena pazemināšanās pacientiem ar išēmisku karidomiopātiju vai išēmisku cerebrovaskulāru slimību var izraisīt miokarda infarktu vai insultu.

RAAS dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotenzīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Nieru transplantācija

Šobrīd nav pieredzes par Edarbi lietošanu pacientiem, kam nesen veikta nieru transplantācija.

Aknu darbības traucējumi

Edarbi iedarbība pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tāpēc tā izmantošana šajā pacientu grupā nav ieteicama (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Hipotensija pacientiem ar intravaskulāra šķidruma tilpuma un/vai sāļu samazināšanos

Pacientiem ar izteiktu intravaskulāra šķidruma tilpuma un/vai sāļu samazināšanos (piem., pacientiem ar vemšanu, caureju vai pacientiem, kas lieto lielas diurētisko līdzekļu devas), uzsākot Edarbi terapiju, var attīstīties simptomātiska hipotensija. Hipovolēmija ir jākoriģē pirms Edarbi lietošanas, vai arī terapija ir jāuzsāk rūpīgā mediķu uzraudzībā un jāapsver 20 mg sākuma deva.

Primārs hiperaldosteronisms

Pacientiem ar primāru hiperaldosteronismu parasti nebūs atbildreakcijas uz antihipertensīvām zālēm, kas darbojas, nomācot RAAS. Tādēļ Edarbi lietošana šiem pacientiem nav ieteicama.

Hiperkaliēmija

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta lietojot citas RAAS ietekmējošas zāles, Edarbi lietošana vienlaicīgi ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kāliju saturošiem uztura bagātinātājiem, kāliju saturošiem sāls aizstājējiem vai citām zālēm, kas var paaugstināt kālija līmeni (piem., heparīnu), hipertensīviem pacientiem var paaugstināties kālija līmenis serumā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Gados vecākiem pacientiem, pacientiem ar nieru mazspēju, pacientiem ar diabētu un/vai pacientiem ar citām blakusslimībām, ir paaugstināts hiperkaliēmijas risks, kas var kļūt letāla. Veiciet atbilstošu kālija līmeņa kontroli.

Aortas atveres un mitrālā vārstuļa stenoze, obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija

Īpaša piesardzība ir nepieciešama pacientiem ar aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenozi vai obstruktīvu hipertrofisku kardiomiopātiju (OHKM).

Grūtniecība

Grūtniecības laikā nav ieteicams sākt angiotensīna II receptoru antagonistu lietošanu. Pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā angiotensīna II receptoru antagonistu terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka angiotensīna II receptoru antagonistu lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, angiotensīna II receptoru antagonistu lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Litijs

Tāpat kā lietojot citus angiotensīna II receptoru antagonistus, litija kombinēšana ar Edarbi nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Litijs

Ziņojumos ir minēta atgriezeniska litija seruma koncentrācijas paaugstināšanās un toksicitāte, vienlaicīgi lietojot litiju un angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitorus. Līdzīgs efekts iespējams, lietojot angiotensīna II receptoru antagonistus. Tā kā trūkst pieredzes par azilsartāna medoksomila lietošanu vienlaicīgi ar litiju, šo kombināciju izmantot nav ieteicams. Ja šāda kombinācija ir nepieciešama, ieteicams rūpīgi kontrolēt litija līmeni serumā.

Vienlaicīga lietošana, ievērojot piesardzību

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NSPL), ieskaitot selektīvos COX-2 inhibitorus, acetilsalicilskābi (> 3 g/dienā) un neselektīvos NSPL

Angiotensīna II antagonistus lietojot vienlaicīgi ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (tostarp, selektīviem COX-2 inhibitoriem, acetilsalicilskābi (> 3 g/dienā) un neselektīviem NSPL), antihipertensīvā iedarbība var pavājināties. Turklāt, angiotensīna II antagonistu lietošana vienlaicīgi ar NSPL var paaugstināt nieru darbības pasliktināšanās risku un kālija līmeni serumā. Tādēļ ieteicama adekvāta hidratācija un nieru darbības kontrole terapijas sākumā.

Kāliju aizturoši diurētiskie līdzekļi, kāliju saturoši uztura bagātinātāji, kāliju saturoši sāls aizstājēji un citas vielas, kas var paaugstināt kālija līmeni

Vienlaicīga kāliju aizturošu diurētisko līdzekļu, kāliju saturošu uztura bagātinātāju, kāliju saturošu sāls aizstājēju vai citu medikamentu (piemēram, heparīna) lietošana var paaugstināt kālija līmeni. Veiciet atbilstošu kālija līmeņa serumā kontroli (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Papildu informācija

Klīniskie dati liecina, ka RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu

(skatīt 4.3., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Nav ziņots par klīniski būtisku mijiedarbību pētījumos, kuros azilsartāna medoksomils vai azilsartāns tika lietots vienlaicīgi ar amlodipīnu, antacīdiem līdzekļiem, hlortalidonu, digoksīnu, flukonazolu, gliburīdu, ketokonazolu, metformīnu un varfarīnu.

Gremošanas traktā estertāžu iedarbības rezultātā, un/vai absorbējoties, azilsartāna medoksomils tiek

strauji hidrolizēts līdz aktīvajai daļai azilsartānam (5.2. apakšpunkts). In vitro pētījumi parādīja, ka mijiedarbība, balstoties uz esterāzes kavēšanu, ir maz iespējama.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Angiotensīna II receptoru antagonistu lietošana grūtniecības pirmajā trimestrī nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Angiotensīna II receptoru antagonistu lietošana grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī ir kontrindicēta (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Nav datu par azilsartāna medoksomila lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēja reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Epidemioloģiski pierādījumi par angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitoru radītu teratogenitātes risku grūtniecības pirmajā trimestrī nav pārliecinoši. Tomēr nelielu riska pieaugumu nevar izslēgt. Lai gan par angiotenzīna II receptoru antagonistu teratogēniskuma risku nav pieejami kontrolēti epidemioloģiski dati, šai zāļu grupai varētu būt līdzīgs risks. Pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā angiotensīna II receptoru antagonistu terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka angiotensīna II receptoru antagonistu lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, angiotensīna II receptoru antagonistu lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ir zināms, ka ārstēšana ar angiotensīna II receptoru antagonistiem otrā un trešā grūtniecības trimestra laikā izraisa fetotoksiskumu (pavājinātas nieru funkcijas, oligohidramniju, galvaskausa pārkaulošanās kavēšanu) un neonatālu toksiskumu (nieru mazspēju, hipotensiju, hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3 apakšpunktu).

Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi angiotensīna II receptoru antagonistus, ieteicams veikt augļa nieru funkciju un galvaskausa ultraskaņas izmeklējumus.

Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas angiotensīna II receptoru antagonistus, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Sakarā ar informācijas trūkumu par azilsartāna medoksomila lietošanu zīdīšanas laikā, Edarbi nav rekomendējams zīdīšanas laikā un ieteicams piemeklēt alternatīvu ārstēšanu ar labāk zināmu drošības profilu, īpaši, ja ar krūti tiek barots jaundzimušais vai priekšlaicīgi dzimis zīdainis.

Fertilitāte

Dati par azilsartāna medoksomila ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav pieejami. Neklīniskie pētījumi neuzrādīja azilsartāna ietekmi uz žurku tēviņu un mātīšu fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Azilsartāna medoksomils neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr jāņem vērā, ka laiku pa laikam var parādīties reibonis vai nogurums.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

20, 40 un 80 mg Edarbi devu lietošanas drošība ir vērtēta klīniskos pētījumos, kuros pacienti tika ārstēti līdz 56 nedēļām. Šajos klīniskajos pētījumos lielākā daļa ar Edarbi terapiju saistīto nevēlamo

blakusparādību bija vieglas vai vidēji smagas, un to vispārējais biežums bija līdzīgs ar placebo. Visbiežāk sastopamā nevēlamā blakusparādība bija reibonis. Terapijas nevēlamo blakusparādību biežums nebija atkarīgs no dzimuma, vecuma un rases. Vienā placebo kontrolētā pētījumā nevēlamo blakusparādību biežums bija līdzīgs, lietojot gan Edarbi 20 mg devu, gan 40 mg un 80 mg devu.

Tabulā uzskaitītās nevēlamās blakusparādības

Tabulā zemāk atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un vēlamajiem terminiem ir uzskaitītas nevēlamas blakusparādības (40 mg un 80 mg devām), balstoties uz apkopotiem datiem. Tās ir sarindotas atbilstoši biežumam, izmantojot šādu principu: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz <1/10); retāk (≥ 1/1 000 līdz <1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), ieskaitot atsevišķus ziņojumus. Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas sākot ar visnopietnāko no tām.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Caureja

 

Retāk

Slikta dūša

Ādas un zemādas audu

Retāk

Izsitumi, nieze

bojājumi

Reti

Angioedēma

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Retāk

Muskuļu spazmas

sistēmas bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un

Retāk

Nogurums

reakcijas ievadīšanas vietā

 

Perifēra tūska

Izmeklējumi

Bieži

Paaugstināts kreatīna

 

 

fosfokināzes līmenis asinīs

 

Retāk

Paaugstināts kreatinīna līmenis

 

 

asinīs

 

 

Paaugstināts urīnskābes līmenis

 

 

asinīs / hiperurikēmija

Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts

Edarbi, lietojot kopā ar hlortalidonu, paaugstināta kreatinīna līmeņa asinīs un hipotensijas biežums pieauga no retāka līdz biežam.

Edarbi, lietojot kopā ar amlodipīnu, perifēras tūskas biežums pieauga no retāka līdz biežam, taču bija mazāks, nekā lietojot amlodipīnu vienu pašu.

Izmeklējumi

Kreatinīna līmenis serumā

Randomizētos placebo kontrolētos monoterapijas pētījumos kreatinīna līmenis serumā pēc Edarbi terapijas paaugstinājās līdzīgi bieži, kā lietojot placebo. Edarbi lietojot vienlaicīgi ar diurētiskiem līdzekļiem, piemēram, hlortalidonu, kreatinīna līmenis paaugstinājās biežāk, kas atbilst novērotajam, lietojot citus angiotensīna II receptoru antagonistus un angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitorus. Kreatinīna līmeņa paaugstināšanās serumā, lietojot Edarbi kopā ar diurētiskiem līdzekļiem, bija saistīta ar lielāku asinsspiediena pazemināšanos, nekā lietojot tikai vienas zāles. Daudzas no šīm paaugstināšanās epizodēm bija pārejošas un neprogresēja, pacientiem turpinot lietot zāles. Pēc terapijas pārtraukšanas lielākā daļa no paaugstināšanās epizodēm, kas nebija beigušās terapijas laikā, bija atgriezeniskas, un lielākajai daļai pacientu kreatinīna līmenis atgriezās sākotnējā līmenī vai tuvu tam.

Urīnskābe

Edarbi gadījumā tika konstatēta neliela vidējā urīnskābes līmeņa paaugstināšanās serumā (10,8 µmol/l), salīdzinot ar placebo (4,3 µmol/l).

Hemoglobīns un hematokrīts

Placebo kontrolētos monoterapijas pētījumos tika konstatēta neliela hemoglobīna un hematokrīta līmeņa pazemināšanās (vidēji attiecīgi par 3 g/l un 1 tilpumprocentu). Šāda iedarbība ir konstatēta arī citiem RAAS inhibitoriem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Simptomi

Ņemot vērā farmakoloģiskās īpašības, pārdozēšanas galvenā izpausme visticamāk būs simptomātiska hipotensija un reibonis. Kontrolētos klīniskos pētījumos ar veseliem indivīdiem pētījuma dalībnieki septiņas dienas saņēma līdz 320 mg azilsartāna medoksomilu reizi dienā, un devas tika panestas labi.

Rīcība

Ja attīstās simptomātiska hipotensija, jāuzsāk balstterapija un jākontrolē dzīvībai svarīgie rādītāji.

Azilsartānu nevar izvadīt no organisma ar hemodialīzes palīdzību.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: preparāti, kas iedarbojas uz renīna-angiotensīna sistēmu, angiotensīna II antagonisti, monopreparāti, ATĶ kods: C09CA09

Darbības mehānisms

Azilsartāna medoksomils ir perorāli aktīvas pirmzāles, kas tiek strauji pārvērstas aktīvajā daļā azilsartānā, kurš selektīvi pretdarbojas angiotensīna II iedarbībai, bloķējot tā piesaistīšanos AT1 receptoriem dažādos audos (skatīt 5.2. apakšpunktu). Angiotensīns II ir būtiski svarīgs asinsspiedienu paaugstinošs RAAS aģents, kas veicina vazokonstrikciju, stimulē aldosterona sintēzi un izdalīšanos, veicina sirdsdarbību un nātrija reabsorbciju nierēs.

AT1 receptoru blokāde inhibē angiotensīna II atgriezenisko negatīvo regulatoro ietekmi uz renīna sekrēciju, taču rezultātā iegūtais plazmā esošā renīna aktivitātes pieaugums un cirkulējošā angiotensīna II līmeņa paaugstināšanās nepārmāc azilsartāna antihipertensīvo iedarbību.

Esenciāla hipertensija

Septiņos dubultaklos kontrolētos pētījumos tika izvērtēts 5941 pacients (3672 pacienti saņēma Edarbi, 801 placebo un 1468 – aktīvas salīdzinājuma zāles). Šajos septiņos pētījumos 51% pacientu bija vīrieši, un 26% bija 65 gadus veci un vecāki (5% ≥ 75 gadiem) cilvēki; 67% bija baltās, bet 19% - melnās rases pārstāvji.

Edarbi tika salīdzināts ar placeboun aktīvām salīdzinājuma zālēm divos randomizētos, dubultaklos sešu nedēļu ilgos pētījumos. Zemākesošajā tabulā parādīta abos pētījumos novērotā asinsspiediena pazemināšanās salīdzinājumā ar placebo, balstoties uz vidējo 24 stundu asinsspiedienu ambulatorajā

asinsspiediena monitorēšanā (AASM) un asinsspiediena mērījumiem klīnikā pirms kārtējās devas. Papildus tam Edarbi 80 mg SAS pazemināja ievērojami vairāk, nekā augstākās apstiprinātās olmesartāna medoksomila un valsartāna devas.

 

Placebo

Edarbi

Edarbi

Edarbi

OLM-M

Valsartāns

 

 

20 mg

40 mg#

80 mg#

40 mg#

320 mg#

Primārais mērķa kritērijs:

24 stundu vidējais SAS: MK vidējās izmaiņas no izejas līmeņa (IL) līdz 6. nedēļai (mm Hg)

Pētījums Nr. 1

Izmaiņas,

-1.4

-12.2 *

-13.5 *

-14.6 *†

-12.6

-

salīdzinot ar IL

 

 

 

 

 

 

Pētījums Nr. 2

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas,

-0.3

-

-13.4 *

-14.5 *†

-12.0

-10.2

salīdzinot ar IL

 

 

 

 

 

 

Galvenais sekundārais mērķa kritērijs:

Klīniskais SAS: MKM vidējās izmaiņas no izejas līmeņa (IL) līdz 6. nedēļai (mm Hg) (pēdējais iepriekš veiktais novērojums)

Pētījums Nr. 1

Izmaiņas,

-2.1

-14.3 *

-14.5 *

-17.6 *

-14.9

-

salīdzinot ar IL

 

 

 

 

 

 

Pētījums Nr. 2

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas,

-1.8

-

-16.4 *†

-16.7 *†

-13.2

-11.3

salīdzinot ar IL

 

 

 

 

 

 

OLM-M = olmesartāna medoksomils, MKM = mazāko kvadrātu metode

* Būtiska atšķirība no placebo 0,05 līmenī pakāpeniskās analīzes ietvaros

† Būtiska atšķirība no salīdzinājuma zālēm 0,05 līmenī pakāpeniskās analīzes ietvaros

#Maksimālā deva pētījumā Nr. 2. Devas otrajā nedēļā tika titrētas no 20 mg uz 40 mg un no 40 uz 80 mg Edarbi, kā arī no 20 uz 40 mg olmesartāna medoksomilam, un no 160 uz 320 mg valsartānam

Šajos divos pētījumos klīniski nozīmīgas un biežāk sastopamas nevēlamas blakusparādības bija reibonis, galvassāpes un dislipidēmija. Ar Edarbi, olmesartāna medoksomilu un valsartānu novērotā reiboņa incidence bija attiecīgi 3,0%, 3,3% un 1,8%, galvassāpes 4,8%, 5,5% un 7,6%, bet dislipidēmija – 3,5%, 2,4% un 1,1%.

Pētījumos ar aktīvajām salīdzinājuma zālēm valsartānu vai ramiprilu, Edarbi asinsspiedienu pazeminošais efekts saglabājās ilgtermiņa ārstēšanas laikā. Edabri lietotājiem klepus (1,2%) tika konstatēts retāk, nekā ramiprila lietotājiem (8,2%).

Azilsartāna medoksomila antihipertensīvais efekts izpaudās zāļu lietošanas pirmo divu nedēļu laikā, pilnu efektu sasniedzot četru nedēļu laikā. Azilsartāna medoksomila asinsspiedienu pazeminošais efekts saglabājās arī zāļu lietošanas 24 stundu intervālos. Placebo koriģētā minimālā SAS un DAS attiecība pret maksimālo bija apmēram 80% vai lielāka.

Pēc sešu mēnešu terapijas, pēkšņi pārtraucot Edarbi lietošanu, atsitiena hipertensija netika novērota.

Vispārējas drošības un efektivitātes atšķirības starp gados vecākiem un jaunākiem pacientiem netika novērotas, taču gados vecākiem cilvēkiem nevar izslēgt paaugstinātu jutību pret asinsspiedienu pazeminošo iedarbību (skatīt 4.2. apakšpunktu). Tāpat kā citu angiotensīna II receptoru antagonistu un angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitoru gadījumā, antihipertensīvais efekts melnās rases pacientiem bija mazāks (parasti zema renīna populācija).

Edarbi 40 vai 80 mg lietošana vienlaicīgi ar kalcija kanālu blokatoru (amlodipīnu) vai tiazīdu grupas diurētisku līdzekli (hlortalidonu) asinsspiedienu pazemināja vairāk, nekā otrs antihipertensīvais līdzeklis viens pats. No devas atkarīgas nevēlamas blakusparādības, ieskaitot reiboni, hipotensiju un kreatinīna līmeņa paaugstināšanos serumā, bija biežāk sastopamas, Edarbi lietojot kopā ar diurētisko līdzekli, nekā lietojot Edarbi vienu pašu, savukārt hipokaliēmija bija retāk sastopama, nekā lietojot diurētisku līdzekli vienu pašu.

Edarbi labvēlīga ietekme uz mirstību, kardiovaskulāro saslimstību un mērķa orgānu bojājumiem šobrīd nav zināma.

Ietekme uz sirds repolarizāciju

Tika veikts padziļināts QT/QTc pētījums, lai noteiktu azilsartāna medoksomila potenciālo spēju pagarināt veselu cilvēku QT/QTc intervālu. QT/QTc pagarināšanās, lietojot 320 mg azilsartāna medoksomilu, netika konstatēta.

Papildu informācija

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial - klīniskais pētījums par telmisartāna monoterapijas vai kombinācijas ar ramiprilu ietekmi uz vispārējiem mērķa kritērijiem) un

VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes - klīniskais pētījums par nefropātiju gados vecākiem pacientiem ar diabētu) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai cerebrovaskulāra slimība, vai 2. tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju.

Šajos pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints - aliskirēna klīniskais pētījums pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, lietojot sirds-asinsvadu un nieru slimības mērķa kritērijus) bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotenzīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības traucējumiem).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atlikusi prasību iesniegt hipertensijas pētījumu rezultātus, kas iegūti lietojot Edarbi vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupā (skatīt 4.2. apakšpunktu par lietošanu pediatrijā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Pēc perorālas lietošanas azilsartāna medoksomils gremošanas traktā un/vai absorbējoties tiek strauji hidrolizēts līdz aktīvajai daļai azilsartānam. Balstoties uz in vitro pētījumiem,

karboksimetilēnbutenolidāze ir iesaistīta hidrolīzē zarnās un aknās. Papildus tam, plazmas estarāzes ir iesaistītas azilstartāna medoksomila hidrolizēšanā līdz azilsartānam.

Uzsūkšanās

Ņemot vērā azilsartāna līmeni plazmā, azilsartāna medoksomila aptuvenā absolūtā bioloģiskā pieejamība ir apmēram 60%. Pēc azilsartāna medoksomila perorālas ieņemšanas azilsartāna maksimālā (Cmax) koncentrācija plazmā tiek sasniegta 1,5-3 stundu laikā. Uzturs neietekmē azilsartāna bioloģisko pieejamību (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Izkliede

Azilsartāna sadalījuma tilpums ir apmēram 16 litri. Azilsartāns intensīvi piesaistās plazmas proteīniem (> 99%), galvenokārt seruma albumīniem. Piesaistīšanās proteīniem ir konstanta tādās azilsartāna koncentrācijās plazmā, kas ievērojami pārsniedz ar ieteicamajām devām sasniegtās.

Biotransformācija

Azilsartāns tiek metabolizēts divos primāros metabolītos. Svarīgākais metabolīts, tā sauktais M-II , plazmā veidojas O-dealkilācijas ceļā, bet mazāk svarīgais metabolīts, tā sauktais M-I, veidojas dekarboksilācijas ceļā. Svarīgākā un mazāk svarīgā metabolītu sistēmiskā iedarbība uz cilvēkiem bija attiecīgi apmēram 50% un mazāk kā 1% no azilsartāna iedarbības. M-I un M-II nepastiprina azilsartāna medoksomila farmakoloģisko aktivitāti. Galvenais azilsartāna metabolismā iesaistītais enzīms ir CYP2C9.

Eliminācija

Perorāli ievadot ar 14C-iezīmētu azilsartāna medoksomilu, apmēram 55% radioaktīvo komponentu tika izdalīts fēcēs, bet apmēram 42% - urīnā; 15% devas izdalījās ar urīnu kā azilsartāns. Azilsartāna eliminācijas pusperiods ir apmēram 11 stundas un nieru klīrenss ir apmēram 2,3 ml/min. Azilsartāna līdzsvara koncentrācija plazmā tiek sasniegta piecu dienu laikā, un atkārtoti ievadot devas reizi dienā, azilsartāns plazmā neuzkrājas.

Linearitāte/nelinearitāte

Azilsartāna medoksomila sastāvā esošā azilsartāna devu proporcionalitāte iedarbībai tika apstiprināta devām no 20 mg līdz 320 mg gan pēc vienas, gan vairāku devu ievadīšanas.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Ailsartāna farmakokinētika bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, nav pētīta.

Gados vecāki cilvēki

Azilsartāna farmakokinētika gados jauniem pacientiem (vecumā no 18-45 gadiem) būtiski neatšķiras no gados vecākiem pacientiem (vecumā no 65-85 gadiem) .

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem nieru darbības traucējumiem azilsartāna kopējā iedarbība (AUC) pastiprinājās par +30%, +25% un +95%. Pacientiem ar terminālu nieru slimību, kam tika veikta dialīze, pastiprināšanās (+5%) netika konstatēta. Tomēr nav klīniskās pieredzes pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem un terminālu nieru slimību (skatīt 4.2. apakšpunktu). Hemodialīze azilsartānu no sistēmiskās cirkulācijas neizvada.

Aknu darbības traucējumi

Azilsartāna iedarbība uz pacientiem ar viegliem (Child-Pugh A) un vidēji smagiem (Child-Pugh B) aknu darbības traucējumiem, Edarbi lietojot līdz piecām dienām ilgi, nedaudz pastiprinājās (AUC palielinājās par 1,3 līdz 1,6 reizēm (skatīt 4.2. apakšpunktu)). Edarbi iedarbība uz pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

Dzimums

Azilsartāna farmakokinētika vīriešiem un sievietēm būtiski neatšķiras. Deva atkarībā no dzimuma nav jāpielāgo.

Rase

Azilsartāna farmakokinētika melnās un baltās rases pārstāvjiem būtiski neatšķiras. Deva atkarībā no rases nav jāpielāgo.

5.3.Preklīniskie dati par drošību

Preklīniskajos drošības pētījumos tika izvērtēta azilsartāna medoksomila un M-II, svarīgākā cilvēka metabolīta, atkārtotu devu toksicitāte, reproduktīvā toksicitāte, mutagenitāte un kancerogenitāte.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos, devas, kuru iedarbība atbilda klīniskajam terapeitiskajam intervālam, pasliktināja eritrocītu parametrus, izraisīja izmaiņas nierēs un nieru hemodinamikā, kā arī paaugstināja kālija līmeni normotensīvu dzīvnieku serumā. Šī iedarbība, ko novērsa fizioloģiskā šķīduma papildus ievadīšana perorāli, hipertensijas ārstēšanu klīniski būtiski neietekmēja.

Žurkām un suņiem tika novērota pastiprināta plazmā esošā renīna aktivitāte un nieru jukstaglomerulāro šūnu hipertrofija/hiperplāzija. Šādu izmaiņu, kas ir raksturīgas arī angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem un citiem angiotensīna II receptoru antagonistiem, ietekme, nebija klīniski nozīmīga.

Azilsartāns un M-II šķērsoja placentu un tika konstatēti grūsnu žurku augļos, kā arī zīdošu žurku pienā. Reproduktīvās toksicitātes pētījumos ietekme uz tēviņu vai mātīšu fertilitāti netika konstatēta. Pierādījumu teratogēnai iedarbībai nav, taču pētījumi ar dzīvniekiem uzrādīja zināmu kaitīgu iedarbību uz pēcnācēju postnatālo attīstību kā zemāka ķermeņa masa, viegla fiziskās attīstības aizture (aizkavēta priekšzobu šķilšanās, ausu pacelšanās, acu atvēršanās) un augstāka mirstība.

Azilsartāns un M-II in vitro pētījumos neuzrādīja mutagēnu un būtisku klastogēnu aktivitāti, un nav nav pierādījumu par kancerogenitāti žurkām un pelēm.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts (E 421)

Fumārskābe (E 297)

Nātrija hidroksīds

Hidroksipropilceluloze (E 463)

Kroskarmelozes nātrija sāls

Mikrokristāliskā celuloze (E 460)

Magnija stearāts (E 572)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija blisteri kopā ar desikantu.

Iepakojumu lielumi:

14, 28, 30, 56, 90 vai 98 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/11/734/001 14 tabletes

EU/1/11/734/002 28 tabletes

EU/1/11/734/012 30 tabletes

EU/1/11/734/003 56 tabletes

EU/1/11/734/013 90 tabletes

EU/1/11/734/004 98 tabletes

EU/1/11/734/005 14 tabletes

EU/1/11/734/006 28 tabletes

EU/1/11/734/014 30 tabletes

EU/1/11/734/007 56 tabletes

EU/1/11/734/015 90 tabletes

EU/1/11/734/008 98 tabletes

EU/1/11/734/016 14 tabletes

EU/1/11/734/009 28 tabletes

EU/1/11/734/017 30 tabletes

EU/1/11/734/010 56 tabletes

EU/1/11/734/018 90 tabletes

EU/1/11/734/011 98 tabletes

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 7. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas