Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Lietošanas instrukcija - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFampyra
ATĶ kodsN07XX07
Vielafampridine
RažotājsBiogen Idec Ltd  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fampyra 10 mg ilgstošās darbības tabletes fampridinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Fampyra un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Fampyra lietošanas

3.Kā lietot Fampyra

4.Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Fampyra

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Fampyra un kādam nolūkam tās lieto

Fampyra ir zāles, ko lieto, lai atvieglotu staigāšanu pacientiem (no 18 gadu vecuma) ar multiplo sklerozi un ar to saistītiem iešanas traucējumiem. Multiplās sklerozes gadījumā iekaisuma rezultātā tiek iznīcināts nervu aizsargapvalks, izraisot muskuļu vājumu, stīvumu un iešanas grūtības.

Fampyra satur aktīvo vielu fampridīnu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par kālija kanālu blokatoriem. Tās darbojas, pārtraucot kālija izplūdi no nervu šūnām, kas bojātas MS gadījumā. Uzskata, ka šīs zāles darbojas, normalizējot signālu pārvadi pa nerviem, kas Jums atvieglo staigāšanu.

2. Kas Jums jāzina pirms Fampyra lietošanas

Nelietojiet Fampyra šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret fampridīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir krampji vai kādreiz ir bijuši krampji (ko sauc arī par krampju lēkmēm vai konvulsijām);

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

-ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par cimetidīnu;

-ja Jūs lietojat kādas citas zāles, kas satur fampridīnu. Tas Jums var palielināt nopietnu blakusparādību risku.

Pastāstiet ārstam un nelietojiet Fampyra, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Fampyra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jūs izjūtat savu sirdsdarbību (sirdsklauves);

ja Jums ir nosliece uz infekcijas slimībām;

nepieciešamības gadījumā Jums jālieto staigāšanas palīglīdzekļi, piemēram, spieķis

jo šīs zāles Jums var izraisīt reiboni vai nestabilitāti, palielinot krišanas risku;

ja Jums ir kādi riska faktori vai ir zināmas kādas no Jūsu lietotajām zālēm, kas var ietekmēt lēkmju (krampju) risku.

Pastāstiet savam ārstam pirms Fampyra lietošanas, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums.

Bērni un pusaudži

Nedodiet Fampyra bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Gados vecāki cilvēki

Pirms ārstēšanas sākšanas vai tās laikā Jūsu ārsts var pārbaudīt, vai Jūsu nieres darbojas pilnvērtīgi.

Citas zāles un Fampyra

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet Fampyra, ja lietojat citas zāles, kas satur fampridīnu.

Citas zāles, kas ietekmē nieres

Jūsu ārsts ievēros īpašu piesardzību, lietojot fampridīnu vienlaikus ar citām zālēm, kas var ietekmēt to, kā Jūsu nieres pārstrādā citas zāles, piemēram, karvedilolu, propanololu un metformīnu.

Fampyra kopā ar uzturu un dzērienu

Fampyra jālieto tukšā dūšā, bez ēdiena.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Fampyra lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā.

Jūsu ārsts apsvērs ieguvumu, ko Jums sniedz ārstēšana ar Fampyra, un risku Jūsu bērnam.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti šo zāļu lietošanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Fampyra var ietekmēt cilvēku spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, tas var izraisīt reiboni. Pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pārliecinieties, ka zāles nav Jūs ietekmējušas.

3.Kā lietot Fampyra

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Fampyra ir pieejams tikai kā recepšu zāles, un to drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā, kas specializējas MS ārstēšanā.

Jūsu ārsts Jums iedos sākotnējo recepti 2–4 nedēļām. Pēc 2–4 nedēļām ārstēšanas veids tiks atkārtoti izvērtēts.

Ieteicamā deva

Viena tablete no rīta un viena tablete vakarā (ar 12 stundu starplaiku). Nelietojiet vairāk par divām tabletēm dienā. Starp tablešu lietošanas reizēm jābūt 12 stundu ilgam starplaikam. Nelietojiet tabletes biežāk kā ik pēc 12 stundām.

Norijiet katru tableti nesasmalcinātā veidā, uzdzerot ūdeni. Tableti nedrīkst sadalīt, saspiest, izšķīdināt, sūkāt vai sakost. Tas Jums var palielināt blakusparādību risku.

Ja Jūsu Fampyra ir pudeļu iepakojumā, pudelē ir arī mitruma uzsūcējs. Atstājiet mitruma uzsūcēju pudelē, nenorijiet to.

Ja esat lietojis Fampyra vairāk nekā noteikts

Ja esat ieņēmis pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja dodaties pie ārsta, paņemiet līdzi Fampyra kastīti.

Pārdozēšanas gadījumā Jums var būt svīšana, sīka drebēšana (trīce), apjukums, atmiņas zudums (amnēzija) un lēkmes (krampji). Jūs varat novērot arī citas šeit neminētas blakusparādības.

Ja esat aizmirsis lietot Fampyra

Ja esat aizmirsis lietot tableti, nelietojiet divas tabletes vienā reizē, lai kompensētu izlaisto devu. Starp tablešu lietošanas reizēm vienmēr jābūt 12 stundu ilgam starplaikam.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas krampji, pārtrauciet lietot Fampyra un nekavējoties pastāstiet to ārstam.

Pārtrauciet lietot Fampyra un nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja Jums parādās viens vai vairāki no šiem alerģijas (paaugstinātas jutības) simptomiem: sejas, mutes, lūpu, rīkles vai mēles pietūkums, ādas apsārtums vai nieze, spiediena sajūta krūšu kurvī un elpošanas traucējumi.

Blakusparādības tālāk norādītas atbilstoši sastopamības biežumam:

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības

Var būt sastopamas vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

Urīnceļu infekcija

Bieži sastopamas blakusparādības

Var būt sastopamas līdz 1 no 10 cilvēkiem:

Nestabilitātes sajūta

Reibonis

Galvassāpes

Vājuma un noguruma sajūta

Miega traucējumi

Trauksme

Sīka drebēšana (trīce)

Ādas notirpums vai durstīšanas sajūta

Rīkles iekaisums

Elpošanas traucējumi (aizdusa)

Slikta dūša (nelabums)

Vemšana

Aizcietējums

Gremošanas traucējumi

Sāpes mugurā

Sirdspuksti, ko varat sajust (sirdsklauves)

Reti sastopamas blakusparādības

Var būt sastopamas līdz 1 no 100 cilvēkiem

Lēkmes (krampji)

Alerģiska reakcija (paaugstināta jutība)

Sejas nerva sāpju pastiprināšanās (trijzaru nerva neiraļģija)

Ātra sirdsdarbība (tahikardija)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Fampyra

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc ”Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt tabletes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

Ja Jūs lietojiet Fampyra no pudeles, vienā reizē drīkst atvērt tikai vienu pudeli. Pēc pirmās atvēršanas zāles izlietot 7 dienu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Jūs varat saņemt lielāku šīs instrukcijas izdrukātu versiju, sazinoties ar vietējo pārstāvniecību (skat. sarakstu zemāk).

Ko Fampyra satur

Aktīvā viela ir fampridīns.

Katra ilgstošās darbības tablete satur 10 mg fampridīna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: hipromeloze, mikrokristaliskā celuloze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts; apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E-171), polietilēnglikols 400.

Fampyra ārējais izskats un iepakojums

Fampyra ir gandrīz balta, apvalkota, ovāla, abpusēji izliekta 13 x 8 mm liela ilgstošās darbības tablete ar iespiedumu A10 vienā pusē.

Fampyra ir pieejama vai nu pudelēs, vai blisteros.

Pudeles

Fampyra tabletes ir iepakotas ABPE (augsta blīvuma polietilēna) pudelēs. Katrā pudelē ir 14 tabletes un silikagela desikants. Katrs iepakojums satur 28 tabletes (2 pudeles) vai 56 tabletes (4 pudeles).

Blisteri

Fampyra tabletes ir iepakotas blisteros pa 14 tabletēm katrā. Iepakojums satur 28 tabletes (2 blisterus) vai 56 tabletes (4 blisterus).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY,

Lielbritānija.

Ražotājs

Alkermes Pharma Ireland Ltd, Monksland, Athlone, Co. Westmeath, Īrija

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Alle 1, Hillerod, DK-3400, Dānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium N.V./S.A.

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium N.V./S.A.

Teл.: +359 2 962 12 00

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

Tel: +420 255 706 200

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Malta

Biogen (Denmark) A/S

Pharma MT limited

Tlf: +45 77 41 57 88

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

Τηλ: +30 210 8771500

Tel: +43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain SL

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 310 7110

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Unipessoal, Lda

 

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

Tel: +39 02 584 9901

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

Τηλ: +357 22 769946

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

Tel: +371 678 93561

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas