Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Marķējuma teksts - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFertavid
ATĶ kodsG03GA06
Vielafollitropin beta
RažotājsMerck Sharp

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 50 SV/0,5 ml 1, 5 vai 10 flakoni

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 50 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 0,5 ml beta folitropīnu, kas atbilst:

50 SV (100 SV/ml) rekombinantā folikulus stimulējošā hormona (FSH) aktivitātei.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns un polisorbāts 20 injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons satur 0,5 ml

5 flakoni, katrs satur 0,5 ml

10 flakoni, katrs satur 0,5 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai (i.m.) un subkutānai (s.c.) lietošanai

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/001

EU/1/09/510/002

EU/1/09/510/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ FLAKONA Fertavid 50 SV/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 50 SV/0,5 ml injekcijām follitropin beta

i.m./s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 75 SV/0,5 ml 1, 5 vai 10 flakoni

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 75 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 0,5 ml beta folitropīnu, kas atbilst:

75 SV (150 SV/ml) rekombinantā folikulus stimulējošā hormona (FSH) aktivitātei.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns un polisorbāts 20 injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons satur 0,5 ml

5 flakoni, katrs satur 0,5 ml

10 flakoni, katrs satur 0,5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai (i.m.) un subkutānai (s.c.) lietošanai

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/004

EU/1/09/510/005

EU/1/09/510/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ FLAKONA Fertavid 75 SV/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 75 SV/0,5 ml injekcijām follitropin beta

i.m./s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 100 SV/0,5 ml 1, 5 vai 10 flakoni

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 100 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 0,5 ml beta folitropīnu, kas atbilst:

100 SV (200 SV/ml) rekombinantā folikulus stimulējošā hormona (FSH) aktivitātei.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns un polisorbāts 20 injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons satur 0,5 ml

5 flakoni, katrs satur 0,5 ml

10 flakoni, katrs satur 0,5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai (i.m.) un subkutānai (s.c.) lietošanai

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/007

EU/1/09/510/008

EU/1/09/510/009

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ FLAKONA Fertavid 100 SV/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 100 SV/0,5 ml injekcijām follitropin beta

i.m./s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 150 SV/0,5 ml 1, 5 vai 10 flakoni

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 150 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 0,5 ml beta folitropīnu, kas atbilst:

150 SV (300 SV/ml) rekombinantā folikulus stimulējošā hormona (FSH) aktivitātei.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns un polisorbāts 20 injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons satur 0,5 ml

5 flakoni, katrs satur 0,5 ml

10 flakoni, katrs satur 0,5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai (i.m.) un subkutānai (s.c.) lietošanai

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/010

EU/1/09/510/011

EU/1/09/510/012

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ FLAKONA Fertavid 150 SV/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 150 SV/0,5 ml injekcijām follitropin beta

i.m./s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 200 SV/0,5 ml 1, 5 vai 10 flakoni

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 200 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 0,5 ml beta folitropīnu, kas atbilst:

200 SV (400 SV/ml) rekombinantā folikulus stimulējošā hormona (FSH) aktivitātei.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns un polisorbāts 20 injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons satur 0,5 ml

5 flakoni, katrs satur 0,5 ml

10 flakoni, katrs satur 0,5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai (i.m.) un subkutānai (s.c.) lietošanai

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/013

EU/1/09/510/014

EU/1/09/510/015

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ FLAKONA Fertavid 200 SV/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 200 SV/0,5 ml injekcijām follitropin beta

i.m./s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 150 SV/0,18 ml 1 kārtridžs

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 150 SV/0,18 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

225 SV rekombinantā FSH aktivitāte/0,270 ml Neto daudzums 150 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns, polisorbāts 20 un benzilspirts injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 kārtridžs

1 iepakojums ar 3 adatām pildspalvveida injektoram

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai (s.c.) lietošanai

Lietošanai tikai ar pildspalvveida injektoru Puregon Pen.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Ja kārtridža gumijas pārklājums ir caurdurts ar adatu, zāles var uzglabāt maksimāli līdz 28 dienām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/016

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ KĀRTRIDŽA Fertavid 150 SV/0,18 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 150 SV/0,18 ml injekcijām follitropin beta

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,270 ml

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 300 SV/0,36 ml 1 kārtridžs

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 300 SV/0,36 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

400 SV rekombinantā FSH aktivitāte/0,480 ml Neto daudzums 300 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns, polisorbāts 20 un benzilspirts injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1kārtridžs

2iepakojumi ar 3 adatām pildspalvveida injektoram

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai (s.c.) lietošanai

Lietošanai tikai ar pildspalvveida injektoru Puregon Pen.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Ja kārtridža gumijas pārklājums ir caurdurts ar adatu, zāles var uzglabāt maksimāli līdz 28 dienām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/017

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ KĀRTRIDŽA Fertavid 300 SV/0,36 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 300 SV/0,36 ml injekcijām follitropin beta

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,480 ml

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 600 SV/0,72 ml 1 kārtridžs

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 600 SV/0,72 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

700 SV rekombinantā FSH aktivitāte/0,840 ml Neto daudzums 600 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns, polisorbāts 20 un benzilspirts injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1kārtridžs

2iepakojumi ar 3 adatām pildspalvveida injektoram

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai (s.c.) lietošanai

Lietošanai tikai ar pildspalvveida injektoru Puregon Pen.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Ja kārtridža gumijas pārklājums ir caurdurts ar adatu, zāles var uzglabāt maksimāli līdz 28 dienām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/018

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ KĀRTRIDŽA Fertavid 600 SV/0,72 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 600 SV/0,72 ml injekcijām follitropin beta

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,840 ml

6. CITA

MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Fertavid 900 SV/1,08 ml 1 kārtridžs

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 900 SV/1,08 ml šķīdums injekcijām follitropin beta

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 025 SV rekombinantā FSH aktivitāte/1,230 ml Neto daudzums 900 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija citrāts, L-metionīns, polisorbāts 20 un benzilspirts injekciju ūdenī; pH koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 kārtridžs

3 iepakojumi ar 3 adatām pildspalvveida injektoram

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai (s.c.) lietošanai

Lietošanai tikai ar pildspalvveida injektoru Puregon Pen.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Ja kārtridža gumijas pārklājums ir caurdurts ar adatu, zāles var uzglabāt maksimāli līdz 28 dienām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāšana aptiekā

Uzglabāt 2°C - 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

Uzglabāšana mājās

Pacientam ir divas iespējas:

1.Uzglabāt 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī). Nesasaldēt.

2.Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC tikai vienu laika posmu, kas nepārsniedz 3 mēnešus. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/09/510/019

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ TEKSTS UZ KĀRTRIDŽA Fertavid 900 SV/1,08 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Fertavid 900 SV/1,08 ml injekcijām follitropin beta

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,230 ml

6. CITA

MSD

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas