Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) – Marķējuma teksts - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEnviage
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Enviage 150 mg apvalkotās tabletes

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN

neberegistruotasDAUDZUMS(I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5. LIETOŠANAS METODE

preparatasUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. Vaistinis

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀAliskiren

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/406/003

28 apvalkotās tabletes

neberegistruotas

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/07/406/001

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/07/406/002

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/406/004

 

preparatas

 

 

30 apvalkotās table es

 

 

EU/1/07/406/005

50 apvalkotās table es

 

 

EU/1/07/406/006

56 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/07/406/008

90 apvalkotās t bletes

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Vaistinis

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Enviage 150 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Enviage 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

Vaistinis

 

 

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

Enviage 150 mg apvalkotās tabletes

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

neberegistruotas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm.

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

2 iepakojumus pa 49 t bletēm.

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vaistinis

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

Uzglabāt bērn em nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/406/010

280 apvalkotās tabletes (20x14)neberegistruotas

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

EU/1/07/406/007

 

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

EU/1/07/406/009

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sēr.

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Enviage 150 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

Enviage 150 mg apvalkotās tabletes

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 2 iepakojumus pa 49 tabletēm

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 bletēm

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vaistinis

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

Uzglabāt bērn em nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/406/010

280 apvalkotās tabletes (20x14) neberegistruotas

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

EU/1/07/406/007

 

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

EU/1/07/406/009

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sēr.

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Enviage 150 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Enviage 300 mg apvalkotās tabletes

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UNneberegistruotasDAUDZUMS(I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5. LIETOŠANAS METODEpreparatasUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. VaistinisĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSAliskiren

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/406/013

28 apvalkotās tabletes

neberegistruotas

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/07/406/011

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/07/406/012

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/406/014

 

preparatas

 

 

30 apvalkotās table es

 

 

EU/1/07/406/015

50 apvalkotās table es

 

 

EU/1/07/406/016

56 apvalkotās tabletes

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Vaistinis

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Enviage 300 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Enviage 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

Vaistinis

 

 

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

Enviage 300 mg apvalkotās tabletes

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

neberegistruotas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm.

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

3 iepakojumus pa 30 t bletēm.

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

2 iepakojumus pa 49 t bletēm.

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla et l etošanas instrukciju.

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/07/406/017

 

 

neberegistruotas

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

EU/1/07/406/018

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

EU/1/07/406/019

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

EU/1/07/406/020

280 apvalkotās table es (20x14)

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

Enviage 300 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

Enviage 300 mg apvalkotās tabletes

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 30 tabletēm.

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 2 iepakojumus pa 49 t bletēm

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla et l etošanas instrukciju.

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

EU/1/07/406/017

 

neberegistruotas

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

EU/1/07/406/018

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

EU/1/07/406/019

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

EU/1/07/406/020

280 apvalkotās table es (20x14)

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

preparatas

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

Vaistinis

 

 

 

Enviage 300 mg

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas