Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Marķējuma teksts - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEmselex
ATĶ kodsG04BD10
Vieladarifenacin hydrobromide
RažotājsMerus Labs Luxco S.à R.L.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 7,5 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena tablete satur 7,5 mg darifenacīna (hidrobromīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 tabletes

14 tabletes

28 tabletes

49 tabletes

56 tabletes

98tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/294/001

 

 

 

7 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

EU/1/04/294/002

14 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/003

28 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/004

49 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/005

56 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/006

98 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/015

7 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/016

14 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/017

28 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

EU/1/04/294/018

49 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

EU/1/04/294/019

56 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

EU/1/04/294/020

98 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emselex 7,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 7,5 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena tablete satur 7,5 mg darifenacīna (hidrobromīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

140 tabletes

Iepakojums, kas satur 10 iepakojumus pa 14 tabletēm.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburga

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/294/013

 

 

 

(PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/027

(PVH/PVDH/alu blisteri)

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emselex 7,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX NORĀDES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 7,5 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena tablete satur 7,5 mg darifenacīna (hidrobromīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

Iepakojuma, kas satur 10 kastītes pa 14 tabletēm, sastāvdaļa.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburga

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/294/013

 

 

 

(PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/027

(PVH/PVDH/alu blisteri)

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emselex 7,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 7,5 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 15 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena tablete satur 15 mg darifenacīna (hidrobromīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 tabletes

14 tabletes

28 tabletes

49 tabletes

56 tabletes

98tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburga

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/294/007

 

 

 

7 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

EU/1/04/294/008

14 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/009

28 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/010

49 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/011

56 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/012

98 tabletes (PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/021

7 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/022

14 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/023

28 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

EU/1/04/294/024

49 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

EU/1/04/294/025

56 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

EU/1/04/294/026

98 tabletes (PVH/PVDH/alu blisteri)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emselex 15 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 15 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena tablete satur 15 mg darifenacīna (hidrobromīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

140 tabletes

Iepakojums, kas satur 10 iepakojumus pa 14 tabletēm.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburga

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/294/014

 

 

 

(PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/028

(PVH/PVDH/alu blisteri)

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emselex 15 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX NORĀDES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 15 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena tablete satur 15 mg darifenacīna (hidrobromīda veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 tabletes

Iepakojuma, kas satur 10 kastītes pa 14 tabletēm, sastāvdaļa.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt blisterus ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburga

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/294/014

 

 

 

(PVH/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/028

(PVH/PVDH/alu blisteri)

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emselex 15 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Emselex 15 mg ilgstošās darbības tabletes

Darifenacin

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas