Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Zāļu apraksts - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFeraccru
ATĶ kodsB03AB
Vielaferric maltol
RažotājsShield TX (UK) Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Feraccru 30 mg cietās kapsulas

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena kapsula satur 30 mg dzelzs (Iron) (dzelzs (III) maltola formā).

Palīgviela(s) ar zināmu iedarbību

Katra kapsula satur 91,5 mg laktozes, 0,5 mg alūra sarkano AC (E129) un 0,3 mg saulrieta dzelteno

FCF (E110).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Cietās kapsulas.

Sarkana kapsula (19 mm garums x 7 mm diametrs).

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Feraccru indicēts pieaugušajiem pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām (IZS) dzelzs deficīta anēmijas (DDA) ārstēšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir viena kapsula divas reizes dienā (no rīta un vakarā) tukšā dūšā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no dzelzs deficīta smaguma pakāpes, taču parasti ārstēšana ilgst vismaz 12 nedēļas. Ārstēšana jāturpina tik ilgi, kamēr organismā netiek uzkrātas nepieciešamās dzelzs rezerves, ko atspoguļo asins analīžu rezultāti.

Pediatriskā populācija

Feraccru drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem (vecumā līdz 17 gadiem), nav pierādīta. Dati nav pieejami (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

Vecākiem pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana. Nav pieejami klīniskie dati par vajadzību pielāgot devu pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Feraccru kapsulas jālieto tukšā dūšā, uzdzerot pusglāzi ūdens; Feraccru, lietojot kopā ar ēdienu, dzelzs uzsūkšanās samazinās (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hemohromatoze un citi dzelzs pārslodzes sindromi.

Pacientiem ar atkārtotu asins pārliešanu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Feraccru nedrīkst lietot pacientiem ar iekaisīgu zarnu slimību (IZS) vai pacientiem ar IZS, kuriem hemoglobīna (Hb) rādītājs ir <9.5 g/dl.

Dzelzs preparātu lietošana pārāk lielās devās, it īpaši bērniem, var izraisīt toksicitāti. Feraccru nedrīkst dot bērniem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Īpaša piesardzība jāievēro, ja šo preparātu lieto vienlaicīgi ar citiem uztura un/vai dzelzs sāls bagātinātājiem.

Pirms ārstēšanas sākšanas dzelzs deficīta anēmija (DDA) ir jādiagnosticē, ko veic ar asins analīžu palīdzību; tas ir būtisks nosacījums tādu anēmijas cēloņu izslēgšanai, kas nav saistīti ar dzelzs deficītu (piemēram, kuņģa eroziju, resnās zarnas karcinomu).

Feraccru nav pētīts pacientiem ar nieru un/vai aknu mazspēju.

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem ar reti sastopamu iedzimtu fruktozes nepanesamību vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Šīs zāles satur alūra sarkano AC (E129) un saulrieta dzelteno FCF (E110) krāsvielu, kuras var izraisīt alerģiskas reakcijas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Feraccru un citu zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti. Pamatojoties uz in vitro pētījumu, maltols glikuronizējas ar UGT1A6 starpniecību (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Ir pierādīts, ka lietošana kopā ar pārtikas produktiem kavē Feraccru uzsūkšanos. Feraccru jālieto tukšā dūšā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Dzelzs sāļu intravenoza ievadīšana

Nelietot Feraccru vienlaikus ar intravenozi ievadītu dzelzi, jo šāda kombinācija var izraisīt hipotensiju vai pat kolapsu sakarā ar strauju dzelzs izdalīšanos, kas izriet no transferīna piesātinājuma, ko rada intravenoza dzelzs ievadīšana.

Feraccru ietekme uz citu zāļu uzsūkšanos

Perorāla dzelzs lietošana vienlaikus ar penicilamīnu, bisfosfonātu, ciprofloksacīnu, entakaponu, levodopu, levofloksacīnu, levotiroksīnu (tiroksīnu), moksifloksacīnu, mikofenolātu, norfloksacīnu un ofloksacīnu samazina to uzsūkšanos. Tādēļ starp šo zāļu un Feraccru lietošanu jāievēro vismaz 2 stundu intervāls.

Perorāla dzelzs lietošana kopā ar tetraciklīnu var samazināt dzelzs un antibiotiku uzsūkšanos. Starp dzelzs preparātu un tetraciklīna lietošanu jāievēro 2 līdz 3 stundu intervāls.

Zāles, kas var ietekmēt dzelzs uzsūkšanos un sadalīšanos asinīs, lietojot Feraccru

Kalcija un magnija sāļi (piemēram, magnija trisilikāts) var samazināt perorāli lietojamās dzelzs uzsūkšanos. Starp dzelzs preparātu un šādu savienojumu ievadīšanu jāievēro vismaz 2 stundu intervāls.

Farmakodinamiskās mijiedarbības

Nelietot dzelzs preparātus vienlaikus ar dimerkaprolu, jo dimerkaprola un dzelzs kombinācija ir nefrotoksiska.

Nelietot dzelzs preparātus vienlaikus ar hloramfenikolu, jo hloramfenikols kavē dzelzs plazmas klīrensu, dzelzs nokļūšanu sarkanajās asins šūnās un ietekmē eritropoēzi.

Nelietot dzelzs preparātus vienlaikus ar metildopu, jo perorāla dzelzs lietošana var ietekmēt metildopas hipotensīvo efektu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par Feraccru lietošanu grūtniecēm. Trīsvērtīgās dzelzs maltols nav sistēmiski pieejams.

Pētījumu ar dzīvniekiem attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti galīgie rezultāti, lietojot maltolu, nav pieejami. Piesardzības nolūkā vēlams izvairīties no Feraccru lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Trīsvērtīgās dzelzs maltols sistēmiski nav pieejams, tāpēc maz ticams, ka tas varētu nokļūt mātes pienā. Dati par klīniskajiem pētījumiem vēl nav pieejami. Piesardzības nolūkā vēlams izvairīties no Feraccru lietošanas periodā, kad baro bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Dati par dzelzs maltola iedarbību uz cilvēka fertilitāti nav pieejami. Trīsvērtīgās dzelzs maltols nav sistēmiski pieejams. Pētījumos ar dzīvniekiem, kuros lietots maltols, netika konstatēta ietekme uz fertilitāti. Tomēr veiktie reproduktīvās toksicitātes pētījumi nav pietiekami, lai izslēgtu šos iespējamos riskus cilvēkiem.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav sagaidāma perorāli lietojamā dzelzs preparāta ietekme.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās blakusparādības bija kunģa-zarnu trakta traucējumu simptomi (sāpes vēderā [8%], meteorisms [4%], aizcietējumi [4%], nepatīkama sajūta vēderā [2%]/vēdera uzpūšanās [2%] un caureja [3%] pacientu), kas galvenokārt bija vieglas vai vidēji smagas. Ziņots par smagām blakusparādībām: sāpes vēderā [4%], aizcietējumi [0,9%] un caureja [0,9%] pacientu.

Nevēlamo blakusparādību saraksta tabulas veidā

1. tabulā norādītas visas blakusparādības, kas novērotas 12 nedēļas ilgās kontrolētās fāzes laikā un 52 nedēļas ilgās pagarinātās fāzes laikā pacientiem, kas tika ārstēti ar Feraccru.

Blakusparādību biežuma klasifikācijai izmantoti šādi apzīmējumi: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100, <1/10); retāk (≥1/1000, <1/100); reti (≥1/10000, <1/1000) vai ļoti reti (<1/10000).

1. tabula. Novērotās blakusparādības 12 nedēļu ilgās kontrolētās fāzes pētījuma AEGIS 1/2 un 52 nedēļu ilgās pagarinātās fāzes pētījuma laikā

ORGĀNU SISTĒMAS

BIEŽI

RETĀK

KLASIFIKĀCIJA

(≥1/100 līdz < 1/10);

(≥1/1000 līdz < 1/100);

Nervu sistēmas traucējumi

 

Galvassāpes

Kuņģa–zarnu trakta

Sāpes vēderā (tostarp sāpes

Mazo zarnu baktēriju

traucējumi

vēdera augšdaļā)

pāraugšana

 

Meteorisms

Vemšana

 

Aizcietējums

 

 

Nepatīkama sajūta

 

 

vēderā/vēdera uzpūšanās

 

 

Caureja

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Pinnes

bojājumi

 

Eritēma

Skeleta–muskuļu un

 

Locītavu stīvums

saistaudu sistēmas bojājumi

 

Sāpes ekstremitātēs

Vispārēji traucējumi un

 

Slāpes

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Izmeklējumi

 

Paaugstināts sārmainās

 

 

fosfatāzes līmenis

 

 

Paaugstināts vairogdziedzeri

 

 

stimulējošā hormona līmenis

 

 

asinīs

 

 

Paaugstināts gamma-

 

 

glutamiltransferāzes līmenis

 

 

asinīs

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumāminēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Dzelzs pārdozēšana ir bīstama un maziem bērniem var būt potenciāli bīstama dzīvībai, kam nepieciešama tūlītēja ārstēšana.

Dzelzs pārdozēšanas simptomi

Agrīnās pazīmes un simptomi ir slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja. Vēmekļi un izkārnījumi var iekrāsoties pelēkā vai melnā krāsā. Vieglākos gadījumos var būt agrīno pazīmju uzlabojumi, bet smagāki gadījumi var liecināt par hipoperfūziju (aukstas ķermeņa perifērijas un hipotensija), metabolisko acidozi un sistēmisko toksicitāti. Nopietnākos gadījumos 12 stundas pēc atkārtotas zāļu lietošanas novēro vemšanas atkārtošanos un kuņģa-zarnu trakta asiņošanu. Hipovolēmija vai kardiotoksicitāte var izraisīt šoku. Šajā posmā parādās dzelte, asiņošana, hipoglikēmija, encefalopātija un pozitīva metabolās acidozes asins anjonu starpība, kas liecina par aknu nekrozi. Vāja audu perfūzija var izraisīt nieru mazspēju. Retākos gadījumos kuņģa audu rētošanās, kas izraisa striktūru vai vārtnieka stenozi (atsevišķi vai kombinācijā), 2-5 nedēļu laikā pēc zāļu lietošanas var novest pie daļējas vai pilnas zarnu obstrukcijas.

Zāles pēc 20 mg/kg elementārās dzelzs norīšanas var būt potenciāli toksiskas un pēc 200-250 mg/kg elementārās dzelzs norīšanas — potenciāli letālas. Neviens novērtēšanas metodes rezultāts nevar būt pilnībā apmierinošs — jāņem vērā klīniskās pazīmes, kā arī laboratorijas analīžu rezultāti. Dzelzs

līmenis serumā, kas mērīts aptuveni 4 stundas pēc preparāta lietošanas, ir labākais smaguma pakāpes laboratorijas testu rādītājs.

Pārvaldība

Nosakiet simptomātisko un atbalsta terapiju, kas atspoguļos vislabāko standarta medicīnisko aprūpi. Apsveriet deferoksamīna lietošanu: sīkāku informāciju skatīt informācijā par preparātu, ko sniedz zāļu ražotājs. Hemodialīze neizvada dzelzi efektīvā veidā, taču jāapsver tās izmantošana atbalsta terapijā akūtu nieru mazspējas gadījumā, jo tas atvieglo dzelzs-deferoksamīna kompleksa izvadīšanu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Trīsvērtīgās dzelzs perorāli lietojams preparāts, ATĶ kods: B03AB10.

Darbības mehānisms

Feraccru satur dzelzi stabilā trīsvērtīgās dzelzs stāvoklī trimaltola liganda kompleksa formā. Komplekss paredzēts, lai nodrošinātu kontrolētu izmantojamās dzelzs uzsūkšanos caur zarnu sieniņām un pārnesi uz dzelzs transporta un uzkrāšanas olbaltumvielām organismā (transferīnu un feritīnu). Pēc kompleksa lietošanas tas disociējas kuņģa-zarnu traktā, tādējādi nenonākot sistēmiskajā cirkulācijā veselā formā.

Klīniskā efektivitāte

Feraccru lietošanas drošums un iedarbīgums pacientu ar vieglu un vidēji smagu dzelzs deficīta anēmiju ārstēšanā tika pētīts 128 pacientiem (vecumā no 18-76 gadiem; 45 vīriešiem un 83 sievietēm) ar neakūtu vai viegli akūtu IZS (58 pacientiem ar čūlaino kolītu [ČK] un 70 pacientiem ar Krona slimību [KS]) un Hb pamatkoncentrāciju starp 9.5 g/dL un12 / 13 g/dL sievietēm / vīriešiem. Pacienti tika iesaistīti vienā kombinētā randomizētā, placebo kontrolētā klīniskajā pētījumā (AEGIS 1/2). 69% pacientu ar ČK SCCAI indekss bija ≤2 un 31% pacientu SCCAI indekss bija ≤3. 83% pacientu ar KS CDAI indekss bija <150 un 17% pacientu CDAI indekss bija >150-220. Visiem pacientiem tika pārtraukta iepriekšējā perorāli lietojamā dzelzs preparāta (OFP)terapija: vairāk nekā 60% subjektu pārtrauca lietot OFP blakusparādību dēļ. Vidējais laiks kopš pēdējās OFP devas lietošanas bija 22 mēneši eksperimentālajā grupā un 17 mēneši — placebo grupā. Iepriekšējo 6 mēnešu laikā 52% pacientu pētījumā AEGIS 1 un 33% pacientu pētījumā AEGIS 2 novēroja slimības uzliesmojumu. Vidējais (min.-maks.) laiks kopš pēdējā slimības uzliesmojuma bija aptuveni 7 mēneši (0,0-450 mēneši). Pacienti tika randomizēti 30 mg Feraccru lietošanai divas reizes dienā vai līdzīga placebo lietošanai 12 nedēļu kontrolētā pētījumā. Izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa ārstēšanā ar Feraccru, salīdzinot ar placebo ārstētiem pacietiem, 12. nedēļā bija 2,25 g/dL (p<0,0001). 12. nedēļā pēc placebo kontrolētās fāzes pētījumu pabeigšanas visi pacienti pārgāja uz Feraccru 30 mg lietošanu divas reizes dienā atklātas terapijas pagarinājumā līdz pētījuma 52 nedēļai.

2.tabulā norādīti citi galvenie iedarbīguma rezultāti.

Mērķa kritērijs

Hb izmaiņu

Hb izmaiņu

Pacientu

Pacientu daļa,

Pacientu daļa,

 

vidējais (SE)

vidējais (SE)

daļa, kas

kas sasniedza

kas sasniedza

 

rādītājs 4.

rādītājs 8.

sasniedza Hb

Hb izmaiņas

Hb izmaiņas

 

nedēļā,

nedēļā,

normalizācij

≥1 g/dL 12.

≥2 g/dL 12.

 

salīdzinājumā

salīdzinājumā

u 12. nedēļā

nedēļā (%)

nedēļā (%)

 

ar

ar

(%)

 

 

 

sākumstāvokli

sākumstāvokli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feraccru

1,06 (0,08)***

1,79 (0,11)***

(N = 64)

 

 

 

 

 

Placebo

0,02 (0,08)

0,06 (0,11)

(N = 64)

 

 

 

 

 

Hb izmaiņu vidējais (SE) rādītājs: Feraccru 11.0 (1,027) g/dL, Placebo 11,1 (0,851) g/dL;

***p<0,0001salīdzinajumā ar placebo grupu;

Hb līmeņa paaugstināšanos par ≥1 g/dL 12. nedēļā sasniedza 90% pacientu un 69% apakšgrupas pacientu — ar čūlaino kolītu (N = 29) 7un Krona slimību (N = 35). Hb līmeņa paaugstināšanos par

≥2 g/dL 12. nedēļā sasniedza 62% pacientu un 51% apakšgrupas pacientu — ar čūlaino kolītu un Krona slimību.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par Feraccru vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās dzelzs deficīta izraisītas anēmijas ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un eliminācija

Feraccru farmakokinētiskās īpašības izvērtēja ar maltola un maltola glikuronīda līmeņa mērījumiem plazmā un koncentrāciju urīnā kopā ar dzelzs raksturlielumiem serumā pēc vienas devas un stabilas koncentrācijas stāvoklī (pēc 1 nedēļas), randomizējot 24 pacientus ar dzelzs deficītu saņemt 30 mg, 60 mg vai 90 mg Feraccru divreiz dienā. Izvērtēja maltola un maltola glikuronīda līmeņu asinīs un urīnā iegūtos paraugus. Dzelzs raksturlielumu noteikšanai izvērtēja seruma paraugus.

Visos devu režīmos un abās pētījumu dienās izmērīja maltola eliminācijas maksimālo koncentrāciju (Cmax) plazmā robežās starp 0,022 un 0,205 h.µg/mL. Neklīniskajos pētījumos pierādīts, ka maltols metabolizējas ar UGT1A6 starpniecību un sulfatācijas veidā. Nav zināms, vai zālēm, kas inhibē UGT enzīmus, ir potenciāls palielināt maltola koncentrāciju (skatīt 4.5. apakšpunktu). Rezultāti uzrādīja, ka maltols ātri metabolizējas par maltolu glikuronīdu (Cmax robežās starp 9,83 un 30.9 h.µg/mL visos devu režīmos). Maksimālā maltola un maltola glikuronīda koncentrācija plazmā tika sasniegta 1 līdz 1,5 stundas laikā pēc Feraccru iekšķīgas lietošanas. Maltola glikuronīda koncentrācija, lietojot Feraccru 30 līdz 90 mg divreiz dienā, palielinājās proporcionāli terapeitiskās devas robežām un būtiska uzkrāšanās pēc 7 dienu ārstēšanas ar Feraccru netika konstatēta. Maltola glikuronīda formā izdalījās vidēji 39,8% līdz 60,0% no kopējā uzņemtā maltola daudzuma. Maksimālais transferīna piesātinājums (TSAT) un kopējās dzelzs vērtības serumā tika sasniegtas 1,5 līdz 3 stundu laikā pēc Feraccru iekšķīgas ievadīšanas. Palielinot Feraccru devas, parasti tika paaugstināta kopējā dzelzs koncentrācija serumā un TSAT vērtības. TSAT un kopējās dzelzs koncentrācijas serumā īpašības bija salīdzināmas 1. un 8. dienā.

Feraccru farmakokinētiskās īpašības tika novērtētas arī stabilas koncentrācijas stāvoklī 15 pacientiem, kas jau piedalījās iepriekš aprakstītajā pētījumā AEGIS1/2, un kuri tika iesaistīti atklātā ārstēšanas fāzē vismaz 7 dienas (lietojot Feraccru 30 mg divreiz dienā). Vēlreiz izmērīja maltola eliminācijas maksimālo koncentrāciju (Cmax) plazmā, kas bija robežās starp 0,022 un 0,205 h.µg/mL. Rezultāti uzrādīja, ka maltols ātri metabolizējas par maltolu glikuronīdu (Cmax = 4677 + 1613 ng/mL). Maksimālā maltola un maltola glikuronīda koncentrācija tika sasniegta apmēram 1 stundas laikā pēc Feraccru iekšķīgas ievadīšanas. Maksimālā kopējā dzelzs koncentrācija serumā tika izmērīta 1-2 stundas pēc ievadīšanas. Maltola/maltola glikuronīda un dzelzs raksturlielumu farmakokinētiskās īpašības viena no otras nebija atkarīgas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Trīsvērtīgās dzelzs maltols

Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti un lokālās panesamības pētījumi ar trīsvērtīgās dzelzs maltolu neliecināja par īpašu risku cilvēkam.

Suņiem, kas saņēma 250 mg/kg/dienā trīsvērtīgās dzelzs maltolu, tika reģistrēti gadījumi ar dzelzs nogulsnēšanos retikuloendoteliālajā sistēmā, aknās un liesā.

Pētījumi par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību vai kancerogenitātes pētījumi ar dzelzs maltolu nav veikti.

Maltols

Kupfera šūnās suņiem, kas saņēma 250 mg/kg/dienā maltolu, novēroja hemosiderīnu. Pēc

500 mg/kg/dienā devu ievadīšanas tika reģistrēta deģenerācija sēkliniekos un toksicitātes pazīmes, kas liecina par dzelzs helātu. Šādu efektu nenovēroja otrajā pētījumā suņiem, kas saņēma līdz 300 mg/kg /dienā.

Iespējamo genotoksiskās ietekmes potenciālu ārstēšanā ar maltolu nevar pilnībā izslēgt. Tomēr pētījumos ar pelēm un žurkām, kas saņēma maltolu līdz 400 mg/kg/dienā, netika reģistrēts neviens kancerogēnu iedarbības gadījums.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs:

Laktozes monohidrāts

Nātrija laurilsulfāts

Magnija stearāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Krospovidons (A tips)

Kapsulas apvalks:

Želatīns

Briljantzilais (E133)

Alūra sarkanais AC (E129) Titāna dioksīds (E171)

Saulrieta dzeltenais FCF (E110)

6.2Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3Uzglabāšanas laiks

18 mēneši.

Uzglabāšanas laiks pēc iepakojuma pirmreizējas atvēršanas: 45 dienas.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudeles ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu. Katra pudele satur 56 kapsulas.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Shield TX (UK) Limited.

Gateshead Quays

NE8 3DF, Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(i)

ES/1/15/1075/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2016. gada 18. februāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas