Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Zāļu apraksts - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFampyra
ATĶ kodsN07XX07
Vielafampridine
RažotājsBiogen Idec Ltd  

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fampyra 10 mg ilgstošās darbības tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra ilgstošās darbības tablete satur 10 mg fampridīna (fampridinum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

Gandrīz balta, apvalkota, ovāla, abpusēji izliekta 13 x 8 mm liela tablete ar līdzenām malām un iespiedumu A10 vienā pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Fampyra indicēts staigāšanas atvieglošanai pieaugušiem multiplās sklerozes pacientiem ar iešanas traucējumiem (4-7 punkti pēc EDSS skalas).

4.2.Devas un lietošanas veids

Terapija ar Fampyra jānozīmē un jāuzrauga ārstam, kurš specializējas multiplās sklerozes ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā deva ir viena 10 mg tablete divreiz dienā, lietojot ar 12 stundu starplaiku (viena tablete no rīta un viena tablete vakarā). Fampyra nedrīkst lietot biežāk vai lielākās devās par ieteicamo (skatīt

4.4. apakšpunktu). Tabletes jālieto tukšā dūšā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Fampyra terapijas uzsākšana un novērtēšana

Sākotnēji terapiju drīkst nozīmēt tikai uz divām līdz četrām nedēļām, jo terapijas klīniskie rezultāti vispārējos gadījumos jāizvērtē divu līdz četru nedēļu laikā pēc Fampyra lietošanas sākuma.

Lai novērtētu uzlabošanos divās līdz četrās nedēļās, ieteicams iešanas spēju novērtējums, piemēram, hronometrēta 25 soļu iešana (T25FW) vai divpadsmit punktu multiplās sklerozes iešanas skala (MSWS-12). Ja uzlabošanās netiek novērota, ir jāpārtrauc Fampyra lietošana.

Fampyra lietošana jāpārtrauc, ja pacienti neinformē ārstu par ieguvumu no ārstēšanas.

Fampyra terapijas atkārtota novērtēšana

Ja novēro iešanas spēju samazināšanos, ārstiem ir jāizvērtē, vai nepieciešams uz laiku pārtraukt ārstēšanu, lai atkārtoti novērtētu Fampyra sniegtos ieguvumus (skat. iepriekš). Atkārtotai novērtēšanai jāietver Fampyra lietošanas pārtraukšana un iešanas spēju novērtējums. Ja pacientam nenovēro iešanas spēju uzlabošanos, Fampyra lietošana jāpārtrauc.

Izlaista deva

Vienmēr jāievēro parastā dozēšanas shēma. Ja deva ir izlaista, dubultu devu nedrīkst lietot.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem pirms ārstēšanas sākšanas ar Fampyra jāpārbauda nieru darbība. Gados vecākiem cilvēkiem ieteicams uzraudzīt nieru darbību, lai konstatētu nieru darbības traucējumus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Fampyra ir kontrindicēts pacientiem ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <80 ml/min) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

Fampyra drošība un efektivitāte bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem nav pierādīta. Informācija nav pieejama.

Lietošanas veids

Fampyra ir paredzēts iekšķīgai lietošanai.

Tablete jānorij nesasmalcinātā veidā. To nedrīkst sadalīt, saspiest, izšķīdināt, sūkāt vai sakost.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret fampridīnu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga ārstēšana ar citām zālēm, kas satur fampridīnu (4-aminopiridīnu).

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijuši vai pašlaik ir krampji.

Pacientiem, ar viegliem, vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss

< 80 ml/min).

Fampyra lietošana vienlaicīgi ar zālēm, kas ir organiskās katjonu 2. transportvielas (OCT2) inhibitori, piemēram, ar cimetidīnu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Krampju risks

Ārstēšana ar fampridīnu palielina krampju risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Fampyra jālieto piesardzīgi, ja pacientam ir kādi faktori, kas var pazemināt krampju slieksni.

Fampyra lietošana jāpārtrauc pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā rodas krampji.

Nieru darbības traucējumi

Fampyra izdalās galvenokārt neizmainītā veidā caur nierēm. Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ir augstāka koncentrācija plazmā, kas izraisa pastiprinātas blakusparādības, īpaši saistītas ar nervu sistēmu. Visiem pacientiem (īpaši gados vecākiem cilvēkiem, kam var būt pavājināta nieru darbība) ieteicams novērtēt nieru darbību pirms ārstēšanas un veikt tās regulāru uzraudzību ārstēšanas laikā. Kreatinīna klīrensu var aprēķināt, izmantojot Cockroft-Gault formulu.

Fampyra nedrīkst lietot pacienti ar nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <80 ml/min)

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Izrakstot Fampyra vienlaikus ar zālēm, kas ir OCT2 substrāti, piemēram, ar karvedilolu, propanololu un metformīnu, jāievēro piesardzība.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām (tostarp par anafilaktiskām reakcijām). Lielākajā daļā gadījumu reakcijas sākās terapijas pirmajā nedēļā. Īpaša uzmanība ir jāpievērš pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijušas alerģiskas reakcijas. Ja rodas anafilaktiska reakcija vai cita smaga alerģiska reakcija, Fampyra lietošana ir jāpārtrauc un lietošanu nedrīkst atsākt.

Citi brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Fampyra piesardzīgi jālieto pacientiem ar kardiovaskulāriem sirdsdarbības ritma un sinuatriālās vai atrioventrikulārās vadīšanas traucējumu simptomiem (šādu ietekmi novēro pārdozēšanas gadījumā). Informācija par drošumu šiem pacientiem ir ierobežota.

Palielinātā reiboņa un līdzsvara traucējumu sastopamība, kas novērota ar Fampyra, var palielināt krišanas risku. Tāpēc pacientiem nepieciešamības gadījumā jālieto staigāšanas palīglīdzekļi.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ir veikti tikai ar pieaugušajiem.

Kontrindicēta vienlaicīga ārstēšana ar citām zālēm, kas satur fampridīnu (4-aminopiridīnu) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fampridīna eliminācija notiek galvenokārt caur nierēm, aktīvas sekrēcijas veidā izvadot aptuveni 60% zāļu (skatīt 5.2. apakšpunktu). OCT2 ir transportviela, kas nodrošina aktīvu fampridīna sekrēciju. Tādēļ fampridīna lietošana vienlaikus ar zālēm, kas ir OCT2 inhibitori, piemēram, ar cimetidīnu, ir kontrindicēta (skatīt 4.3 apakšpunktu), un piesardzīgi jāizvērtē fampridīna lietošana vienlaikus ar zālēm, kas ir OCT2 substrāti, piemēram, karvedilols, propanolols un metformīns (skatīt

4.4.apakšpunktu).

Interferons: fampridīns ir lietots vienlaikus ar beta interferonu un farmakokinētiska zāļu mijiedarbība nav novērota.

Baklofēns: fampridīns ir lietots vienlaikus ar baklofēnu un farmakokinētiska zāļu mijiedarbība nav novērota.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par fampridīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti.

Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīta reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkā ieteicams izvairīties no Fampyra lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai fampridīns izdalās cilvēka vai dzīvnieku pienā. Fampyra nav ieteicams lietot zīdīšanas periodā.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem ietekme uz auglību nav novērota.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Fampyra piemīt mērena ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo Fampyra var izraisīt reiboni.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Fampyra drošība ir novērtēta nejaušinātos kontrolētos klīniskos pētījumos, atklātos ilgtermiņa pētījumos un pēcreģistrācijas laikā.

Konstatētās blakusparādības galvenokārt ir neiroloģiskas un ietver krampjus, bezmiegu, trauksmi, līdzsvara traucējumus, reiboni, parestēzijas, trīci, galvassāpes un astēniju. Tas atbilst fampridīna farmakoloģiskajai iedarbībai. Biežākās blakusparādības, kas konstatētas placebo kontrolētos pētījumos multiplās sklerozes slimniekiem, lietojot Fampyra ieteicamajā devā, ir urīnceļu infekcijas

(aptuveni 12% pacientu).

Tālāk blakusparādības uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmu grupai un absolūtajam sastopamības biežumam. Biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz < 1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000); nezināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

MedDRA SOC

Blakusparādības

Biežuma grupa

Infekcijas un infestācijas

Urīnceļu infekcija

Ļoti bieži

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilakse

Retāk

 

Angioedēma

Retāk

 

Paaugstināta jutība

Retāk

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Bieži

 

Trauksme

Bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis

Bieži

 

Galvassāpes

Bieži

 

Līdzsvara traucējumi

Bieži

 

Parestēzijas

Bieži

 

Trīce

Bieži

 

Krampji

Retāk

 

Trijzaru nerva neiraļģijas

Retāk

 

paasinājums

 

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves

Bieži

 

Tahikardija

Retāk

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija*

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Elpas trūkums

Bieži

krūšu kurvja un videnes slimības

Faringolaringeālas sāpes

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Bieži

 

Vemšana

Bieži

 

Aizcietējums

Bieži

 

Dispepsija

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Retāk

 

Nātrene

Retāk

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Sāpes mugurā

Bieži

sistēmas bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Astēnija

Bieži

ievadīšanas vietā

Diskomforta sajūta krūtīs*

Retāk

* Šie simptomi tika novēroti saistībā ar paaugstinātu jutību

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Krampji

Pēcreģistrācijas laikā saņemti ziņojumi par krampjiem, biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Sīkāku informāciju par krampju risku, lūdzu, skat. 4.3. un 4.4. apakšpunktā.

Paaugstināta jutība

Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām (tostarp par anafilaksi), kas radās vienlaikus ar vienu vai vairākām šādām blakusparādībām: elpas trūkums, diskomforta sajūta krūtīs, hipotensija, angioedēma, izsitumi un nātrene. Sīkāku informāciju par paaugstinātas jutības reakcijām, lūdzu, skat. 4.3. un 4.4. apakšpunktā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Simptomi

Akūti Fampyra pārdozēšanas simptomi atbilda centrālās nervu sistēmas uzbudinājumam un ietvēra apjukumu, trīci, pastiprinātu svīšanu, krampjus un amnēziju.

Centrālās nervu sistēmas blakusparādības, lietojot lielas 4-aminopiridīna devas, ir apjukums, krampji, status epilepticus, patvaļīgas un horeoatetoīdas kustības. Citas blakusparādības, kas rodas, lietojot lielas devas, ir sirds aritmijas gadījumi (piemēram, supraventrikulāra tahikardija un bradikardija) un kambaru tahikardija, iespējamas QT intervāla pagarināšanās dēļ. Saņemti arī ziņojumi par hipertensiju.

Ārstēšana

Pacientiem pārdozēšanas gadījumā jānozīmē simptomātiska ārstēšana. Atkārtoti krampji jāārstē ar benzodiazepīnu, fenitoīnu vai citiem piemērotiem akūtas pretkrampju terapijas līdzekļiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citas nervu sistēmas zāles, ATĶ kods: N07XX07.

Farmakodinamiskā iedarbība

Fampyra ir kālija kanālu blokators. Bloķējot kālija kanālus, Fampyra samazina jonu strāvas noplūdi pa šiem kanāliem, tādējādi pagarinot repolarizāciju un veicinot darbības potenciāla veidošanos demielinizētajos aksonos un neiroloģisko funkciju. Uzskata, ka, uzlabojoties darbības potenciāla veidošanās procesam, centrālajā nervu sistēmā iespējams pārvadīt vairāk impulsu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Veikti trīs III fāzes, nejaušināti, dubultmaskēti, placebo kontrolēti apstiprinoši pētījumi (MS-F203, MS-F204 un 218MS305). Pacientu ar atbildes reakciju daļa bija neatkarīga no vienlaicīgas imūnmodulējošas terapijas (ietverot interferonus, glatiramēra acetātu, fingolimodu un natalizumabu).

Fampyra deva bija 10 mg divreiz dienā.

Pētījums MS-F203 un MS-F204

Primārais vērtētais raksturlielums pētījumā MS-F203 un MS-F204 bija atbildes reakcijas biežums, vērtējot iešanas ātrumu pēc 25 pēdu attāluma noiešanas laika (Timed 25-foot Walk (T25FW)). Par pacientu ar atbildes reakciju uzskatīja tādu pacientu, kuram pastāvīgi bija palielinājies iešanas ātrums vismaz trīs apmeklējumos no četriem iespējamiem dubultmaskētajā periodā, salīdzinot ar maksimālo vērtību piecos apmeklējumos bez ārstēšanas.

Nozīmīgi lielākai daļai pacientu, kurus ārstēja ar Fampyra, novēroja atbildes reakciju salīdzinājumā ar placebo (MS-F203: 34,8% salīdzinājumā ar 8,3%, p<0,001; MS-F204: 42,9% salīdzinājumā ar 9,3%, p<0,001).

Pacientiem, kuriem bija atbildes reakcija pret Fampyra, iešanas ātrums palielinājās vidēji par 26,3% salīdzinājumā ar 5,3% placebo lietotājiem (p< 0,001) (MS-F203) un par 25,3% salīdzinājumā ar 7,8% (p< 0,001) (MS-F204). Uzlabojums sākās strauji (nedēļu laikā) pēc Fampyra lietošanas sākšanas.

Novēroja statistiski un klīniski nozīmīgu iešanas uzlabošanos, vērtējot pēc 12 punktu multiplās sklerozes iešanas skalas.

1. tabula. Pētījums MS-F203 un MS-F204

PĒTĪJUMS

 

MS-F203

 

MS-F204

 

Placebo

 

Fampyra

Placebo

 

Fampyra

 

 

 

10 mg divreiz

 

 

10 mg divreiz

 

 

 

dienā

 

 

dienā

pacientu skaits

 

 

Pastāvīga

8,3%

 

34,8%

9,3%

 

42,9%

uzlabošanās

 

 

26,5%

 

 

33,5%

Atšķirība

 

 

 

 

TI95%

 

 

17,6%, 35,4%

 

 

23,2%, 43,9%

p-vērtība

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

≥20% uzlabošanās

11,1%

 

31,7%

15,3%

 

34,5%

Atšķirība

 

 

20,6%

 

 

19,2%

TI 95%

 

 

11,1%,30,1%

 

 

8,5%,29,9%

p-vērtība

 

 

<0,001

 

 

<0,001

PĒTĪJUMS

MS-F203

MS-F204

 

Placebo

 

Fampyra

Placebo

 

Fampyra

 

 

 

10 mg divreiz

 

 

10 mg divreiz

 

 

 

dienā

 

 

dienā

pacientu skaits

 

 

Iešanas ātrums Pēdas/s

Pēdas sekundē

 

Pēdas sekundē

Pēdas sekundē

 

Pēdas sekundē

Sākotnēji

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Vērtētais

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

raksturlielums

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Atšķirība

 

0,19

 

0,12

p-vērtība

0,010

 

0,038

Vidējās % izmaiņas

5,24

 

13,88

7,74

 

14,36

Atšķirība

 

8,65

 

6,62

p-vērtība

< 0,001

 

0,007

MSWS-12-punktu

 

 

 

 

 

 

skala (vidēji, sem)

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Vidējās izmaiņas

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

-2,77 (1,20)

Atšķirība

 

2,83

 

3,65

p-vērtība

0,084

 

0,021

LEMMT (vidēji, sem)

 

 

 

 

 

 

(Apakšējo

 

 

 

 

 

 

ekstremitāšu manuālais

 

 

 

 

 

 

muskuļu pārbaudes

 

 

 

 

 

 

tests)

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Vidējās izmaiņas

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

Atšķirība

 

0,08

 

0,05

p-vērtība

0,003

 

0,106

Ashworth punktu skaits

 

 

 

 

 

 

(Muskuļu

 

 

 

 

 

 

spasticitātes pārbaude)

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

Vidējās izmaiņas

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

Atšķirība

 

0,10

 

0,10

p-vērtība

0,021

 

0,015

Pētījums 218MS305

Pētījumu 218MS305 veica 636 pacientiem ar multiplo sklerozi un iešanas traucējumiem. Dubultmaskētās ārstēšanas ilgums bija 24 nedēļas ar 2 nedēļu ilgu novērošanu pēc ārstēšanas. Primārais vērtētais raksturlielums bija iešanas spēju uzlabošanās, ko novērtēja kā pacientu daļu, kuriem 24 nedēļās vidējais uzlabojums bija ≥8 punkti, salīdzinot ar sākotnējo punktu skaitu pēc MSWS-12 skalas. Šajā pētījumā bija statistiski nozīmīga ārstēšanas atšķirība: lielākai daļai ar Fampyra ārstēto pacientu novēroja iešanas spēju uzlabošanos, salīdzinot ar placebo kontrolētajiem pacientiem (relatīvais risks 1,38 (95% TI: [1,06, 1,70]). Uzlabošanos parasti novēroja 2–4 nedēļās kopš ārstēšanas sākuma, tā izzuda 2 nedēļās pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Ar Fampyra ārstētajiem pacientiem novēroja arī statistiski nozīmīgu uzlabojumu hronometrētajā piecelšanās un iešanas (Timed Up and Go (TUG)) testā, ar ko novērtē statisko un dinamisko līdzsvaru un fizisko mobilitāti. Vērtējot pēc šā sekundārā raksturlieluma, lielāka daļa ar Fampyra ārstēto pacientu 24 nedēļās sasniedza ≥15% vidējo uzlabojumu no sākotnējā TUG ātruma, salīdzinot ar

placebo. Atšķirība pēc Bergas līdzsvara skalas (Berg Balance Scale (BBS), ar ko novērtē statisko līdzsvaru) nebija statistiski nozīmīga.

Ar Fampyra ārstētajiem pacientiem novēroja arī statistiski nozīmīgu vidējo uzlabojumu no sākotnējā multiplās sklerozes ietekmes skalas (Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS–29)) fiziskā komponenta punktu skaita, salīdzinot ar placebo (LSM atšķirība -3,31, p<0,001).

2. tabula. Pētījums 218MS305

24 nedēļās

Placebo

Fampyra 10 mg

Atšķirība (95% TI)

 

N = 318*

divreiz dienā

p vērtība

 

 

N = 315*

 

Pacientu daļa ar vidējo

34%

43%

Riska atšķirība: 10,4%

uzlabojumu ≥8 punkti no

 

 

(3%; 17,8%)

sākotnējā punktu skaita pēc

 

 

0,006

MSWS-12 skalas

 

 

 

 

 

 

 

MSWS-12 punktu skaits

 

 

LSM: -4,14

Sākotnējais

65,4

63,6

(-6,22; -2,06)

Uzlabojums no

-2,59

-6,73

<0,001

sākotnējā

 

 

 

TUG

35%

43%

Riska atšķirība: 9,2%

Pacientu daļa ar TUG

 

 

(0,9%; 17,5%)

ātruma vidējo

 

 

0,03

uzlabojumu ≥15%

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LSM: -1,36

Sākotnējais

27,1

24,9

(-2,85; 0,12)

Uzlabojums no

-1,94

-3,3

0,07

sākotnējā

 

 

 

MSIS-29 fiziskā

55,3

52,4

LSM: -3,31

komponenta punktu skaits

-4,68

-8,00

(-5,13; -1,50)

Sākotnējais

 

 

<0,001

Uzlabojums no

 

 

 

sākotnējā

 

 

 

BBS punktu skaits

 

 

LSM: 0,41

Sākotnējais

40,2

40,6

(-0,13; 0,95)

Uzlabojums no

1,34

1,75

0,141

sākotnējā

 

 

 

* Ārstēšanai paredzēto pacientu grupa = 633; LSM, least square mean – mazāko kvadrātu vidējā vērtība

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījuma rezultātus Fampyra visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, kas iesaistītas multiplās sklerozes ar iešanas traucējumiem ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Perorāli lietots fampridīns ātri un pilnībā uzsūcas no kuņģa zarnu trakta. Fampridīnam ir šaurs terapeitiskais indekss. Fampyra ilgstošās darbības tablešu absolūtā biopieejamība nav novērtēta, bet relatīvā biopieejamība (salīdzinājumā ar perorāli lietojamu ūdens šķīdumu) ir 95%. Fampyra ilgstošās darbības tabletes izraisa fampridīna uzsūkšanās aizkavēšanos, kas izraisa lēnāku paaugstināšanos līdz zemākai maksimālajai koncentrācijai, neietekmējot uzsūkšanās apjomu.

Lietojot Fampyra tabletes kopā ar ēdienu, fampridīna laukuma zem plazmas koncentrācijas-laika līknes (AUC0-∞) samazinājums ir aptuveni 2 – 7% (10 mg devai). Nav paredzams, ka nelielā AUC samazināšanās izraisīs terapeitiskās efektivitātes samazināšanos. Tomēr Cmax palielinās par 15 - 23%. Tā kā ir skaidra saistība starp Cmax un ar devu saistītām blakusparādībām, Fampyra ieteicams nelietot kopā ar ēdienu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Izkliede

Fampridīns ir lipīdos šķīstošas zāles, kas viegli šķērso hematoencefalisko barjeru. Fampridīna lielākā daļa nesaistās ar plazmas olbaltumvielām (saistītās frakcijas apjoms cilvēka plazmā bija 3 – 7%). Fampridīna izkliedes tilpums ir aptuveni 2,6 l/kg.

Fampridīns nav P-glikoproteīna substrāts.

Biotransformācija

Fampridīns cilvēka organismā metabolizējas, oksidējoties līdz 3-hidroksi-4-aminopiridīnam un pēc tam konjugējoties par 3-hidroksi-4-aminopiridīna sulfātu. Fampiridīna metabolītiem farmakoloģisku iedarbību pret atlasītiem kālija kanāliem in vitro nekonstatēja.

Fampridīna 3-hidroksilēšanos par 3-hidroksi-4-aminopiridīnu cilvēka aknu mikrosomās katalizē citohroms P450 2E1 (CYP2E1).

Iegūti pierādījumi, ka fampridīns izraisa tiešu CYP2E1 inhibīciju pie 30 μM koncentrācijas (aptuveni par 12%), kas ir aptuveni 100 reizes lielāka koncentrācija par vidējo fampridīna koncentrāciju plazmā pēc 10 mg tabletes lietošanas.

Apstrādājot cilvēka hepatocītu kultūru ar fampridīnu, ietekme uz CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 vai CYP3A4/5 enzīmu aktivitāti bija neliela vai tās nebija vispār.

Eliminācija

Fampridīna galvenais eliminācijas ceļš ir ekskrēcija caur nierēm, aptuveni 90% devas izdalās urīnā pamatsavienojuma veidā 24 stundu laikā. Nieru klīrenss (CLR 370 ml/min) ir nozīmīgi lielāks nekā glomerulārās filtrācijas ātrums, jo notiek glomerulārā filtrācija un aktīva ekskrēcija ar nieru OCT2 transportvielas palīdzību. Ar izkārnījumiem izdalās mazāk nekā 1% lietotās devas.

Fampyra raksturīga lineāra (devai proporcionāla) farmakokinētika ar terminālo eliminācijas pusperiodu aptuveni 6 stundas. Maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) un mazākā mērā laukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes (AUC) palielinās proporcionāli devai. Nav pierādījumu par klīniski nozīmīgu fampridīna uzkrāšanos, lietojot ieteiktajā devā pacientiem ar pilnībā saglabātu nieru darbību. Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem uzkrāšanās notiek atkarībā no traucējumu pakāpes.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Fampyra klīniskajos pētījumos nebija iekļauts pietiekams skaits 65 gadu vecu un vecāku pacientu, lai noteiktu, vai viņu reakcija ir citāda nekā jaunākiem pacientiem. Fampyra galvenokārt tiek izvadīts nemainītā veidā caur nierēm un gados vecākiem cilvēkiem ir jāapsver nieru darbības uzraudzība, jo, kā zināms, līdz ar vecumu kreatinīna klīrenss samazinās (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Informācija nav pieejama.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Fampridīns tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm nemainītu zāļu veidā un tādēļ pacientiem, kam var būt traucēta nieru darbība, jāpārbauda nieru funkcija. Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem fampridīna koncentrācija var būt aptuveni 1,7 – 1,9 reizes lielāka nekā pacientiem ar normālu nieru darbību. Fampyra nedrīkst lietot pacienti ar viegliem, vidēji smagiem un smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Fampridīns pētīts atkārtotu iekšķīgi lietotu devu toksicitātes pētījumos vairākām dzīvnieku sugām.

Nelabvēlīgā atbildes reakcija pret iekšķīgi lietotu fampridīnu sākās strauji, visbiežāk pirmo 2 stundu laikā pēc devas lietošanas. Klīniskās pazīmes, kas radās pēc lielu vienreizēju vai atkārtotu mazāku devu lietošanas bija līdzīgas visām pētītajām sugām un ietvēra trīci, krampjus, ataksiju, elpas trūkumu, paplašinātas zīlītes, prostrāciju, patoloģisku vokalizāciju, pastiprinātu elpošanu un pārmērīgu siekalošanos. Novēroja arī gaitas traucējumus un pārmērīgu uzbudināmību. Šīs klīniskās pazīmes nebija negaidītas un ataino pastiprinātu fampridīna farmakoloģisko iedarbību. Turklāt žurkām novēroja atsevišķus letālas urīnceļu nosprostošanās gadījumus. Šo atražu klīniskā nozīme vēl jānoskaidro, bet cēlonisku saistību ar fampridīna terapiju nevar izslēgt.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos žurkām un trušiem, lietojot mātītei toksiskas devas, novēroja augļu un pēcnācēju ķermeņa masas un dzīvotspējas samazināšanos. Tomēr palielinātu anomāliju vai nelabvēlīgas ietekmes risku uz auglību nekonstatēja.

Vairākos fampridīna in vitro un in vivo pētījumos mutagēnisku, klastogēnisku vai kancerogēnisku ietekmi nekonstatēja.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols:

Hipromeloze

Mikrokristaliskā celuloze

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Apvalks:

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E-171)

Polietilēnglikols 400

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc pudeles pirmās atvēršanas zāles izlietot 7 dienu laikā.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt tabletes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Fampyra ir pieejama vai nu pudelēs, vai blisteros.

Pudeles

ABPE (augsta blīvuma polietilēna) pudele ar polipropilēna vāciņu, katrā pudelē ir 14 tabletes un silikagela desikants.

Iepakojumā ir 28 (2 pudeles pa 14) tabletes. Iepakojumā ir 56 (4 pudeles pa 14) tabletes.

Blisteri

Blisteri (alumīnijs/alumīnijs), katrs blisteris satur 14 tabletes.

Iepakojumā ir 28 (2 blisteri pa 14) tabletes.

Iepakojumā ir 56 (4 blisteri pa 14) tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 20. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 18. maijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas