Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Marķējuma teksts - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEperzan
ATĶ kodsA10BJ04
Vielaalbiglutide
RažotājsGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE – 4 pildspalvveida pilnšļirču iepakojums

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eperzan 30 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. albiglutidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva pēc izšķīdināšanas satur 30 mg / 0,5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, bezūdens nātrija hidrogēnfosfātu, trehalozes dihidrātu, mannītu (E421), polisorbātu 80, ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

4 pildspalvveida pilnšļirces

4 pildspalvveida pilnšļirču adatas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Vienreiz nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Iznīciniet pildspalvveida pilnšļirci pēc lietošanas.

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Pēc sajaukšanas nogaidiet 15 minūtes, pirms izdarāt injekciju.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Pirms lietošanas pildspalvveida pilnšļirces ne ilgāk kā 4 nedēļas var glabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C.

Pēc izšķīdināšanas jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietot tūlīt pēc adatas uzlikšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline

County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/908/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

eperzan 30

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE – Daudzdevu iepakojums, kurā ir 12 pildspalvveida pilnšļirces ar vienu devu katrā un 12 pildspalvveida pilnšļirču adatas (3 iepakojumi pa 4 pilnšļircēm un 4 adatām)- bez blue box

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eperzan 30 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. albiglutidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva pēc izšķīdināšanas satur 30 mg / 0,5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, bezūdens nātrija hidrogēnfosfātu, trehalozes dihidrātu, mannītu (E421), polisorbātu 80, ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Daļa no daudzdevu iepakojuma, kurš sastāv no 3 kastītēm, kurās katrā ir 4 pildspalvveida pilnšļirces un 4 pilnšļirču adatas.

Nepārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Vienreiz nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Iznīciniet pildspalvveida pilnšļirci pēc lietošanas.

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Pēc sajaukšanas nogaidiet 15 minūtes, pirms izdarāt injekciju.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Vienu iepakojumu, kurā ir 4 pilnšļirces un 4 adatas, pirms lietošanas ne ilgāk kā 4 nedēļas var glabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C. Pārējie iepakojumi jāuzglabā ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā līdz lietošanas laikam.

Pēc izšķīdināšanas jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietot tūlīt pēc adatas uzlikšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline

County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/908/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

eperzan 30

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE – Daudzdevu iepakojums, kurā ir 12 pildspalvveida pilnšļirces ar vienu devu katrā un 12 pildspalvveida pilnšļirču adatas (3 iepakojumi pa 4 pilnšļircēm un 4 adatām)- ar blue box

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eperzan 30 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. albiglutidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva pēc izšķīdināšanas satur 30 mg / 0,5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, bezūdens nātrija hidrogēnfosfātu, trehalozes dihidrātu, mannītu (E421), polisorbātu 80, ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Daudzdevu iepakojums: 12 pilnšļirces (3 kastītes pa 4 pildspalvveida pilnšļircēm/ 4 adatām). Nepārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Vienreiz nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Iznīciniet pildspalvveida pilnšļirci pēc lietošanas.

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Pēc sajaukšanas nogaidiet 15 minūtes, pirms izdarāt injekciju.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Vienu iepakojumu, kurā ir 4 pilnšļirces un 4 adatas, pirms lietošanas ne ilgāk kā 4 nedēļas var glabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C. Pārējie iepakojumi jāuzglabā ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā līdz lietošanas laikam.

Pēc izšķīdināšanas jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietot tūlīt pēc adatas uzlikšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline

County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/908/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

eperzan 30

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE – 4 pildspalvveida pilnšļirču iepakojums

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eperzan 50 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. albiglutidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva pēc izšķīdināšanas satur 50 mg / 0,5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, bezūdens nātrija hidrogēnfosfātu, trehalozes dihidrātu, mannītu (E421), polisorbātu 80, ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

4 pildspalvveida pilnšļirces

4 pildspalvveida pilnšļirču adatas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Vienreiz nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Iznīciniet pildspalvveida pilnšļirci pēc lietošanas.

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Izšķīdināšanas laiks

Pēc sajaukšanas nogaidiet 30 minūtes, pirms izdarāt injekciju.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā. Nesasaldēt.

Pirms lietošanas pildspalvveida pilnšļirces ne ilgāk kā 4 nedēļas var glabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C.

Pēc izšķīdināšanas jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietot tūlīt pēc adatas uzlikšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline

County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/908/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

eperzan 50

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE – Daudzdevu iepakojums, kurā ir 12 pildspalvveida pilnšļirces ar vienu devu katrā un 12 pildspalvveida pilnšļirču adatas (3 iepakojumi pa 4 pilnšļircēm un 4 adatām)- bez blue box

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eperzan 50 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. albiglutidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva pēc izšķīdināšanas satur 50 mg / 0,5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, bezūdens nātrija hidrogēnfosfātu, trehalozes dihidrātu, mannītu (E421), polisorbātu 80, ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Daļa no daudzdevu iepakojuma, kurš sastāv no 3 kastītēm, kurās katrā ir 4 pildspalvveida pilnšļirces un 4 pilnšļirču adatas.

Nepārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Vienreiz nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Iznīciniet pildspalvveida pilnšļirci pēc lietošanas.

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Izšķīdināšanas laiks

Pēc sajaukšanas nogaidiet 30 minūtes, pirms izdarāt injekciju.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Vienu iepakojumu, kurā ir 4 pilnšļirces un 4 adatas, pirms lietošanas ne ilgāk kā 4 nedēļas var glabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C. Pārējie iepakojumi jāuzglabā ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā līdz lietošanas laikam.

Pēc izšķīdināšanas jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietot tūlīt pēc adatas uzlikšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline

County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/908/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

eperzan 50

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE – Daudzdevu iepakojums, kurā ir 12 pildspalvveida pilnšļirces ar vienu devu katrā un 12 pildspalvveida pilnšļirču adatas (3 iepakojumi pa 4 pilnšļircēm un 4 adatām)- ar blue box

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eperzan 50 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. albiglutidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra deva pēc izšķīdināšanas satur 50 mg / 0,5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, bezūdens nātrija hidrogēnfosfātu, trehalozes dihidrātu, mannītu (E421), polisorbātu 80, ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Daudzdevu iepakojums: 12 pilnšļirces (3 kastītes pa 4 pildspalvveida pilnšļircēm/ 4 adatām). Nepārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Vienreiz nedēļā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Iznīciniet pildspalvveida pilnšļirci pēc lietošanas.

Izlasiet lietošanas instrukciju.

Izšķīdināšanas laiks

Pēc sajaukšanas nogaidiet 30 minūtes, pirms izdarāt injekciju.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā.

Nesasaldēt.

Vienu iepakojumu, kurā ir 4 pilnšļirces un 4 adatas, pirms lietošanas ne ilgāk kā 4 nedēļas var glabāt istabas temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C. Pārējie iepakojumi jāuzglabā ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā līdz lietošanas laikam.

Pēc izšķīdināšanas jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietot tūlīt pēc adatas uzlikšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline

County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/908/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

eperzan 50

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Eperzan 30 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai albiglutidum

Subkutānai lietošanai. Vienreiz nedēļā.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 mg

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Eperzan 50 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai albiglutidum

Subkutānai lietošanai. Vienreiz nedēļā.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

50 mg

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas