Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Marķējuma teksts - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEvarrest
ATĶ kodsB02BC30
Vielahuman fibrinogen / human thrombin
RažotājsOmrix Biopharmaceuticals N. V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) un folijas maisiņš (10,2 cm x 10,2 cm)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

EVARREST sīlanta matrice

Human Fibrinogen

Human Thrombin

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

EVARREST vienā cm2 satur

 

Cilvēka fibrinogēnu

8,1 mg

Cilvēka trombīnu

40 SV

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Jaukta matrice (poliglaktīns 910 un oksidēta reģenerēta celuloze)

Arginīna hidrohlorīds

Glicīns

Nātrija hlorīds

Nātrija citrāts

Kalcija hlorīds

Cilvēka albumīns

Mannīts

Nātrija acetāts

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Satur vienu sīlanta matrici (10,2 cm x 10,2 cm)

Satur divas sīlanta matrices (5,1 cm x 10,2 cm) 2 vienības

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Lietošanai uz brūcēm.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo Da Vincilaan 15

1831 Diegem

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Lot

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Folijas maisiņš (5,1 cm x 10,2 cm)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EVARREST sīlanta matrice

 

EVARREST vienā cm2 satur

 

Cilvēka fibrinogēnu

8,1 mg

Cilvēka trombīnu

40 SV

Satur vienu sīlanta matrici (5,1 cm x 10,2 cm)

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Omrix Biopharmaceuticals NV

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Lietošanai uz brūcēm.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

EU/1/13/868/002

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas