Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Zāļu apraksts - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFexeric
ATĶ kodsV03AE
Vielaferric citrate coordination complex
RažotājsKeryx Biopharma UK Ltd

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fexeric 1 g apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 1 g dzelzs(III) citrāta komplekso savienojumu (ferric citrate coordination complex) (kas atbilst 210 mg dzelzs(III)).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra apvalkotā tablete satur saulrieta dzelteno FCF (E110) (0,99 mg) un alūra sarkano AC (E129)

(0,70 mg).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Persiku krāsas, ovālas formas, apvalkotā tablete ar iespiedumu “KX52”. Tabletes ir 19 mm garas, 7,2 mm biezas un 10 mm platas.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Zāles Fexeric ir indicētas hiperfosfatēmijas kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Sākumdeva

Fexeric ieteicamā sākumdeva ir 3 līdz 6 g (3 līdz 6 tabletes) dienā, ņemot vērā fosfora līmeni serumā.

HNS pacientiem, kuriem netiek veikta dialīze, ir nepieciešama zemāka sākumdeva — 3 g (3 tabletes) dienā.

Fexeric ir jālieto dalītās devās tūlītēji pēc dienas ēdienreizēm vai to laikā.

Pacientiem, kuri iepriekš ir lietojuši citas fosfātu saistvielas, pārejot uzFexeric, tā lietošana jāsāk ar 3 līdz 6 g (3 līdz 6 tabletes) dienā.

Pacientiem, kuri lieto šīs zāles, ir jāievēro nozīmētā diēta ar zemu fosfāta saturu.

Devas titrēšana

Fosfora koncentrācija serumā ir jāuzrauga 2 līdz 4 nedēļas pēc Fexericlietošanas sākšanas vai pēc Fexeric devas maiņas, un pēc tam jāuzrauga aptuveni ik pēc 2-3 mēnešiem, ja stāvoklis ir stabils. Devu var palielināt vai samazināt par 1 līdz 2 g (1 līdz 2 tabletēm) dienā ar 2- līdz 4-nedēļu intervāliem atbilstoši tam, kā nepieciešams, lai uzturētu fosfora līmeni serumāieteicamajā mērķa līmenī, maksimāli līdz 12 g (12 tabletes) dienā.

HNS pacientiem, kuriem netiek veikta dialīze, ir pieejami ierobežoti dati par devām, kas pārsniedz 9 g (9 tabletes) dienā; tāpēc šai populācijai devas, kas pārsniedz 9 g/dienā, ir jālieto ar piesardzību.

Ja fosfora līmenis serumā ir < 3 mg/dl, uz laiku jāpārtrauc lietot Fexeric un jāatsākar zemāko devu, līdz fosfora līmenis serumā atkal ir mērķa diapazonā.

Ārstējot ar Fexeric, var paaugstināties dzelzs krājumi, it īpaši pacientiem, kuri vienlaikus intravenozi saņem dzelzs terapiju. Ja feritīna līmenis serumā pārsniedz 800 ng/ml, Fexeric lietošana ir uz laiku jāpārtrauc (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Drošuma dati ilgtermiņā ir pieejami tikai par pacientiem, kuriem neveic dialīzi vai veic peritoneālo dialīzi (PD) (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Fexeric drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Dati nav pieejami.

Vecāka gadagājuma pacienti

Zāles Fexeric ir dotas vairāk nekā 400 pacientiem 65 gadiem pētījumos, kuros deva tika titrēta, lai sasniegtu mērķa fosfora līmeni serumā. Vecāka gada gājuma pacienti tika ārstēti atbilstoši ieteiktajai devu shēmai bez jebkādām bažām par drošumu. Pieredze no klīniskiem pētījumiem pacientiem, kuri vecāki par 75 gadiem, ir ierobežota.

Aknu darbības traucējumi

Pieredze no klīniskiem pētījumiem pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ir ierobežota. Netiek uzskatīts, ka devu samazinājums ir nepieciešams, bet pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ir jāuzsāk terapija ar mazāku sākumdevu, 3 g (3 tabletes) dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij veselas.

Pacientiem ir jālieto Fexeric ēdienreižu laikā vai tūlītēji pēc tām. Kopējā dienas deva ir jāsadala starp dienas ēdienreizēm.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hipofosfatēmija

Aktīvi smagi kuņģa-zarnu trakta traucējumi (piemēram, kuņģa-zarnu trakta asiņošana)

Hemohromatoze vai laboratorijas pārbaudes, kas uzrāda iespējamo hemohromatozi

Citi pastiprinātas dzelzs uzkrāšanās (primārie vai sekundārie) sindromi

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Dzelzs rādītāju kontrole

Lietojot zāles Fexeric, ir novērots feritīna un transferīna piesātinājuma (TSAT- transferrin saturation) paaugstinājums.Šīs zāles drīkst lietot tikai tad, ja nepastāv pastiprinātas dzelzs uzkrāšanās sindromi, un piesardzīgi tad, ja feritīna līmenis serumā paaugstinās virs 500 ng/ml. Ja feritīna līmenis serumā pārsniedz 800 ng/ml, Fexeric lietošana ir uz laiku jāpārtrauc. Ievērojami paaugstinātu feritīna līmeninovēroja īpaši tad, kad dzelzs tika vienlaikus ievadīts intravenozi.

Visiem pacientiem, kuri lieto šīs zāles, vismaz reizi ceturksnī ir jānosaka dzelzs daudzuma rādītāji serumā (feritīna un TSAT līmenis serumā). Feritīna un TSATlīmenis serumā palielinās pēc dzelzs intravenozas ievadīšanas, tāpēc asins paraugi dzelzs uzkrāšanās rādītāju noteikšanai ir jāņemlaikā, kas ir piemērots, lai atspoguļotu dzelzs līmeni pacienta organismā pēc intravenozas dzelzs devas ievadīšanas, ņemot vērā izmantotās zāles, ievadīto dzelzs daudzumu un devu biežumu, bet minimāli 7 dienas pēc intravenozas dzelzs devas ievadīšanas.

Pacienti, kuri tiek ārstēti ar Fexeric, nedrīkst vienlaikus saņemt terapiju ar citām iekšķīgi lietojamām dzelzi saturošām zālēm.

Lietojot šīs zāles, ir novērota samazināta intravenozā dzelzs un eritropoēzi stimulējošu līdzekļu (ESL) lietošana. Tāpēc pacientiem var būt nepieciešama intravenozā dzelzs un/vai ESL samazināšana vai pārtraukšana.

Iekaisīga zarnu slimība

Pacienti ar aktīvu, simptomātisku iekaisīgu zarnu slimību netika iekļauti klīniskajos pētījumos. Zāles Fexeric drīkst lietot šiem pacientiem tikai pēc rūpīgas ieguvuma/riska novērtēšanas.

Vispārēji

Katra 1 g apvalkotā tablete satur saulrieta dzelteno FCF (E110) (0,99 mg) un alūra sarkano AC (E129)

(0,70 mg), kas var izraisīt alerģisku reakciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zāļu ietekme uz Fexeric

Rezultātos no apakšgrupas analīzēm galvenajā klīniskajā pētījumā dialīzes pacientiemir uzrādīts, ka bieži līdztekus izrakstīto zāļu (fluorhinolonu, tetraciklīnu, protonu sūkņu inhibitoru, tiroīdo hormonu, sertralīna, D vitamīna, varfarīna, acetilsalicilskābes) vienlaicīga lietošana HNS pacientiem neietekmē Fexeric spēju samazināt fosfora līmeni serumā.

Fexeric ietekme uz citām zālēm

Tā kā ir zināms, ka citrāts palielina alumīnija absorbciju, ir jāizvairās no alumīnija bāzes savienojumiem, kamēr pacienti saņem Fexeric.

Ārstējot ar Fexeric, var paaugstināties dzelzs krājumi, it īpaši pacientiem, kuri vienlaikus intravenozi saņem dzelzs terapiju. Pacientiem, kuriem ir paaugstināts feritīna līmenis un kuri intravenozi saņem dzelzi, var būt jāsamazina intravenozās dzelzs terapijas deva vai jāpārtrauc šī terapija.

Lietojot Fexeric, ir novērots ESA samazinājums. Tāpēc pacientiem var būt jāsamazina ESA deva.

Zāļu mijiedarbības pētījumos veseliem vīriešiem un sievietēm Fexeric samazināja līdztekus ievadītā ciprofloksacīna (kā noteikts ar laukumu zem līknes (AUC)) biopieejamību par aptuveni 45%. Tomēr, lietojot Fexeric un ciprofloksacīnu ar 2 stundu intervālu, mijiedarbība netika novērota. Tāpēc

ciprofloksacīnu nedrīkst lietot vienlaikus ar Fexeric, bet gan 2 stundas pirms vai pēc Fexeric lietošanas. Fexeric nemainīja šādu zāļu biopieejamību, ja tās lietoja vienlaikus ar Fexeric: klopidogrels, digoksīns, diltiazēms, glimepirīds, losartāns.

In vitro pētījumos konkrētas antibiotikas (doksiciklīns, cefdinīrs), antikonvulsanti (nātrija valproāts), antidepresanti (sertralīna HCl), bifosfonāti (nātrija alendronāts), pretparkinsonisma līdzekļi (levodopa) un imūnsupresanti (metotreksāts) uzrādīja potenciālu mijiedarboties ar Fexeric: jebkuras no šīm zālēm vai citas zāles, kurām ir potenciāls mijiedarboties ar Fexeric, ir jālieto vismaz 2 stundas pirms vai pēc

Fexeric lietošanas.

Tā kā ir zināms, ka dzelzs bāzi saturošas zāles samazina levotiroksīna (tiroksīna) absorbciju, ārstiem ir jāapsverpiemērotu marķieru vai klīniskās efektivitātes pazīmju uzraudzīšana, ja šīs zāles tiek lietotas vienlaikus ar Fexeric.

Lai gan zāļu mijiedarbības potenciāls liekas zems, vienlaicīgai terapijai ar zālēm, kam ir šaurs terapeitiskais diapazons, klīniskā ietekme/nevēlamās blakusparādības ir jāuzrauga, sākot lietot Fexeric vai līdztekus zāles vai pielāgojot to devu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība un sievietes reproduktīvā vecumā

Nav datu par dzelzs citrāta kompleksā savienojuma lietošanu grūtniecēm. Dzīvnieku pētījumi nav pietiekami, lai noteiktu reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Fexeric lietošana nav ieteicama grūtniecēm un sievietēm reproduktīvā vecumā, kas nelieto kontracepcijas līdzekļus.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai dzelzs citrāta kompleksais savienojums/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt terapiju/atturēties no terapijas ar Fexeric, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par Fexeric potenciālo ietekmi uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Fexeric neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk norādītās nevēlamās blakusparādības no dialīzes atkarīgiem hroniskas nieru slimības (HNS 5D) pacientiem terapijas laikā bija vēdera izejas krāsas izmaiņas un caureja, kas bija attiecīgi 18% un 13% pacientu. Šīs nevēlamās blakusparādības ir raksturīgas dzelzi saturošām zālēm un izzūd ar laiku, turpinot lietot zāles. Visas nopietnās nevēlamās blakusparādības bija saistītas ar kuņģa-zarnu traktu (sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, gastrīts, erozīvs gastrīts un hematemēze). Šīs nopietnās nevēlamās blakusparādības bija retākas (mazāk nekā 1 no 100 pacientiem), un par katru no tām ziņoja

0,2% (1/557) HNS 5D pacientu, kuri saņēma Fexeric.

Visbiežāk norādītās nevēlamās blakusparādības no dialīzes neatkarīgiem hroniskas nieru slimības (HNS ND) pacientiem terapijas laikā bija vēdera izejas krāsas izmaiņas, aizcietējums un caureja, kas bija attiecīgi 27%, 13% un 11% pacientu. Neviena no 204. pētījumā norādītajām nevēlamajām blakusparādībām netika uzskatīta par iespējami saistītu ar Fexeric. Citos ar dialīzi nesaistītos

pētījumos kopumā 3 norādītās nopietnas nevēlamās blakusparādības 2 pacientiem bija saistītas ar kuņģa-zarnu traktu (kuņģa-zarnu trakta čūla, kuņģa polipi un resnās zarnas polipi).

Lietojot zāles Fexeric, ir novērots feritīna un TSAT paaugstinājums virs drošuma robežvērtībām.

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Fexeric drošums hiperfosfatēmijas ārstēšanai ir pētīts 18 klīniskos pētījumos, kuros kopā tika iesaistīti

1388 HNS 5D pacienti ar terapijas ilgumu līdz 2 gadiem un 145 HNS ND pacienti ar terapijas ilgumu no 12 nedēļām līdz 1 gadam.

HNS 5D pacientiem drošuma primārais novērtējums ir balstīts uz datu integrēto analīzi no

4 pētījumiem, kuros iesaistīti 557 HNS 5D pacienti, kuri ārstēti ar Fexeric līdz 1 gadam. HNS ND pacientiem drošuma primārais novērtējums ir balstīts uz galvenā pētījuma (204. pētījuma) datiem, kurā 75 pacienti tika ārstēti ar Fexeric 12 nedēļas. Nevēlamās blakusparādības, kas norādītas HNS 5D un HNS ND pacientiem, ir norādītas attiecīgi 1. tabulā un 2. tabulā. Nevēlamo blakusparādību biežums ir noteiktsšādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (no > 1/100 līdz < 1/10), retāk (no > 1/1000 līdz < 1/100), reti (no > 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000).

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos, kuros zāles Fexeric tika ievadītas HNS 5D pacientiem, kuriem tika veikta hemodialīze vai peritoneālā dialīze.

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija

Blakusparādība

Infekcijas un infestācijas

 

Retāk:

Bronhīts

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

Retāk:

Apetītes trūkums, hiperkaliēmija, hipofosfatēmija,

 

palielināta apetīte

Nervu sistēmas traucējumi

 

Retāk:

Reibonis, galvassāpes

Sirds funkcijas traucējumi

 

Retāk:

Sirdsklauves, aizdusa

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

Retāk:

Ļaundabīga hipertensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja

 

un videnes slimības

 

Retāk:

Plaušu tūska, smaga elpošana

Kuņģa–zarnu trakta traucējumi

 

Ļoti bieži:

Caureja, bezkrāsainas fēces

Bieži:

Sāpes/diskomforts vēderā/vēdera uzpūšanās,

 

aizcietējums, slikta dūšas, vemšana

Retāk:

Patoloģiskas fēces, zarnu kustību neregularitāte,

 

sausa mute, garšas izmaiņas, dispepsija, gāzu

 

uzkrāšanās, biežas zarnu kustības, gastrīts, erozīvs

 

gastrīts, gastroezofageālā atviļņa slimība,

 

hematemēze, peptiska čūla

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Retāk:

Nieze, izsitumi

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

 

Retāk:

Urīna nesaturēšana

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

ievadīšanas vietā

 

Retāk:

Sāpes, slāpes

Izmeklējumi

 

Retāk:

Patoloģiski trokšņi elpojot, palielināts feritīna

 

līmenis serumā, palielināts transferīna

 

piesātinājums, palielināta masa

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām

 

saistītās komplikācijas

 

Retāk:

Muskuļu traumas

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos, kuros zāles Fexeric tika ievadītas HNS ND pacientiem.

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija

Blakusparādība

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

Bieži:

Hipofosfatēmija

Kuņģa–zarnu trakta traucējumi

 

Ļoti bieži:

Caureja, aizcietējums, bezkrāsainas fēces

Bieži:

Sāpes/diskomforts vēderā, slikta dūša, vemšana,

 

hemoroīdi, hematohēzija, fēces ar gļotām ,

 

dispepsija, gāzu uzkrāšanās, sausa mute

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumāminēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Dati par Fexeric pārdozēšanu cilvēkiem nav pieejami. Pacientiem ar HNSmaksimālā pētītā deva bija 12 g (12 tabletes) Fexeric dienā.

Dzelzs pārdozēšana ir bīstama, it īpaši bērniem, un ir nepieciešama tūlītēja rīcība. Akūtas dzelzs pārdozēšanas simptomi ir vemšana, caureja, sāpes vēderā, aizkaitināmība un miegainība. Ja ir zināms, ka kāds ir netīši vai tīši norijis pārmērīgi lielu Fexeric devu, vai ir aizdomas par to, ir jāapsver tūlītēja medicīniskā palīdzība.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles hiperkaliēmijas un hiperfosfatēmijas ārstēšanai ATĶ kods: V03AE08

Darbības mehānisms

Šīs zāles satur dzelzs citrāta komplekso savienojumu kā aktīvo vielu. Dzelzs komponents reaģē ar uztura fosfātu kuņģa-zarnu (KZ) traktā un nogulsnē fosfātu kā dzelzs fosfātu. Šis savienojums ir nešķīstošs un izdalās izkārnījumos, samazinot fosfāta daudzumu, kas tiek absorbēts no KZ trakta. Saistot fosfātu KZ traktā un samazinot absorbciju, Fexeric samazina fosfora līmeni serumā. Pēc absorbcijas citrāts ar audiem tiek pārveidots bikarbonātā.

Klīniskā efektivitāte

Fexeric spēja kontrolēt fosfora līmeni HNS pacienta organisma serumā tika galvenokārt novērtēta vienā ilgtermiņa, galvenā III fāzes pētījumā (304. pētījumā) NHS 5D pacientiem un vienā galvenā

II fāzes, 12 nedēļu, placebo kontrolētā pētījumā (204. pētījums) HNS ND pacientiem ar anēmiju. Abi pētījumi tika veikti Ziemeļamerikas un/vai Āzijas pacientiem.

Kā sekundārais mērķa kritērijs dialīzes pacientiem un otrs primārais mērķa kritērijs pacientiem, kuriem netiek veikta dialīze, Fexeric spēja palielināt dzelzs krājumus arī tika novērtēta.

Ietekme uz fosfora hemostāzi

304. galvenajā dialīzes pētījumā pēc 2-nedēļu pilnīgas attīrīšanās perioda 441 HNS 5D pacients ar hiperfosfatēmiju tika randomizēti Fexeric (n = 292) vai aktīvās kontroles (sevelamēra karbonāts un/vai kalcija acetāts; n = 149) saņemšanai atklātā pētījumā 52 nedēļas. Fexeric sākumdeva bija

6 tabletes/dienā (6 g/dienā) dalītās devās ēdienreižu laikā. Aktīvās kontroles sākumdeva bija pacienta deva pirms pilnīgas attīrīšanāsperioda.

Fosfāta saistvielas deva tika titrēta tādā daudzumā, kāds nepieciešams, lai uzturētu fosfora līmeni serumā diapazonā no 3,5 līdz 5,5 mg/dl līdz maksimāli 12 g/dienā. 12. nedēļā tika konstatēta līdzvērtīga efektivitāte sevelamēra karbonātam. Pēc 52-nedēļu aktīvās kontroles perioda pabeigšanas pacienti bija tiesīgi uzsākt 4-nedēļu placebo kontrolēto periodu, kurā viņi tika atkārtoti randomizēti saņemt Fexeric (n = 96) vai placebo (n = 96).

Pēc 12 nedēļu ārstēšanas vidējās (± SN) izmaiņas fosfora līmenī serumā no sākotnējā stāvokļa bija −2,02 ± 2,0 mg/dl zālēm Fexeric un −2,21 ± 2,18 mg/dl sevelamēra karbonātam, uzrādot Fexeric līdzvērtīgu efektivitāti sevelamēram. Vispārīgā 52-nedēļu aktīvās kontroles periodā fosfora līmeņa samazinājums serumā (aptuveni 2,0 mg/dl pēc līdz 2 nedēļu izdalīšanās periodam) un to pacientu procentuālais skaits, kuri sasniedz un uztur fosfora līmeni serumā ≤ 5,5 mg/dl (aptuveni 62%), bija salīdzināms gan ar Fexeric, gan aktīvās kontroles grupām (3. tabula). Turpmāko 4-nedēļu placebo kontrolētā periodā fosfora līmenis serumā saglabājās stabils pacientiem, kuri saņēma Fexeric (vidējais samazinājums 0,24 mg/dl), bet pacientiem, kuri saņēma placebo, vidējais paaugstinājums bija 1,79 mg/dl (p < 0,0001 ārstēšanas metožu atšķirībai).

204. galvenajā ar dialīzi nesaistītajā pētījumā kopumā 148 HNS ND pacienti ar hiperfosfatēmiju un dzelzs deficīta anēmiju saņēma ārstēšanu ar pētījuma zālēm; apzinātās ārstēšanas populācija bija

141 pacients (Fexeric: 72 pacienti; placebo: 69 pacienti). Fexeric sākumdeva bija 3 tabletes dienā

(3 g/dienā) dalītās devās ēdienreizēs un tika pielāgota pēc nepieciešamības līdz maksimālajai 12 g/dienā, lai uzturētu fosfora līmeni serumā no 3,0 līdz 3,5 mg/dl.

12 nedēļu ārstēšanas periodā pacientiem, kuri ārstēti ar Fexeric, bija ievērojams samazinājums fosfora līmenī serumā salīdzinājumā ar placebo grupu (p<0,001 ārstēšanas metožu atšķirībai) (3. tabula). Fosfora izdalīšanās urīnā un FGF-23 arī ievērojami samazinājās relatīvi bāzlīnijai HNS ND pacientos, kur tiek ārstēti ar Fexeric, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri tika ārstēti ar placebo.

3.tabula. Efektivitātes rādītāju kopsavilkums fosfora hemostāzei 304. pētījuma 12. nedēļai un

52.nedēļai (HNS 5D) un 204. pētījuma 12. nedēļai (HNS ND)

 

304. pētījums (HNS 5D)

204. pētījums (HNS ND)

 

 

Aktīvā

 

 

 

Rādītājs

Fexeric

kontrole

Fexeric

 

Placebo

N = 281

N = 146

N = 72

 

N = 69

Fosfora bāzlīnija serumā

7,41 ± 1,6

7,56 ± 1,7

4,5 ± 0,61

 

4,7 ± 0,60

(vidēji ± SN, mg/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfora līmeņa serumā

 

-2,22 ± 2,1

 

 

 

maiņa no bāzlīnijas

-2,02 ± 2,0

(−2.21 ± 2.2

-0,7 ± 0,61

 

-0,3 ± 0,74

12. nedēļā§

tikai

 

(vidēji ± SN, mg/dl)

 

sevelamēram)

 

 

 

Fosfora līmeņa serumā

 

 

 

 

 

maiņa no bāzlīnijas

-2,03 ± 2,0

-2,18 ± 2,3

 

NP

52. nedēļā

 

 

 

 

 

 

(vidēji ± SN, mg/dl)

 

 

 

 

 

Fosfora līmeņa serumā

 

 

 

 

 

reaģētāju proporcija

60,9*

63,7*

69,4

 

27,5

12. nedēļā (%)

 

 

 

 

 

Fosfora līmeņa serumā

62,3*

63,0*

 

NP

reaģētāju proporcija

 

52. nedēļā (%)

 

 

 

 

 

§ Primārais kritērijs 304. pētījumā; otrs primārais kritērijs 204. pētījumā.

*To pacientu proporcija, kam tiek sasniegts fosfora līmenis serumā ≤ 5,5 mg/dl HNS 5D pacientiem. **To pacientu proporcija, kam tiek sasniegts fosfora līmenis serumā ≤ 4,0 mg/dl HNS ND pacientiem.

NP: nav piemērojams; SN:standarta novirze

Ietekme uz dzelzs hemostāzi

304. galvenajā dialīzes pētījumā HNS 5D pacientiem, kuri tiek ārstēti ar Fexeric, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri ārstēti ar aktīvo kontroli, bija ievērojami augstāks feritīna un TSAT līmeņa paaugstinājums pēc 52 ārstēšanas nedēļām (4. tabula), un ievērojami zemāka kumulatīvā intravenozā dzelzs deva (96 salīdzinājumā ar 149 mg/mēnesī) un ESA deva (7713 salīdzinājumā ar

9183 IU/nedēļā) tajā pašā periodā. 52-nedēļu ārstēšanas periodā hemoglobīns palika relatīvi stabils Fexeric grupā salīdzinājumā ar aktīvās kontroles grupu (4. tabulā).

204. galvenajā ar dialīzi nesaistītajā pētījumā HNS ND pacientiem, kuri ārstēti ar Fexeric, bija ievērojams TSAT, feritīna un hemoglobīna līmeņa palielinājums serumā salīdzinājumā ar placebo grupu pēc 12 nedēļu ārstēšanas (p<0,001 ārstēšanas atšķirībai katram parametram) (4. tabula).

4. tabula. Dzelzs hemostāzes rezultātu kopsavilkums 304. pētījuma 12. nedēļai un 52. nedēļai (HNS 5D) 204. pētījuma 12. nedēļai (HNS ND)

 

304. pētījums (HNS 5D)

204. pētījums (HNS ND)

Rādītājs

Fexeric

Aktīvā kontrole

Fexeric

 

Placebo

N = 281

N = 146

N = 72

 

N = 69

Bāzlīnijas TSAT

31,3 ± 11,2

30,8 ± 11,6

21,6 ± 7,4

 

21,0 ± 8,3

(vidēji ± SN, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSAT maiņa no bāzlīnijas

 

 

 

 

 

12. nedēļā§

8,8 ± 18,3

0,5 ± 15,8

10,2 ± 12,5

 

-1,0 ± 7,0

(vidēji ± SN, %)

 

 

 

 

 

TSAT maiņa no bāzlīnijas

 

 

 

 

 

52. nedēļā

7,9 ± 18,3

-1,0 ± 14,9

 

NP

(vidēji ± SN, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bāzlīnijas feritīns

592,8 ± 292,9

609,5 ± 307,7

115,8 ± 83,1

 

110 ± 80,9

(vidēji ± SN, ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feritīna maiņa no

 

 

 

 

 

bāzlīnijas 12. nedēļā

162,7 ± 284,3

44,0 ± 270,4

73,5 ± 76,2

 

-4,4 ± 47,5

(vidēji ± SN, ng/ml)

 

 

 

 

 

Feritīna maiņa no

 

 

 

 

 

bāzlīnijas 52. nedēļā

302,1 ± 433,7

22,4 ± 374,0

 

NP

(vidēji ± SN, ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcija ar feritīnu

166 (59,1%)

87 (59,6%)

 

> 500 ng/ml bāzlīnijā

 

 

 

 

 

 

Proporcija ar feritīnu

174 (61,9%)

86 (58,9%)

3 (4,2%)

 

> 500 ng/ml 12. nedēļā

 

 

 

 

 

 

Proporcija ar feritīnu

160 (56,9%)

63 (43,2%)

 

NP

> 500 ng/ml 52. nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bāzlīnijas Hgb

11,61 ± 1,24

11,71 ± 1,26

10,5 ± 0,81

 

10,6 ± 1,1

(vidēji ± SN, g/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hgb maiņa no bāzlīnijas

 

 

 

 

 

12. nedēļā

0,19 ± 1,41

0,19 ± 1,53

0,4 ± 0,75

 

-0,2 ± 0,91

(vidēji ± SN, g/dl)

 

 

 

 

 

Hgb maiņa no bāzlīnijas

 

 

 

 

 

52. nedēļā

0,20 ± 1,34

0,55 ± 1,59

 

NP

(vidēji ± SN, g/dl)

 

 

 

 

 

§ Otrs primārais kritērijs 204. pētījumā.

Visi citi rādītāji bija sekundārie vai pētniecības kritēriji divos pētījumos.

Hgb: hemoglobīns; NP: nav piemērojams; SN: standarta novirze; TSAT: transferīna piesātinājums

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus ar Fexeric vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar hronisku nieru slimību saistītas hiperfosfatēmijas ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Aknu darbības traucējumi

67 (12%) pacientiem no 557 pacientiem, kuri saņēma Fexeric kopējā drošuma populācijā, bija aknu disfunkcija bāzlīnijā. Šie pacienti tika ārstēti atbilstoši ieteiktajai devu shēmai bez jebkādām bažām par drošumu.

Klīniskajos pētījumos ar Fexeric, tostarp ilgtermiņa pētījumos, netika novēroti aknu darbības traucējumi un ievērojamas izmaiņas aknu enzīmos.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Formāli farmakokinētiskie pētījumi nav veikti zāļu lokalizēta primārās darbības mehānismagalvenokārt kuņģa-zarnu traktā dēļ.

Dzelzs uzglabāšanas serumā rādītāju izpētē ir pierādīts, ka pastāv zema sistēmiskā dzelzs absorbcija, kas ir aptuveni 1% no Fexeric.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskā programma tika balstīta uz 7 atkārtotas devas toksikoloģijas pētījumiem žurkām un suņiem. Dzelzs citrāta primārās toksicitātes mērķa orgāns ir kuņģa-zarnu trakts ar gļotādas erozijas un kuņģa-zarnu trakta akūta vai subakūta iekaisuma pazīmēm suņiem pie paaugstinātas devas. Suņiem ar dzelzs krājumiem mikroskopiskās un makroskopās atradnes aknās bija saskanīgas ar dzelzs uzkrāšanās pazīmēm.

Dati par Fexeric primāro un sekundāro farmakodinamiku, drošuma farmakoloģiju un farmakokinētu tika iegūti no atkārtotas devas toksikoloģijas pētījumiem un neatklāja bažas par drošumu cilvēkiem. Informācija par genotoksicitāti, iespējamo kancerogenitāti, reprodukcijastoksicitāti un dzelzs citrāta attīstību tikai iegūta no zinātniskās literatūras. Kancerogenitātes pētījumudati ir uzrādījuši, ka dzelzs citrāts nav kancerogēns pelēm un žurkām, kad tiek ievadīts intramuskulāri vai subkutāni. Dzelzs citrāts nebija ne mutagēns baktēriju reversās mutācijas testā (AMES), nedz klastogēns hromosomālo aberāciju testā Ķīnas kāmju fibroblastos.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Ciete, preželatinizēta

Kalcija stearāts

Tabletes apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds

Triacetīns

Saulrieta dzeltenais FCF (E110)

Alūra sarkanais AC (E129)

Indigo karmīns

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās pudeles atvēršanas: 60 dienas

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

HDPE pudeles un bērniem neatveramu aizvākojumuar desikantu.

Iepakojumā: 200 apvalkotās tabletes.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Keryx Biopharma UK Ltd.

Riverbank House

2 Swan Lane

London

EC4R 3TT

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1039/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 23. septembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas