Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fluenz (Reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Marķējuma teksts - J07BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFluenz
ATĶ kodsJ07BB03
VielaReassortant influenza virus (live attenuated) of the following strains: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 like strain, A/Victoria/361/2011 (H3N2) like strain, B/Massachusetts/2/2012 like strain
RažotājsMedImmune LLC

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEPAKOJUMS AR 10 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORIEM (2 X 5 DEGUNA APLIKATORI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

FLUENZ deguna aerosols, suspensija

Gripas vakcīna (dzīva novājināta, intranazālai lietošanai) Influenza vaccine (live attenuated, nasal)

2013/2014 sezona

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Šādi rekombinantā gripas vīrusa* (dzīva, novājināta) celmi**:

 

 

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 līdzīgs celms

 

 

107,0±0,5 FFU***

(A/California/7/2009, MEDI 228029)

 

 

 

A/Victoria/361/2011 (H3N2) līdzīgs celms

 

 

 

 

 

tas

(A/Texas/50/2012, MEDI 237514)

 

 

 

 

7,0±0,5ē

 

 

ğ

 

FFU***

B/Massachusetts/2/2012 līdzīgs celms

 

 

 

 

 

re

istr

 

(B/Massachusetts/2/2012, MEDI 237751)

 

 

7,0±0,5

FFU***

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 ml devā

.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

*

kultivēts apaugļotās vistu olās no veselu vistu populācijas.

 

 

**

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

iegūts VERO šūnās ar reversās ģenēti kās tehnoloģijas palīdzību. Šis produkts satur ģenētiski

 

modificētus organismus (ĢMO).

 

 

 

 

 

 

*** fluorescējošā fokusa vienības (fluorescent focus units, FFU)

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Šī vakcīna atbilst PVO rekomendācijām (ziemeļu puslodei) un ES lēmumam par 2013/2014 sezonu

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur arī: saharozi, kālija hidrogēnfosfāts, kālija dihidrogēnfosfāts, želatīnu (cūku, A tips), arginīna hidrohlorīdu, nātrija glutamāta monohidrātu, ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, suspensija

10 vienreizējās lietošanas deguna aplikatori (0,2 ml katrs)

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai intranazālai lietošanai. Neinjicēt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

 

 

 

 

 

 

tas

Sargāt no gaismas.

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES

VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM

(JA PIEMĒROJAMS)

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

Lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagelandseweg 78

 

 

vairs

 

 

 

 

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MedImmune, LLC

 

les

 

 

 

 

 

6545 CG Nijmegen

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

EU/1/10/661/002 <10 smidzinātāji >

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES IEPAKOJUMS AR 5 VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

FLUENZ deguna aerosols, suspensija

Gripas vakcīna (dzīva, novājināta, intranazālai lietošanai) Influenza vaccine (live attenuated, nasal)

2013/2014 sezona

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

MedImmune, LLC

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Tikai intranazālai lietošanai. Neinjicēt.

5 vienreizējās lietošanas deguna aplikatori (0,2

Uzglabāt ledusskapī. Nesasa dēt.

vairs

 

les

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

ml katrs)

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS DEGUNA APLIKATORS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

FLUENZ Gripas vakcīna

2013/2014 sezona

2.LIETOŠANAS METODE

Tikai intranazālai lietošanai.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

0,2 ml

 

 

 

 

nav

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU

6.

CITA

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

DAUDZUMS

B.

 

les

ā

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

ē

 

 

 

istr

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

 

 

 

ğ

 

 

nav

re

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fluenz deguna aerosols, suspensija

Gripas vakcīna (dzīva novājināta, intranazālai lietošanai)

Influenza vaccine (live attenuated, nasal)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms vakcīnas ievadīšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums vai Jūsu bērnam svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

-

Šī vakcīna ir parakstīta tikai Jums vai Jūsu bērnam. Nedodiet to citiem.

-

Ja kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, konsultējieties ar ārstu, medmāsu

 

vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz jebkādām iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā

 

nav minētas. Skatīt 4. punktu.

 

 

tas

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

1.

Kas ir Fluenz un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

ē

2.

Kas jāzina pirms Fluenz ievadīšanas

 

istr

 

3.

Kā ievada Fluenz

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

ğ

 

5.

Kā uzglabāt Fluenz

 

 

re

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1.

Kas ir Fluenz un kādam nolūkam to lietonav

 

 

 

Fluenz ir vakcīna gripas profilaksei. To l eto bērniem no 24 mēnešu vecuma un pusaudžiem

līdz 18 gadu vecumam.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saņemot vakcīnu, cilvēka imūnā i tēma (organisma dabiskā aizsardzības sistēma) pati sāks ražot

vielas aizsardzībai pret gripas vīrusu. Neviena no vakcīnas sastāvdaļām nevar izraisīt gripu.

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Fluenz vakcīnas vīrusus kultivē vistu olās. Vakcīnas iedarbība katru gadu ir vērsta pret trim gripas vīrusa celmiem, saskaņā ar ikgadējām Pasaules Veselības Organizācijas rekomendācijām.

2. Kas jāzina pirms Fluenz ievadīšanas

Jums neievadīs Fluenz

ja Jums ir alerģija pret olām, olu proteīniem, gentamicīnu, želatīnu vai kādu citu Fluenz sastāvdaļu (minētas 6. sadaļā “Iepakojuma saturs un cita informācija”). Alerģisko reakciju pazīmes skatīt 4. sadaļā “Iespējamās blakusparādības”;

ja Jums ir asins slimības vai vēzis, kas ietekmē imūno sistēmu;

ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir novājināta imūnā sistēma slimības, zāļu lietošanas vai citas ārstniecības dēļ;

ja esat jaunāks par 18 gadiem un jau lietojat acetilsalicilskābi (viela, kas ir daudzu pretsāpju un pretdrudža zāļu sastāvā), zāļu ievadīšana netiks veikta ļoti retas, bet smagas slimības riska dēļ (Reja sindroms).

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pastāstiet savam ārstam, medicīnas māsai vai farmaceitam

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms vakcinācijas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu:

ja bērns ir jaunāks par 24 mēnešiem. Bērniem, kuri jaunāki par 24 mēnešiem, nevajadzētu saņemt šo vakcīnu, jo pastāv blakusparādību risks.

ja Jums ir smagi izteikta astma vai pašreiz sēcoši elpojat;

ja Jūs esat ciešā saskarsmē ar kādu, kuram ir izteikti novājināta imūnā sistēma

(piemēram, kaula smadzeņu transplantācijas pacients, kuram nepieciešama izolācija).

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pirms vakcinācijas izstāstiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam. Viņš vai viņa izlems, vai Fluenz vakcīna ir Jums piemērota.

Citas zāles, citas vakcīnas un Fluenz

Pastāstiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam, ja persona, kura saņems vakcīnu, lieto, pēdējā laikā ir lietojusi vai varētu lietot kādas citas zāles.

 

Nedodiet acetilsalicilskābi bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, 4 nedēļas ilgi pēc

 

vakcinācijas ar Fluenz, ja vien ārsts, medmāsa vai farmaceits nav devis citus norādījumus.

 

Tas ir tāpēc, ka pastāv risks saslimt ar Reja sindromu — ļoti retu, bet smagu slimību, kas

 

var ietekmēt smadzenes un aknas.

 

tas

 

 

 

 

Ieteicams nesaņemt Fluenz vakcīnu vienlaikus ar gripas-specifiskiem antivirāliem

 

 

ē

 

medikamentiem. Tas ir tāpēc, ka var mazināties vakcīnas efektivitā e.

 

 

istr

 

Jūsu ārsts, medmāsa vai farmaceits izlems, vai varat saņemt Fluenz vienlaikus ar citām vakcīnām.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

ğ

 

 

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība,

 

nav

 

 

 

vai plānojat grūtniecību, vai barojat bērnu ar krūti,repirms šīs vakcīnas saņemšanas

 

pastāstiet to savam ārstam, medmāsai v i f rmaceitam. Fluenz nav ieteicams lietot

 

sievietēm grūtniecības laikā vai zīdīšanas periodā.

 

 

3.

Kā ievada Fluenz

 

 

Fluenz ir jāievada ārsta, medmā asvairsvai farmaceita uzraudzībā.

 

 

ā

 

 

Fluenz jālieto tikai kā degunalesaerosolu.

 

 

Fluenz nedrīkst injicēZt.

 

 

Fluenz ievada aerosola veidā katrā nāsī. Fluenz ievadīšanas laikā Jūs varat elpot normāli. Nav nepieciešams aktīvi ieelpot vai īsi ievilkt gaisu caur degunu.

Devas

Ieteicamā deva bērniem un pusaudžiem ir 0,2 ml Fluenz, ievadot 0,1 ml katrā nāsī.

Bērni, kuri iepriekš nav saņēmuši gripas vakcīnu, saņems otru devu pēc vismaz 4 nedēļu intervāla. Sekojiet ārsta, medmāsas vai farmaceita norādījumiem par to, kad Jūsu bērnam būtu jāsaņem otrā deva.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Fluenz var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Vaicājiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam, ja vēlaties uzzināt ko vairāk par iespējamajām Fluenz blakusparādībām.

Dažas blakusparādības var izpausties smagi.

Ļoti reti

(var tikt novērots līdz 1 pacientam no 1 000 000):

smaga alerģiska reakcija: smagas alerģiskas reakcijas pazīmes var būt elpas trūkums un sejas vai mēles pietūkums.

Ja novērojat jebkuru no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties izstāstiet to savam

ārstam vai meklējiet medicīnisko palīdzību.

Citas iespējamās Fluenz blakusparādības

Ļoti bieži

(var tikt novērots vairāk nekā 1 no 10 pacientiem):

tekošs vai aizlikts deguns

samazināta ēstgriba

nespēks

galvassāpes

Bieži

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

(var tikt novērots līdz 1 pacientam no 10):

 

 

ē

 

drudzis

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

sāpes muskuļos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

 

 

re

 

 

(var tikt novērots līdz 1 pacientam no 100):

 

ğ

 

 

izsitumi

 

nav

 

 

 

 

asiņošana no deguna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alerģiskas reakcijas

vairs

 

 

 

 

Ziņošana par blakusparādībām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusp rādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot lespar blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Fluenz

Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Fluenz pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz aplikatora etiķetes pēc burtiem EXP.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Pirms lietošanas vakcīnu var izņemt no ledusskapja, uzglabājot līdz 25 °C temperatūrā maksimāli

uz 12 stundām, nedrīkst atkārtoti novietot ledusskapī. Ja vakcīna šo 12 stundu laikā netiek izlietota, tā jāiznīcina.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām par medicīniskajiem atkritumiem. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

Ko Fluenz satur

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvās vielas ir:

 

 

 

 

 

 

 

Šādi rekombinantā gripas vīrusa* (dzīva, novājināta) celmi**:

 

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 līdzīgs celms

 

107,0±0,5 FFU***

(A/California/7/2009, MEDI 228029)

 

 

A/Victoria/361/2011 (H3N2) līdzīgs celms

 

 

107,0±0,5 FFU***

(A/Texas/50/2012, MEDI 237514)

 

 

 

B/Massachusetts/2/2012 līdzīgs celms

 

 

107,0±0,5 FFU***

(B/Massachusetts/2/2012, MEDI 237751)

 

 

.......................................................................................................0,2 ml devā

*

kultivēts apaugļotās vistu olās no veselu vistu populācijas.

 

tas

 

 

**

iegūts VERO šūnās ar reversās ģenētiskās tehnoloģijas palīdzību. Šis produkts satur ģenētiski

 

modificētus organismus (ĢMO).

 

 

 

ē

*** fluorescējošā fokusa vienības (fluorescent focus units, FFU)

Šī vakcīna atbilst PVO (Pasaules Veselības Organizācija) rekomendācijām (ziemeļu puslodei)

un ES lēmumam par 2013/2014 sezonu.

 

ğ

 

 

 

re

istr

 

Citas sastāvdaļas ir saharoze, kālija hidrogēnfosfāts, kālija dihidrogēnfosfāts, želatīns (cūku, A tips),

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

arginīna hidrohlorīds, nātrija glutamāta monohidrāts, ūdens injekcijām.

 

Fluenz ārējais izskats un iepakojums

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Šī vakcīna ir deguna aerosola suspensija epriekš piepildītā vienreizējas lietošanas deguna aplikatorā

(0,2 ml), kas pieejams iepakojumā pa 10.

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Suspensija ir bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķidrums, kas ir caurspīdīgs vai nedaudz duļķains.

Var būt redzamas sīkas, ba tas daļiņas.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MedImmune, LLC, Lagelandseweg 78, 6545 CG Nijmegen, Nīderlande, (Tel) +31 24 371 7310

Ražotājs: MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke, Liverpool, L24 9JW, Lielbritānija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

NV AstraZeneca SA

 

 

 

 

UAB ,,AstraZeneca Lietuva“

Tel: +32 2 370 48 11

 

 

 

 

Tel: +370 5 2660550

България

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

ТП AstraZeneca UK Limited

 

NV AstraZeneca SA

Тел.: +359 2 971 25 33

 

 

 

Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

 

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

 

AstraZeneca Kft

 

Tel: +420222807111

 

 

 

 

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

 

 

 

 

Malta

 

AstraZeneca A/S

 

 

 

 

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

 

 

 

 

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

 

 

 

 

Nederland

tas

 

 

 

 

 

AstraZeneca GmbH

 

 

 

 

AstraZeneca BV

 

Tel: +49 41 03 7080

 

 

 

 

Tel: +31 79 363ē2222

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

AstraZeneca Eesti OÜ

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

AstraZenecaistrAS

 

Tel: +372 6549 600

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Österreich

 

AstraZeneca A.E.

 

 

 

 

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

 

 

vairs

Tel: +43 1 711 31 0

España

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

 

 

 

Tel.: +48 22 874 35 00

France

 

ā

 

Portugal

 

AstraZeneca

Z

les

 

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

 

 

 

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

 

 

 

 

România

 

AstraZeneca d.o.o.

 

 

 

 

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

 

 

 

 

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

 

 

 

 

Slovenija

 

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

 

 

 

 

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

 

 

 

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

 

 

 

AstraZeneca AB o.z.

Sími: +354 535 7000

 

 

 

 

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

AstraZeneca S.p.A.

 

 

 

 

AstraZeneca Oy

 

Tel: +39 02 98011

 

 

 

 

Puh/Tel: +358 10 23 010

āles Z
Devas dalītāja aizspiednis

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca AB Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67321747

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Fluenz ir MedImmune, LLC, preču zīme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi veselības aprūpes profesionāļiem

 

 

 

 

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Fluenz ir paredzēts tikai intranazālai lietošanai.

 

 

tas

 

ē

 

Nelietojiet ar adatu. Neinjicējiet.

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Fluenz ievada dalītā devā, abās nāsīs kā norādīts tālāk. (Skatīt arī “Kā ievada

 

Fluenz”, 3. apakšpunktu)

 

 

 

 

 

Kad puse devas ievadīta vienā nāsī, ievadiet atlikušo devu otrā nāsī tūlīt vai pēc īsa brīža.

 

 

nav

 

 

 

 

Ievadot vakcīnu, pacients var elpot no māli – nav vajadzības aktīvi ieelpot vai īsi ievilkt

 

vairs

 

 

 

 

 

gaisu caur degunu.

Virzuļa aizbāznis

Izsmidzinātāja gala aizsargvāciņš

Virzulis

āles Z
Pārbaudiet derīguma termiņu
Produkts jāizlieto pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz aplikatora etiķetes.

Sagatavojiet aplikatoru

Noņemiet no aplikatora gala gumijas aizsargvāciņu. Atstājiet vietā devas dalītāja aizspiedni aplikatora otrā galā.

Nospiediet virzuli

Noņemiet devas

 

Ar vienu kustību

dalītāja aizspiedni

nospiediet virzuli uz

Lai ievadītu devu

priekšu, cik ātri vien

otrā nāsī, satveriet un

iespējams, līdz devas

noņemiet devas dalītāja

dalītāja aizspiednis

aizspiedni no virzuļa.

neļauj virzīt to tālāk.

 

 

Par uzglabāšanu un likvidēšanu skatīt 5. adaļu.

 

vairs

nav

 

 

Ievietojiet aplikatoru

Pacientam atrodoties stāvus, ievietojiet aplikatora galu nāsī, lai nodrošinātu Fluenz ievadīšanu degunā.

 

tas

Izsmidziniet o rā nāsī

istr

 

Ievietojietēaplikatora

galu o rā nāsī un ar

ğ

 

vienu kustību nospiediet

virzuli uz priekšu, cik

ātri vien iespējams, lai

reievadītu atlikušo

vakcīnas devu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas