Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Zāļu apraksts - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFoclivia
ATĶ kodsJ07BB02
Vielainfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
RažotājsSeqirus S.r.l.  

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Foclivia suspensija injekcijai pilnšļircē

Pandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēni, inaktivēti, pievienots adjuvants)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)* celmam:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā

*kultivēts olās

**izteikts hemaglutinīna mikrogramos.

Adjuvants MF59C.1 satur:

 

Skvalēnu

9,75 miligramus;

Polisorbātu 80

1,175 miligramus;

Sorbitāna trioleātu

1,175 miligramus.

Vakcīna atbilst PVO rekomendācijām un ES lēmumam par pandēmiju.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai pilnšļircē.

Pienaini balts šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS

Gripas profilaksei oficiāli pasludinātas pandēmijas gadījumā.

Foclivia jālieto atbilstoši oficiālajām vadlīnijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki: 0,5 ml izvēlētā dienā.

Otrā vakcīnas deva jāievada pēc vismaz 3 nedēļu intervāla.

Foclivia pētīta pieaugušajiem (vecumā no 18 līdz 60 gadiem) un gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 60 gadiem) pēc primārās vakcinācijas grafika 1., 22. dienā.

Dati par trešo devu (revakcināciju), kas ievadīta 6 mēnešus pēc pirmās devas, ir ierobežoti (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija:

Foclivia drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejemie dati par bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem ir aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Nav pieejami dati par bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.

Lietošanas veids

Imunizācija jāveic ar intramuskulāru injekciju deltveida muskulī vai augšstilba muskulī (atkarībā no muskuļu masas).

4.3.Kontrindikācijas

Anafilaktiskas (t.i. dzīvībai bīstamas) reakcijas anamnēzē pret jebkuru vakcīnas sastāvdaļu vai olu, vistas proteīnu, kanamicīna un neomicīna sulfāta, bārija sulfāta, formaldehīda un cetiltrimetilamonija bromīda (CTAB) zīmēm. Tomēr pandēmijas gadījumā vakcīnas ievadīšana var būt pamatota,

ja nepieciešamības gadījumā nekavējoties ir pieejams reanimācijas aprīkojums. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jāievēro piesardzība ievadot šo vakcīnu cilvēkiem ar zināmu paaugstinātu jutību (cita veida, nevis anafilaktisku reakciju) pret aktīvo vielu, pret jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām sastāvdaļām un pret olām, vistas proteīniem, kanamicīna un neomicīna sulfātu, bārija sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB).

Tāpat kā ievadot citas injicējamas vakcīnas, vienmēr jānodrošina tūlītēja atbilstoša medicīniska ārstēšana un uzraudzība retu anafilaktisku reakciju gadījumā pēc vakcīnas ievadīšanas.

Ja pandēmijas situācija atļauj, imunizācija jāatliek pacientiem ar smagām febrīlām slimībām vai akūtu infekciju.

Foclivia nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt intravaskulāri vai subkutāni.

Tādēļ veselības aprūpes speciālistiem jāizvērtē ieguvums un iespējamais risks, ko rada vakcīnas ievadīšana indivīdiem ar trombocitopēniju vai jebkādiem asinsrecēšanas traucējumiem, kas varētu būt kontrindikācija intramuskulārai injekcijai, izņemot gadījumus, kad ieguvums nepārprotami atsver asiņošanas risku.

Pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama antivielu veidošanās.

Ne visām vakcinētajām personām rodas aizsargājošā atbildes reakcija (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Klīniskajos pētījumos novēroja zināmu krustenisku aizsardzību pret radniecīgiem H5N1 vīrusa variantiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Tā kā ir ieteicama otrā deva, jāņem vērā, ka nav datu par lietošanas drošumu, imunogenitāti vai efektivitāti, kas apstiprinātu Foclivia un citu H5N1 monovalento vakcīnu savstarpēju aizstājamību.

Dati par Foclivia izmantošanu nav pieejami, bet ir saņemti ziņojumi par krampju (ar un bez drudža) gadījumiem ar Focetria, H1N1 pandēmijas vakcīnu ar adjuvantu MF59.1, kas ir līdzīga Foclivia, vakcinētiem pacientiem.

Vairums febrīlo krampju gadījumu tika konstatēti pediatrijas pacientiem. Daži gadījumi tika novēroti pacientiem ar epilepsiju anamnēzē. Īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem, kas cieš no epilepsijas,

un ārstiem ir jāinformē pacienti (vai vecāki) par iespējamo krampju risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pēc jebkuras vakcinācijas vai pat pirms tās kā psihogēna reakcija pret injekciju ar adatu var rasties īslaicīgs samaņas zudums (ģībonis). Vienlaikus var būt vairākas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas ekstremitāšu kustības atlabšanas laikā.

Svarīgi, lai procedūra notiktu vietā, kur var izvairīties no savainojumiem samaņas zaudēšanas gadījumā.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Foclivia nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar citām vakcīnām. Tomēr, ja indicēta vienlaicīga ievadīšana ar citu vakcīnu, imunizācija jāveic, katru vakcīnu ievadot citā ekstremitātē. Jāņem vērā, ka var pastiprināties nevēlamo blakusparādību intensitāte.

Imunoloģiskā atbilde var pavājināties, ja pacients saņem imūnsupresīvu terapiju.

Pēc gripas vakcīnas ievadīšanas var tikt iegūti kļūdaini pozitīvi seroloģisko testu rezultāti,

ar imūnfermentatīvās analīzes metodi (ELISA — Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) nosakot antivielas pret cilvēka imūndeficīta vīrusa tipu HIV-1, C hepatīta vīrusu un, jo īpaši, HTLV-1. Šādos gadījumos ar Western blot metodi iegūtie rezultāti ir negatīvi. Šo pārejošo kļūdaini pozitīvo rezultātu cēlonis varētu būt IgM veidošanās kā atbildes reakcija pret vakcīnu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav iegūti dati par Foclivia lietošanu grūtniecēm.

Ir pieejami dati par lietošanas drošumu, bet grūtniecēm, kam tika ievadīta Focetria (H1N1 pandēmijas vakcīna, kas ir līdzīga Foclivia), kas satur tādu pašu MF59C.1 dadzumu kā Foclivia. Pēcreģistrācijas periodā saņemtie spontānie ziņojumi par blakusparādībām un intervences pētījuma dati neliecina par tiešu vai netiešu Focetria kaitīgu ietekmi uz grūtniecību. Turklāt divos lielos novērošanas pētījumos, kas tika organizēti Focetria lietošanas drošuma grūtniecības laikā novērtēšanai, starp gandrīz 10 000 vakcinētām grūtniecēm un viņu pēcnācējiem netika konstatēts gestācijas cukura diabēta, preeklampsijas, abortu, nedzīvi dzimušu bērnu, maza dzimšanas svara, priekšlaicīgu dzemdību, jaundzimušo nāves gadījumu un iedzimtu anomāliju skaita pieaugums, salīdzinot ar nevakcinētām kontroles grupām.

Ievadot Foclivia vakcīnu grūtniecēm, veselības aprūpes speciālistiem jāapsver Foclivia vakcīnas lietošanas grūtniecēm ieguvumi un iespējamie riski, ņemot vērā oficiālās rekomendācijas.

Barošana ar krūti

Vakcīnu var lietot barojot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dažas no reakcijām, kas minētas 4.8. apakšpunktā “Nevēlamās blakusparādības”, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki (vecāki par 18 gadiem)

Klīniskajos pētījumos par simulācijas (mock-up) H5N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu ievadīšanu pieaugušiem un gados vecākiem cilvēkiem (sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā) vairums reakciju pēc rakstura bija vieglas, īslaicīgas un kvalitatīvi līdzīgas tām, kuras radās pēc parasto sezonālo gripas vakcīnu ievadīšanas. Ir zināms, ka adjuvanta, kas uzlabo imunogenitāti, pievienošana ir saistīta ar nedaudz biežāku lokālo reakciju (galvenokārt vieglu sāpju) attīstību, salīdzinot ar parastām gripas vakcīnām bez adjuvanta. Pēc otrās devas ievadīšanas novēroja mazāk reakciju kā pēc pirmās devas ievadīšanas.

Bērni un pusaudži no 6 mēnešu līdz 17 gadu vecumam

II fāzes klīniskajā pētījumā (pētījums V87P6) tika pētīts simulācijas H5N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu lietošanas drošums bērniem un pusaudžiem (sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā). Neatkarīgi no vecuma reaktogenitāte bija augstāka pēc pirmās devas ievadīšanas nekā pēc otrās vakcinācijas. Reaktogenitāte pēc trešās devas, kas ievadīta 12 mēnešus pēc otrās devas, bija augstāka nekā pēc pirmās un otrās devas ievadīšanas. Procentuālais pacientu īpatsvars, kas ziņoja par lokālām reakcijām, bija lielāks vecāka gadagājuma pacientu grupās, ko galvenokārt noteica lielāks ziņojumu skaits par sāpēm. Maziem bērniem visbiežāk novērotās paredzamās lokālās reakcijas bija eritēma un jutīgums; visbiežāk paredzamās sistēmiskās reakcijas bija uzbudināmība un pastiprināta raudāšana. Bērniem un pusaudžiem visbiežāk novērotā paredzamā lokālā reakcija bija sāpes; visbiežāk novērotās paredzamās sistēmiskās reakcijas bija nogurums un galvassāpes. Neliels pacientu procentuālais īpatsvars ziņoja par drudzi visās vecuma grupās. Dati par lietošanas drošumu, kas iegūti pēc līdzīgas pandēmiskas vakcīnas (Focetria H1N1v) pirmās un otrās devas ievadīšanas bērniem un pusaudžiem, liecina par drošuma profilu, kas ir salīdzināms ar konstatēto simulācijas (mock-up) aH5N1 vakcīnas (Foclivia) drošuma profilu.

Tālāk ir sniegta informācija par klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzībā konstatēto nevēlamo blakusparādību biežumu.

Klīniskie pētījumi

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar pieagušajiem un gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 18 gadiem)

Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts četros klīniskos pētījumos ar dažādiem gripas celmiem un zāļu formām (H5N3, H9N2 un H5N1); bija iesaistīti 3696 pieaugušie un gados vecākas personas. No šīm personām, 3618 personas saņēma simulācijas (mock-up) Foclivia vakcīnu (A/H5N1) (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar simulācijas (mock-up) Foclivia vakcīnu ir minētas turpmāk tekstā.

Simptomus retāk novēroja pacientiem, kas bija vecāki par 60 gadiem, salīdzinājumā ar populāciju, kas bija vecumā no 18–60 gadiem.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā:

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži (>1/100, <1/10): galvassāpes

Ādas un zemādas audu bojājumi Bieži (>1/100, <1/10): svīšana

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži (>1/100, <1/10): artralģija un mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži (>1/100, <1/10): apsārtums injekcijas vietā, pietūkums injekcijas vietā, indurācija injekcijas vietā, ekhimoze injekcijas vietā un sāpes injekcijas vietā, drudzis, nespēks, nogurums un drebuļi

Vairums šo reakciju parasti izzūd 1–2 dienu laikā bez ārstēšanas.

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem

Klīniskajā pētījumā (pētījums V87P6) H5N1 vakcīna kombinācijā ar adjuvantu MF59C.1 (n=334) tika salīdzināta ar sezonālo gripas vakcīnu (n=137).

 

Pirmā deva

 

Otrā deva (21 dienu

Trešā deva (12 mēnešus

 

 

 

pēc pirmās devas)

pēc otrās devas)

 

 

H5N1 vakcīna ar adjuvantu

Mazie bērni

N=145

 

N=138

N=124

(6-<36 mēnešus veci)

 

 

 

 

Jebkāda veida reakcija

76%

 

68%

80%

Lokāla reakcija

47%

 

46%

60%

Sistēmiska reakcija

59%

 

51%

54%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

 

0%

0%

Citas nevēlamās

54%

 

49%

35%

blakusparādības

 

 

 

 

Bērni (3-<9 gadus veci)

N=96

 

N=93

N=85

Jebkāda veida reakcija

72%

 

68%

79%

Lokāla reakcija

66%

 

58%

74%

Sistēmiska reakcija

32%

 

33%

45%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4%

 

2%

6%

Citas nevēlamās

36%

 

31%

19%

blakusparādības

 

 

 

 

Pusaudži

N=93

 

N=91

N=83

(9-<18 gadus veci)

 

 

 

 

Jebkāda veida reakcija

91%

 

82%

89%

Lokāla reakcija

81%

 

70%

81%

Sistēmiska reakcija

69%

 

52%

69%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

 

1%

2%

Citas nevēlamās

30%

 

27%

22%

blakusparādības

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Nākamajā nedēļā pēc Focetria H1N1v vakcinēšanas 77 bērniem 3–8 gadus veciem un 80 bērniem un pusaudžiem 9–17 gadus veciem, kas saņēma 7,5 µg vakcīnu, tika konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

 

1. injekcija

2. injekcija

Bērni (3–8 gadus veci)

N = 77

N = 75

Jebkāda nevēlama reakcija

74%

69%

Lokāla reakcija

62%

56%

Sistēmiska reakcija

39%

35%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

4%

1%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

0%

1%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

14%

17%

Pusaudži (9–17 gadus veci)

N = 80

N = 79

Jebkāda nevēlama reakcija

79%

66%

Lokāla reakcija

70%

58%

Sistēmiska reakcija

45%

30%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

3%

1%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

0%

0%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

13%

10%

Dati par bērniem un pusaudžiem 3–17 gadus veciem liecina par nelielu reaktogenitātes samazināšanos pēc otrās devas ievadīšanas, nepalielinoties drudža gadījumu skaitam.

Ļoti bieži konstatētas reakcijas bērniem un pusaudžiem 3–17 gadus veciem: sāpes, sacietējums un eritēma, nespēks, mialģija, galvassāpes un nogurums.

Nākamajā nedēļā pēc Focetria H1N1v vakcinēšanas 73 zīdaiņiem 6–11 mēnešus veciem

un 73 maziem bērniem 12–35 mēnešus veciem, kas saņēma 7,5 µg vakcīnu, tika konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

 

1. injekcija

2. injekcija

Zīdaiņi (6–11 mēnešus veci)

N = 73

N = 68

Jebkāda nevēlama reakcija

79%

65%

Lokāla reakcija

44%

26%

Sistēmiska reakcija

70%

56%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

11%

9%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

3%

4%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

32%

31%

Mazi bērni (12–35 mēnešus veci)

N = 73

N = 71

Jebkāda nevēlama reakcija

70%

71%

Lokāla reakcija

51%

49%

Sistēmiska reakcija

60%

49%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

10%

11%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

4%

1%

Drudzis ≥ 40°C

1%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

21%

24%

Dati par zīdaiņiem un maziem bērniem 6–35 mēnešus veciem liecina par nelielu reaktogenitātes samazināšanos pēc otrās devas ievadīšanas, nepalielinoties drudža gadījumu skaitam.

Ļoti bieži konstatētas reakcijas 146 zīdaiņiem un maziem bērniem 6–35 mēnešus veciem: jutīgums, eritēma, paaugstināta uzbudināmība, neparasta raudāšana, miegainība, caureja, vemšana un ēstgribas izmaiņas. Sacietējumi un ekhimozes bija maziem bērniem ļoti bieži novērotās reakcijas, bet zīdaiņiem tās tika novērotas retāk.

Pēcreģistrācijas uzraudzība

Papildus klīniskajos pētījumos konstatētajām nevēlamajām blakusparādībām Focetria H1N1v pēcreģistrācijas lietošanas periodā tika saņemti ziņojumi par tālāk minētajām blakusparādībām.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Limfadenopātija

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves, tahikardija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas un kaulu bojājumi

Muskuļu vājums, sāpes ekstremitātēs

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Klepus

Ādas un zemādas audu bojājumi

Vispārējas ādas reakcijas, tostarp nieze, nātrene vai nespecifiski izsitumi, angioneirotiska tūska.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja.

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, neiralģija, parestēzija, krampji un neirīts.

Imūnās sistēmas traucējumi

Alerģiskas reakcijas, anafilakse, tostarp aizdusa, bronhu spazmas, balsenes tūska, kas retos gadījumos var izraisīt šoku.

Veicot pēcreģistrācijas uzraudzību starp pandēmiju trivalentām vakcīnām, kam pievienots adjuvants un kas sastāva ziņā bija līdzīgas, piemēram, Foclivia (H1N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu MF59C.1), papildus ziņots par tālāk minētajām nevēlamām reakcijām.

Reti (>1/10 000, <1/1 000):

Trombocitopēnija (ļoti reti saņemti ziņojumi par smagiem gadījumiem, kur trombocītu skaits bija mazāks par 5000 vienā mm3).

Loti reti (<1/10 000):

Vaskulīts ar īslaicīgu nieru iesaistīšanos un eksudatīvu erythema multiforme. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts, neirīts un Gijēna-Barē sindroms.

Nevēlami notikumi, kas novēroti, veicot pandēmijas vakcīnas pēcreģistrācijas uzraudzību: nav piemērojams.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.FARMAKODINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīna, ATĶ kods: J07BB02

Šajā apakšpunktā aprakstīta klīniskā pieredze ar H5N1 simulācijas (mock-up) vakcīnu pēc divu 7,5 mikrogramu devu lietošanas.

Simulācijas (mock-up) vakcīnas satur gripas vīrusa antigēnus, kas atšķiras no tajā brīdī cirkulējošiem gripas vīrusu antigēniem. Šos antigēnus var uzskatīt par ‘jauniem’ antigēniem un simulēt situāciju, kurā vakcinējamai mērķa populācijai nav imunoloģiskās atmiņas. Dati, kas iegūti pētot simulācijas (mock-up) vakcīnu, tiks izmantoti par pamatu vakcinācijas stratēģijai, kas, visticamāk, tiks lietota pandēmijas vakcīnai: simulācijas (mock-up) vakcīnu pētīšanas laikā iegūtie klīniskās efektivitātes un drošības dati ir būtiski pandēmijas vakcīnām.

Pieaugušie (18–60 gadus veci)

II fāzes klīniskais pētījums (pētījums V87P1) tika veikts ar H5N1 vakcīnu kombinācijā ar

MF59C.1 adjuvantu, iesaistot 312 veselus pieaugušos. Ar trīs nedēļu intervālu 156 personām tika ievadītas divas devas H5N1 vakcīnas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg hemaglutinīns (HA)/devā ar adjuvantu).

Citā (III fāzes) klīniskajā pētījumā (pētījums V87P13) tika iesaistīti 2693 veseli pieaugušie, kas ar trīs nedēļu intervālu saņēma divas H5N1 vakcīnas devas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/devā ar adjuvantu). Imunogenitāte tika novērtēta pētījuma populācijas apakškopā (n=197).

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, kas noteikts, izmantojot atsevišķās radiālās hemolīzes (SRH —

Single Radial Hemolysis) analīzi, pieaugušajiem bija šāds:

 

Pētījums V87P1, 21 dienu

Pētījums V87P13, 21 dienu

Anti-HA antiviela (SRH)

pēc 2. devas

pēc 2. devas

 

N=149

N=197

 

 

 

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

85% (79–91)

91% (87–95)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

85% (78–90)

78% (72–84)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Pētījums V87P13

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=69

N=128

Bāzlīnijas seroloģiskais statuss

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

87% (77–94)

94% (88–97)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

87% (77–94)

73% (65v81)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*noteikts, izmantojot SRH metodi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

Ar mikroneitralizācijas (MN) metodi veiktās analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni robežās, attiecīgi, no 67% (60–74) līdz 85% (78–90) un 65% (58–72) līdz 83% (77–89). Imūnreakcija pret vakcināciju, novērtējot ar MK analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH analīzi.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā tika novērtēta ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI), SRH un MK metodes analīzēm. Salīdzinot ar antivielu līmeni, kas sasniegts 43. dienā pēc primārās vakcinācijas grafika pabeigšanas, antivielu līmenis 202. dienā bija samazinājies

par 1/5 līdz ½ no iepriekšējā līmeņa.

Gados vecākas personas (>60 gadus vecas)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 personām, kas vecākas par 60 gadiem (ierobežots skaits pacientu bija vecāki par 70 gadiem), divos klīniskajos pētījumos, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=84

N=210

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

80% (70–88)

82% (76–87)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

70% (59–80)

63% (56–69)

Serokonversijas faktors (95% TI)*

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Pētījums V87P13

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=66

N=143

Bāzlīnijas seroloģiskais statuss

< 4 mm2

< 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

82% (70–90)

82% (75–88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

82% (70–90)

54% (45–62)

Serokonversijas faktors (95% TI)*

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

MK analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni attiecīgi robežās no 57% (50–64) līdz 79% (68–87) un no 55% (48–62) līdz 58% (47–69). MK analīzes rezultāti, līdzīgi kā SRH rezultāti, parādīja spēcīgu imūnreakciju gados vecāku personu populācijā pēc pirmās vakcinācijas sērijas pabeigšanas.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā, novērtējot ar HI, SRH un MK analīzēm, 202. dienā bija samazināta līdz ½ - 1/5, salīdzinot ar pēcvakcinācijas līmeni 43. dienā pēc primārā grafika pabeigšanas. Līdz 50% no gados vecākām personām, kas bija imunizētas ar

H5N1 vakcīnu kombinācijā ar MF59C, seroprotekcija saglabājās pēc 6 mēnešiem.

Revakcinācija

Trešā (revakcinācijas) H5N1 vakcīnas kombinācijā ar MF59C deva tika ievadīta 6 mēnešus pēc primārās vakcinācijas sērijas. Parādīti SRH rezultāti.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

Pētījums V87P, pieaugušo

Pētījums V87P1, gados

 

revakcinācija (6 mēnešus

vecāku personu

 

pēc 2. devas)

revakcinācija (6 mēnešus

 

 

pēc 2. devas)

SRH

N=71

N=38

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

89% (79–95)

84% (69–94)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

83% (72–91)

63% (46–78)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*noteikts, izmantojot SRH metodi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

Gados vecāku personu revakcinācijas pieredze ir ierobežota.

Atbalstoši dati par pieaugušo un gados vecāku personu populācijām

Divos devas meklēšanas pētījumos 78 pieaugušajiem tika ievadīta simulācijas (mock-up) vakcīna ar adjuvantu (H5N3 vai H9N2). Ar trīs nedēļu intervālu tika ievadītas divas H5N3 celma (A/Duck/Singapore/97) vakcīnas devas, izmantojot 3 dažādas devas (7,5; 15 un 30 µg HA/devā). Seruma paraugus pārbaudīja attiecībā pret oriģinālo H5N3 un vairākiem H5N1 izolātiem. Seroloģiskās atbildes reakcijas, kas tika iegūtas, izmantojot SRH metodi, parādīja, ka pēc divām 7,5 g injekcijām 100% subjektu sasniedza seroprotekciju un 100% bija notikusi serokonversija.

Tika atklāts, ka vakcīna, kurai pievienots adjuvants, inducē antivielu produkciju pret 2003. un 2004. gadā izolētajiem celmiem, kuriem novēroja vīrusa antigēna “dreifu” (drift), salīdzinājumā ar oriģinālajiem celmiem.

Ar četru nedēļu intervālu tika ievadītas divas H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) celmu saturošas vakcīnas devas, izmantojot 4 dažādas devas (3,75; 7,5; 15 un 30 μg HA/devā). Seroloģiskās atbildes reakcijas, kas tika iegūtas, izmantojot HI metodi, parādīja, ka pēc divām 7,5 g injekcijām 92% subjektu sasniedza seroprotekciju un 75% — serokonversiju.

Krusteniskā reaktivitāte

Pieaugušie (18–60 gadus veci)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/05 pēc 2. devas pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds:

 

Anti-HA antiviela

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

 

 

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

70% (58–80)

59% (52–66)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

NA***

49% (42–56)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)*

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI) °

36% (25–49)

23% (18–30)

 

 

 

 

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības ° mērot ar HI analīzi ≥ 40

°° vidējās ģeometriskās HI attiecības

***Pētījumā V87P1: bāzlīnija netika analizēta

MK analīzes rezultāti klīniskajiem pētījumiem, kas minēti iepriekšējā tabulā, parādīja seroprotekcijas līmeni pret A/turkey/Turkey/05 robežās no 27% (17–39) (V87P1) līdz 39% (32–46) (V87P13) un serokonversijas līmeni 36% (29–43) pētījumam V87P13. MK analīzes rezultāti pētījumā V87P13 deva

VĢA pret A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4–3,2).

Gados vecākas personas (>60 gadus vecas)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/05 pēc 2. devas gados vecākām personām (> 60 gadiem), mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds:

 

Anti-HA antiviela

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

 

 

21 dienu pēc 2. devas,

21 dienu pēc 2. devas

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

57% (39–73)

20% (18–23)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

NA***

48% (41–55)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)*

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

36% (21–54)

25% (19–32)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības ° mērot ar HI analīzi ≥ 40

°° vidējās ģeometriskās HI attiecības

***Pētījumā V87P1: bāzlīnija netika analizēta

MK analīzes rezultāti klīniskajiem pētījumiem, kas minēti iepriekšējā tabulā, parādīja seroprotekcijas līmeni pret A/turkey/Turkey/05 robežās no 11% (3–25) (pētījums V87P1) līdz 30% (24–37) (pētījums V87P13) un serokonversijas līmeni 25% (19–31) pētījumam V87P13. MK analīzes rezultāti pētījumā

V87P1 deva VĢA pret A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78–2,26).

Dati par pediatrisko populāciju

Tika veikts klīniskais pētījums (pētījums V87P6) ar H5N1 vakcīnu, kas kombinēta ar adjuvantu MF59C.1, iesaistot 471 bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Divas 7,5 mikrogramu devas tika ievadītas ar trīs nedēļu intervālu un trešā deva 12 mēnešus pēc pirmās devas. Pēc 3 nedēļām no 2. vakcinācijas

(43. dienā) visās vecuma grupās (t.i., 6–35 mēneši, 3–8 gadi un 9–17 gadi) tika sasniegts augsts antivielu daudzums pret A/Vietnam/1194/2004, novērtējot ar SRH un HI analīzēm, kā parādīts tabulā zemāk*. Šajā pētījumā netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta nopietna nevēlama blakusparādība.

 

 

Mazie bērni

Bērni (3-<9 gadus veci)

Pusaudži (9-<18 gadus

 

 

(6-<36 mēnešus veci)

 

veci)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotekcijas

97%

97%

89%

 

līmenis (95% TI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. diena

 

 

 

 

Serokonversijas

HI

faktors

(109–151)

(97–142)

(51–88)

43. diena

 

 

 

 

 

 

 

 

pret 1. dienu

 

 

 

 

Serokonversijas

97%

97%

89%

 

līmenis (95% TI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. diena

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotekcijas

100%

100%

100%

 

līmenis (95% TI)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

43. diena

 

 

 

 

Serokonversijas

SRH

faktors (95% TI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

43. diena pret 1.

 

 

 

 

dienu

 

 

 

 

Serokonversijas

98%

100%

99%

 

līmenis (95% TI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

43. diena

 

 

 

* Tā kā nav CHMP imunogenitātes kritēriju bērniem, pēc bērnu vakcinācijas iegūto seroloģisko datu novērtēšanai tika izmantoti CHMP imunogenitātes kritēriji pieaugušajiem, kurus lieto sezonālo gripas vakcīnu novērtēšanā. Tomēr to nozīmīgums klīniskajai aizsardzībai nav zināms.

MK analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 liecina par seroprotekcijas līmeni 99% (95% TI: 94–100); serokonversijas līmenis robežās no 97% (95% TI: 91–99) līdz 99% (95% TI: 96–100) un VĢA robežās

no 29 (95% TI: 25–35) līdz 50 (95% TI: 44–58).

Imunogenitātes pētījumu ar Focetria H1N1v (pētījums V111_03) rezultāti

Seroprotekcijas līmenis un serokonversijas līmenis, kas noteikts ar HI analīzi, un anti- HA antivielas serokonversijas faktors, kas izteikts kā HI ģeometriski vidējais koeficients, pēc Focetria vienas vai

divu 7,5 µg devu ievadīšanas tika novērtēta 70 bērniem un pusaudžiem (9–17 gadus veciem), 60 bērniem (3–8 gadus veciem), 58 bērniem (12–35 mēnešus veciem) un 49 zīdaiņiem (6–11 mēnešus veciem). CHMP pieaugušajiem (18–60 gadus veciem) izvirzītie imunogenitātes kritēriji tika izpildīti visās iepriekš minētajās vecuma populācijās gan pēc 1., gan 2. devas ievadīšanas (gan vispārējā populācijā, gan apakšgrupā ar seronegatīviem rādītājiem sākumstadijā).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Foclivia vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par aktīvo imunizāciju pret A tipa gripas vīrusa H5N1 apakštipu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

Foclivia ir reģistrēta „ārkārtas apstākļos”.

Tas nozīmē, ka zinātnisku iemeslu dēļ nevar iegūt pilnīgu informāciju par šī medicīniskā produkta lietošanas ieguvumu un risku.

Eiropas zāļu aģentūra (EMA) pārskatīs visu pieejamo jauno informāciju katru gadu un zāļu apraksts tiks papildināts, ja nepieciešams.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojama.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos ar Foclivia un sezonālo gripas vakcīnu, kas satur adjuvantu MF59C.1, iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, lokālu panesību, kā arī toksisku ietekmi uz sieviešu fertilitāti, reproduktivitāti un attīstību (līdz zīdīšanas perioda beigām) neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds,

Kālija dihidrogēnfosfāts,

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts,

Nātrija citrāts, Citronskābe, Ūdens injekcijām.

Informāciju par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

1 gads

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml pilnšļircē (I tipa stikls) ar virzuli-aizbāzni (bromobutila gumija). Iepakojumi pa 1 vai 10 . Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms lietošanas vakcīnai jāļauj sasniegt istabas temperatūru. Pirms lietošanas uzmanīgi sakratīt. Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet suspensiju. Konstatējot daļinas un/vai neparastu izskatu, vakcīna jāiznīcina.

Neizlietoto vakcīnu vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1 – Siena,

Itālija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. g. 19. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 19. oktobris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Foclivia suspensija injekcijai

Pandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēni, inaktivēti, pievienots adjuvants)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)* celmam:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā

*kultivēts olās

**izteikts hemaglutinīna mikrogramos.

Adjuvants MF59C.1 satur:

 

Skvalēnu

9,75 miligramus;

Polisorbātu 80

1,175 miligramus;

Sorbitāna trioleātu

1,175 miligramus.

Vakcīna atbilst PVO rekomendācijām un ES lēmumam par pandēmiju.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai.

Pienaini balts šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS

Gripas profilaksei oficiāli pasludinātas pandēmijas gadījumā.

Foclivia jālieto atbilstoši oficiālajām vadlīnijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki: 0,5 ml izvēlētā dienā. Otrā vakcīnas deva jāievada pēc vismaz 3 nedēļu intervāla.

Foclivia pētīta pieaugušajiem (vecumā no 18 līdz 60 gadiem) un gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 60 gadiem) pēc primārās vakcinācijas grafika 1., 22. dienā.

Dati par trešo devu (revakcināciju), kas ievadīta 6 mēnešus pēc pirmās devas, ir ierobežoti (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija:

Foclivia drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejemie dati par bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem ir aprakstīti

5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Nav pieejami dati par bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.

Lietošanas veids

Imunizācija jāveic ar intramuskulāru injekciju deltveida muskulī vai augšstilba muskulī (atkarībā no muskuļu masas).

4.3Kontrindikācijas

Anafilaktiskas (t.i. dzīvībai bīstamas) reakcijas anamnēzē pret jebkuru vakcīnas sastāvdaļu vai olu, vistas proteīnu, kanamicīna un neomicīna sulfāta, bārija sulfāta, formaldehīda un cetiltrimetilamonija bromīda (CTAB) zīmēm. Tomēr pandēmijas gadījumā vakcīnas ievadīšana var būt pamatota, ja nepieciešamības gadījumā nekavējoties ir pieejams reanimācijas aprīkojums (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jāievēro piesardzība ievadot šo vakcīnu cilvēkiem ar zināmu paaugstinātu jutību (cita veida, nevis anafilaktisku reakciju) pret aktīvo vielu, pret jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām sastāvdaļām un pret olām, vistas proteīniem, kanamicīna un neomicīna sulfātu, bārija sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB).

Tāpat kā ievadot citas injicējamas vakcīnas, vienmēr jānodrošina tūlītēja atbilstoša medicīniska ārstēšana un uzraudzība retu anafilaktisku reakciju gadījumā pēc vakcīnas ievadīšanas.

Ja pandēmijas situācija atļauj, imunizācija jāatliek pacientiem ar smagām febrīlām slimībām vai akūtu infekciju.

Foclivia nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt intravaskulāri vai subkutāni. Tādēļ veselības aprūpes speciālistiem jāizvērtē ieguvums un iespējamais risks, ko rada vakcīnas ievadīšana indivīdiem ar trombocitopēniju vai jebkādiem asinsrecēšanas traucējumiem, kas varētu būt kontrindikācija intramuskulārai injekcijai, izņemot gadījumus, kad ieguvums nepārprotami atsver asiņošanas risku.

Pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama antivielu veidošanās.

Ne visām vakcinētajām personām rodas aizsargājošā atbildes reakcija (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Klīniskajos pētījumos novēroja zināmu krustenisku aizsatdzību pret radniecīgiem H5N1 vīrusa variantiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Tā kā ir ieteicama otrā deva, jāņem vērā, ka nav datu par lietošanas drošumu, imunogenitāti vai efektivitāti, kas apstiprinātu Foclivia un citu H5N1 monovalento vakcīnu savstarpēju aizstājamību. Dati par Foclivia izmantošanu nav pieejami, bet ir saņemti ziņojumi par krampju (ar un bez drudža) gadījumiem ar Focetria, H1N1 pandēmijas vakcīnu ar adjuvantu MF59.1, kas ir līdzīga Foclivia, vakcinētiem pacientiem.

Vairums febrīlo krampju gadījumu tika konstatēti pediatrijas pacientiem. Daži gadījumi tik novēroti pacientiem ar epilepsiju anamnēzē. Īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem, kas cieš no epilepsijas, un ārstiem ir jāinformē pacienti (vai vecāki) par iespējamo krampju risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pēc jebkuras vakcinācijas vai pat pirms tās kā psihogēna reakcija pret injekciju ar adatu var rasties īslaicīgs samaņas zudums (ģībonis). Vienlaikus var būt vairākas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas ekstremitāšu kustības atlabšanas laikā. Svarīgi, lai procedūra notiktu vietā, kur var izvairīties no savainojumiem samaņas zaudēšanas gadījumā.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Foclivia nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar citām vakcīnām. Tomēr, ja indicēta vienlaicīga ievadīšana ar citu vakcīnu, imunizācija jāveic, katru vakcīnu ievadot citā ekstremitātē. Jāņem vērā, ka var pastiprināties nevēlamo blakusparādību intensitāte.

Imunoloģiskā atbilde var pavājināties, ja pacients saņem imūnsupresīvu terapiju.

Pēc gripas vakcīnas ievadīšanas var tikt iegūti kļūdaini pozitīvi seroloģisko testu rezultāti,

ar imūnfermentatīvās analīzes metodi (ELISA — Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) nosakot antivielas pret cilvēka imūndeficīta vīrusa tipu HIV-1, C hepatīta vīrusu un, jo īpaši, HTLV-1. Šādos gadījumos ar Western blot metodi iegūtie rezultāti ir negatīvi. Šo pārejošo kļūdaini pozitīvo rezultātu cēlonis varētu būt IgM veidošanās kā atbildes reakcija pret vakcīnu.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav iegūti dati par Foclivia lietošanu grūtniecēm.

Ir pieejami dati par lietošanas drošumu, bet grūtniecēm, kam tika ievadīta Focetria (H1N1 pandēmijas vakcīna, kas ir līdzīga Foclivia), kas satur tādu pašu MF59C.1 dadzumu kā Foclivia. Pēcreģistrācijas periodā saņemtie spontānie ziņojumi par blakusparādībām un intervences pētījuma dati neliecina par tiešu vai netiešu Focetria kaitīgu ietekmi uz grūtniecību. Turklāt divos lielos novērošanas pētījumos, kas tika organizēti Focetria lietošanas drošuma grūtniecības laikā novērtēšanai, starp gandrīz 10 000 vakcinētām grūtniecēm un viņu pēcnācējiem netika konstatēts gestācijas cukura diabēta, preeklampsijas, abortu, nedzīvi dzimušu bērnu, maza dzimšanas svara, priekšlaicīgu dzemdību, jaundzimušo nāves gadījumu un iedzimtu anomāliju skaita pieaugums, salīdzinot ar nevakcinētām kontroles grupām.

Ievadot Foclivia vakcīnu grūtniecēm, veselības aprūpes speciālistiem jāapsver Foclivia vakcīnas lietošanas grūtniecēm ieguvumi un iespējamie riski, ņemot vērā oficiālās rekomendācijas.

Barošana ar krūti

Vakcīnu var lietot barojot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par fertilitāti

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dažas no reakcijām, kas minētas 4.8. apakšpunktā “Nevēlamās blakusparādības”, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki (vecāki par 18 gadiem)

Klīniskajos pētījumos par simulācijas (mock-up) H5N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu ievadīšanu pieaugušiem un gados vecākiem cilvēkiem (sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā) vairums reakciju pēc rakstura bija vieglas, īslaicīgas un kvalitatīvi līdzīgas tām, kuras radās pēc parasto sezonālo gripas vakcīnu ievadīšanas. Ir zināms, ka adjuvanta, kas uzlabo imunogenitāti, pievienošana ir saistīta ar nedaudz biežāku lokālo reakciju (galvenokārt vieglu sāpju) attīstību, salīdzinot ar parastām gripas vakcīnām bez adjuvanta. Pēc otrās devas ievadīšanas novēroja mazāk reakciju kā pēc pirmās devas ievadīšanas.

Bērni un pusaudži no 6 mēnešu līdz 17 gadu vecumam

II fāzes klīniskajā pētījumā (pētījums V87P6) tika pētīts simulācijas H5N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu lietošanas drošums bērniem un pusaudžiem (sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā). Neatkarīgi no vecuma reaktogenitāte bija augstāka pēc pirmās devas ievadīšanas nekā pēc otrās vakcinācijas. Reaktogenitāte pēc trešās devas, kas ievadīta 12 mēnešus pēc otrās devas, bija augstāka nekā pēc pirmās un otrās devas ievadīšanas. Procentuālais pacientu īpatsvars, kas ziņoja par lokālām reakcijām, bija lielāks vecāka gadagājuma pacientu grupās, ko galvenokārt noteica lielāks ziņojumu skaits par sāpēm. Maziem bērniem visbiežāk novērotās paredzamās lokālās reakcijas bija eritēma un jutīgums; visbiežāk paredzamās sistēmiskās reakcijas bija uzbudināmība un pastiprināta raudāšana. Bērniem un pusaudžiem visbiežāk novērotā paredzamā lokālā reakcija bija sāpes; visbiežāk novērotās paredzamās sistēmiskās reakcijas bija nogurums un galvassāpes. Neliels pacientu procentuālais īpatsvars ziņoja par drudzi visās vecuma grupās. Dati par lietošanas drošumu, kas iegūti pēc līdzīgas pandēmiskas vakcīnas (Focetria H1N1v) pirmās un otrās devas ievadīšanas bērniem un pusaudžiem, liecina par drošuma profilu, kas ir salīdzināms ar konstatēto simulācijas (mock-up) aH5N1 vakcīnas (Foclivia) drošuma profilu.

Tālāk ir sniegta informācija par klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzībā konstatēto nevēlamo blakusparādību biežumu.

Klīniskie pētījumi

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar pieagušajiem un gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 18 gadiem)

Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts četros klīniskos pētījumos ar dažādiem gripas celmiem un zāļu formām (H5N3, H9N2 un H5N1); bija iesaistīti 3696 pieaugušie un gados vecākas personas. No šīm personām, 3618 personas saņēma simulācijas (mock-up) Foclivia vakcīnu (A/H5N1) (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar simulācijas (mock-up) Foclivia vakcīnu ir minētas turpmāk tekstā.

Simptomus retāk novēroja pacientiem, kas bija vecāki par 60 gadiem, salīdzinājumā ar populāciju, kas bija vecumā no 18-60 gadiem.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā:

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži (>1/100, <1/10): galvassāpes

Ādas un zemādas audu bojājumi Bieži (>1/100, <1/10): svīšana

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži (>1/100, <1/10): artralģija un mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži (>1/100, <1/10): apsārtums injekcijas vietā, pietūkums injekcijas vietā, indurācija injekcijas vietā, ekhimoze injekcijas vietā un sāpes injekcijas vietā, drudzis, nespēks, nogurums un drebuļi

Vairums šo reakciju parasti izzūd 1–2 dienu laikā bez ārstēšanas.

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem

Klīniskajā pētījumā (pētījums V87P6) H5N1 vakcīna kombinācijā ar adjuvantu MF59C.1 (n=334) tika salīdzināta ar sezonālo gripas vakcīnu (n=137).

 

1. injekcija

2. injekcija

3. injekcija

 

H5N1 vakcīna ar

H5N1 vakcīna ar

H5N1 vakcīna ar

 

adjuvantu

adjuvantu

adjuvantu

Mazie bērni

N=145

N=138

N=124

(6-<36 mēnešus veci)

 

 

 

Jebkāda veida reakcija

76%

68%

80%

Lokāla reakcija

47%

46%

60%

Sistēmiska reakcija

59%

51%

54%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

0%

0%

Citas nevēlamās

54%

49%

35%

blakusparādības

 

 

 

Bērni (3-<9 gadus veci)

N=96

N=93

N=85

Visu veidu

72%

68%

79%

Vietēja

66%

58%

74%

Sistēmiska reakcija

32%

33%

45%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4%

2%

6%

Citas nevēlamās

36%

31%

19%

blakusparādības

 

 

 

Pusaudži (9-<18 gadus

N=93

N=91

N=83

veci)

 

 

 

Jebkāda veida reakcija

91%

82%

89%

Lokāla reakcija

81%

70%

81%

Sistēmiska

69%

52%

69%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

1%

2%

Citas nevēlamās

30%

27%

22%

blakusparādības

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Nākamajā nedēļā pēc Focetria H1N1v vakcinēšanas 77 bērniem 3–8 gadus veciem un 80 bērniem un pusaudžiem 9–17 gadus veciem, kas saņēma 7,5 µg vakcīnu, tika konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

 

1. injekcija

2. injekcija

Bērni (3–8 gadus veci)

N = 77

N = 75

Jebkāda nevēlama reakcija

74%

69%

Lokāla reakcija

62%

56%

Sistēmiska reakcija

39%

35%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

4%

1%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

0%

1%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

14%

17%

Pusaudži (9–17 gadus veci)

N = 80

N = 79

Jebkāda nevēlama reakcija

79%

66%

Lokāla reakcija

70%

58%

Sistēmiska reakcija

45%

30%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

3%

1%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

0%

0%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

13%

10%

 

 

Dati par bērniem un pusaudžiem 3–17 gadus veciem liecina par nelielu reaktogenitātes samazināšanos pēc otrās devas ievadīšanas, nepalielinoties drudža gadījumu skaitam.

Ļoti bieži konstatētas reakcijas bērniem un pusaudžiem 3–17 gadus veciem: sāpes, sacietējums un eritēma, nespēks, mialģija, galvassāpes un nogurums.

Nākamajā nedēļā pēc Focetria H1N1v vakcinēšanas 73 zīdaiņiem 6–11 mēnešus veciem

un 73 maziem bērniem 12–35 mēnešus veciem, kas saņēma 7,5 µg vakcīnu, tika konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

 

1. injekcija

2. injekcija

Zīdaiņi (6–11 mēnešus veci)

N = 73

N = 68

Jebkāda nevēlama reakcija

79%

65%

Lokāla reakcija

44%

26%

Sistēmiska reakcija

70%

56%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

11%

9%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

3%

4%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

32%

31%

Mazi bērni (12–35 mēnešus veci)

N = 73

N = 71

Jebkāda nevēlama reakcija

70%

71%

Lokāla reakcija

51%

49%

Sistēmiska reakcija

60%

49%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

10%

11%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

4%

1%

Drudzis ≥ 40°C

1%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

21%

24%

Dati par zīdaiņiem un maziem bērniem 6–35 mēnešus veciem liecina par nelielu reaktogenitātes samazināšanos pēc otrās devas ievadīšanas, nepalielinoties drudža gadījumu skaitam.

Ļoti bieži konstatētas reakcijas 146 zīdaiņiem un maziem bērniem 6–35 mēnešus veciem: jutīgums, eritēma, paaugstināta uzbudināmība, neparasta raudāšana, miegainība, caureja, vemšana un ēstgribas izmaiņas. Sacietējumi un ekhimozes bija maziem bērniem ļoti bieži novērotās reakcijas, bet zīdaiņiem tās tika novērotas retāk.

Pēcreģistrācijas uzraudzība

Papildus klīniskajos pētījumos konstatētajām nevēlamajām blakusparādībām Focetria H1N1v pēcreģistrācijas lietošanas periodā tika saņemti ziņojumi par tālāk minētajām blakusparādībām.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Limfadenopātija

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves, tahikardija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas un kaulu bojājumi

Muskuļu vājums, sāpes ekstremitātēs

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Klepus

Ādas un zemādas audu bojājumi

Vispārējas ādas reakcijas, tostarp nieze, nātrene vai nespecifiski izsitumi, angioneirotiska tūska.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja.

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, neiralģija, parestēzija, krampji un neirīts.

Imūnās sistēmas traucējumi

Alerģiskas reakcijas, anafilakse, tostarp aizdusa, bronhu spazmas, balsenes tūsku, kas retos gadījumos var izraisīt šoku.

Veicot pēcreģistrācijas uzraudzību starp pandēmiju trivalentām vakcīnām, kam pievienots adjuvants,

un kas sastāva ziņā bija līdzīgas, piemēram, Foclivia (H1N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu MF59.1), papildus ziņots par tālāk minētajām nevēlamām reakcijām.

Reti (>1/10 000, <1/1 000):

Trombocitopēnija (ļoti reti saņemti ziņojumi par smagiem gadījumiem, kur trombocītu skaits bija mazāks par 5000 vienā mm3).

Loti reti (<1/10 000):

Vaskulīts ar īslaicīgu nieru iesaistīšanos un eksudatīvu erythema multiforme. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts, neirīts un Gijēna-Barē sindroms.

Nevēlami notikumi, kas novēroti, veicot pandēmijas vakcīnas pēcreģistrācijas uzraudzību: nav piemērojams.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.FARMAKODINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīna, ATĶ kods: J07BB02

Šajā apakšpunktā aprakstīta klīniskā pieredze ar H5N1 simulācijas (mock-up) vakcīnu pēc divu 7,5 mikrogramu devu lietošanas.

Simulācijas (mock-up) vakcīnas satur gripas vīrusa antigēnus, kas atšķiras no tajā brīdī cirkulējošiem gripas vīrusu antigēniem. Šos antigēnus var uzskatīt par ‘jauniem’ antigēniem un simulēt situāciju, kurā vakcinējamai mērķa populācijai nav imunoloģiskās atmiņas. Dati, kas iegūti pētot simulācijas (mock-up) vakcīnu, tiks izmantoti par pamatu vakcinācijas stratēģijai, kas, visticamāk, tiks lietota pandēmijas vakcīnai: simulācijas (mock-up) vakcīnu pētīšanas laikā iegūtie klīniskās efektivitātes un drošības dati ir būtiski pandēmijas vakcīnām.

Pieaugušie (18–60 gadus veci)

II fāzes klīniskais pētījums (pētījums V87P1) tika veikts ar H5N1 vakcīnu kombinācijā ar

MF59C.1 adjuvantu, iesaistot 312 veselus pieaugušos. Ar trīs nedēļu intervālu 156 personām tika ievadītas divas devas H5N1 vakcīnas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg hemaglutinīns (HA)/devā ar adjuvantu).

Citā (III fāzes) klīniskajā pētījumā (pētījums V87P13) tika iesaistīti 2693 veseli pieaugušie, kas ar trīs nedēļu intervālu saņēma divas H5N1 vakcīnas devas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/devā ar adjuvantu). Imunogenitāte tika novērtēta pētījuma populācijas apakškopā (n=197).

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, kas noteikts, izmantojot atsevišķās radiālās hemolīzes (SRH —

Single Radial Hemolysis) analīzi, pieaugušajiem bija šāds:

 

Pētījums V87P1, 21 dienu

Pētījums V87P13, 21 dienu

Anti-HA antivielas (SRH)

pēc 2. devas

pēc 2. devas

 

N=149

N=197

 

 

 

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

85% (79–91)

91% (87–95)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

85% (78–90)

78% (72–84)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Pētījums V87P13

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=69

N=128

Bāzlīnijas seroloģiskais statuss

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

87% (77–94)

94% (88–97)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

87% (77–94)

73% (65–81)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*noteikts, izmantojot SRH metodi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

Ar mikroneitralizācijas (MN) metodi veiktās analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni robežās, attiecīgi, no 67% (60–74) līdz 85% (78–90) un 65% (58–72) līdz 83% (77–89). Imūnreakcija pret vakcināciju, novērtējot ar MK analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH analīzi.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā tika novērtēta ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI), SRH un MK metodes analīzēm. Salīdzinot ar antivielu līmeni, kas sasniegts 43. dienā pēc primārās vakcinācijas grafika pabeigšanas, antivielu līmenis 202. dienā bija samazinājies par 1/5 līdz ½ no iepriekšējā līmeņa.

Gados vecākas personas (>60 gadus vecas)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 personām, kas vecākas par 60 gadiem (ierobežots skaits pacientu bija vecāki par 70 gadiem), divos klīniskajos pētījumos, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=84

N=210

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

80% (70–88)

82% (76–87)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

70% (59–80)

63% (56–69)

Serokonversijas faktors (95% TI)*

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Pētījums V87P13

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=66

N=143

Bāzlīnijas seroloģiskais statuss

< 4 mm2

< 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

82% (70–90)

82% (75–88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

82% (70–90)

54% (45–62)

Serokonversijas faktors (95% TI)*

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

MK analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni attiecīgi robežās no 57% (50–64) līdz 79% (68–87) un no 55% (48–62) līdz 58% (47–69). MK analīzes rezultāti, līdzīgi kā SRH rezultāti, parādīja spēcīgu imūnreakciju gados vecāku personu populācijā pēc pirmās vakcinācijas sērijas pabeigšanas.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā, novērtējot ar HI, SRH un MK analīzēm, 202. dienā bija samazināta līdz ½ – 1/5, salīdzinot ar pēcvakcinācijas līmeni 43. dienā pēc primārā grafika pabeigšanas. Līdz 50% no gados vecākām personām, kas bija imunizētas ar

H5N1 vakcīnu kombinācijā ar MF59C, seroprotekcija saglabājās pēc 6 mēnešiem.

Revakcinācija

Trešā (revakcinācijas) H5N1 vakcīnas kombinācijā ar MF59C deva tika ievadīta 6 mēnešus pēc primārās vakcinācijas sērijas. Parādīti SRH rezultāti.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

Pētījums V87P, pieaugušo

Pētījums V87P1, gados

 

revakcinācija (6 mēnešus

vecāku personu

 

pēc 2. devas)

revakcinācija (6 mēnešus

 

 

pēc 2. devas)

SRH

N=71

N=38

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

89% (79–95)

84% (69–94)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

83% (72–91)

63% (46–78)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*noteikts, izmantojot SRH metodi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

Gados vecāku personu revakcinācijas pieredze ir ierobežota.

Atbalstoši dati par pieaugušo un gados vecāku personu populācijām

Divos devas meklēšanas pētījumos 78 pieaugušajiem tika ievadīta simulācijas (mock-up) vakcīna ar adjuvantu (H5N3 vai H9N2). Ar trīs nedēļu intervālu tika ievadītas divas H5N3 celma (A/Duck/Singapore/97) vakcīnas devas, izmantojot 3 dažādas devas (7,5; 15 un 30 µg HA/devā). Seruma paraugus pārbaudīja attiecībā pret oriģinālo H5N3 un vairākiem H5N1 izolātiem. Seroloģiskās atbildes reakcijas, kas tika iegūtas, izmantojot SRH metodi, parādīja, ka pēc divām 7,5 g injekcijām 100% subjektu sasniedza seroprotekciju un 100% bija notikusi serokonversija.

Tika atklāts, ka vakcīna, kurai pievienots adjuvants, inducē antivielu produkciju pret 2003. un 2004. gadā izolētajiem celmiem, kuriem novēroja vīrusa antigēna “dreifu” (drift), salīdzinājumā ar oriģinālajiem celmiem.

Ar četru nedēļu intervālu tika ievadītas divas H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) celmu saturošas vakcīnas devas, izmantojot 4 dažādas devas (3,75; 7,5; 15 un 30 μg HA/devā). Seroloģiskās atbildes reakcijas, kas tika iegūtas, izmantojot HI metodi, parādīja, ka pēc divām 7,5 g injekcijām 92% subjektu sasniedza seroprotekciju un 75% — serokonversiju.

Krusteniskā reaktivitāte

Pieaugušie (18–60 gadus veci)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/05 pēc 2. devas pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds:

 

Anti-HA antiviela

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

 

 

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

70% (58–80)

59% (52–66)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

NA***

49% (42–56)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)*

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI) °

36% (25–49)

23% (18–30)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības ° mērot ar HI analīzi ≥ 40

°° vidējās ģeometriskās HI attiecības

***Pētījumā V87P1: bāzlīnija netika analizēta

MK analīzes rezultāti klīniskajiem pētījumiem, kas minēti iepriekšējā tabulā, parādīja seroprotekcijas līmeni pret A/turkey/Turkey/05 robežās no 27% (17–39) (V87P1) līdz 39% (32–46) (V87P13) un serokonversijas līmeni 36% (29–43) pētījumam V87P13. MK analīzes rezultāti deva VĢA pret A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4–3,2).

Gados vecākas personas (>60 gadus vecas)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/05 pēc 2. devas gados vecākām personām (> 60 gadiem), mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds:

 

Anti-HA antiviela

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

 

 

21 dienu pēc 2. devas,

21 dienu pēc 2. devas

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

57% (39–73)

20% (18–23)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

NA***

48% (41–55)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)*

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

36% (21–54)

25% (19–32)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības ° mērot ar HI analīzi ≥ 40

°° vidējās ģeometriskās HI attiecības

***Pētījumā V87P1: bāzlīnija netika analizēta

MK analīzes rezultāti klīniskajiem pētījumiem, kas minēti iepriekšējā tabulā, parādīja seroprotekcijas līmeni pret A/turkey/Turkey/05 robežās no 11% (3–25) (pētījums V87P1) līdz 30% (24–37) (pētījums V87P13) un serokonversijas līmeni 25% (19–31) pētījumam V87P13. MK analīzes rezultāti pētījumā

V87P1deva VĢA pret A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78–2,26).

Dati par pediatrisko populāciju

Tika veikts klīniskais pētījums (pētījums V87P6) ar H5N1 vakcīnu, kas kombinēta ar adjuvantu MF59C.1, iesaistot 471 bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Divas 7,5 mikrogramu devas tika ievadītas ar trīs nedēļu intervālu un trešā deva 12 mēnešus pēc pirmās devas. Pēc 3 nedēļām no 2. vakcinācijas

(43. dienā) visās vecuma grupās (t.i., 6–35 mēneši, 3–8 gadi un 9–17 gadi) tika sasniegts augsts antivielu daudzums pret A/Vietnam/1194/2004, novērtējot ar SRH un HI analīzēm, kā parādīts tabulā zemāk*. Šajā pētījumā netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta nopietna nevēlama blakusparādība.

 

 

Mazie bērni

Bērni (3-<9 gadus veci)

Pusaudži (9-<18 gadus

 

 

(6-<36 mēnešus veci)

 

veci)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotekcijas

97%

97%

89%

 

līmenis (95% TI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. diena

 

 

 

 

Serokonversijas

HI

faktors

(109–151)

(97–142)

(51–88)

43. diena

 

 

 

 

 

 

 

 

pret 1. dienu

 

 

 

 

Serokonversijas

97%

97%

89%

 

līmenis (95% TI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. diena

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotekcijas

100%

100%

100%

 

līmenis (95% TI)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

43. diena

 

 

 

 

Serokonversijas

SRH

faktors (95% TI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

43. diena pret 1.

 

 

 

 

dienu

 

 

 

 

Serokonversijas

98%

100%

99%

 

līmenis (95% TI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

43. diena

 

 

 

* Tā kā nav CHMP imunogenitātes kritēriju bērniem, pēc bērnu vakcinācijas iegūto seroloģisko datu novērtēšanai tika izmantoti CHMP imunogenitātes kritēriji pieaugušajiem, kurus lieto sezonālo gripas vakcīnu novērtēšanā. Tomēr to nozīmīgums klīniskajai aizsardzībai nav zināms.

MK analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 liecina par seroprotekcijas līmeni 99% (95% TI: 94–100); serokonversijas līmenis robežās no 97% (95% TI: 91–99) līdz 99% (95% TI: 96–100) un VĢA robežās

no 29 (95% TI: 25–35) līdz 50 (95% TI: 44–58).

Imunogenitātes pētījumu ar Focetria H1N1v (pētījums V111_03) rezultāti

Seroprotekcijas līmenis un serokonversijas līmenis, kas noteikts ar HI analīzi, un anti- HA antivielas serokonversijas faktors, kas izteikts kā HI ģeometriski vidējais koeficients, pēc Focetria vienas vai

divu 7,5 µg devu ievadīšanas tika novērtēta 70 bērniem un pusaudžiem (9–17 gadus veciem), 60 bērniem (3–8 gadus veciem), 58 bērniem (12–35 mēnešus veciem) un 49 zīdaiņiem (6–11 mēnešus veciem). CHMP pieaugušajiem (18–60 gadus veciem) izvirzītie imunogenitātes kritēriji tika izpildīti visās iepriekš minētajās vecuma populācijās gan pēc 1., gan 2. devas ievadīšanas (gan vispārējā populācijā,

gan apakšgrupā ar seronegatīviem rādītājiem sākumstadijā).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Foclivia vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par aktīvo imunizāciju pret A tipa gripas vīrusa H5N1 apakštipu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

Foclivia ir reģistrēta „ārkārtas apstākļos”.

Tas nozīmē, ka zinātnisku iemeslu dēļ nevar iegūt pilnīgu informāciju par šī medicīniskā produkta lietošanas ieguvumu un risku. Eiropas zāļu aģentūra (EMA) pārskatīs visu pieejamo jauno informāciju katru gadu un zāļu apraksts tiks papildināts, ja nepieciešams.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojama.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos ar Foclivia un sezonālo gripas vakcīnu, kas satur adjuvantu MF59C.1, iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, lokālu panesību, kā arī toksisku ietekmi uz sieviešu fertilitāti, reproduktivitāti un attīstību (līdz zīdīšanas perioda beigām) neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds,

Kālija dihidrogēnfosfāts,

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts,

Nātrija citrāts, Citronskābe, Ūdens injekcijām.

Informāciju par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

1 gads

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml vienas devas flakonā (I tipa stikls) ar aizbāzni (halobutila gumija). Iepakojumi pa 10. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms lietošanas vakcīnai jāļauj sasniegt istabas temperatūru. Pirms lietošanas uzmanīgi sakratīt. Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet suspensiju. Konstatējot daļinas un/vai neparastu izskatu, vakcīna jāiznīcina.

Neizlietoto vakcīnu vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Itālija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/577/003

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 19. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 19. oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Foclivia suspensija injekcijai daudzdevu konteinerā

Pandēmijas gripas vakcīna (H5N1) (virsmas antigēni, inaktivēti, pievienots adjuvants)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Gripas vīrusa virsmas antigēni (hemaglutinīns un neiraminidāze)* celmam:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrami** 0,5 ml devā

*kultivēts olās

**izteikts hemaglutinīna mikrogramos.

Adjuvants MF59C.1 satur:

 

Skvalēnu

9,75 miligramus;

Polisorbātu 80

1,175 miligramus;

Sorbitāna trioleātu

1,175 miligramus.

Palīgvielas:

 

tiomersāls

0,05 miligrami.

Šis ir daudzdevu konteiners. Lai iegūtu informāciju par devu skaitu flakonā, skatīt 6.5. apakšpunktu.

Vakcīna atbilst PVO rekomendācijām un ES lēmumam par pandēmiju.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai.

Pienaini balts šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS

Gripas profilaksei oficiāli pasludinātas pandēmijas gadījumā.

Foclivia jālieto atbilstoši oficiālajām vadlīnijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki: 0,5 ml izvēlētā dienā. Otrā vakcīnas deva jāievada pēc vismaz 3 nedēļu intervāla.

Foclivia pētīta pieaugušajiem (vecumā no 18 līdz 60 gadiem) un gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 60 gadiem) pēc primārās ievadīšanas 1., 22. dienā.

Dati par trešo devu (revakcināciju), kas ievadīta 6 mēnešus pēc pirmās devas, ir ierobežoti (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija:

Foclivia drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejemie dati par bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem ir aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Nav pieejami dati par bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.

Lietošanas veids

Imunizācija jāveic ar intramuskulāru injekciju deltveida muskulī vai augšstilba muskulī (atkarībā no muskuļu masas).

4.3.Kontrindikācijas

Anafilaktiskas (t.i. dzīvībai bīstamas) reakcijas anamnēzē pret jebkuru vakcīnas sastāvdaļu vai olu, vistas proteīnu, kanamicīna un neomicīna sulfāta, bārija sulfāta, formaldehīda un cetiltrimetilamonija bromīda (CTAB) zīmēm. Tomēr pandēmijas gadījumā vakcīnas ievadīšana var būt pamatota, ja nepieciešamības gadījumā nekavējoties ir pieejams reanimācijas aprīkojums (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jāievēro piesardzība ievadot šo vakcīnu cilvēkiem ar zināmu paaugstinātu jutību (cita veida, nevis anafilaktisku reakciju) pret aktīvo vielu, pret jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām sastāvdaļām, pret tiomersālu un pret olām, vistas proteīniem, kanamicīna un neomicīna sulfātu, bārija sulfātu, formaldehīdu un cetiltrimetilamonija bromīdu (CTAB).

Tāpat kā ievadot citas injicējamas vakcīnas, vienmēr jānodrošina tūlītēja atbilstoša medicīniska ārstēšana un uzraudzība retu anafilaktisku reakciju gadījumā pēc vakcīnas ievadīšanas.

Ja pandēmijas situācija atļauj, imunizācija jāatliek pacientiem ar smagām febrīlām slimībām vai akūtu infekciju.

Foclivia nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt intravaskulāri vai subkutāni.

Tādēļ veselības aprūpes speciālistiem jāizvērtē ieguvums un iespējamais risks, ko rada vakcīnas ievadīšana indivīdiem ar trombocitopēniju vai jebkādiem asinsrecēšanas traucējumiem, kas varētu būt kontrindikācija intramuskulārai injekcijai, izņemot gadījumus, kad ieguvums nepārprotami atsver asiņošanas risku.

Pacientiem ar endogēnu vai jatrogēnu imūnsupresiju var būt nepietiekama antivielu veidošanās.

Ne visām vakcinētajām personām rodas aizsargājošā atbildes reakcija (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Klīniskajos pētījumos novēroja zināmu krustenisku aizsatdzību pret radniecīgiem H5N1 vīrusa variantiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Tā kā ir ieteicama otrā deva, jāņem vērā, ka nav datu par lietošanas drošumu, imunogenitātu vai efektivitāti, kas apstiprinātu Foclivia un citu H5N1 monovalento vakcīnu savstarpēju aizstājamību.

Dati par Foclivia izmantošanu nav pieejami, bet ir saņemti ziņojumi par krampju (ar un bez drudža) gadījumiem ar Focetria, H1N1 pandēmijas vakcīnu ar adjuvantu MF59.1, kas ir līdzīga Foclivia, vakcinētiem pacientiem.

Vairums febrīlo krampju gadījumu tika konstatēti pediatrijas pacientiem. Daži gadījumi tik novēroti pacientiem ar epilepsiju anamnēzē. Īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem, kas cieš no epilepsijas, un ārstiem ir jāinformē pacienti (vai vecāki) par iespējamo krampju risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pēc jebkuras vakcinācijas vai pat pirms tās kā psihogēna reakcija pret injekciju ar adatu var rasties īslaicīgs samaņas zudums (ģībonis). Vienlaikus var būt vairākas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas ekstremitāšu kustības atlabšanas laikā. Svarīgi, lai procedūra notiktu vietā, kur var izvairīties no savainojumiem samaņas zaudēšanas gadījumā.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Foclivia nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar citām vakcīnām. Tomēr, ja indicēta vienlaicīga ievadīšana ar citu vakcīnu, imunizācija jāveic, katru vakcīnu ievadot citā ekstremitātē. Jāņem vērā, ka var pastiprināties nevēlamo blakusparādību intensitāte.

Imunoloģiskā atbilde var pavājināties, ja pacients saņem imūnsupresīvu terapiju.

Pēc gripas vakcīnas ievadīšanas var tikt iegūti kļūdaini pozitīvi seroloģisko testu rezultāti,

ar imūnfermentatīvās analīzes metodi (ELISA — Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) nosakot antivielas pret cilvēka imūndeficīta vīrusa tipu HIV-1, C hepatīta vīrusu un, jo īpaši, HTLV-1. Šādos gadījumos ar Western blot metodi iegūtie rezultāti ir negatīvi. Šo pārejošo kļūdaini pozitīvo rezultātu cēlonis varētu būt IgM veidošanās kā atbildes reakcija pret vakcīnu.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav iegūti dati par Foclivia lietošanu grūtniecēm.

Ir pieejami dati par lietošanas drošumu, bet grūtniecēm, kam tika ievadīta Focetria (H1N1 pandēmijas vakcīna, kas ir līdzīga Foclivia), kas satur tādu pašu MF59C.1 dadzumu kā Foclivia. Pēcreģistrācijas periodā saņemtie spontānie ziņojumi par blakusparādībām un intervences pētījuma dati neliecina par tiešu vai netiešu Focetria kaitīgu ietekmi uz grūtniecību. Turklāt divos lielos novērošanas pētījumos, kas tika organizēti Focetria lietošanas drošuma grūtniecības laikā novērtēšanai, starp gandrīz 10 000 vakcinētām grūtniecēm un viņu pēcnācējiem netika konstatēts gestācijas cukura diabēta, preeklampsijas, abortu, nedzīvi dzimušu bērnu, maza dzimšanas svara, priekšlaicīgu dzemdību, jaundzimušo nāves gadījumu un iedzimtu anomāliju skaita pieaugums, salīdzinot ar nevakcinētām kontroles grupām.

Ievadot Foclivia vakcīnu grūtniecēm, veselības aprūpes speciālistiem jāapsver Foclivia vakcīnas lietošanas grūtniecēm ieguvumi un iespējamie riski, ņemot vērā oficiālās rekomendācijas.

Barošana ar krūti

Vakcīnu var lietot barojot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dažas no reakcijām, kas minētas 4.8. apakšpunktā “Nevēlamās blakusparādības”, var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki (vecāki par 18 gadiem)

Klīniskajos pētījumos par simulācijas (mock-up) H5N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu ievadīšanu pieaugušiem un gados vecākiem cilvēkiem (sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā) vairums reakciju pēc rakstura bija vieglas, īslaicīgas un kvalitatīvi līdzīgas tām, kuras radās pēc parasto sezonālo gripas vakcīnu ievadīšanas. Ir zināms, ka adjuvanta, kas uzlabo imunogenitāti, pievienošana ir saistīta ar nedaudz biežāku lokālo reakciju (galvenokārt vieglu sāpju) attīstību, salīdzinot ar parastām gripas vakcīnām bez adjuvanta. Pēc otrās devas ievadīšanas novēroja mazāk reakciju kā pēc pirmās devas ievadīšanas.

Bērni un pusaudži no 6 mēnešu līdz 17 gadu vecumam

II fāzes klīniskajā pētījumā (pētījums V87P6) tika pētīts simulācijas H5N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu lietošanas drošums bērniem un pusaudžiem (sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā). Neatkarīgi no vecuma reaktogenitāte bija augstāka pēc pirmās devas ievadīšanas nekā pēc otrās vakcinācijas. Reaktogenitāte pēc trešās devas, kas ievadīta 12 mēnešus pēc otrās devas, bija augstāka nekā pēc pirmās un otrās devas ievadīšanas. Procentuālais pacientu īpatsvars, kas ziņoja par lokālām reakcijām, bija lielāks vecāka gadagājuma pacientu grupās, ko galvenokārt noteica lielāks ziņojumu skaits par sāpēm. Maziem bērniem visbiežāk novērotās paredzamās lokālās reakcijas bija eritēma un jutīgums; visbiežāk paredzamās sistēmiskās reakcijas bija uzbudināmība un pastiprināta raudāšana. Bērniem un pusaudžiem visbiežāk novērotā paredzamā lokālā reakcija bija sāpes; visbiežāk novērotās paredzamās sistēmiskās reakcijas bija nogurums un galvassāpes. Neliels pacientu procentuālais īpatsvars ziņoja par drudzi visās vecuma grupās. Dati par lietošanas drošumu, kas iegūti pēc līdzīgas pandēmiskas vakcīnas (Focetria H1N1v) pirmās un otrās devas ievadīšanas bērniem un pusaudžiem, liecina par drošuma profilu, kas ir salīdzināms ar konstatēto simulācijas (mock-up) aH5N1 vakcīnas (Foclivia) drošuma profilu.

Tālāk ir sniegta informācija par klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzībā konstatēto nevēlamo blakusparādību biežumu.

Klīniskie pētījumi

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar pieagušajiem un gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 18 gadiem)

Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts četros klīniskos pētījumos ar dažādiem gripas celmiem un zāļu formām (H5N3, H9N2 un H5N1); bija iesaistīti 3696 pieaugušie un gados vecākas personas. No šīm personām, 3618 personas saņēma simulācijas (mock-up) Foclivia vakcīnu (A/H5N1). (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar simulācijas (mock-up) Foclivia vakcīnu ir minētas turpmāk tekstā.

Simptomus retāk novēroja pacientiem, kas bija vecāki par 60 gadiem, salīdzinājumā ar populāciju, kas bija vecumā no 18–60 gadiem.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā:

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži (>1/100, <1/10): galvassāpes

Ādas un zemādas audu bojājumi Bieži (>1/100, <1/10): svīšana

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži (>1/100, <1/10): artralģija un mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži (>1/100, <1/10): apsārtums injekcijas vietā, pietūkums injekcijas vietā, indurācija injekcijas vietā, ekhimoze injekcijas vietā un sāpes injekcijas vietā, drudzis, nespēks, nogurums un drebuļi

Vairums šo reakciju parasti izzūd 1–2 dienu laikā bez ārstēšanas.

Nevēlamās blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem ar bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem

Klīniskajā pētījumā (pētījums V87P6) H5N1 vakcīna kombinācijā ar adjuvantu MF59C.1 (n=334) tika salīdzināta ar sezonālo gripas vakcīnu (n=137).

 

Pirmā deva

 

Otrā deva (21 dienu

Trešā deva (12 mēnešus

 

 

 

pēc pirmās devas)

pēc otrās devas)

 

 

H5N1 vakcīna ar adjuvantu

Mazie bērni

N=145

 

N=138

N=124

(6-<36 mēnešus veci)

 

 

 

 

Jebkāda veida reakcija

76%

 

68%

80%

Lokāla reakcija

47%

 

46%

60%

Sistēmiska reakcija

59%

 

51%

54%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

 

0%

0%

Citas nevēlamās

54%

 

49%

35%

blakusparādības

 

 

 

 

Bērni (3-<9 gadus veci)

N=96

 

N=93

N=85

Jebkāda veida reakcija

72%

 

68%

79%

Lokāla reakcija

66%

 

58%

74%

Sistēmiska reakcija

32%

 

33%

45%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4%

 

2%

6%

Citas nevēlamās

36%

 

31%

19%

blakusparādības

 

 

 

 

Pusaudži

N=93

 

N=91

N=83

(9-<18 gadus veci)

 

 

 

 

Jebkāda veida reakcija

91%

 

82%

89%

Lokāla reakcija

81%

 

70%

81%

Sistēmiska reakcija

69%

 

52%

69%

Drudzis ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0%

 

1%

2%

Citas nevēlamās

30%

 

27%

22%

blakusparādības

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Nākamajā nedēļā pēc Focetria H1N1v vakcinēšanas 77 bērniem 3–8 gadus veciem un 80 bērniem un pusaudžiem 9–17 gadus veciem, kas saņēma 7,5 µg vakcīnu, tika konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

 

1. injekcija

2. injekcija

Bērni (3–8 gadus veci)

N = 77

N = 75

Jebkāda nevēlama reakcija

74%

69%

Lokāla reakcija

62%

56%

Sistēmiska reakcija

39%

35%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

4%

1%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

0%

1%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

14%

17%

Pusaudži (9–17 gadus veci)

N = 80

N = 79

Jebkāda nevēlama reakcija

79%

66%

Lokāla reakcija

70%

58%

Sistēmiska reakcija

45%

30%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

3%

1%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

0%

0%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

13%

10%

 

 

Dati par bērniem un pusaudžiem 3–17 gadus veciem liecina par nelielu reaktogenitātes samazināšanos pēc otrās devas ievadīšanas, nepalielinoties drudža gadījumu skaitam.

Ļoti bieži konstatētas reakcijas bērniem un pusaudžiem 3–17 gadus veciem: sāpes, sacietējums un eritēma, nespēks, mialģija, galvassāpes un nogurums.

Nākamajā nedēļā pēc Focetria H1N1v vakcinēšanas 73 zīdaiņiem 6–11 mēnešus veciem un 73 maziem bērniem 12–35 mēnešus veciem, kas saņēma 7,5 µg vakcīnu, tika konstatētas tālāk minētās blakusparādības.

 

1. injekcija

2. injekcija

Zīdaiņi (6–11 mēnešus veci)

N = 73

N = 68

Jebkāda nevēlama reakcija

79%

65%

Lokāla reakcija

44%

26%

Sistēmiska reakcija

70%

56%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

11%

9%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

3%

4%

Drudzis ≥ 40°C

0%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

32%

31%

Mazi bērni (12–35 mēnešus veci)

N = 73

N = 71

Jebkāda nevēlama reakcija

70%

71%

Lokāla reakcija

51%

49%

Sistēmiska reakcija

60%

49%

Drudzis no ≥ 38°C līdz 38,9°C

10%

11%

Drudzis no 39°C līdz 39,9°C

4%

1%

Drudzis ≥ 40°C

1%

0%

Jebkāda cita blakusparādība

21%

24%

Dati par zīdaiņiem un maziem bērniem 6–35 mēnešus veciem liecina par nelielu reaktogenitātes samazināšanos pēc otrās devas ievadīšanas, nepalielinoties drudža gadījumu skaitam.

Ļoti bieži konstatētas reakcijas 146 zīdaiņiem un maziem bērniem 6–35 mēnešus veciem: jutīgums, eritēma, paaugstināta uzbudināmība, neparasta raudāšana, miegainība, caureja, vemšana un ēstgribas izmaiņas. Sacietējumi un ekhimozes bija maziem bērniem ļoti bieži novērotās reakcijas, bet zīdaiņiem tās tika novērotas retāk.

Pēcreģistrācijas uzraudzība

Papildus klīniskajos pētījumos konstatētajām nevēlamajām blakusparādībām Focetria H1N1v pēcreģistrācijas lietošanas periodā tika saņemti ziņojumi par tālāk minētajām blakusparādībām.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Limfadenopātija

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves, tahikardija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas un kaulu bojājumi

Muskuļu vājums, sāpes ekstremitātēs

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Klepus

Ādas un zemādas audu bojājumi

Vispārējas ādas reakcijas, tostarp nieze, nātrene vai nespecifiski izsitumi, angioneirotiska tūska.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi, piemēram, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā un caureja.

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis, miegainība, ģībonis. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, neiralģija, parestēzija, krampji un neirīts.

Imūnās sistēmas traucējumi

Alerģiskas reakcijas, anafilakse, tostarp aizdusa, bronhu spazmas, balsenes tūsku, kas retos gadījumos var izraisīt šoku.

Veicot pēcreģistrācijas uzraudzību starp pandēmiju trivalentām vakcīnām, kam pievienots adjuvants,

un kas sastāva ziņā bija līdzīgas, piemēram, Foclivia (H1N1 pandēmijas vakcīnas ar adjuvantu MF59.1), papildus ziņots par tālāk minētajām nevēlamām reakcijām.

Reti (>1/10 000, <1/1 000):

Trombocitopēnija (ļoti reti saņemti ziņojumi par smagiem gadījumiem, kur trombocītu skaits bija mazāks par 5000 vienā mm3).

Loti reti (<1/10 000):

Vaskulīts ar īslaicīgu nieru iesaistīšanos un eksudatīvu erythema multiforme. Neiroloģiski traucējumi, piemēram, encefalomielīts, neirīts un Gijēna-Barē sindroms.

Nevēlami notikumi, kas novēroti, veicot pandēmijas vakcīnas pēcreģistrācijas uzraudzību: nav piemērojams.

Šīs zāles kā konservantu satur tiomersālu (organiskā dzīvsudraba sastāvdaļa) un tādēļ iespējama alerģiskas reakcijas attīstība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.FARMAKODINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: gripas vakcīna, ATĶ kods: J07BB02

Šajā apakšpunktā aprakstīta klīniskā pieredze ar H5N1 simulācijas (mock-up) vakcīnu pēc divu 7,5 mikrogramu devu lietošanas.

Simulācijas (mock-up) vakcīnas satur gripas vīrusa antigēnus, kas atšķiras no tajā brīdī cirkulējošiem gripas vīrusu antigēniem. Šos antigēnus var uzskatīt par ‘jauniem’ antigēniem un simulēt situāciju, kurā vakcinējamai mērķa populācijai nav imunoloģiskās atmiņas. Dati, kas iegūti pētot simulācijas (mock-up) vakcīnu, tiks izmantoti par pamatu vakcinācijas stratēģijai, kas, visticamāk, tiks lietota pandēmijas vakcīnai: simulācijas (mock-up) vakcīnu pētīšanas laikā iegūtie klīniskās efektivitātes un drošības dati ir būtiski pandēmijas vakcīnām.

Pieauguši (18–60 gadus veci)

II fāzes klīniskais pētījums (pētījums V87P1) tika veikts ar H5N1 vakcīnu kombinācijā ar

MF59C.1 adjuvantu, iesaistot 312 veselus pieaugušos. Ar trīs nedēļu intervālu 156 personām tika ievadītas divas devas H5N1 vakcīnas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg hemaglutinīns (HA)/devā ar adjuvantu).

Citā (III fāzes) klīniskajā pētījumā (pētījums V87P13) tika iesaistīti 2693 veseli pieaugušie, kas ar trīs nedēļu intervālu saņēma divas H5N1 vakcīnas devas (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/devā ar adjuvantu). Imunogenitāte tika novērtēta pētījuma populācijas apakškopā (n=197).

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, kas noteikts, izmantojot atsevišķās radiālās hemolīzes (SRH —

Single Radial Hemolysis) analīzi, pieaugušajiem bija šāds:

Anti-HA antivielas (SRH)

Pētījums V87P1, 21 dienu

Pētījums V87P13, 21 dienu

 

pēc 2. devas

pēc 2. devas

 

N=149

N=197

 

 

 

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

85% (79–91)

91% (87–95)

 

 

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

85% (78–90)

78% (72–84)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

774 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Pētījums V87P13

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=69

N=128

Bāzlīnijas seroloģiskais statuss

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

87% (77–94)

94% (88–97)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

87% (77–94)

73% (65–81)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*noteikts, izmantojot SRH metodi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

Ar mikroneitralizācijas (MN) metodi veiktās analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni robežās, attiecīgi, no 67% (60–74) līdz 85% (78–90) un 65% (58–72) līdz 83% (77–89). Imūnreakcija pret vakcināciju, novērtējot ar MK analīzi, saskan ar rezultātiem, kas iegūti ar SRH analīzi.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā tika novērtēta ar hemaglutinācijas inhibīcijas (HI), SRH un MK metodes analīzēm. Salīdzinot ar antivielu līmeni, kas sasniegts 43. dienā pēc primārās vakcinācijas grafika pabeigšanas, antivielu līmenis 202. dienā bija samazinājies par 1/5 līdz ½ no iepriekšējā līmeņa.

Gados vecākas personas (>60 gadus vecas)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004 personām, kas vecākas par 60 gadiem (ierobežots skaits pacientu bija vecāki par 70 gadiem), divos klīniskajos pētījumos, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=84

N=210

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

80% (70–88)

82% (76–87)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

70% (59–80)

63% (56–69)

Serokonversijas faktors (95% TI)*

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Pētījums V87P13

Pētījums V87P13

Anti-HA antiviela (SRH)

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

 

N=66

N=143

Bāzlīnijas seroloģiskais statuss

< 4 mm2

< 4 mm2

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

82% (70–90)

82% (75–88)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

82% (70–90)

54% (45–62)

Serokonversijas faktors (95% TI)*

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

MK analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 uzrāda seroprotekcijas un serokonversijas līmeni attiecīgi robežās no 57% (50–64) līdz 79% (68–87) un no 55% (48–62) līdz 58% (47–69). MK analīzes rezultāti, līdzīgi kā SRH rezultāti, parādīja spēcīgu imūnreakciju gados vecāku personu populācijā pēc pirmās vakcinācijas sērijas pabeigšanas.

Antivielu saglabāšanās pēc primārās vakcinācijas šajā populācijā, novērtējot ar HI, SRH un MK analīzēm, 202. dienā bija samazināta līdz ½ – 1/5, salīdzinot ar pēcvakcinācijas līmeni 43. dienā pēc primārā grafika pabeigšanas. Līdz 50% no gados vecākām personām, kas bija imunizētas ar

H5N1 vakcīnu kombinācijā ar MF59C, seroprotekcija saglabājās pēc 6 mēnešiem.

Revakcinācija

Trešā (revakcinācijas) H5N1 vakcīnas kombinācijā ar MF59C deva tika ievadīta 6 mēnešus pēc primārās vakcinācijas sērijas. Parādīti SRH rezultāti.

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielai pret H5N1 A/Vietnam/1194/2004, mērot ar SRH analīzi, bija šāds:

 

Pētījums V87P, pieaugušo

Pētījums V87P1, gados

 

revakcinācija (6 mēnešus

vecāku personu

 

pēc 2. devas)

revakcinācija

 

 

(6 mēnešus pēc 2. devas)

SRH

N=71

N=38

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

89% (79–95)

84% (69–94)

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

83% (72–91)

63% (46–78)

Serokonversijas faktors (95% TI)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*noteikts, izmantojot SRH metodi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības

Gados vecāku personu revakcinācijas pieredze ir ierobežota.

Atbalstoši dati par pieaugušo un gados vecāku personu populācijām

Divos devas meklēšanas pētījumos 78 pieaugušajiem tika ievadīta simulācijas (mock-up) vakcīna ar adjuvantu (H5N3 vai H9N2). Ar trīs nedēļu intervālu tika ievadītas divas H5N3 celma (A/Duck/Singapore/97) vakcīnas devas, izmantojot 3 dažādas devas (7,5; 15 un 30 µg HA/devā). Seruma paraugus pārbaudīja attiecībā pret oriģinālo H5N3 un vairākiem H5N1 izolātiem.

Seroloģiskās atbildes reakcijas, kas tika iegūtas, izmantojot SRH metodi, parādīja, ka pēc divām 7,5 g injekcijām 100% subjektu sasniedza seroprotekciju un 100% bija notikusi serokonversija.

Tika atklāts, ka vakcīna, kurai pievienots adjuvants, inducē antivielu produkciju

pret 2003. un 2004. gadā izolētajiem celmiem, kuriem novēroja vīrusa antigēna “dreifu” (drift), salīdzinājumā ar oriģinālajiem celmiem.

Ar četru nedēļu intervālu tika ievadītas divas H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) celmu saturošas vakcīnas devas, izmantojot 4 dažādas devas (3,75; 7,5; 15 un 30 μg HA/devā). Seroloģiskās atbildes reakcijas, kas tika iegūtas, izmantojot HI metodi, parādīja, ka pēc divām 7,5 g injekcijām 92% subjektu sasniedza seroprotekciju un 75% — serokonversiju.

Krusteniskā reaktivitāte

Pieaugušie (18–60 gadus veci)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/05 pēc 2. devas pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds:

 

Anti-HA antiviela

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

 

 

21 dienu pēc 2. devas

21 dienu pēc 2. devas

SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

70% (58–80)

59% (52–66)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

NA***

49% (42–56)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)*

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI) °

36% (25–49)

23% (18–30)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības ° mērot ar HI analīzi ≥ 40

°° vidējās ģeometriskās HI attiecības līmenis

***Pētījumā V87P1: bāzlīnija netika analizēta

MK analīzes rezultāti klīniskajiem pētījumiem, kas minēti iepriekšējā tabulā, parādīja seroprotekcijas līmeni pret A/turkey/Turkey/05 robežās no 27% (17–39) (V87P1) līdz 39% (32–46) (V87P13) un serokonversijas līmeni 36% (29–43) pētījumam V87P13. MK analīzes rezultāti deva VĢA pret A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4–3,2).

Gados vecākas personas (>60 gadus vecas)

Seroprotekcijas līmenis*, serokonversijas līmenis* un serokonversijas faktors** anti-HA antivielām pret H5N1 A/turkey/Turkey/05 pēc 2. devas gados vecākām personām (> 60 gadiem), mērot ar SRH un HI analīzēm, bija šāds:

 

Anti-HA antiviela

Pētījums V87P1

Pētījums V87P13

 

 

21 dienu pēc 2. devas,

21 dienu pēc 2. devas

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)*

57% (39–73)

20% (18–23)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)*

NA***

48% (41–55)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)*

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotekcijas līmenis (95% TI)°

36% (21–54)

25% (19–32)

 

Serokonversijas līmenis (95% TI)°

NA***

19% (14–25)

 

Serokonversijas faktors (95% TI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*noteikts ar SRH analīzi ≥ 25 mm2

**vidējās ģeometriskās SRH attiecības ° mērot ar HI analīzi ≥ 40

°° vidējās ģeometriskās HI attiecības

***Pētījumā V87P1: bāzlīnija netika analizēta

MK analīzes rezultāti klīniskajiem pētījumiem, kas minēti iepriekšējā tabulā, parādīja seroprotekcijas līmeni pret A/turkey/Turkey/05 robežās no 11% (3–25) (pētījums V87P1) līdz 30% (24–37) (pētījums V87P13) un serokonversijas līmeni 25% (19–31) pētījumam V87P13. MK analīzes rezultāti pētījumā

V87P1 deva VĢA pret A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78–2,26).

Dati par pediatrisko populāciju

Tika veikts klīniskais pētījums (pētījums V87P6) ar H5N1 vakcīnu, kas kombinēta ar adjuvantu MF59C.1, iesaistot 471 bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem. Divas 7,5 mikrogramu devas tika ievadītas ar trīs nedēļu intervālu un trešā deva 12 mēnešus pēc pirmās devas. Pēc 3 nedēļām no 2. vakcinācijas

(43. dienā) visās vecuma grupās (t.i., 6–35 mēneši, 3–8 gadi un 9–17 gadi) tika sasniegts augsts antivielu līmenis pret A/Vietnam/1194/2004, novērtējot ar SRH un HI analīzēm, kā parādīts tabulā zemāk*. Šajā pētījumā netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta nopietna nevēlama blakusparādība.

 

 

Mazie bērni

Bērni (3-<9 gadus veci)

Pusaudži (9-<18 gadus

 

 

(6-<36 mēnešus veci)

 

veci)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotekcijas

97%

97%

89%

 

līmenis (95% TI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. diena

 

 

 

 

Serokonversijas

HI

faktors

(109–151)

(97–142)

(51–88)

43. diena

 

 

 

 

 

 

 

 

pret 1. dienu

 

 

 

 

Serokonversijas

97%

97%

89%

 

līmenis (95% TI)

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

43. diena

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotekcijas

100%

100%

100%

 

līmenis (95% TI)

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

43. diena

 

 

 

 

Serokonversijas

SRH

faktors (95% TI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

43. diena

 

 

 

 

pret 1. dienu

 

 

 

 

Serokonversijas

98%

100%

99%

 

līmenis (95% TI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

43. diena

 

 

 

* Tā kā nav CHMP imunogenitātes kritēriju bērniem, pēc bērnu vakcinācijas iegūto seroloģisko datu novērtēšanai tika izmantoti CHMP imunogenitātes kritēriji pieaugušajiem, kurus lieto sezonālo gripas vakcīnu novērtēšanā. Tomēr to nozīmīgums klīniskajai aizsardzībai nav zināms.

MK analīzes rezultāti pret A/Vietnam/1194/2004 liecina par seroprotekcijas līmeni 99% (95% TI: 94–100); serokonversijas līmenis robežās no 97% (95% TI: 91–99) līdz 99% (95% TI: 96–100) un VĢA robežās

no 29 (95% TI: 25–35) līdz 50 (95% TI: 44–58).

Imunogenitātes pētījumu ar Focetria H1N1v (pētījums V111_03) rezultāti

Seroprotekcijas līmenis un serokonversijas līmenis, kas noteikts ar HI analīzi, un anti- HA antivielas serokonversijas faktors, kas izteikts kā HI ģeometriski vidējais koeficients, pēc Focetria vienas vai

divu 7,5 µg devu ievadīšanas tika novērtēta 70 bērniem un pusaudžiem (9–17 gadus veciem), 60 bērniem (3–8 gadus veciem), 58 bērniem (12–35 mēnešus veciem) un 49 zīdaiņiem (6–11 mēnešus veciem). CHMP pieaugušajiem (18–60 gadus veciem) izvirzītie imunogenitātes kritēriji tika izpildīti visās iepriekš minētajās vecuma populācijās gan pēc 1., gan 2. devas ievadīšanas (gan vispārējā populācijā, gan apakšgrupā ar seronegatīviem rādītājiem sākumstadijā).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Foclivia vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par aktīvo imunizāciju pret A tipa gripas vīrusa H5N1 apakštipu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

Foclivia ir reģistrēta „ārkārtas apstākļos”.

Tas nozīmē, ka zinātnisku iemeslu dēļ nevar iegūt pilnīgu informāciju par šī medicīniskā produkta lietošanas ieguvumu un risku.

Eiropas zāļu aģentūra (EMA) pārskatīs visu pieejamo jauno informāciju katru gadu un zāļu apraksts tiks papildināts, ja nepieciešams.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojama.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos ar Foclivia un sezonālo gripas vakcīnu, kas satur adjuvantu MF59C.1, iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, lokālu panesību, kā arī toksisku ietekmi uz sieviešu fertilitāti, reproduktivitāti un attīstību (līdz zīdīšanas perioda beigām) neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds,

Kālija dihidrogēnfosfāts,

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts,

Nātrija citrāts, Citronskābe, Tiomersāls Ūdens injekcijām.

Informāciju par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

1 gads

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

5,0 ml 10 devu flakonā (I tipa stikls) ar aizbāzni (halobutila gumija). Iepakojumi pa 10 . Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet suspensiju. Konstatējot daļinas un/vai neparastu izskatu, vakcīna jāiznīcina.

Pirms devas (0,5 ml) ievilkšanas šļircē katru reizi viegli sakratiet daudzdevu flakonu. Pirms ievadīšanas šļircē ievilktajai vakcīnai jāļauj sasniegt istabas temperatūra. Lai gan Foclivia daudzdevu flakoni satur konservantu, kas inhibē mikroorganismu augšanu, katras devas ievilkšanas laikā lietotājs ir atbildīgs par daudzdevu flakona kontaminācijas riska ierobežošanu.

Uz flakona etiķetes atzīmējiet pirmās devas ievilkšanas datumu un laiku.

Starp lietošanas reizēm turpiniet daudzdevu flakonu uzglabāt ieteicamajos apstākļos 2° – 8°C temperatūrā. Daudzdevu flakonu ieteicams izmantot 24 stundu laikā pēc pirmās devas ievilkšanas. Pieejamie dati liecina, ka daudzdevu flakonus var izmantot maksimāli 72 stundu laikā pēc pirmās devas ievilkšanas, lai gan nav ieteicams izmantot šādu ilgstošas uzglabāšanas iespēju.

Neizlietotā vakcīna vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Itālija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU1/09/577/004

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 19. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 19. oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas