Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fluenz Tetra (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Marķējuma teksts - J07BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFluenz Tetra
ATĶ kodsJ07BB03
Vielareassortant influenza virus (live attenuated) of the following four strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain(A/Bolivia/559/2013, MEDI 255962)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like strain(A/New Caledonia/71/2014, MEDI 263122)B/Brisbane/60/2008 -
RažotājsAstraZeneca AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEPAKOJUMS AR 1 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORU IEPAKOJUMS AR 1 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORU (TRĪSDAĻĪGĀ KARTONA IEPAKOJUMĀ)

IEPAKOJUMS AR 10 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORIEM (PAPLĀTĒS)

IEPAKOJUMS AR 10 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORIEM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fluenz Tetra deguna aerosols, suspensija

Gripas vakcīna (dzīva novājināta, intranazālai lietošanai) Influenza vaccine (live attenuated, nasal)

2016/2017 sezona

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Šādi četri rekombinantā gripas vīrusa* (dzīva, novājināta) celmi**:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 līdzīgs celms

107,0±0,5 FFU***

(A/Bolivia/559/2013, MEDI 255962)

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) līdzīgs celms

107,0±0,5 FFU***

(A/New Caledonia/71/2014, MEDI 263122)

B/Brisbane/60/2008 līdzīgs celms

107,0±0,5 FFU***

(B/Brisbane/60/2008, MEDI 228030)

B/Phuket/3073/2013 līdzīgs celms

107.0±0.5 FFU***

(B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977)

.......................................................................................................

0,2 ml devā

*kultivēts apaugļotās vistu olās no veselu vistu populācijas.

**iegūts VERO šūnās, izmantojot reverso ģenētisko tehnoloģiju. Šis produkts satur ģenētiski modificētus organismus (ĢMO).

***fluorescējošā fokusa vienības (fluorescent focus units, FFU)

Šī vakcīna atbilst PVO rekomendācijām (ziemeļu puslodei) un ES lēmumam par 2016/2017 sezonu

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī: saharozi, kālija hidrogēnfosfātu, kālija dihidrogēnfosfātu, želatīnu (cūku, A tips), arginīna hidrohlorīdu, nātrija glutamāta monohidrātu, ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, suspensija

1 vienreizējās lietošanas deguna aplikators (0,2 ml)

10 vienreizējās lietošanas deguna aplikatori (0,2 ml katrs)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai intranazālai lietošanai. Neinjicēt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/13/887/002 <1 smidzinātājs>

EU/1/13/887/001 <10 smidzinātāji>

EU/1/13/887/003 <1 smidzinātājs>

EU/1/13/887/004 <10 smidzinātāji>

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES IEPAKOJUMS AR 5 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fluenz Tetra deguna aerosols, suspensija

Gripas vakcīna (dzīva, novājināta, intranazālai lietošanai) Influenza vaccine (live attenuated, nasal)

2016/2017 sezona

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

AstraZeneca AB

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Tikai intranazālai lietošanai. Neinjicēt.

5 vienreizējās lietošanas deguna aplikatori (0,2 ml katrs)

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Fluenz Tetra Gripas vakcīna 2016/2017 sezona

2.LIETOŠANAS VEIDS

Tikai intranazālai lietošanai.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

LOT

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,2 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas