Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ferriprox (deferiprone) – Lietošanas instrukcija - V03AC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFerriprox
ATĶ kodsV03AC02
Vieladeferiprone
RažotājsApotex Europe BV

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ferriprox 500 mg apvalkotās tabletes

Deferiprone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šai lietošanas instrukcijai ir pievienota pacientam/aprūpētājam paredzēta atgādinājuma kartīte. Šī kartīte Jums ir jāatdala no lietošanas instrukcijas, jāaizpilda, rūpīgi jāizlasa un jānēsā līdz.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ferriprox un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ferriprox lietošanas

3.Kā lietot Ferriprox

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Ferriprox

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Ferriprox un kādam nolūkam to lieto

Ferriprox aktīvā viela ir deferiprons. Ferriprox ir zāles, kas izvada no ķermeņa dzelzi.

Ferriprox tiek lietots, lai ārstētu pārmērīgu dzelzs daudzumu, ko izraisa biežas asins pārliešanas talasēmijas pacientiem, ja pašreizējā helātu terapija ir kontrindicēta vai nav atbilstoša.

2.Kas Jums jāzina pirms Ferriprox lietošanas

Nelietojiet Ferriprox šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret deferipronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jums agrāk ir bijušas atkārtotas neitropēnijas (maza balto asins šūnu (neitrofilu) skaita) epizodes.

ja Jums agrāk ir bijusi agranulocitoze (ļoti mazs balto asins šūnu (neitrofilu) skaits).

ja Jūs šobrīd lietojat medikamentus, kuriem zināms, ka tie izraisa neitropēniju vai agranulocitozi (skatiet apakšpunktu „Citas zāles un Ferriprox”).

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

nopietnākā blakusparādība, kura var rasties, lietojot Ferriprox, ir ļoti mazs balto asins šūnu (neitrofilu) skaits. Šis stāvoklis, kurš zināms kā smaga neitropēnija vai agranulocitoze, radās apmēram 1 līdz 2 no 100 pacientiem, kuri klīnisko pētījumu ietvaros lietoja Ferriprox. Tā kā baltās asins šūnas palīdz cīnīties ar infekcijām, zems neitrofilo leikocītu skaits var radīt smagu un potenciāli dzīvībai bīstamu infekciju attīstīšanās risku. Lai kontrolētu neitropēniju, ārsts Jums lūgs regulāri veikt asins analīzi (lai pārbaudītu Jūsu balto asins šūnu skaitu) vismaz katru nedēļu, kamēr Jūs lietojat Ferriprox. Ir ļoti svarīgi, lai Jūs ierastos uz visām šīm vizītēm. Lūdzu, skatiet šai lietošanas instrukcijai pievienoto pacienta/aprūpētāja atgādinājuma karti. Nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja Jums rodas kāds no infekcijas simptomiem, piemēram, drudzis, sāpes kaklā vai gripai līdzīgi simptomi.

Ja Jūs esat HIV pozitīvs (-a) vai Jums ir nieru vai aknu funkcijas traucējumi, ārsts Jums var ieteikt veikt papildus pārbaudes.

Ārsts aicinās jūs ierasties analīžu veikšanai, lai kontrolētu dzelzs krājumu organismā. Turklāt ārsts/e var lūgt Jums veikt aknu biopsiju.

Citas zāles un Ferriprox

Nelietojiet zāles, kuriem zināms, ka tie izraisa neitropēniju vai agranulocitozi (skatiet apakšpunktu „Nelietojiet Ferriprox”). Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nelietojiet alumīniju saturošus antacīdus, kamēr Jūs lietojat Ferriprox.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, pirms lietojat C vitamīnu kopā ar Ferriprox.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā vai plānojat grūtniecības iestāšanos . Šis medikaments var nopietni kaitēt jūsu bērnam. Ārstējoties ar Ferriprox, Jums ir jālieto droši kontracepcijas līdzekļi. Jautājiet ārstam par Jums piemērotāko metodi. Ja grūtniecība iestājas Ferriprox lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet medikamenta lietošanu un ziņojiet savam ārstam.

Nelietojiet Ferriprox bērna krūts barošanas laikā. Lūdzam skatīt šai lietošanas instrukcijai pievienoto pacientam/aprūpētājam paredzēto atgādinājuma kartīti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojama.

3.Kā lietot Ferriprox

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Jums nozīmētā Ferriprox deva ir atkarīga no jūsu svara. Parasti Ferriprox deva sastāda 25 mg/kg trīs reizes dienā ar kopējo dienas devu 75 mg/kg. Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt

100 mg/kg. Pirmo devu lietojiet no rīta. Otro devu lietojiet dienas vidū. Trešo devu lietojiet vakarā. Ferriprox var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no tās; iespējams, ka vieglāk atcerēsieties par Ferriprox lietošanu, ja darīsiet to reizē ar maltīti.

Ja esat lietojis Ferriprox vairāk nekā noteikts

Nav saņemti ziņojumi par akūtu Ferriprox pārdozēšanu. Ja esat nejauši ieņēmis lielāku devu nekā noteikts, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ferriprox

Ferriprox būs efektīvāks, ja neizlaidīsiet devas. Ja esat izlaidis vienu devu, ieņemiet to pēc iespējas ātrāk, bet nākamo devu lietojiet pēc normālā lietošanas grafika. Ja esat izlaidis vairāk par vienu devu, nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu atsevišķas izlaistās devas, vienkārši turpiniet saskaņā ar normālo grafiku. Nemainiet dienas devu bez iepriekšējas konsultācijas ar ārstu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visnopietnākā Ferriprokx lietošanas izraisītā blakusparādība ir ļoti samazināts balto asins šūnu (neitrofilu) skaits. Šāds stāvoklis, kas ir pazīstams kā smaga neitropēnija vai agranulocitoze, ir novērots 1 līdz 2 no 100 pacientiem, kuri klīnisko pētījumu laikā ir lietojuši Ferriprox. Samazināts balto asins šūnu skaits var būt saistīts ar smagām un potenciāli dzīvībai bīstamām infekcijām. Ja Jums parādās tādi simptomi kā, piemēram, drudzis, kakla iekaisums vai gripai līdzīgi simptomi, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Ļoti bieži novērojamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-sāpes vēderā

-slikta dūša

-vemšana

-urīna iekrāsošanās sarkanīgā/brūnā krāsā

Ja Jums ir slikta dūša vai vemšana, var palīdzēt Ferriproks ieņemšana kopā ar nelielu daudzumu ēdiena. Urīna krāsas maiņu novēro ļoti bieži un šī parādība nav kaitīga.

Bieži novērojamas blakusparādības (var skart 1 no 10 cilvēkiem):

-mazs balto asins šūnu skaits (agranulocitoze un neitropēnija)

-galvassāpes

-caureja

-aknu enzīmu aktivitātes paaugstināšanās

-nogurums

-palielināta apetīte

Blakusparādību biežumi nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

-alerģiskas reakcijas kā izsitumi vai nātrene.

Locītavu sāpju un tūskas gadījumi robežojas no nelielām sāpēm vienā vai vairākās locītavās līdz smagai invaliditātei. Vairumā gadījumu pacientiem turpinot lietot Ferriprox sāpes bija izzudušas.

Neiroloģiskie traucējumi (tādi kā trīce, gaitas traucējumi, redzes dubultošanās, nekontrolēta muskuļu saraušanās un kustību koordinācijas traucējumi) ir novēroti bērniem, kuriem vairākus gadus, brīvprātīgi izrakstīta deva, kas vairāk kā divas reizes pārsniedz maksimālo ieteikto devu, kas ir

100 mg/kg/dienā, kā arī novēroti bērniem, kas lieto deferiprona standarta devas. Bērniem simptomi pazuda pēc Ferriprox lietošanas pārtraukšanas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Ferriprox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc Derīgs līdz.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ferriprox satur

Aktīvā viela ir deferiprons. Viena tablete satur 500 mg deferiprona.

Pārējās sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, magnija stearāts, koloidāls silīcija dioksīds.

Apvalks: hipromeloze, makrogols, titāna dioksīds.

Ferriprox ārējais izskats un iepakojums

Ferriprox ir baltas vai bālganas kapsulas formas tabletes ar uzrakstu “APO” dalījuma līnijai vienā pusē un “500” otrajā tabletes gludajā pusē. Tabletēm ir dalījuma līnijas un tās ir sadalāmas uz pusēm. Ferriprox tiek iesaiņots pudelēs pa 100 tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:Apotex Europe B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

Nīderlande

Ražošanas licences īpašnieks:

Apotex Nederland B.V.

 

Archimedesweg 2

 

2333 CN Leiden

 

Nīderlande

Lai saņemtu papilduinformāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

България

Chiesi Bulgaria Ltd. Тел.: +359 29236524

Česká republika

Apotex (ČR) s.r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Deutschland

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Eesti

Swedish Orphan Biovitrum International AB c/o CentralPharma Communications OÜ Tel: +372 6 015 540

Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ: + 30 210 8161802

España

Swedish Orphan Biovitrum S.L.

Tel: + 34 913 91 35 80

Lietuva

Swedish Orphan Biovitrum International AB c/o UAB CentralPharma Communications Tel: + 370 5 2430444

Luxembourg/Luxemburg

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Malta

Swedish Orphan Biovitrum S.R.L.

Tel: + 39 0521 19 111

Nederland

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tel: +32 2880 6119

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: + 47 66 82 34 00

Österreich

Polska

Chiesi Poland Sp.z.o.o.

Tel.: + 48 22 6201421

France

Portugal

Swedish Orphan Biovitrum SARL

Swedish Orphan Biovitrum S.L.

Tél: + 33 1 85 78 03 40

Tel: + 34 913 91 35 80

Hrvatska

România

Providens d.o.o.

CHIESI ROMÂNIA S.R.L.

Tel: + 385 1 4874 500

Tel: + 4021 202 36 42

Ireland

Slovenija

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 1223 891854

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: + 45 32 96 68 69

Tel: + 421-2-59 30 00 60

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Τηλ: + 357 25 371056

Tel: + 46 8 697 20 00

Latvija

United Kingdom

Swedish Orphan Biovitrum International AB

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

c/o CentralPharma Communications SIA

Tel: + 44 1223 891854

Tel: + 371 67 450 497

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta .

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: Informācija zāļu lietotājam

Ferriprox 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Deferiprone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šai lietošanas instrukcijai ir pievienota pacientam/aprūpētājam paredzēta atgādinājuma kartīte. Šī kartīte Jums ir jāatdala no lietošanas instrukcijas, jāaizpilda, rūpīgi jāizlasa un jānēsā līdz.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ferriprox un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ferriprox lietošanas

3.Kā lietot Ferriprox

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Ferriprox

6.Iepakojuma saturs un cita informacija

1. Kas ir Ferriprox un kādam nolūkam to lieto

Ferriprox aktīvā viela ir deferiprons. Ferriprox ir zāles, kas izvada no ķermeņa dzelzi.

Ferriprox tiek lietots, lai ārstētu pārmērīgu dzelzs daudzumu, ko izraisa biežas asins pārliešanas talasēmijas pacientiem, ja pašreizējā helātu terapija ir kontrindicēta vai nav atbilstoša.

2. Kas Jums jāzina pirms Ferriprox lietošanas

Nelietojiet Ferriprox šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret deferipronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jums agrāk ir bijušas atkārtotas neitropēnijas (maza balto asins šūnu (neitrofilu) skaita) epizodes.

ja Jums agrāk ir bijusi agranulocitoze (ļoti mazs balto asins šūnu (neitrofilu) skaits).

ja Jūs šobrīd lietojat medikamentus, kuriem zināms, ka tie izraisa neitropēniju vai agranulocitozi

(skatiet apakšpunktu „Citas zāles un Ferriprox”).

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

nopietnākā blakusparādība, kura var rasties, lietojot Ferriprox, ir ļoti mazs balto asins šūnu (neitrofilu) skaits. Šis stāvoklis, kurš zināms kā smaga neitropēnija vai agranulocitoze, radās apmēram 1 līdz 2 no 100 pacientiem, kuri klīnisko pētījumu ietvaros lietoja Ferriprox. Tā kā baltās asins šūnas palīdz cīnīties ar infekcijām, zems neitrofilo leikocītu skaits var radīt smagu un potenciāli dzīvībai bīstamu infekciju attīstīšanās risku. Lai kontrolētu neitropēniju, ārsts Jums lūgs regulāri veikt asins analīzi (lai pārbaudītu Jūsu balto asins šūnu skaitu) vismaz katru nedēļu, kamēr Jūs lietojat Ferriprox. Ir ļoti svarīgi, lai Jūs ierastos uz visām šīm vizītēm. Lūdzu, skatiet šai lietošanas instrukcijai pievienoto pacienta/aprūpētāja atgādinājuma karti. Nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja Jums rodas kāds no infekcijas simptomiem, piemēram, drudzis, sāpes kaklā vai gripai līdzīgi simptomi.

Ja Jūs esat HIV pozitīvs (-a) vai Jums ir nieru vai aknu funkcijas traucējumi, ārsts Jums var ieteikt veikt papildus pārbaudes.

Ārsts aicinās jūs ierasties analīžu veikšanai, lai kontrolētu dzelzs krājumu organismā. Turklāt ārsts/e var lūgt Jums veikt aknu biopsiju.

Citas zāles un Ferriprox

Nelietojiet zāles, kuriem zināms, ka tie izraisa neitropēniju vai agranulocitozi (skatiet apakšpunktu „Nelietojiet Ferriprox”). Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nelietojiet alumīniju saturošus antacīdus, kamēr Jūs lietojat Ferriprox.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, pirms lietojat C vitamīnu kopā ar Ferriprox.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā vai plānojat grūtniecības iestāšanos . Šis medikaments var nopietni kaitēt jūsu bērnam. Ārstējoties ar Ferriprox, Jums ir jālieto droši kontracepcijas līdzekļi. Jautājiet ārstam par Jums piemērotāko metodi. Ja grūtniecība iestājas Ferriprox lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet medikamenta lietošanu un ziņojiet savam ārstam.

Nelietojiet Ferriprox bērna krūts barošanas laikā. Lūdzam skatīt šai lietošanas instrukcijai pievienoto pacientam/aprūpētājam paredzēto atgādinājuma kartīti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojama.

Ferriprox iekšķīgi lietojamais šķīdums satur krāsvielu Saulrieta dzeltenais (Sunset Yellow;

E110)

Saulrieta dzeltenais (E110) ir krāsviela, kas var izraisīt alerģisku reakciju.

3. Kā lietot Ferriprox

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Jums nozīmētā Ferriprox deva ir atkarīga no jūsu svara. Parasti Ferriprox deva sastāda 25 mg/kg trīs reizes dienā ar kopējo dienas devu 75 mg/kg. Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 100 mg/kg. Lai nomērītu ārsta izrakstīto medikamenta tilpumu, izmantojiet mērtrauciņu. Pirmo devu lietojiet no rīta. Otro devu lietojiet dienas vidū. Trešo devu lietojiet vakarā. Ferriprox var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no tās; iespējams, ka vieglāk atcerēsieties par Ferriprox lietošanu, ja darīsiet to reizē ar maltīti.

Ja esat lietojis Ferriprox vairāk nekā noteikts

Nav saņemti ziņojumi par akūtu Ferriprox pārdozēšanu. Ja esat nejauši ieņēmis lielāku devu nekā noteikts, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ferriprox

Ferriprox būs efektīvāks, ja neizlaidīsiet devas. Ja esat izlaidis vienu devu, ieņemiet to pēc iespējas ātrāk, bet nākamo devu lietojiet pēc normālā lietošanas grafika. Ja esat izlaidis vairāk par vienu devu, nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu atsevišķas izlaistās devas, vienkārši turpiniet saskaņā ar normālo grafiku. Nemainiet dienas devu bez iepriekšējas konsultācijas ar ārstu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visnopietnākā Ferriprokx lietošanas izraisītā blakusparādība ir ļoti samazināts balto asins šūnu (neitrofilu) skaits. Šāds stāvoklis, kas ir pazīstams kā smaga neitropēnija vai agranulocitoze, ir

novērots 1 līdz 2 no 100 pacientiem, kuri klīnisko pētījumu laikā ir lietojuši Ferriprox. Samazināts balto asins šūnu skaits var būt saistīts ar smagām un potenciāli dzīvībai bīstamām infekcijām. Ja Jums parādās tādi simptomi kā, piemēram, drudzis, kakla iekaisums vai gripai līdzīgi simptomi, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Ļoti bieži novērojamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-sāpes vēderā

-slikta dūša

-vemšana

-urīna iekrāsošanās sarkanīgā/brūnā krāsā

Ja Jums ir slikta dūša vai vemšana, var palīdzēt Ferriproks ieņemšana kopā ar nelielu daudzumu ēdiena. Urīna krāsas maiņu novēro ļoti bieži un šī parādība nav kaitīga.

Bieži novērojamas blakusparādības (var skart 1 no 10 cilvēkiem):

-mazs balto asins šūnu skaits (agranulocitoze un neitropēnija)

-galvassāpes

-caureja

-aknu enzīmu aktivitātes paaugstināšanās

-nogurums

-palielināta apetīte

Blakusparādību biežumi nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

-alerģiskas reakcijas kā izsitumi vai nātrene.

Locītavu sāpju un tūskas gadījumi robežojas no nelielām sāpēm vienā vai vairākās locītavās līdz smagai invaliditātei. Vairumā gadījumu pacientiem turpinot lietot Ferriprox sāpes bija izzudušas

Neiroloģiskie traucējumi (tādi kā trīce, gaitas traucējumi, redzes dubultošanās, nekontrolēta muskuļu saraušanās un kustību koordinācijas traucējumi) ir novēroti bērniem, kuriem vairākus gadus, brīvprātīgi izrakstīta deva, kas vairāk kā divas reizes pārsniedz maksimālo ieteikto devu, kas ir

100 mg/kg/dienā, kā arī novēroti bērniem, kas lieto deferiprona standarta devas. Bērniem simptomi pazuda pēc Ferriprox lietošanas pārtraukšanas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ferriprox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc Derīgs līdz.

Izlietojiet 35 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes. Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ferriprox satur

Aktīvā viela ir deferiprons. Katrs iekšķīgi lietojamā šķīduma ml satur 100 mg deferiprona.

Citas sastāvdaļas: attīrīts ūdens, hidroksietilceluloze, glicerīns, koncentrēta sālsskābe, mākslīgā ķiršu aromātviela, piparmētru eļļa, krāsviela Saulrieta dzeltenais (Sunset Yellow; E110), sukraloze (E955).

Ferriprox ārējais izskats un iepakojums

Ferriprox iekšķīgi lietojamais šķīdums ir caurspīdīgs sarkani oranžas krāsas šķidrums. Tas iepakots

250 ml vai 500 ml pudelēs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:Apotex Europe B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

Nīderlande

Ražošanas licences īpašnieks:

Apotex Nederland B.V.

 

Archimedesweg 2

 

2333 CN Leiden

 

Nīderlande

Lai saņemtu papilduinformāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

България

Chiesi Bulgaria Ltd. Тел.: +359 29236524

Česká republika

Apotex (ČR) s.r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Deutschland

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Eesti

Swedish Orphan Biovitrum International AB c/o CentralPharma Communications OÜ Tel: +372 6 015 540

Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ: + 30 210 8161802

Lietuva

Swedish Orphan Biovitrum International AB c/o UAB CentralPharma Communications Tel: + 370 5 2430444

Luxembourg/Luxemburg

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Malta

Swedish Orphan Biovitrum S.R.L.

Tel: + 39 0521 19 111

Nederland

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tel: +32 2880 6119

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: + 47 66 82 34 00

Österreich

España

Polska

Swedish Orphan Biovitrum S.L.

Chiesi Poland Sp.z.o.o.

Tel: + 34 913 91 35 80

Tel.: + 48 22 6201421

France

Portugal

Swedish Orphan Biovitrum SARL

Swedish Orphan Biovitrum S.L.

Tél: + 33 1 85 78 03 40

Tel: + 34 913 91 35 80

Hrvatska

România

Providens d.o.o.

CHIESI ROMÂNIA S.R.L.

Tel: + 385 1 4874 500

Tel: + 4021 202 36 42

Ireland

Slovenija

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 1223 891854

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: + 45 32 96 68 69

Tel: + 421-2-59 30 00 60

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Τηλ: + 357 25 371056

Tel: + 46 8 697 20 00

Latvija

United Kingdom

Swedish Orphan Biovitrum International AB

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

c/o CentralPharma Communications SIA

Tel: + 44 1223 891854

Tel: + 371 67 450 497

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta .

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Ferriprox 1000 mg apvalkotās tabletes

Deferipron

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šai lietošanas instrukcijai ir pievienota pacientam/aprūpētājam paredzēta atgādinājuma kartīte. Šī kartīte Jums ir jāatdala no lietošanas instrukcijas, jāaizpilda, rūpīgi jāizlasa un jānēsā līdz.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ferriprox un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ferriprox lietošanas

3.Kā lietot Ferriprox

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Ferriprox

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ferriprox un kādam nolūkam to lieto

Ferriprox aktīvā viela ir deferiprons. Ferriprox ir zāles, kas izvada no ķermeņa dzelzi.

Ferriprox tiek lietots, lai ārstētu pārmērīgu dzelzs daudzumu, ko izraisa biežas asins pārliešanas talasēmijas pacientiem, ja pašreizējā helātu terapija ir kontrindicēta vai nav atbilstoša.

2. Kas Jums jāzina pirms Ferriprox lietošanas

Nelietojiet Ferriprox šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret deferipronu vai vai kādu citu (6. minēto punktā) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jums agrāk ir bijušas atkārtotas neitropēnijas (maza balto asins šūnu (neitrofilu) skaita) epizodes.

ja Jums agrāk ir bijusi agranulocitoze (ļoti mazs balto asins šūnu (neitrofilu) skaits).

ja Jūs šobrīd lietojat medikamentus, kuriem zināms, ka tie izraisa neitropēniju vai agranulocitozi

(skatiet apakšpunktu „Citas zāles un Ferriprox”).

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

nopietnākā blakusparādība, kura var rasties, lietojot Ferriprox, ir ļoti mazs balto asins šūnu (neitrofilu) skaits. Šis stāvoklis, kurš zināms kā smaga neitropēnija vai agranulocitoze, radās apmēram 1 līdz 2 no 100 pacientiem, kuri klīnisko pētījumu ietvaros lietoja Ferriprox. Tā kā baltās asins šūnas palīdz cīnīties ar infekcijām, zems neitrofilo leikocītu skaits var radīt smagu un potenciāli dzīvībai bīstamu infekciju attīstīšanās risku. Lai kontrolētu neitropēniju, ārsts Jums lūgs regulāri veikt asins analīzi (lai pārbaudītu Jūsu balto asins šūnu skaitu) vismaz katru nedēļu, kamēr Jūs lietojat Ferriprox. Ir ļoti svarīgi, lai Jūs ierastos uz visām šīm vizītēm. Lūdzu, skatiet šai lietošanas instrukcijai pievienoto pacienta/aprūpētāja atgādinājuma karti. Nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja Jums rodas kāds no infekcijas simptomiem, piemēram, drudzis, sāpes kaklā vai gripai līdzīgi simptomi.

Ja Jūs esat HIV pozitīvs (-a) vai Jums ir nieru vai aknu funkcijas traucējumi, ārsts Jums var ieteikt veikt papildus pārbaudes.

Ārsts aicinās jūs ierasties analīžu veikšanai, lai kontrolētu dzelzs krājumu organismā. Turklāt ārsts/e var lūgt jums veikt aknu biopsiju.

Citas zāles un Ferriprox

Nelietojiet zāles, kuriem zināms, ka tie izraisa neitropēniju vai agranulocitozi (skatiet apakšpunktu „Nelietojiet Ferriprox”). Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nelietojiet alumīniju saturošus antacīdus, kamēr Jūs lietojat Ferriprox.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, pirms lietojat C vitamīnu kopā ar Ferriprox.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā vai plānojat grūtniecības iestāšanos . Šis medikaments var nopietni kaitēt jūsu bērnam. Ārstējoties ar Ferriprox, Jums ir jālieto droši kontracepcijas līdzekļi. Jautājiet ārstam par Jums piemērotāko metodi. Ja grūtniecība iestājas Ferriprox lietošanas laikā, nekavējoties pārtrauciet medikamenta lietošanu un ziņojiet savam ārstam.

Nelietojiet Ferriprox bērna krūts barošanas laikā. Lūdzam skatīt šai lietošanas instrukcijai pievienoto pacientam/aprūpētājam paredzēto atgādinājuma kartīti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojama.

3. Kā lietot Ferriprox

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Jums nozīmētā Ferriprox deva ir atkarīga no jūsu svara. Parasti Ferriprox deva sastāda 25 mg/kg trīs reizes dienā ar kopējo dienas devu 75 mg/kg. Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 100 mg/kg. Pirmo devu lietojiet no rīta. Otro devu lietojiet dienas vidū. Trešo devu lietojiet vakarā. Ferriprox var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no tās; iespējams, ka vieglāk atcerēsieties par Ferriprox lietošanu, ja darīsiet to reizē ar maltīti.

Ja esat lietojis Ferriprox vairāk nekā noteikts

Nav saņemti ziņojumi par akūtu Ferriprox pārdozēšanu. Ja esat nejauši ieņēmis lielāku devu nekā noteikts, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ferriprox

Ferriprox būs efektīvāks, ja neizlaidīsiet devas. Ja esat izlaidis vienu devu, ieņemiet to pēc iespējas ātrāk, bet nākamo devu lietojiet pēc normālā lietošanas grafika. Ja esat izlaidis vairāk par vienu devu, nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu atsevišķas izlaistās devas, vienkārši turpiniet saskaņā ar normālo grafiku. Nemainiet dienas devu bez iepriekšējas konsultācijas ar ārstu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visnopietnākā Ferriprokx lietošanas izraisītā blakusparādība ir ļoti samazināts balto asins šūnu (neitrofilu) skaits. Šāds stāvoklis, kas ir pazīstams kā smaga neitropēnija vai agranulocitoze, ir novērots 1 līdz 2 no 100 pacientiem, kuri klīnisko pētījumu laikā ir lietojuši Ferriprox. Samazināts balto asins šūnu skaits var būt saistīts ar smagām un potenciāli dzīvībai bīstamām infekcijām. Ja Jums

parādās tādi simptomi kā, piemēram, drudzis, kakla iekaisums vai gripai līdzīgi simptomi, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Ļoti bieži novērojamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-sāpes vēderā

-slikta dūša

-vemšana

-urīna iekrāsošanās sarkanīgā/brūnā krāsā

Ja Jums ir slikta dūša vai vemšana, var palīdzēt Ferriproks ieņemšana kopā ar nelielu daudzumu ēdiena. Urīna krāsas maiņu novēro ļoti bieži un šī parādība nav kaitīga.

Bieži novērojamas blakusparādības (var skart 1 no 10 cilvēkiem):

-mazs balto asins šūnu skaits (agranulocitoze un neitropēnija)

-galvassāpes

-caureja

-aknu enzīmu aktivitātes paaugstināšanās

-nogurums

-palielināta apetīte

Blakusparādību biežumi nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

-alerģiskas reakcijas kā izsitumi vai nātrene.

Locītavu sāpju un tūskas gadījumi robežojas no nelielām sāpēm vienā vai vairākās locītavās, līdz smagai invaliditātei. Vairumā gadījumu pacientiem turpinot lietot Ferriprox sāpes bija izzudušas.

Neiroloģiskie traucējumi (tādi kā trīce, gaitas traucējumi, redzes dubultošanās, nekontrolēta muskuļu saraušanās un kustību koordinācijas traucējumi) ir novēroti bērniem, kuriem vairākus gadus, brīvprātīgi izrakstīta deva, kas vairāk kā divas reizes pārsniedz maksimālo ieteikto devu, kas ir

100 mg/kg/dienā, kā arī novēroti bērniem, kas lieto deferiprona standarta devas. Bērniem simptomi pazuda pēc Ferriprox lietošanas pārtraukšanas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ferriprox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc Derīgs līdz.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelītē. Sargāt no mitruma.Izlietojiet 50 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ferriprox satur

Aktīvā viela ir deferiprons.

Katra tablete satur 1000 mg deferiprona.

Pārējās sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: Metilceluloze, Krospovidons, magnija stearāts.

Apvalks: hipromeloze, Hidroksipropilceluloze, makrogols, titāna dioksīds.

Ferriprox ārējais izskats un iepakojums

Ferriprox 1000 mg tabletes ir baltas vai bālganas kapsulas formas tabletes ar uzrakstu “APO” dalījuma līnijai vienā pusē un “1000” otrajā, gludas tabletes otrajā pusē. Tabletēm ir dalījuma līnijas un tās ir sadalāmas uz pusēm. Ferriprox ir iepakots pudelītēs pa 50 tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:Apotex Europe B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

Nīderlande

Ražošanas licences īpašnieks:

Apotex Nederland B.V.

 

Archimedesweg 2

 

2333 CN Leiden

 

Nīderlande

Lai saņemtu papilduinformāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

България

Chiesi Bulgaria Ltd. Тел.: +359 29236524

Česká republika

Apotex (ČR) s.r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Deutschland

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Eesti

Swedish Orphan Biovitrum International AB c/o CentralPharma Communications OÜ Tel: +372 6 015 540

Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ: + 30 210 8161802

Lietuva

Swedish Orphan Biovitrum International AB c/o UAB CentralPharma Communications Tel: + 370 5 2430444

Luxembourg/Luxemburg

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Malta

Swedish Orphan Biovitrum S.R.L.

Tel: + 39 0521 19 111

Nederland

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tel: +32 2880 6119

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: + 47 66 82 34 00

Österreich

España

Polska

Swedish Orphan Biovitrum S.L.

Chiesi Poland Sp.z.o.o.

Tel: + 34 913 91 35 80

Tel.: + 48 22 6201421

France

Portugal

Swedish Orphan Biovitrum SARL

Swedish Orphan Biovitrum S.L.

Tél: + 33 1 85 78 03 40

Tel: + 34 913 91 35 80

Hrvatska

România

Providens d.o.o.

CHIESI ROMÂNIA S.R.L.

Tel: + 385 1 4874 500

Tel: + 4021 202 36 42

Ireland

Slovenija

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 1223 891854

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: + 45 32 96 68 69

Tel: + 421-2-59 30 00 60

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Τηλ: + 357 25 371056

Tel: + 46 8 697 20 00

Latvija

United Kingdom

Swedish Orphan Biovitrum International AB

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

c/o CentralPharma Communications SIA

Tel: + 44 1223 891854

Tel: + 371 67 450 497

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta .

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

ATGĀDINĀJUMU KARTĪTE PACIENTAM/APRŪPĒTĀJAM

 

((Priekšējais vāks))

 

 

((Aizmugures vāks))

 

 

Svarīgi atgādinājumi pacientiem, kas lieto

 

SIEVIETĒM REPRODUKTĪVAJĀ

 

Ferriprox (deferipronu)

 

VECUMĀ

 

Zāles izrakstījušais ārsts:_________________

 

Nelietojiet Ferriprox grūtniecības laikā vai, ja

 

 

 

 

 

plānojat grūtniecības iestāšanos. Grūtniecības

 

 

 

 

 

laikā lietots Ferriprox var nopietni kaitēt vēl

 

Tālruņa nr.:____________________________

nedzimušajam bērnam.

 

 

 

 

Ferriprox lietošanas laikā Jums jāizmanto

 

 

 

 

 

efektīvu kontracepcijas metodi. Par sev

 

 

 

 

 

piemērotāko metodi konsultējieties ar ārstu. Ja

 

 

 

 

 

Ferriprox lietošanas laikā iestājas grūtniecība,

 

 

 

 

 

nekavējoties pārtrauciet Ferriprox lietošanu un

 

 

 

 

 

paziņojiet par to savam ārstam. Nelietojiet

 

 

 

 

 

Ferriprox, ja barojat bērnu ar krūti.

 

((1. iekšpuse))

 

 

((2. iekšpuse))

 

 

BALTO ASINSĶERMENĪŠU SKAITA

 

Noteikti veicamās darbības

 

UZRAUDZĪBA AR FERRIPROX

 

1. Reizi nedēļā veiciet asins analīzi.

 

Iespēja, ka Ferriprox lietošanas laikā Jums var

 

 

 

2. Ja novērojat drudzi, aizsmakumu vai gripai

veidoties agranulocitoze (ļoti mazs balto asins

 

ķermenīšu skaits), kas var izraisīt nopietnu

 

līdzīgus simptomus, nekavējoties sazinieties ar

infekciju, ir ļoti neliela. Lai gan agranulocitoze

 

savu ārstu.

skar tikai 1 līdz 2 no 100 lietotājiem, ir svarīgi

 

 

 

 

 

regulāri kontrolēt asinsainu.

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas