Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Lietošanas instrukcija - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEpisalvan
ATĶ kodsD03AX13
Vielabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
RažotājsBirken AG

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Episalvan gels

Betulae corticis extractum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Episalvan un kāpēc tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Episalvan lietošanas

3.Kā lietot Episalvan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Episalvan

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Episalvan un kāpēc tās lieto

Episalvan gels ir augu izcelsmes zāles, kas satur bērzu mizas sauso ekstraktu.

Tas tiek lietots, lai pieaugušajiem ārstētu, piemēram, 2a. pakāpes apdeguma vai ķirurģiskas ādas transplantu pārstādīšanas radītas brūces. Nav pieredzes par Episalvan lietošanu hronisku brūču, piemēram, diabētiskas pēdas čūlu vai vēnu patoloģiju izraisītu kāju čūlu ārstēšanai.

2.Kas Jums jāzina pirms Episalvan lietošanas

Nelietojiet Episalvan šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret bērza mizu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Episalvan nesatur bērza ziedputekšņus, tādēļ to var lietot pacienti ar alerģiju pret bērza ziedputekšņiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Episalvan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Ja Jums ir brūces infekcija, var būt nepieciešamas arī citas zāles. Brūces infekcija ir nopietna komplikācija, kas var rasties dzīšanas procesā.

Brūces infekcijas iespējamās pazīmes ir dzelteni vai zaļgani izdalījumi (strutas) no brūces vai ādas apsarkums, karstums, tūska vai pastiprināts sāpīgums brūces tuvumā.

Bērni un pusaudži

Pieredze par Episalvan lietošanu bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav pietiekama, tādēļ šiem pacientiem Episalvan lietošana nav ieteicama.

 

ema-combined-h3938lv

Pg. 16

Citas zāles un Episalvan

Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nav veikti pētījumi, lai noskaidrotu, vai Episalvan mijiedarbosies ar citām zālēm. Tomēr, tā kā organismā uzsūcas ļoti maz Episalvan, nav paredzams, ka tas mijiedarbosies ar citām zālēm.

Nav datu par iespējamu Episalvan un citu uz ādas lietojamu zāļu mijiedarbību. Uz ādas brūces tuvumā vienlaikus ar Episalvan nelietojiet citas zāles.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Episalvan ietekme uz grūtniecēm nav pētīta, tomēr, tā kā organismā uzsūcas ļoti maz šo zāļu, nedzimušajam bērnam risks ir niecīgs. Episalvan var lietot grūtniecības laikā.

Nav zināms, vai Episalvan izdalās mātes pienā, tomēr, tā kā organismā uzsūcas ļoti maz šo zāļu, zīdainim risks ir niecīgs. Episalvan var lietot barošanas ar krūti periodā, bet ne krūškurvja rajonā.

Episalvan ietekme uz fertilitāti nav pētīta, tomēr, tā kā organismā uzsūcas ļoti maz šo zāļu, nav paredzams, ka tās ietekmēs Jūsu fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Episalvan

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai medmāsas norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Lietošanas veids

Ja nepieciešams, pirms Episalvan lietošanas brūces jāiztīra ar piemērotu antiseptisku šķīdumu.

Episalvan aptuveni 1 mm biezā slānī jāuzklāj brūces virsmai un jānosedz ar sterilu brūces pārsēju.

Līdz brūces sadzīšanai gels jālieto katrā pārsēja nomaiņas reizē.

Pēc vienreizlietojamās tūbiņas atvēršanas gels nekavējoties jāizlieto, un tūbiņa jāiznīcina, pat ja tajā ir atlicis kāds daudzums gela.

Lietošanas ilgums

Episalvan jālieto līdz brūces sadzīšanai vai ne ilgāk kā 4 nedēļas. Ārsts vai medmāsa

Jums pateiks, cik ilgi lietot gelu.

Nav pieredzes par ilgstošu (par 4 nedēļām ilgāku) Episalvan lietošanu.

Ja esat lietojis Episalvan vairāk nekā noteikts

Episalvan ir lietojams uz ādas, un tā uzsūkšanās organismā ir minimāla. Tādēļ pārdozēšanas iespējamība ir minimāla, pat ja uz plašiem ādas laukumiem ilgstoši tiek uzklāts liels daudzums gela.

Ja esat aizmirsis lietot Episalvan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet Episalvan nākamajā plānotajā brūces pārsēja nomaiņas reizē, turpinot parasto ārstēšanos.

 

ema-combined-h3938lv

Pg. 17

Ja pārtraucat lietot Episalvan

Episalvan jālieto, ievērojot ārsta vai medmāsas norādījumus. Nepārtrauciet tā lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu vai medmāsu. Ja pēc laika nav redzamas brūces stāvokļa uzlabošanās pazīmes, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežāk ir ziņots par šādām blakusparādībām.

Biežas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 pacientam no 10):

-ādas sāpīgums;

-nieze;

-brūces dzīšanas procesa komplikācijas.

Citas blakusparādības ir šādas.

Retākas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 100 pacientiem):

-brūces infekcija;

-alerģiska reakcija (paaugstināta jutība);

-ādas kairinājums (dermatīts);

-niezoši izsitumi;

-purpurkrāsas izsitumi;

-sāpes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat

ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Episalvan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un tūbiņas (pēc apzīmējuma „Der. līdz.” vai „EXP”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Iepakojums ir tikai vienreiz lietojams, un pēc tā atvēršanas zāles nekavējoties jāizlieto.

Pēc pirmās lietošanas tūbiņa jāiznīcina.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Episalvan satur

Aktīvā viela ir bērzu mizas sausais ekstrakts.

 

ema-combined-h3938lv

Pg. 18

1 g gela satur 100 mg Betula pendula, Betula pubescens un abu sugu bērzu hibrīdu mizas attīrīta sausā ekstrakta (ekvivalents 0,5–1,0 g bērza mizas), kas atbilst 72-88 mg betulīna.

Ekstraģents – n-heptāns.

Palīgviela ir attīrīta saulespuķu eļļa.

Episalvan ārējais izskats un iepakojums

Episalvan ir bezkrāsains vai viegli iedzeltens opalescējošs gels.

Episalvan gels ir iepakots baltās saspiežamās alumīnija tūbiņās. Tūbiņas ir noslēgtas ar alumīnija drošības membrānu un uzskrūvējamu balta polipropilēna vāciņu. Vienreiz lietojamā tūbiņa ir iepakota kartona kārbiņā.

Iepakojuma lielums: 1 tūbiņa ar 23,4 g gela.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Vācija

Tālruņa Nr.: +49 (0) 7233 9749 - 0 Fakss: +49 (0) 7233 9749 - 210 E-pasta adrese: info@birken.eu

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938lv

Pg. 19

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas