Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Marķējuma teksts - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEvoltra
ATĶ kodsL01BB06
Vielaclofarabine
RažotājsGenzyme Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KĀRTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Evoltra 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Clofarabinum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs 20 ml flakons satur 20 mg klofarabīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija hlorīds un ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

20 mg/20 ml

1 flakons

3flakoni

4flakoni

10flakoni

20flakoni

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas atšķaidīt.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Citotoksisks

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/06/334/001 3 flakoni

EU/1/06/334/002 4 flakoni

EU/1/06/334/003 10 flakoni

EU/1/06/334/004 20 flakoni

EU/1/06/334/005 1 flakons

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Evoltra 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Clofarabinum

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

20 mg/20 ml

6.CITA

Genzyme Europe B.V.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas