Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – Marķējuma teksts - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEmend
ATĶ kodsA04AD12
Vielaaprepitant
RažotājsMerck Sharp

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS – STANDARTA IEPAKOJUMS (KĀRBIŅA)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 40 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 40 mg aprepitanta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 cietā kapsula

5 x 1 cietā kapsula

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/262/007 1 cietā kapsula

EU/1/03/262/008 5 x 1 cietā kapsula

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EMEND 40 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 40 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS – STANDARTA IEPAKOJUMS (KĀRBIŅA)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 80 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 80 mg aprepitanta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 cietā kapsula

2 dienu ārstēšanai paredzētais iepakojums satur: 2 x 80 mg cietās kapsulas 5 x 1 cietā kapsula

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/262/001 1 cietā kapsula

EU/1/03/262/002 2 x 1 cietā kapsula

EU/1/03/262/003 5 x 1 cietā kapsula

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EMEND 80mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

(SATUR 2 CIETĀS KAPSULAS PA 80 mg)

TIEŠAIS IEPKOJUMS- TRĪSSKALDŅU – 2 dienu ārstēšanas kursam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 80 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 80 mg aprepitanta.

3.PALĪGVIELAS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 dienu ārstēšanai paredzētais iepakojums satur:

2 x 80 mg cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju.

Papildus informāciju par to, kā lietot EMEND, skatīt pievienotajā lietošanas instrukcijā.

KAD un KĀ lieto EMEND

Ārsts Jums ir izrakstījis EMEND, pretvemšanas līdzekli, lai novērstu sliktu dūšu un vemšanu, ko izraisa ķīmijterapija.

KĀ:

EMEND 80 mg cietās kapsulas lieto tikai vienu reizi dienā, 2 dienas pēc kārtas. EMEND kapsulas var lietot atsevišķi vai kopā ar pārtikas produktiem.

Neizņemiet visas kapsulas no iepakojuma vienlaicīgi.

Lai izņemtu, izspiediet kapsulas no šīs iepakojuma puses.

Terapijas sākšana

KAD:

Lietojiet pa vienai EMEND 80 mg kapsulai katru rītu. Lietošanu sāciet nākamajā dienā pēc ķīmijterapijas.

1.diena

2.diena

EMEND 80 mg kapsula

Tā kā nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas var būt slikta dūša un vemšana, ir svarīgi, lai Jūs lietotu EMEND divas dienas pēc kārtas, kā to noteicis Jūsu ārsts.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/03/262/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 80 mg cietā kapsula

Aprepitant

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS – STANDARTA IEPAKOJUMS (KĀRBIŅA)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 125 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) un DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 125 mg aprepitanta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 cietā kapsula

5 x 1 cietā kapsula

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/262/004 1 cietā kapsula

EU/1/03/262/005 5 x 1 cietā kapsula

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EMEND 125 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 125 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS – STANDARTA IEPAKOJUMS (KĀRBIŅA)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 165 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

Katra cietā kapsula satur 165 mg aprepitanta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 cietā kapsula

6 x 1 cietā kapsula

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

--

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/03/262/009 1 cietā kapsula

EU/1/03/262/010 6 x 1 cietā kapsula

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

--

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EMEND 165 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 165 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MSD

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS – TRĪSSKALDŅU PAKA (KĀRBIŅA) – iepakojums 3 dienu ārstēšanas kursam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 125 mg cietās kapsulas

EMEND 80 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra 125 mg cietā kapsula satur 125 mg aprepitanta.

Katra 80 mg cietā kapsula satur 80 mg aprepitanta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

3 dienu ārstēšanai paredzētais iepakojums satur:

1 x 125 mg cieto kapsulu un

2 x 80 mg cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/262/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EMEND 125 mg / 80 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

(SATUR 1 CIETO KAPSULU PA 125 MG UN 2 CIETĀS KAPSULAS PA 80 MG)

TIEŠAIS IEPKOJUMS- TRĪSSKALDŅU – 3 dienu ārstēšanas kursam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 125 mg cietās kapsulas

EMEND 80 mg cietās kapsulas

Aprepitant

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS(-I)

Katra 125 mg cietā kapsula satur 125 mg aprepitanta.

Katra 80 mg cietā kapsula satur 80 mg aprepitanta.

3. PALĪGVIELAS

Satur saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

3 dienu ārstēšanai paredzētais iepakojums satur:

1 x 125 mg cieto kapsulu un

2 x 80 mg cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju.

Papildus informāciju par to, kā lietot EMEND, skatīt pievienotajā lietošanas instrukcijā.

KAD un KĀ lieto EMEND

Ārsts Jums ir izrakstījis EMEND, pretvemšanas līdzekli, lai novērstu sliktu dūšu un vemšanu, ko izraisa ķīmijterapija.

KĀ:

EMEND lieto tikai vienu reizi dienā, 3 dienas pēc kārtas.

EMEND kapsulas var lietot atsevišķi vai kopā ar pārtikas produktiem.

Neizņemiet visas kapsulas no iepakojuma vienlaicīgi.

Lai izņemtu, izspiediet kapsulas no šīs iepakojuma puses.

Terapijas sākšana

KAD:

Lietojiet vienu EMEND 125 mg kapsulu iekšķīgi 1 stundu PIRMS ķīmijterapijas sākšanas.

1. diena

EMEND 125 mg kapsula

KAD:

Lietojiet pa vienai EMEND 80 mg kapsulai katru rītu nākamās divas dienas.

2.diena

3.diena

EMEND 80 mg kapsula

Tā kā nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas var būt slikta dūša un vemšana, ir svarīgi, lai Jūs lietotu EMEND trīs dienas pēc kārtas, kā to noteicis Jūsu ārsts.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/262/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS KARTONS – EMEND 125 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EMEND 125 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Aprepitant

Bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra paciņa satur 125 mg aprepitanta. Pēc sagatavošanas 1 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas satur 25 mg aprepitanta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi un laktozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai.

Viena paciņa, divi dozatori zāļu iekšķīgai lietošanai, viens uzgalis un viens trauciņš zāļu pagatavošanai.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/03/262/011

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EMEND 125 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Paciņa - EMEND 125 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

EMEND 125 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Aprepitant

Iekšķīgai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS<, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS>

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas