Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Marķējuma teksts - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFablyn
ATĶ kodsG03
Vielalasofoxifene tartrate
RažotājsDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE BLISTERIEM (30 apvalkotās tabletes)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

lasofoxifene

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur lazofoksifēna tartrātu, kas ekvivalents 500 mikrogramiem lazofoksifēna.

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi

 

 

istr

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

ğ

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

vairs

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINāĀlesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NERED ZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Iepakojums slēgts Jūsu drošībai.

Nelietot, ja iepakojums bijis atvērts.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. SĒRIJAS NUMURS

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTvairsĪBASērija:Recepšu zāles.

 

 

les

15.

ā

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

Z

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

FABLYN

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE BLISTERIEM (7 apvalkotās tabletes)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

lasofoxifene

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur lazofoksifēna tartrātu, kas ekvivalents 500 mikrogramiem lazofoksifēna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

istr

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ğ

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

Iepakojums slēgts Jūsu drošībai.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Nelietot, ja iepakojums bijis atvērts.

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

8. DERĪGUMAāTERMIŅŠ

 

 

 

 

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

istr

tas

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN

 

 

nav

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

 

 

 

KASTĪTE PUDELEI (90 ap alkotās tabletes)

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ā

 

 

 

 

 

 

ZĀĻU NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

lasofoxifene

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur lazofoksifēna tartrātu, kas ekvivalents 500 mikrogramiem lazofoksifēna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

90 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

tas

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

ē

Iepakojums slēgts Jūsu drošībai.

 

 

istr

Nelietot, ja iepakojums bijis atvērts.

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

nav

re

 

 

 

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANASvairsNOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZlesĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)ā

11. REĢISTRZĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004
13. SĒRIJAS NUMURS
Sērija:
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

FABLYN

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ē

 

 

KASTĪTE BLISTERIEM (28 apvalkotās tabletes)

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

nav

 

 

 

 

 

 

lasofoxifene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

Katra apvalkotā tablete satur lazofoksifvairsēna tartrātu, kas ekvivalents 500 mikrogramiem lazofoksifēna.

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozi

Z

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iepakojums slēgts Jūsu drošībai. Nelietot, ja iepakojums bijis atvērts.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

tas

 

ē

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

istr

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

nav

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

 

 

 

EU/1/08/500/001

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

FABLYN

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ PUDELES MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

lasofoxifene

Iekšķīgai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

istr

 

 

 

Der.līdz:

 

 

 

 

ğ

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.:

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS- 7 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

lasofoxifene

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Eberth

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5. CITA

P.

 

 

vairs

 

 

 

O.

 

les

 

T.

 

 

 

 

 

C.

Z

 

 

 

 

 

Pk.

ā

 

S.

Sv.

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS- 30 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

lasofoxifene

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Eberth

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS- 28 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

FABLYN 500 mikrogrami apvalkotās tabletes

lasofoxifene

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Eberth

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5. CITA

P.

 

 

vairs

 

 

 

O.

 

les

 

T.

 

 

ā

 

C.

 

Z

 

 

 

 

 

Pk.

S.

Sv.

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas