Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Eptifibatide Accord (eptifibatide) – Lietošanas instrukcija - B01AC16

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEptifibatide Accord
ATĶ kodsB01AC16
Vielaeptifibatide
RažotājsAccord Healthcare Limited

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml šķīdums infūzijām

eptifibatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Eptifibatide Accord un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Eptifibatide Accord lietošanas

3.Kā lietot Eptifibatide Accord

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Eptifibatide Accord

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Eptifibatide Accord un kādam nolūkam to lieto

Eptifibatide Accord ir trombocītu salipšanas kavētājs. Tas nozīmē, ka tas palīdz novērst asins recekļu veidošanos.

To lieto pieaugušajiem ar smagām koronāro asinsvadu mazspējas izpausmēm, par ko liecina spontānas un nesen noteiktas sāpes krūškurvī ar patoloģiskiem elektrokardiogrāfijas rezultātiem vai bioloģiskām pārmaiņām. Parasti to lieto kopā ar aspirīnu un nefrakcionēto heparīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Eptifibatide Accord lietošanas

Nelietojiet Eptifibatide Accord šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eptifibatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu .

ja Jums nesen ir bijusi asiņošana no kuņģa, zarnām, urīnpūšļa vai citiem orgāniem, piemēram, ja Jūs novērojāt patoloģisku asiņu piejaukumu izkārnījumiem vai urīnam (izņemot mēnešreizes) iepriekšējo 30 dienu laikā.

ja iepriekšējo 30 dienu laikā Jums bija insults vai iepriekš pārciests insults ar asinsizplūdumu (pārliecinieties, ka ārsts zina, ja Jūs iepriekš esat pārcietis insultu).

ja Jums bijis smadzeņu audzējs vai stāvoklis, kas ietekmē smadzeņu asinsvadus.

ja Jums pēdējo 6 nedēļu laikā veikta plaša operācija vai bijusi smaga trauma.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši ar asiņošanu saistīti sarežģījumi.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi apgrūtināta asins sarecēšana vai mazs trombocītu skaits.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi smaga hipertensija (augsts asinsspiediens).

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

ja Jūs tiekat ārstēts ar citām Eptifibatide Accord tipa zālēm.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas kāds no šiem nosacījumiem. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Eptifibatide Accord ieteicams lietot tikai pieaugušiem hospitalizētiem pacientiem kardioloģiskā (koronāro sirds slimību terapijas) nodaļā;

Eptifibatide Accord neiesaka lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam;

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā ar Eptifibatide Accord, Jūsu asins paraugi tiks pārbaudīti kā drošības līdzeklis, lai noteiktu negaidītas asiņošanas iespējamību;

Eptifibatide Accord terapijas laikā Jūs tiksiet rūpīgi pārbaudīts, lai noteiktu jebkuras neparastas vai negaidītas asiņošanas pazīmes.

Pirms Eptifibatide Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai medmāsu.

Citas zāles un Eptifibatide Accord

Lai izvairītos no iespējamas mijiedarbības ar citām zālēm, lūdzu, pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Īpaši par:

asins šķidrinātājiem (iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem) vai

-zālēm, kas novērš asins recekļu veidošanos, piemēram, varfarīnu, dipiridamolu, tiklopidīnu, aspirīnu (izņemot tās, ko varat saņemt papildus Eptifibatide Accord terapijai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Eptifibatide Accord parasti neiesaka lietot grūtniecības laikā. Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai to plānojat, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārsts izvērtēs guvumu Jums, salīdzinot ar risku bērnam, ja lietojat Eptifibatide Accord grūtniecības laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, barošana ar krūti terapijas laikā ir jāpārtrauc.

3.Kā lietot Eptifibatide Accord

Eptifibatide Accord ievada vēnā tiešas injekcijas veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma). Ievadāmo devu aprēķina atbilstoši Jūsu ķermeņa masai. Ieteicamā deva ir 180 mikrogrami/kg, ko ievada bolus (straujas intravenozas injekcijas) veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma) ar ātrumu 2 mikrogrami/kg/min līdz 72 stundas ilgi. Ja Jums ir nieru slimība, infūzijas devu var samazināt līdz 1 mikrogramam/kg/min.

Ja Eptifibatide Accord terapijas laikā tiek veikta perkutāna koronāra iejaukšanās (PKI), intravenozo šķīdumu var turpināt ievadīt līdz 96 stundas ilgi.

Jums jāsaņem arī aspirīna un heparīna devas (ja tas nav kontrindicēts Jūsu gadījumā).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var būt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

-neliela vai masīva asiņošana (piemēram, asiņu piejaukums urīnam, asiņu piejaukums izkārnījumiem, vemšana ar asinīm vai asiņošana ķirurģisku procedūru laikā).

-anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits).

Biežas blakusparādības

Tās var būt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem

-vēnas iekaisums.

Retākas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 100 cilvēkiem

-trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-pavājināta smadzeņu apgāde ar asinīm.

Ļoti retas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

-smaga asiņošana (piemēram, asiņošana vēdera dobumā, smadzenēs un plaušās).

-letāla asiņošana.

-izteikta trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-izsitumi uz ādas (piemēram, nātrene).

-pēkšņa, smaga alerģiska reakcija.

Ja Jūs novērojat jebkādas asiņošanas pazīmes, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai. Ļoti reti asiņošana var būt smaga, vai pat ar letālu iznākumu. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, ir jāveic drošības pasākumi, tai skaitā jāveic asins analīzes un veselības aprūpes speciālistiem Jūs ir rūpīgi jānovēro.

Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija vai nātrene, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Citas blakusparādības, kas var rasties pacientiem, kam nepieciešama šāda veida terapija, ir saistītas ar slimību, kas tiek ārstēta, piemēram, strauja vai neregulāra sirdsdarbība, zems asinsspiediens, šoks vai sirds apstāšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Eptifibatide Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kārbas un uz flakona pēc „Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Taču lietošanas laikā nav nepieciešams Eptifibatide Accord sargāt no gaismas.

Pirms lietošanas jāapskata flakona saturs.

Eptifibatide Accord nedrīkst lietot, ja ievērojat sīkas redzamas daļiņas vai tam ir mainījusies krāsa.

Pēc iepakojuma atvēršanas visi neizlietotie materiāli ir jāizmet.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet slimnīcas farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Eptifibatide Accord satur

Aktīvā viela ir eptifibatīds.

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml: katrs ml šķīduma infūzijām satur 0,75 mg eptifibatīda. Viens 100 ml flakons šķīduma infūzijām satur 75 mg eptifibatīda..

Citas sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Eptifibatide Accord ārējais izskats un iepakojums

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml šķīdums infūzijām: 100 ml flakons, iepakojumā ir viens flakons. Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml: caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums 100 ml stikla flakonā, kas ir noslēgts ar butilgumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF Lielbritānija

Ražotājs:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, Harrow

Middlesex HA1 4HF

Lielbritānija

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest 1047,

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}>

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Eptifibatide Accord 2 mg/ml šķīdums injekcijām

eptifibatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Eptifibatide Accord un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Eptifibatide Accord lietošanas

3.Kā lietot Eptifibatide Accord

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Eptifibatide Accord

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Eptifibatide Accord un kādam nolūkam to lieto

Eptifibatide Accord ir trombocītu salipšanas kavētājs. Tas nozīmē, ka tas palīdz novērst asins recekļu veidošanos.

To lieto pieaugušajiem ar smagām koronāro asinsvadu mazspējas izpausmēm, par ko liecina spontānas un nesen noteiktas sāpes krūškurvī ar patoloģiskiem elektrokardiogrāfijas rezultātiem vai bioloģiskām pārmaiņām. Parasti to lieto kopā ar aspirīnu un nefrakcionēto heparīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Eptifibatide Accord lietošanas

Nelietojiet Eptifibatide Accord šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eptifibatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu .

ja Jums nesen ir bijusi asiņošana no kuņģa, zarnām, urīnpūšļa vai citiem orgāniem, piemēram, ja Jūs novērojāt patoloģisku asiņu piejaukumu izkārnījumiem vai urīnam (izņemot mēnešreizes) iepriekšējo 30 dienu laikā.

ja iepriekšējo 30 dienu laikā Jums bija insults vai iepriekš pārciests insults ar asinsizplūdumu (pārliecinieties, ka ārsts zina, ja Jūs iepriekš esat pārcietis insultu).

ja Jums bijis smadzeņu audzējs vai stāvoklis, kas ietekmē smadzeņu asinsvadus.

ja Jums pēdējo 6 nedēļu laikā veikta plaša operācija vai bijusi smaga trauma.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši ar asiņošanu saistīti sarežģījumi.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi apgrūtināta asins sarecēšana vai mazs trombocītu skaits.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi smaga hipertensija (augsts asinsspiediens).

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

ja Jūs tiekat ārstēts ar citām Eptifibatide Accord tipa zālēm.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas kāds no šiem nosacījumiem. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Eptifibatide Accord ieteicams lietot tikai pieaugušiem hospitalizētiem pacientiem kardioloģiskā (koronāro sirds slimību terapijas) nodaļā;

Eptifibatide Accord neiesaka lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam;

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā ar Eptifibatide Accord, Jūsu asins paraugi tiks pārbaudīti kā drošības līdzeklis, lai noteiktu negaidītas asiņošanas iespējamību;

Eptifibatide Accord terapijas laikā Jūs tiksiet rūpīgi pārbaudīts, lai noteiktu jebkuras neparastas vai negaidītas asiņošanas pazīmes.

Pirms Eptifibatide Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai medmāsu.

Citas zāles un Eptifibatide Accord

Lai izvairītos no iespējamas mijiedarbības ar citām zālēm, lūdzu, pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Īpaši par:

asins šķidrinātājiem (iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem) vai

zālēm, kas novērš asins recekļu veidošanos, piemēram, varfarīnu, dipiridamolu, tiklopidīnu, aspirīnu (izņemot tās, ko varat saņemt papildus Eptifibatide Accord terapijai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Eptifibatide Accord parasti neiesaka lietot grūtniecības laikā. Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai to plānojat, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārsts izvērtēs guvumu Jums, salīdzinot ar risku bērnam, ja lietojat Eptifibatide Accord grūtniecības laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, barošana ar krūti terapijas laikā ir jāpārtrauc.

3. Kā lietot Eptifibatide Accord

Eptifibatide Accord ievada vēnā tiešas injekcijas veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma). Ievadāmo devu aprēķina atbilstoši Jūsu ķermeņa masai. Ieteicamā deva ir 180 mikrogrami/kg, ko ievada bolus (straujas intravenozas injekcijas) veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma) ar ātrumu 2 mikrogrami/kg/min līdz 72 stundas ilgi. Ja Jums ir nieru slimība, infūzijas devu var samazināt līdz

1 mikrogramam/kg/min.

Ja Eptifibatide Accord terapijas laikā tiek veikta perkutāna koronāra iejaukšanās (PKI), intravenozo šķīdumu var turpināt ievadīt līdz 96 stundas ilgi.

Jums jāsaņem arī aspirīna un heparīna devas (ja tas nav kontrindicēts Jūsu gadījumā).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var būt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

-neliela vai masīva asiņošana (piemēram, asiņu piejaukums urīnam, asiņu piejaukums izkārnījumiem, vemšana ar asinīm vai asiņošana ķirurģisku procedūru laikā).

-anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits).

Biežas blakusparādības

Tās var būt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem

-vēnas iekaisums.

Retākas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 100 cilvēkiem

-trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-pavājināta smadzeņu apgāde ar asinīm.

Ļoti retas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

-smaga asiņošana (piemēram, asiņošana vēdera dobumā, smadzenēs un plaušās).

-letāla asiņošana.

-izteikta trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-izsitumi uz ādas (piemēram, nātrene).

-pēkšņa, smaga alerģiska reakcija.

Ja Jūs novērojat jebkādas asiņošanas pazīmes, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai. Ļoti reti asiņošana var būt smaga, vai pat ar letālu iznākumu. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem ir jāveic drošības pasākumi, tai skaitā jāveic asins analīzes un veselības aprūpes speciālistiem Jūs ir rūpīgi jānovēro.

Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija vai nātrene, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Citas blakusparādības, kas var rasties pacientiem, kam nepieciešama šāda veida terapija, ir saistītas ar slimību, kas tiek ārstēta, piemēram, strauja vai neregulāra sirdsdarbība, zems asinsspiediens, šoks vai sirds apstāšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Eptifibatide Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kārbas un uz flakona pēc „Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Taču lietošanas laikā nav nepieciešams

Eptifibatide Accord sargāt no gaismas.

Pirms lietošanas jāapskata flakona saturs.

Eptifibatide Accord nedrīkst lietot, ja ievērojat sīkas redzamas daļiņas vai tam ir mainījusies krāsa.

Pēc iepakojuma atvēršanas visi neizlietotie materiāli ir jāizmet.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet slimnīcas farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Eptifibatide Accord satur

Aktīvā viela ir eptifibatīds.

Eptifibatide Accord 2mg/ml: katrs ml šķīduma injekcijām satur 2 mg eptifibatīda. Viens 10 ml flakons šķīduma infūzijām satur 20 mg eptifibatīda.

Citas sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Eptifibatide Accord ārējais izskats un iepakojums

Eptifibatide Accord 2 mg/ml šķīdums injekcijām: 10 ml flakons, iepakojumā ir viens flakons.

Eptifibatide Accord 2mg/ml: caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums 10 ml stikla flakonā, kas ir noslēgts ar butilgumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Lielbritānija

Ražotājs:

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, Harrow

Middlesex HA1 4HF

Lielbritānija

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest 1047,

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}>

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas