Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) – Lietošanas instrukcija - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEnviage
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Enviage 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

 

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceit m.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.

Kas ir Enviage un kādam nolūkam to lieto

2.

Pirms Enviage lietošanas

3.

Kā lietot Enviage

4.

Iespējamās blakusparādības

5.

Kā uzglabāt Enviage

6.

Sīkāka informācija

1.

KAS IR ENVIAGE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Enviage pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem.neberegistruotasEnviage palīdz pazemināt augstu

asinsspiedienu. Renīna inhibitoripreparatassamazina org nisma izdalītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II

izraisa asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugstina sinsspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt, tādējādi pazeminot sinsspiedienu.

Augsts asinsspiediens palielina sirds un rtēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti smadzeņu, sirds un nieru asinsvadi un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena samazināšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

2. PIRMS ENVIAGE LIETOŠANAS

Nelietojiet Env age šādos gadījumos

-ja Jums r alerģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai kādu citu Enviage sastāvdaļu. Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-ja Jums jau kādreiz bijusi angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, cu, lūpu un/vai mēles pietūkums) pēc aliskirēna lietošanas;

-pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā) vai verapamilu (zāles, ko

lieto, lai samazinātu asinspiedienu, uzlabotu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju), vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).Vaistinis

Īpaša piesardzība, lietojot Enviage, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

-ja Jums attīstās angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to ārstam pirms Enviage lietošanas.

Enviage lietošana bērniem un pusaudžiem nav ieteicama.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat liet jis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav īpašu ieteikumuneberegistruotaspar devām.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat kādu no šīm zālēm:

- zāles, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asinīs (piemēram, kāliju aizturošas diurētikas, kāliju saturošus preparātus);

- furosemīdu – zāles, kas pieder diurētiku grupai jeb t.s. urīndzenoši m līdzekļiem, ko Jums lieto urīna daudzuma palielināšanai;

- ketokonazolu – zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai.

- noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem preti kaisuma līdzekļiem (NPL).

Enviage lietošana kopā ar uzturu

dienu. Jūs nedrīkstat lietot Enviagepreparataskopā ar greipfrū u sulu.

Enviage ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Enviage, ja esat grūtniece. Ja Jūs domājat, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, svarīgi nekavējoties astāstīt p r to ārstam. Enviage lietošanas laikā nedrīkst zīdīt bērnu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

JumsVaistinisvar būt reibon , kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas, mehānismu apkalpoša as vai citu darbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums jāpārliecinās par

savu atbildes reakc ju uz Enviage iedarbību.

3. KĀ LIETOT ENVIAGE

Vienmēr lietojiet Enviage tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Cilvēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vienu reizi dienā.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var nozīmēt Enviage kopā ar citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

Ievadīšanas veids

Tabletes ieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto Enviage vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Enviage kopā ar greipfrūtu sulu.

Ja esat lietojis Enviage vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Enviage tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Enviage

Ja esat aizmirsis lietot Enviage, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem): ādas izsitumi.

Tāpat kā citas zāles, Enviage var izraisīt blakusparādības,neberegistruotaskaut arī ne visi m tās izpaužas. Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem): caureja.

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem): angio eirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

Uzglabāt bērniem nepieejampreparatasā un neredzamā vietā.

Nav zināmi (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem): nieru darbības traucējumi.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas š jā ins rukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdz m p r tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT ENVIAGE

Nelietot Enviage pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā epakojumā. Sargāt no mitruma.

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Enviage satur

-

VaistinisAktīvā viela ir 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-

Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska

celuloze, povidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Enviage ārējais izskats un iepakojums

Enviage 150 mg apvalkotā tabletes ir gaiši rozā, abpusēji izliektas, apaļas tabletes, ar uzdrukātu ‘IL’ uz vienas puses un ‘NVR’ uz otras puses.

Enviage pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iepakojumi, kas satur 84 (3x28), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

NovartisneberegistruotasHungária Kft. Pharma

Novartis Pharma Services Inc.

Lielbritānija

 

Ražotājs

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Lux mburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/T l: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

Тел.: +359 2 489 98 28

preparatas

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

Novartis s.r.o.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

Vaistinis

 

Norge

Deutschland

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

Österreich

Novartis Ph rma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

España

 

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

Tel: +351 21 000 8600

France

 

România

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

 

Slovenija

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

neberegistruotas

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmac uticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

preparatas

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

 

Vaistinis

 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Enviage 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

 

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceit m.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.

Kas ir Enviage un kādam nolūkam to lieto

2.

Pirms Enviage lietošanas

3.

Kā lietot Enviage

4.

Iespējamās blakusparādības

5.

Kā uzglabāt Enviage

6.

Sīkāka informācija

1.

KAS IR ENVIAGE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Enviage pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem.neberegistruotasEnviage palīdz pazemināt augstu

asinsspiedienu. Renīna inhibitoripreparatassamazina org nisma izdalītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II

izraisa asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugstina sinsspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt, tādējādi pazeminot sinsspiedienu.

Augsts asinsspiediens palielina sirds un rtēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti smadzeņu, sirds un nieru asinsvadi un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena samazināšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

2. PIRMS ENVIAGE LIETOŠANAS

Nelietojiet Env age šādos gadījumos

-ja Jums r alerģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai kādu citu Enviage sastāvdaļu. Ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-ja Jums jau kādreiz bijusi angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, cu, lūpu un/vai mēles pietūkums) pēc aliskirēna lietošanas;

-pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā) vai verapamilu (zāles, ko

lieto, lai samazinātu asinspiedienu, uzlabotu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju), vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).Vaistinis

Īpaša piesardzība, lietojot Enviage, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

-ja Jums attīstās angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to ārstam pirms Enviage lietošanas.

Enviage lietošana bērniem un pusaudžiem nav ieteicama.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat liet jis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav īpašu ieteikumuneberegistruotaspar devām.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat kādu no šīm zālēm:

- zāles, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asinīs (piemēram, kāliju aizturošas diurētikas, kāliju saturošus preparātus);

- furosemīdu – zāles, kas pieder diurētiku grupai jeb t.s. urīndzenoši m līdzekļiem, ko Jums lieto urīna daudzuma palielināšanai;

- ketokonazolu – zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai.

- noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem preti kaisuma līdzekļiem (NPL).

Enviage lietošana kopā ar uzturu

dienu. Jūs nedrīkstat lietot Enviagepreparataskopā ar greipfrū u sulu.

Enviage ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Enviage, ja esat grūtniece. Ja Jūs domājat, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, svarīgi nekavējoties astāstīt p r to ārstam. Enviage lietošanas laikā nedrīkst zīdīt bērnu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

JumsVaistinisvar būt reibon , kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas, mehānismu apkalpoša as vai citu darbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums jāpārliecinās par

savu atbildes reakc ju uz Enviage iedarbību.

3. KĀ LIETOT ENVIAGE

Vienmēr lietojiet Enviage tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Cilvēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vienu reizi dienā.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var nozīmēt Enviage kopā ar citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

Ievadīšanas veids

Tabletes ieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto Enviage vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Enviage kopā ar greipfrūtu sulu.

Ja esat lietojis Enviage vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Enviage tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Enviage

Ja esat aizmirsis lietot Enviage, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem): ādas izsitumi.

Tāpat kā citas zāles, Enviage var izraisīt blakusparādības,neberegistruotaskaut arī ne visi m tās izpaužas. Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem): caureja.

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem): angio eirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

Uzglabāt bērniem nepieejampreparatasā un neredzamā vietā.

Nav zināmi (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem): nieru darbības traucējumi.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas š jā ins rukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdz m p r tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT ENVIAGE

Nelietot Enviage pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā epakojumā. Sargāt no mitruma.

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Enviage satur

-

VaistinisAktīvā viela ir 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-

Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska

celuloze, povidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Enviage ārējais izskats un iepakojums

Enviage 300 mg apvalkotā tabletes ir gaiši sarkanas, abpusēji izliektas, ovālas formas tabletes, ar uzdrukātu ‘IU’ uz vienas puses un ‘NVR’ uz otras puses.

Enviage pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iepakojumi, kas satur 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

NovartisneberegistruotasHungária Kft. Pharma

Novartis Pharma Services Inc.

Lielbritānija

 

Ražotājs

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Lux mburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/T l: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

Тел.: +359 2 489 98 28

preparatas

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

Novartis s.r.o.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

Vaistinis

 

Norge

Deutschland

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

Österreich

Novartis Ph rma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

España

 

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

Tel: +351 21 000 8600

France

 

România

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

 

Slovenija

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

neberegistruotas

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmac uticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

preparatas

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

 

Vaistinis

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas