Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Marķējuma teksts - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsElonva
ATĶ kodsG03GA09
Vielacorifollitropin alfa
RažotājsMerck Sharp

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Elonva 100 mikrogrami šķīdums injekcijām corifollitropin alfa

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma injekcijām, kas satur 100 mikrogramus alfa korifolitropīna

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: nārija citrāts, saharoze, polisorbāts 20, metionīns, nātrija hidroksīds (pH korekcijai), sālsskābe (pH korekcijai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pilnšļirce ar automātisku drošības sistēmu (nepieļauj saduršanos ar adatu) un sterila injekciju adata. 0,5 ml.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienai lietošanas reizei.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai (s.c.)

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšanas nosacījumi, kas jāievēro farmaceitam

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumi, kas jāievēro pacientam

Ir divas iespējas:

1.Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt;

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C, nepārsniedzot 1 mēnesi.

Uzglabāt ārējā kastītē, sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/609/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

<Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts >

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Elonva 100 mikrogramu injekcijām corifollitropin alfa

s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Elonva 150 mikrogrami šķīdums injekcijām corifollitropin alfa

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma injekcijām, kas satur 150 mikrogramus alfa korifolitropīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: nārija citrāts, saharoze, polisorbāts 20, metionīns, nātrija hidroksīds (pH korekcijai), sālsskābe (pH korekcijai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pilnšļirce ar automātisku drošības sistēmu (nepieļauj saduršanos ar adatu) un sterila injekciju adata. 0,5 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienai lietošanas reizei.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai (s.c.)

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšanas nosacījumi, kas jāievēro farmaceitam

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumi, kas jāievēro pacientam

Ir divas iespējas:

1.Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt;

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C, nepārsniedzot 1 mēnesi.

Uzglabāt ārējā kastītē, sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/609/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

<Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts >

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Elonva 150 mikrogramu injekcijām corifollitropin alfa

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas