Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Entacapone Orion (entacapone) – Marķējuma teksts - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEntacapone Orion
ATĶ kodsN04BX02
Vielaentacapone
RažotājsOrion Corporation

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTES UN PUDELĪTES MARĶĒJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Entacapone Orion 200 mg apvalkotās tabletes entacapone

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 200 mg entakapona,

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

sojas lecitīnu.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Kartona kastīte

30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

Pudeles etiķete

30 tabletes

60 tabletes

100 tabletes

175 tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Kartona kastīte

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

Pudeles etiķete

Orion Corporation

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/11/708/001

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/708/002

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/11/708/003

100 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/11/708/004

175 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

entacapone orion 200 mg [tikai uz kartona kastītes]

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. [tikai uz kartona kastītes]

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

[tikai uz kartona kastītes]

PC: {numurs} SN: {numurs} <NN: {numurs}>

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas