Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Faslodex (fulvestrant) – Marķējuma teksts - L02BA03

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFaslodex
ATĶ kodsL02BA03
Vielafulvestrant
RažotājsAstraZeneca UK Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ <ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA>

KARTONA KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Faslodex 250 mg šķīdums injekcijām fulvestrant

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena pilnšļirce satur 250 mg fulvestranta 5 ml šķīduma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Etilspirts (96 procenti), benzilspirts, benzilbenzoāts, rīcineļļa.

Skatīt lietošanas instrukciju papildus informācijai.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām pilnšļircē.

1 pilnšļirce (5 ml)

1 drošības adata

2 pilnšļirces (5 ml katra)

2 drošības adatas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intramuskulārai lietošanai.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Sīkākus norādījumus par Faslodex un drošības adatas lietošanu skatīt iepakojumā esošos - Norādījumi lietošanai.

Divas šļirces jāievada, lai saņemtu 500 mg ieteikto mēneša devu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt ledusskapī.

Uzglabāt pilnšļirci oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Vairāk informācijas par temperatūras svārstībām skatīt lietošanas instrukcijā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca UK Limited

Charter Way,

Macclesfield,

Cheshire

SK10 2NA

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/03/269/001

EU/1/03/269/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDAUZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Faslodex 250 mg šķīdums injekcijām fulvestrant

i.m. lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas