Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Zāļu apraksts - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsElocta
ATĶ kodsB02BD02
Vielaefmoroctocog alfa
RažotājsSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ELOCTA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ELOCTA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ELOCTA 750 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ELOCTA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ELOCTA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ELOCTA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ELOCTA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

ELOCTA 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 250 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 83 SV alfa efmoroktokoga.

ELOCTA 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 500 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 167 SV alfa efmoroktokoga.

ELOCTA 750 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 750 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 250 SV alfa efmoroktokoga.

ELOCTA 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 1 000 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 333 SV alfa efmoroktokoga.

ELOCTA 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 1 500 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 500 SV alfa efmoroktokoga.

ELOCTA 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 2 000 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 667 SV alfa efmoroktokoga.

ELOCTA 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons nomināli satur 3 000 SV alfa efmoroktokoga (efmoroctocogum alfa). Pēc sagatavošanas viens ml injekciju šķīduma satur apmēram 1 000 SV alfa efmoroktokoga.

Aktivitāte (starptautiskās vienības) tiek noteikta, izmantojot Eiropas Farmakopejas hromogēno pārbaudes metodi saskaņā ar iekšējo standartu, kas atbilst PVO standartam attiecībā uz VIII faktora produktiem. ELOCTA specifiskā aktivitāte ir 4 000-10 200 SV/mg proteīna.

Alfa efmoroktokogs (rekombinants cilvēka VIII koagulācijas faktors, Fc fūzijas proteīns (rFVIIIFc)) sastāv no 1 890 aminoskābēm. Izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju, to ražo cilvēka embrija nieru (human embryonic kidney, HEK) šūnās, nepievienojot eksogēnos cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes proteīnus šūnu kultūras apstrādes procesā, attīrīšanā un gatavu zāļu formu ieguvē.

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Flakons satur 0,6 mmol (vai 14 mg) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Pulveris: liofilizēts, balts vai gandrīz balts pulveris vai masa. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām, dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

ELOCTA var lietot visām vecuma grupām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ir jāuzsāk pieredzējuša ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā.

Iepriekš neārstēti pacienti

ELOCTA drošums un efektivitāte, lietojot iepriekš neārstētiem pacientiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Devas

Aizstājterapijas devas un ilgums ir atkarīgs no VIII faktora deficīta smaguma, asiņošanas vietas un intensitātes un pacienta klīniskā stāvokļa.

Lietoto rekombinantā VIII Fc faktora vienību skaitu izsaka starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst pašreizējam Pasaules Veselības organizācijas (PVO) standartam attiecībā uz VIII faktora zālēm.

VIII faktora aktivitāti plazmā izsaka procentos (attiecībā pret normālu cilvēka plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).

Viena rekombinantā VIII Fc faktora SV aktivitāte ir ekvivalenta VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc nepieciešamības

Nepieciešamās rekombinantā VIII Fc faktora devas aprēķinā izmantota empīriska atrade, ka VIII faktora 1 starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 2 SV/dl. Nepieciešamo devu nosaka pēc šādas formulas:

Nepieciešamās vienības = ķermeņa masa (kg) x vēlamā VIII faktora palielinājums (%) (SV/dl) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl)

Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā konkrētajā gadījumā (skatīt 5.2. apakšpunktu). Nav paredzēta laika aizkavēšanās līdz maksimālajai aktivitātei.

VIII faktora aktivitāte nedrīkst pazemināties zem norādītā aktivitātes līmeņa plazmā (% no normālā SV/dl) attiecīgajā periodā šādu asiņošanas notikumu gadījumos. 1. tabulu var izmantot, nosakot devas asiņošanas un ķirurģisko operāciju gadījumos:

1. tabula: ELOCTA devu noteikšana asiņošanas un ķirurģisko operāciju gadījumos

Asiņošanas smaguma

Nepieciešamais

Devu lietošanas biežums

pakāpe/ķirurģiskās

VIII faktora līmenis

(stundas)/terapijas ilgums (dienas)

procedūras veids

(%) (SV/dl)

 

Asiņošana

 

 

Agrīna hemartroze,

20-40

Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām

asiņošana muskuļos vai

 

vismaz vienu dienu, līdz asiņošanas epizode,

asiņošana mutes dobumā

 

par kuru liecina sāpes, tiek apturēta vai brūce

 

 

ir sadzijusi. 1

Plašāka hemartroze,

30-60

Atkārtot injekciju ik pēc 12 līdz 24 stundām

asiņošana muskuļos vai

 

vismaz trīs līdz četras dienas vai vairāk, vai

hematoma

 

līdz izzūd sāpes un akūta nespēja. 1

Dzīvību apdraudošas

60-100

Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām,

asiņošanas

 

līdz bīstamība ir novērsta.

 

 

 

Ķirurģiska procedūra

 

 

Neliela ķirurģiska procedūra,

30-60

Atkārtot injekciju ik pēc 24 stundām vismaz

ietverot zobu raušanu

 

vienu dienu, līdz panākta sadzīšana.

 

 

 

Liela apjoma ķirurģiska

80-100

Atkārtot injekciju ik pēc 8 līdz 24 stundām

operācija

(pirms un pēc

pēc nepieciešamības, līdz brūce ir pietiekami

 

operācijas)

sadzijusi, pēc tam turpināt terapiju vēl vismaz

 

 

7 dienas, lai uzturētu VIII faktora aktivitāti no

 

 

30% līdz 60% (SV/dl).

1 Dažiem pacientiem un atsevišķos apstākļos, dozēšanas intervālus var pagarināt līdz 36 stundām. Farmakokinētiskos datus skatīt 5.2. apakšpunktā.

Profilakse

Ilgtermiņa profilaksei ieteicamā deva ir 50 SV/kg ik pēc 3 līdz 5 dienām. Devu var koriģēt, ņemot vērā pacienta atbildes reakciju, diapazonā no 25 līdz 65 SV/kg (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu). Dažos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Ārstēšanas uzraudzība

Ārstēšanas kursa laikā ieteicams pienācīgi noteikt VIII faktora līmeni (ar vienas stadijas recēšanas pārbaudi vai hromogēno pārbaudes metodi), lai noteiktu ievadāmo devu un atkārtotu injekciju biežumu. Pacientiem var būt individuāli atšķirīga atbildes reakcija uz VIII faktoru, uzrādot atšķirīgus eliminācijas pusperiodus un sasniedzot atšķirīgus atjaunošanās līmeņus. Aprēķinot devu, tiek ņemta vērā ķermeņa masa, sakarā ar to var būt nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar samazinātu vai palielinātu ķermeņa masu. Sevišķi liela apjoma ķirurģisko operāciju gadījumos obligāti jāveic precīza aizstājterapijas uzraudzība, veicot koagulācijas analīzi (VIII faktora aktivitātes noteikšanu plazmā).

Ņemot vērā tromboplastīna laiku (aPTL) vienas stadijas koagulācijas testā in vitro, lai noteiktu VIII faktora aktivitāti pacientu asins paraugiem, noteikts, ka VIII faktora plazmas aktivitātes rezultātus var būtiski ietekmēt gan aPTL reaģenta veids, gan testam lietotais atskaites standarts. To ir svarīgi ievērot, it īpaši, ja tiek mainīta laboratorija un/vai testam izmantotais reaģents.

Gados vecāki cilvēku populācija

Pieredze zāļu lietošanai pacientiem ≥65 gadiem ir ierobežota.

Pediatriskā populācija

Bērniem, vecumā līdz 12 gadiem, var būt nepieciešami īsāki devu intervāli vai lielākas devas (skatīt 5.1. apakšpunktu). Pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ieteicamās devas neatšķiras no pieaugušo devām.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

ELOCTA jāievada intravenozi vairāku minūšu laikā. Ievadīšanas ātrums jāpielāgo pacienta pašsajūtai, un tas nedrīkst pārsniegt 10 ml/min.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu (rekombinanto VIII cilvēka koagulācijas faktoru un/vai Fc domēnu) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Lietojot ELOCTA, iespējamas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas. Pacientiem jādara zināms, ka paaugstinātas jutības simptomu gadījumā zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar ārstu. Pacienti ir jāinformē par paaugstinātas jutības reakcijas pazīmēm, ieskaitot nātreni, ģeneralizētu nātreni, spiediena sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Anafilaktiskā šoka gadījumā jāievēro šoka standarta ārstniecības principi.

Inhibitori

Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir zināma A hemofilijas slimnieku ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG klases imūnglobulīni, kas vērsti pret VIII faktora koagulācijas aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Bethesda vienībās (BV) plazmas mililitrā, lietojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks korelē ar VIII faktora iedarbību, vislielākais šis risks ir pirmajās 20 iedarbības dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties pēc pirmajām 100 iedarbības dienām.

Iepriekš ārstētiem pacientiem, kuri bijuši pakļauti ārstēšanai vairāk nekā 100 iedarbības dienas un bija inhibitoru attīstīšanās anamnēzē, ir novēroti atkārtoti inhibitoru (zema titra) attīstīšanās gadījumi pēc pārējas no viena VIII faktora zāļu uz citu . Tāpēc, pārejot uz citām zālēm, ieteicams rūpīgi uzraudzīt pacientus, lai konstatētu inhibitoru rašanos.

Visi pacienti, kurus ārstē ar zālēm, kas satur koagulācijas VIII faktoru, ir rūpīgi jāuzrauga, lai, izmantojot atbilstošus klīniskos novērojumus un laboratorijas testus, noteiktu, vai viņiem neveidojas inhibitori. Ja netiek sasniegts paredzētais VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā vai asiņošana ar piemēroto devu netiek kontrolēta, jāveic tests, lai noteiktu VIII faktora inhibitora klātbūtni. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva, un ir jāapsver cita veida terapija. Šādu pacientu aprūpi jāveic ārstiem ar pieredzi hemofilijas pacientu, kam konstatēti VIII faktora inhibitori, ārstēšanā.

Kardiovaskulāri notikumi

Pacientiem ar pastāvošiem kardiovaskulārā riska faktoriem, FVIII aizstājterapija var paaugstināt kardiovaskulāro risku.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), jāapsver ar CVPI saistītas komplikācijas, to skaitā lokālas infekcijas, bakterēmija un katetra vietas tromboze.

Sērijas numura reģistrēšana

Stingri ieteicams vienmēr, kad ELOCTA tiek ievadīts pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai uzturētu saikni starp pacientu un izmantoto zāļu sēriju.

Pediatriskā populācija

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

Ar palīgvielām saistītie apsvērumi

Šīs zāles satur 0,6 mmol (vai 14 mg) nātrija flakonā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav saņemti ziņojumi par cilvēka VIII koagulācijas faktoru (rDNS) saturošu zāļu mijiedarbību ar citām zālēm. Mijiedarbības pētījumi ar ELOCTA nav veikti.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pētījumi ar dzīvniekiem par ELOCTA ietekmi uz reproduktivitāti nav veikti. Veikts pētījums par placentas barjeras šķērsošanu pelēm (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ņemot vērā reto A hemofilijas sastopamību sievietēm, dati par VIII faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti periodā nav pieejami. Tādēļ grūtniecības un barošanas ar krūti periodā VIII faktors jālieto tikai tad, ja tas ir nepārprotami indicēts.

Fertilitāte

Dati par fertilitāti nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem par ELOCTA ietekmi uz fertilitāti nav veikti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ELOCTA neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert sejas tūsku, izsitumus, nātreni, spiediena sajūtu krūtīs un apgrūtinātu elpošanu, dedzinošu un durstīšanas sajūtu infūzijas vietā, drebuļus, karstuma viļņus, ģeneralizētu nātreni, galvassāpes, hipotensiju, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju) tiek novērotas reti un dažos gadījumos var progresēt līdz nopietnai anafilaktiskai reakcijai (ieskaitot šoku).

Pacientiem ar A hemofiliju var izveidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori) pret VIII faktoru. Šādu inhibitoru veidošanās var izpausties kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk 2. tabulā norādīto blakusparādību biežums tika novērots kopumā 233 pacientiem ar smagu

A hemofiliju III fāzes klīniskajos pētījumos un pētījuma pagarinājumā. Kopējais dienu skaits, kad pacienti bija pakļauti zāļu iedarbībai, bija 34 746, un vidējais dienu skaits pacientam bija 129 (intervālā 1-326).

Tālāk sniegtā 2. tabula ir saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un izvēlētais termins).

Biežums ir norādīts saskaņā ar šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk

(≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula: ELOCTA klīniskajos pētījumos ziņotās nevēlamās blakusparādības

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamās

Biežuma kategorija

 

blakusparādības

 

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Retāk

 

Reibonis

Retāk

 

Disgeizija

Retāk

Sirds funkcijas traucējumi

Bradikardija

Retāk

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipertensija

Retāk

 

Karstuma viļņi

Retāk

 

Angiopātija1

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un

Klepus

Retāk

videnes slimības

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēdera lejasdaļā

Retāk

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Retāk

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Sāpes locītavās

Retāk

 

Mialģija

Retāk

 

Sāpes mugurā

Retāk

 

Locītavu pietūkums

Retāk

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Nespēks

Retāk

 

Sāpes krūtīs

Retāk

 

Aukstuma sajūta

Retāk

 

Karstuma sajūta

Retāk

Izmeklējumi

Pozitīva reakcija uz

Retāk

 

VIII antifaktora

 

 

antivielām2

 

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas

Hipotensija procedūras

Retāk

komplikācijas

laikā

 

1Pētnieka termins: sāpes asinsvada vietā pēc ELOCTA injekcijas

2Vienam pieaugušam pacientam 14. nedēļā konstatēja pozitīvu testa rezultātu uz VIII antifaktora antivielām ar vienu neitralizējošu antivielu titru, kas bija 0,73 Bethesda vienības/ml. 18 dienas vēlāk pēc atkārtotas testēšanas neitralizējošo antivielu klātbūtne netika apstiprināta un turpmākajās vizītēs testi bija negatīvi. 14. nedēļā novēroja klīrensa (CL) palielināšanos, kas tika atrisināta, turpinot rFVIIIFc terapiju.

Pēcreģistrācijas pieredze

Pēcreģistrācijas pieredzē novērota VIII faktora inhibitoru veidošanās.

Pediatriskā populācija

Netika novērotas ar vecumu saistītas nevēlamo blakusparādību atšķirības bērniem un pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas simptomiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiski līdzekļi, asins koagulācijas VIII faktors, ATĶ kods: B02BD02

Darbības mehānisms

VIII faktora/fon Villebranda faktora komplekss sastāv no 2 molekulām (VIII faktora un fon Villebranda faktora) ar atšķirīgām fizioloģiskajām funkcijām. Pēc koagulācijas kaskādes aktivizācijas VIII faktors pārvēršas aktivētajā VIII faktorā un atbrīvojas no fon Villebranda faktora. Aktivētais VIII faktors darbojas kā kofaktors aktivētajam IX faktoram, veicinot X faktora pārvēršanos aktivētajā X faktorā uz fosfolipīdu virsmām. Aktivētais X faktors pārvērš protrombīnu par trombīnu. Pēc tam trombīns pārvērš fibrinogēnu fibrīnā, un var veidoties asins receklis.

A hemofilija ir ar X hromosomu saistīts, iedzimts koagulācijas traucējums, kas rodas samazināta VIII funkcionālā faktora līmeņa dēļ, izpaužas ar spēcīgu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos

orgānos un var rasties gan spontāni, gan nelaimes gadījumā vai ķirurģiskas traumas rezultātā. Izmantojot aizstājterapiju, tiek paaugstināts VIII faktora līmenis plazmā, ļaujot īslaicīgi koriģēt VIII faktora deficītu un asiņošanas tendences.

ELOCTA (alfa efmoroktokogs) ir pilnībā rekombinants fūzijas proteīns ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu. ELOCTA sastāv no rekombinanta cilvēka VIII koagulācijas faktora ar B domēna delēciju, kas kovalenti piesaistīts cilvēka imūnglobulīna G1 Fc domēnam. Cilvēka imūnglobulīna G1 Fc reģions piesaistās neonatālajam Fc receptoram. Šis receptors ekspresējas dzīves laikā un ir daļa no dabiskā signālu pārneses ceļa, kas aizsargā imūnglobulīnus no degradācijas lizosomās, cikliski atgriežot šos proteīnus atpakaļ cirkulācijā un tādējādi pagarinot to plazmas eliminācijas pusperiodu. Alfa efmoroktokogs piesaistās neonatālajam Fc receptoram, tādējādi izmantojot šo pašu dabisko signālu pārneses ceļu, lai aizkavētu degradāciju lizosomās un panāktu ilgāku plazmas eliminācijas pusperiodu salīdzinājumā ar endogēno VIII faktoru.

Klīniskā efektivitāte un drošums

ELOCTA drošums, efektivitāte un farmakokinētika tika vērtēta 2 multinacionālos, atklātos, pivotālos pētījumos; 3. fāzes pētījums, norādīts kā I pētījums, un 3. fāzes pētījums pediatriskajā populācijā, norādīts kā II pētījums (skatīt apakšpunktu „Pediatriskā populācija”).

I pētījumā 2 profilaktiskās ārstēšanas režīmu (individualizētā un iknedēļas) efektivitāte tika salīdzināta ar ārstēšanu pēc nepieciešamības. Pētījumā kopumā piedalījās 165 iepriekš ārstēti vīriešu dzimuma pacienti (vecumā no 12 līdz 65 gadiem) ar smagu A hemofiliju. Pacienti, kuri pirms pētījuma saņēma profilaktisku ārstēšanu, tika iekļauti individualizētās profilakses grupā. Pacienti, kuri pirms pētījuma saņēma ārstēšanu pēc nepieciešamības, tika iekļauti individualizētās profilakses grupā vai randomizēti iknedēļas profilakses grupā vai ārstēšanas pēc nepieciešamības grupā. Individualizētās profilakses grupā pacienti sākotnēji saņēma zāles divas reizes nedēļā - 25 SV/kg pirmajā dienā un 50 SV/kg ceturtajā dienā. Individualizētās profilakses deva un dozēšanas intervāli tika pielāgoti no 25 līdz 65 SV/kg ik pēc 3 līdz 5 dienām. Iknedēļas profilakses deva bija 65 SV/kg. Papildus tam I pētījumā tika vērtēta hemostatiskā efektivitāte asiņošanas epizožu ārstēšanā; kā arī noteikta hemostatiskā efektivitāte perioperatīvajā periodā pacientiem, kuriem tika veiktas liela apjoma ķirurģiskās procedūras.

Individualizētā profilakse: 117 vērtēšanai piemērotajiem pacientiem, kuri tika iekļauti I pētījuma individualizētās profilakses grupā, vidējais dozēšanas intervāls bija 3,51 (starpkvartiļu diapazons 3,17-4,43) dienas un vidējā kopējā nedēļas deva bija 77,90 (starpkvartiļu diapazons 72,35-91,20) SV/kg.

Vidējais asiņošanas biežums gadā pacientiem, kuri bija piemēroti efektivitātes vērtējumam, bija 1,60 gadījumi (starpkvartiļu diapazons 0,0-4,69) pacientiem individualizētās profilakses grupā, 3,59 gadījumi (1,86-8,36) pacientiem iknedēļas profilakses grupā un 33,57 gadījumi (21,14-48,69)

pacientiem, kuri saņēma ārstēšanu pēc nepieciešamības. Asiņošanas epizodes netika novērotas 45,3% pacientu individualizētās profilakses grupā un 17,4% pacientu iknedēļas profilakses grupā.

Asiņošanas ārstēšana: no 757 asiņošanas notikumiem I pētījuma laikā 87,3% izdevās kontrolēt ar

1 injekciju un kopumā 97,8% asiņošanas notikumu tika kontrolēti ar 2 vai mazāk injekcijām. Vidējā deva vienai injekcijai asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 27,35 (starpkvartiļu diapazons 22,73-32,71) SV/kg. Vidējā kopējā deva asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 31,32 SV/kg (23,53; 52,53) individualizētās profilakses grupā un iknedēļas profilakses grupā un 27,35 SV/kg (22,59; 32,71) grupā, kurā pacienti saņēma ārstēšanu pēc nepieciešamības.

Perioperatīvā aprūpe (ķirurģiskās ārstēšanas profilakse): kopumā 23 liela apjoma ķirurģiskās procedūras tika veiktas un novērtētas 22 pacientiem I pētījumā un pagarinājuma pētījumā. Lielākā daļa pacientu (95,7%) saņēma vienu pirmsoperācijas devu, lai uzturētu hemostāzi operācijas laikā. Vidējā deva vienai injekcijai, lai uzturētu hemostāzi operācijas laikā, bija 58,3 (starpkvartiļu diapazons 45-102) SV/kg. Vairums pacientu operācijas dienā saņēma otru injekciju. Kopējā deva operācijas dienā bija no 50,8 līdz

126,6 SV/kg. .

Pediatriskā populācija (vecumā līdz 12 gadiem)

II pētījumā piedalījās kopumā 71 iepriekš ārstēts vīriešu dzimuma pacients no pediatriskās populācijas ar smagu A hemofiliju. No 71 pētījumā iekļautā pacienta 69 saņēma vismaz 1 ELOCTA devu un bija piemēroti efektivitātes vērtēšanai. Pacienti bija vecumā līdz 12 gadiem (35 bija jaunāki par <6 gadiem, un 34 bija vecumā no 6 līdz 12 gadiem). Sākotnējais profilakses režīms ietvēra 25 SV/kg pirmajā dienā un 50 SV/kg ceturtajā dienā. Ierobežotam skaitam pētījuma pacientu tika atļautas un lietotas devas līdz

80 SV/kg ar dozēšanas intervālu 2 dienas.

Individualizētā profilakse: pediatriskās populācijas pacientiem individualizētās profilakses režīmā vidējais dozēšanas intervāls bija 3,49 (starpkvartiļu diapazons 3,46-3,51) dienas un vidējā kopējā iknedēļas deva bija 91,63 (starpkvartiļu diapazons 84,72-104,56) SV/kg pacientiem vecumā <6 gadiem un 86,88 (starpkvartiļu diapazons 79,12-103,08) SV/kg pacientiem vecumā no 6 līdz <12 gadiem. Lielākā daļa pacientu (78,3%) turpināja ārstēšanas režīmu ar alternatīvām devām (vidēji 31,73 SV/kg mazākā deva un 55,87 SV/kg lielākā deva). Vidējais kopējais asiņošanas biežums gadā bija 1,96 gadījumi (starpkvartiļu diapazons 0,00-3,96). Asiņošanas epizodes netika novērotas 46,4% pediatriskās populācijas pacientu.

Farmakokinētiskie rādītāji1
Pakāpeniska atjaunošanās (SV/dl uz SV/kg)
AUC/deva
(SV*h/dl uz SV/kg)
Cmax (SV/dl)
Cl (ml/h/kg)
t½ (h)
MRT (h)
Vss (ml/kg)

Asiņošanas ārstēšana: no 86 asiņošanas notikumiem II pētījuma laikā 81,4% izdevās kontrolēt ar

1 injekciju un kopumā 93,0% asiņošanas gadījumu tika kontrolēti ar 2 vai mazāk injekcijām. Vidējā deva vienai injekcijai asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 49,69 (starpkvartiļu diapazons 29,41-56,82) SV/kg. Vidējā kopējā deva asiņošanas epizodes ārstēšanai bija 54,90 SV/kg (29,41; 71,09).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus ELOCTA vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās iedzimta VIII faktora deficīta ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Visi ELOCTA farmakokinētiskie pētījumi tika veikti iepriekš ārstētiem pacientiem ar smagu A hemofiliju. Šajā apakšpunktā norādītie dati tika iegūti ar hromogēno testu un vienas stadijas recēšanas testu. Ar hromogēno testu iegūtie farmakokinētiskie rādītāji bija līdzīgi vienas stadijas recēšanas testa rezultātiem.

Farmakokinētiskās īpašības tika vērtētas 28 pacientiem (≥15 gadu vecumā), kuri saņēma ELOCTA (rFVIIIFc). Pēc vismaz 96 stundu (4 dienu) izskalošanas perioda pacienti saņēma vienu 50 SV/kg

ELOCTA devu. Farmakokinētisko datu paraugi tika paņemti pirms devas lietošanas un pēc tam 7 laika punktos līdz 120 stundām (5 dienām) pēc devas. Farmakokinētiskie rādītāji pēc ELOCTA 50 SV/kg devas ir norādīti 3. un 4. tabulā.

3. tabula: ELOCTA farmakokinētiskie rādītāji, izmantojot vienas stadijas recēšanas testu

ELOCTA

(95% TI)

N=28

2,24

(2,11-2,38)

51,2

(45,0-58,4)

(101-115)

1,95

(1,71-2,22)

19,0

(17,0-21,1)

25,2

(22,7-27,9)

49,1

(46,6-51,7)

1 Farmakokinētiskie rādītāji ir norādīti, aprēķinot vidējo ģeometrisko (95% TI)

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; Cmax= maksimālā aktivitāte; AUC = laukums zem FVIII aktivitātes laika līknes; t½= terminālais eliminācijas pusperiods; Cl = klīrenss; Vss = izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā; MRT (mean residence time) = vidējais saglabāšanās laiks.

4. tabula: ELOCTA farmakokinētiskie rādītāji, izmantojot hromogēno pārbaudes metodi

Farmakokinētiskie rādītāji1

ELOCTA

(95% TI)

 

 

N=27

Pakāpeniska atjaunošanās (SV/dl uz SV/kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/deva

47,5

(SV*h/dl uz SV/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (SV/dl)

(104-165)

 

Cl (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Farmakokinētiskie rādītāji ir norādīti, aprēķinot vidējo ģeometrisko (95% TI)

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; Cmax= maksimālā aktivitāte; AUC = laukums zem FVIII aktivitātes laika līknes; t½= terminālais eliminācijas pusperiods; Cl = klīrenss; Vss = izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā; MRT (mean residence time) = vidējais saglabāšanās laiks.

Farmakokinētiskie dati rāda, ka ELOCTA ir pagarināts eliminācijas pusperiods no cirkulācijas.

Pediatriskā populācija

ELOCTA farmakokinētiskie rādītāji tika noteikti pusaudžiem I pētījumā (farmakokinētisko datu paraugi tika paņemti pirms devas lietošanas un vairākos laika punktos līdz 120 stundām (5 dienām) pēc devas) un bērniem II pētījumā (farmakokinētisko datu paraugi tika paņemti pirms devas lietošanas un vairākos laika punktos līdz 72 stundām (3 dienām) pēc devas). 5. un 6. tabulā parādīti farmakokinētiskie rādītāji, kas aprēķināti no datiem par pediatrisko populāciju, pacientiem līdz 18 gadu vecumam.

5. tabula: ELOCTA farmakokinētiskie rādītāji pediatrijas pacientiem, izmantojot vienas stadijas recēšanas testu

Farmakokinētiskie

II pētījums

 

I pētījums*

 

 

 

 

<6 gadi

6 līdz <12 gadi

 

12 līdz <18 gadi

rādītāji1

 

 

 

 

 

 

N=23

N=31

 

N=11

 

 

 

 

 

Pakāpeniska atjaunošanās

1,90

2,30

 

1,81

(SV/dl uz SV/kg)

(1,79-2,02)

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

AUC/deva

28,9

38,4

 

38,2

(SV*h/dl uz SV/kg)

(25,6-32,7)

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

Cl (ml/h/kg)

3,46

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

1 Farmakokinētiskie rādītāji ir norādīti, aprēķinot vidējo ģeometrisko (95% TI)

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; AUC = laukums zem FVIII aktivitātes laika līknes; t½= terminālais eliminācijas pusperiods; Cl = klīrenss; MRT (mean residence time) = vidējais saglabāšanās laiks; Vss = izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā.

*Farmakokinētiskie rādītāji 12 līdz <18 gadu vecumā ietvēra datus par pacientiem no visām I pētījuma grupām ar dažādām paraugu ņemšanas shēmām

6. tabula: ELOCTA farmakokinētiskie rādītāji pediatrijas pacientiem, izmantojot hromogēno pārbaudes metodi

Farmakokinētiskie

II pētījums

 

I pētījums*

 

 

 

 

<6 gadi

6 līdz <12 gadi

 

12 līdz <18 gadi

rādītāji1

 

 

 

 

 

 

N=24

N=27

 

N=11

 

 

 

 

 

Pakāpeniska atjaunošanās

1,88

2,08

 

1,91

(SV/dl uz SV/kg)

(1,73-2,05)

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

AUC/deva

25,9

32,8

 

40,8

(SV*h/dl uz SV/kg)

(23,4-28,7)

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

Cl (ml/h/kg)

3,86

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

1 Farmakokinētiskie rādītāji ir norādīti, aprēķinot vidējo ģeometrisko (95% TI)

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls; AUC = laukums zem FVIII aktivitātes laika līknes; t½= terminālais eliminācijas pusperiods; Cl = klīrenss; MRT (mean residence time) = vidējais saglabāšanās laiks; Vss = izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā

*Farmakokinētiskie rādītāji 12 līdz <18 gadu vecumā ietvēra datus par pacientiem no visām I pētījuma grupām ar dažādām paraugu ņemšanas shēmām

Salīdzinot ar pusaudžiem un pieaugušajiem, bērniem vecumā līdz 12 gadiem var būt augstāks klīrenss un īsāks eliminācijas pusperiods, kas atbilst novērojumiem attiecībā uz citiem koagulācijas faktoriem. Šīs atšķirības jāņem vērā, nosakot devu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par akūtu un atkārtotu devu toksicitāti (kas ietvēra lokālas toksicitātes un farmakoloģiskā drošuma vērtējumu) neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumi par iespējamu genotoksicitāti, kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un embriofetālo attīstību nav veikti. Placentas šķērsošanas pētījumā ar pelēm pierādīts, ka ELOCTA šķērso placentu nelielā daudzumā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Saharoze

Nātrija hlorīds

L-histidīns

Kalcija hlorīda dihidrāts

Polisorbāts 20

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Sālsskābe (pH pielāgošanai)

Šķīdinātājs Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Lietot tikai iepakojumā iekļauto infūzijas komplektu, jo VIII koagulācijas faktors var adsorbēties uz dažu injekciju sistēmu iekšējās virsmas, un ārstēšana var būt neveiksmīga.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons:

3 gadi

Uzglabāšanas laikā zāles drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C) vienu laika posmu, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Datums, kad zāles izņemtas no ledusskapja, jānorāda uz kastītes. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot ledusskapī atkārtoti. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona, vai sešus mēnešus pēc kastītes izņemšanas no ledusskapja atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

Pēc sagatavošanas

Pēc sagatavošanas ķīmiskā un fizikālā stabilitāte ir pierādīta 6 stundas, ja uzglabā istabas temperatūrā (līdz 30°C). Sargāt no tiešas saules gaismas. Ja pēc sagatavošanas šķīdumu neizlieto 6 stundu laikā, tas jāiznīcina. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties pēc sagatavošanas. Ja zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas lietotājs.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā kastītē. Sargāt no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs un īpašs aprīkojums lietošanai, ievadīšanai vai implantēšanai

Katra iepakojuma saturs:

-pulveris I klases stikla flakonā ar hlorbutilgumijas aizbāzni bez lateksa;

-3 ml šķīdinātāja I klases stikla pilnšļircē ar virzuļa tipa bromobutilgumijas aizbāzni bez lateksa;

-virzuļa stienis;

-sterils flakona adapteris šķīduma sagatavošanai;

-sterils infūzijas komplekts;

-divas spirta salvetes;

-divi plāksteri;

-viens marles tampons.

Iepakojumā 1.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Flakonā iepildītais liofilizētais pulveris injekcijām jāsagatavo, izmantojot iepakojumam pievienoto pilnšļirci ar šķīdinātāju (ūdeni injekcijām) un sterilo flakona adapteri šķīduma sagatavošanai. Flakons saudzīgi jāgroza, lai izšķīstu viss pulveris.

Papildu norādījumus par zāļu sagatavošanu un ievadīšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai viegli opalescējošam un bezkrāsainam. Nelietot šķīdumus, kas ir duļķaini vai ar redzamām daļiņām. Sagatavotais šķīdums pirms ievadīšanas vizuāli jānovērtē, lai pārbaudītu, vai tajā nav redzamas daļiņas un krāsas pārmaiņas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Zviedrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 19. novembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas