Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsExubera
ATĶ kodsA10AF01
Vielainsulin human
RažotājsPfizer Limited
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
Pfizer Manufacturing Frankfurt GmbH & Co. KG Industry Park Hoechst
65926 Frankfurt am Main Vācija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG Heinrich Mack Strasse 35
89257 Illertissen Vācija

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS

(-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS (-I) UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS (-I), KURŠ (-I) ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

ētas

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI

• NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU,

KAS UZLIKTI REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKAM

Recepšu zāles.

 

istr

ğ

 

 

re

 

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ŠO ZĀĻU LIETOŠANU

¾Reģistrācijas apliecības īpašniekam pirms zāļu ieviešanas tirgū, kā vienojušies ar dalībvalstu kompetentām valsts iestādēm, nacionāli jāīsteno izglītības plāns.nav

Kā daļu no šī plāna, zāļu reģvairsistrācijas apliecības īpašnieks nodrošinās veselības aprūpes speciālistus ar izglītojošiem materiāliem, kas domāti ārstiem un pacientiem, nolūkā, lai samazinātu risku un atbalstītu

drošu un efektīvu produktu lietošanu pacientam.

Izglītojošiem materiāliem jāsatur informācija, kuras mērķis ir samazināt blakusparādību skaitu un atbalstīt efektīvu lietošanu ar adekvātu izglītošanu par:

a)sistemātiskas un atbilstošas inhalācijas tehnikas nepieciešamību, kas nodrošinātu optimālu un sistemāātisku zāļu ievadi,

b)īpašiem piesardzības pasākumiem, lietojot insulīna inhalatoru,

c)hipoglikēmiju,

d)1 mg un 3 mg devas nelīdzvērtību,

e)titrēšanas soļu svarīgumu un sekām,

f)elpošanas funkcijas izmaiņām un elpošanas funkcijas monitorēšanu,

g)to, ka smēķēšana izraisa farmakokinētikas izmaiņas,

h)retiem ar elpošanu saistītiem nevēlamiem notikumiem,

i)paaugstinātu insulīna antivielu līmeni,

j)rekomendācijām īpašām cilvēku grupām; esošām plaušu slimībām, tādām kā astma un HOPS, sastrēguma sirds mazspēju, grūtniecēm, bērniem un pusaudžiem.les

CITI NOSACĪJUMI

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jānodrošina farmakovigilances sistēma, un tai jāfunkcionē pirms produkts nonāk tirgū.

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jānodrošina pētījumi un papildus farmakovigilances pasākumi, kas detalizēti izklāstīti Farmakovigilances plānā.

Atjaunots riskvadības plāns, saskaņā ar CHMP vadlīnijām attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu Riskvadības sistēmu, jāiesniedz tajā pašā laikā kā PSURs, kā arī 60 dienu laikā pēc svarīgu rezultātu (farmakovigilance un riska mazināšana) sasniegšanas vai kad ir pieejami pētījuma rezultāti, vai, kad jautā kompetenta valsts iestāde.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

TEKSTS

 

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte/ Vienības devas blisteri (30, 60, 90, 180 un 270)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EXUBERA 1 mg inhalācijas pulveris, dalīts

Cilvēka insulīns (Insulin human)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs vienības devas blisters satur 1mg cilvēka insulīna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

tas

 

 

 

ē

Arī satur: mannītu, glicīnu, nātrija citrātu (kā dihidrāts), nātrija hidroksīdu

 

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

ğ

 

Inhalācijas pulveris, dalīts

re

 

 

30 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

 

 

60 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

90 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

180 x 1 perforēti blister ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

270 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdnavā

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Inhalācijām.vairs

Lietot tikai ar insulīna inhalatoru.

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju un inhalatora lietošanas instrukciju.

Neaizvietot vienu 3 mg blisteri ar trīs 1 mg blisteriem. Ja 3 mg blisters nav pieejams, tas jāaizvieto ar

 

les

diviem 1 mg blisteriem.

ā

Z

 

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

Pēc iepakojuma plēves atvēršanas: Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT 13 9NJ

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/05/327/001

 

EU/1/05/327/002

 

EU/1/05/327/003

vairs

Sērija:

EU/1/05/327/004

 

EU/1/05/327/005

 

13. SĒRIJAS NUMURS

 

les

ā

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Z

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

tas

ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EXUBERA 1 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EXUBERA 1 mg inhalācijas pulveris, dalīts

Cilvēka insulīns (Insulin human)

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ STARPIEPAKOJUMA (BLISTERU PLĒVE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

EXUBERA 1 mg inhalācijas pulveris, dalīts

Cilvēka insulīns (Insulin human)

2. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts

ētas

 

30 x 1 perforēts blisters ar vienu devu kontūrligzdā

 

3. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Inhalācijām

 

ğ

 

 

re

Neaizvietot vienu 3 mg blisteri ar trīs 1 mg blisteriem. Ja 3 mg blistersistrnav pieejams, tas jāaizvieto ar

diviem 1 mg blisteriem.

 

 

 

 

 

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

nav

 

 

 

EXP: {MM/GGGG}

5.REĢISTRĀCIJAS APLIECvairsĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

6.SĒRIJASlesNUMURS

7.CITAZ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kartona kastīte/ Vienības devas blisteri (60, 90, 270)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
EXUBERA 1 mg inhalācijas pulveris, dalīts Cilvēka insulīns (Insulin human)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)
Katrs vienības devas blisters satur 1mg cilvēka insulīna.

tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Arī satur: mannītu, glicīnu, nātrija citrātu (kā dihidrāts), nātrija hidroksistrīdu ē ğ

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts

re

 

Kartona kārba satur 60 x 1 PVH/alumīnija perforētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā (2 maisiņus)

un 2 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

 

Kartona kārba satur 270 x 1 PVH/alumīnija perfornavētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā (9 maisiņus) un 6 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

 

 

vairs

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Inhalācijām.

les

 

 

 

Lietot tikai ar insulīna inhalatoru.

ā

 

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju un inhalatora lietošanas instrukciju.

Z

 

 

Komplekts satur 90 x 1 PVH/alumīnija perforētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā

(3 maisiņus), 1 insulīna inhalatoru, 1 rezerves kameru un 6 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

Neaizvietot vienu 3 mg blisteri ar trīs 1 mg blisteriem. Ja 3 mg blisters nav pieejams, tas jāaizvieto ar diviem 1 mg blisteriem.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

Pēc iepakojuma plēves atvēršanas: Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

 

Neatdzesēt un nesasaldēt.

tas

 

10.

 

 

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

ē

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

 

 

 

re

istr

Ramsgate Road

 

 

 

ğ

Sandwich

 

 

 

nav

 

 

Kent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT 13 9NJ

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

EU/1/05/327/006

 

 

 

 

EU/1/05/327/007

 

 

 

 

EU/1/05/327/008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

13. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Sērija:

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.IZSNIEGŠANAS ĪBAKĀRT

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EXUBERA 1 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte/ Vienības devas blisteri (30, 60, 90, 180 un 270)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EXUBERA 3 mg inhalācijas pulveris, dalīts

Cilvēka insulīns (Insulin human)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs vienības devas blisters satur 3 mg cilvēka insulīna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Arī satur: mannītu, glicīnu, nātrija citrātu (kā dihidrāts), nātrija hidroksīdu

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Inhalācijas pulveris, dalīts

 

istr

 

 

 

 

 

 

30 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

ğ

 

 

re

 

 

 

60 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

90 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

180 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

 

 

 

 

270 x 1 perforēti blisteri ar vienu devu kontūrligzdā

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Inhalācijām.

 

 

 

 

 

Lietot tikai ar insulīna inhalatoru.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju un inhalatora lietošanas instrukciju.

 

Neaizvietot vienu 3 mg blisterivairsar trīs 1 mg blisteriem. Ja 3 mg blisters nav pieejams, tas jāaizvieto ar

diviem 1 mg blisteriem

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

ā

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

Pēc iepakojuma plēves atvēršanas: Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT 13 9NJ

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/05/327/009

EU/1/05/327/010

EU/1/05/327/011

EU/1/05/327/012

EU/1/05/327/013

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

vairs

Sērija:

14.

IZSNIEGŠANASlesKĀRTĪBA

 

ā

Recepšu zāles.

 

Z

 

 

 

tas

ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EXUBERA 3 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

EXUBERA 3 mg inhalācijas pulveris, dalīts

Cilvēka insulīns (Insulin human)

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pfizer Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

LOT

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ STARPIEPAKOJUMA (BLISTERU PLĒVE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

EXUBERA 3 mg inhalācijas pulveris, dalīts

Cilvēka insulīns (Insulin human)

2. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Inhalācijas pulveris, dalīts

tas

30 x 1 perforēts blisters ar vienu devu kontūrligzdā

ē

 

3.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Inhalācijām

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Neaizvietot vienu 3 mg blisteri ar trīs 1 mg blisteriem. Ja 3 mg blisters nav pieejams, tas jāaizvieto ar

 

 

diviem 1 mg blisteriem.

 

nav

 

 

 

 

4.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP: {MM/GGGG}

vairs

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

Pfizer Limited

les

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

LOT:

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Vienības devas blisteri (60, 90, 180, 270)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
EXUBERA 3 mg inhalācijas pulveris, dalīts Cilvēka insulīns (Insulin human)
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs vienības devas blisters satur 3 mg cilvēka insulīna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

Arī satur: mannītu, glicīnu, nātrija citrātu (kā dihidrāts), nātrija hidroksīdu

 

 

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

Inhalācijas pulveris, dalīts

ğ

 

 

 

 

Kartona kārba satur 60 x 1 PVH/alumīnija perforētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā (2 maisiņus)

Kartona kārba satur 90 x 1 PVH/alumīnija perfornavētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā (3 maisiņus) un 2 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

un 2 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

re

 

Kartona kārba satur 180 x 1vairsPVH/alumīnija perforētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā (6 maisiņus) un 2 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

Kartona kārba satur 270 x 1 PVH/alumīnija perforētus blisterus ar vienu devu kontūrligzdā (9 maisiņus) un 6 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

Kartona kārba satur: 90 x 1 PVH/ alumīnija perforētus blisterus ar vienu devu kontūrlīgzdā

(3 maisiņus), 1 insulīna inhalatoru, 1 rezerves kameru un 6 rezerves insulīna atbrīvošanas vienības (IAV)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

les

ā

Z

 

Inhalācijām.

Lietot tikai ar insulīna inhalatoru.

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju un inhalatora lietošanas instrukciju.

Neaizvietot vienu 3 mg blisteri ar trīs 1 mg blisteriem. Ja 3 mg blisters nav pieejams, tas jāaizvieto ar diviem 1 mg blisteriem

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

tas

 

 

ē

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

Pēc iepakojuma plēves atvēršanas: Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu

laikā.

 

 

 

 

 

 

istr

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

ğ

Pfizer Limited

 

 

nav

re

Ramsgate Road

 

 

Sandwich

 

 

 

 

 

Kent

 

 

 

 

CT 13 9NJ

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

EU/1/05/327/014

vairs

 

 

EU/1/05/327/015

 

 

EU/1/05/327/016

 

 

EU/1/05/327/017

 

 

 

EU/1/05/327/018

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Z

 

 

 

 

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

EXUBERA 3 mg

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas