Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Zāļu apraksts - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGalafold
ATĶ kodsAmicus Therapeu
Vielamigalastat hydrochloride
RažotājsAuthorised

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Galafold 123 mg cietās kapsulas

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur migalastatahidrohlorīdu, kas ir atbilst 123 mg migalastata(migalastat).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula.

2.izmēra cietā kapsula (6,4 x 18,0 mm) ar zilu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu. Kapsulai ir uzdruka„A1001” melnā krāsā. Kapsula satur baltas līdz gaiši brūnas krāsas pulveri.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Galafold indicētas ilgstošai ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma ar apstiprinātu Fabri slimības diagnozi (α-galaktozidāzes deficīts) un maināmu mutāciju (skatīt tabulas 5.1. apakšpunktā).

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Galafold ir jāsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze Fabrislimības diagnosticēšanā un ārstēšanā.Galafold nav paredzētas vienlaicīgai lietošanai ar enzīmu aizstājterapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

Ieteicamā devu shēma pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma ir 123 mg migalastata (1 kapsula) katru otro dienu vienā laikā.

Aizmirstā deva

Galafold nedrīkst lietot 2 dienas pēc kārtas. Ja ir aizmirsta vienas dienas deva, pacientiem jāatsāk Galafold lietošana nākamās devas dienā un laikā.

Pediatriskā populācija

Galafold drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 15 gadiem, līdz šim nav pierādīta.Dati nav pieejami.

Īpašas populācijas

Vecāka gadagājuma pacienti

Devas pielāgošana, pamatojoties uz vecumu, nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Galafold nav ieteicams lietot pacientiem ar Fabrislimību, kuriem aprēķinātais GFĀ ir mazāks par 30 ml/min./1,73 m2 (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav nepieciešama Galafold devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Galafold iedarbība samazinās par aptuveni 40%, lietojot kopā ar uzturu, tāpēc to nedrīkst lietot 2 stundu laikā pirms vai pēc ēšanas. Galafoldjālieto katru otro dienu vienā un tajā pašā laikā, lai pacients saņemtu optimālu ieguvumu.

Kapsulas jānorij veselas. Kapsulas nedrīkst griezt uz pusēm, sadalīt vai sakošļāt.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšana ar Galafold, vai kuri pārgājuši uz Galafold lietošanu, ieteicams regulāri (ik pēc 6 mēnešiem) kontrolēt nieru darbību, ehokardiogrāfijas parametrus un bioķīmiskos marķierus. Klīniskā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā jāveic papildu klīniskā novērtēšana vai jāpārtrauc ārstēšana ar Galafold.

Galafold nav indicēts lietošanai pacientiem ar nemainīgu mutāciju (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar Galafold, netika novērota proteīnūrijas samazināšanās.

Galafold nav ieteicams lietot pacientiem ar smagu nieru mazspēju, kuriem aprēķinātais GFĀ ir mazāks par 30 ml/min./1,73m2 (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Ierobežotais datu apjoms liecina, ka vienlaicīga vienas Galafold devas lietošana un standarta enzīmu aizstājterapijas infūzija palielina agalzidāzes iedarbību līdz 5 reizēm. Šajā pētījumā arī norādīts, ka agalzidāze neietekmē migalastata farmakokinētiku. Galafold nav paredzētas vienlaicīgai lietošanai ar enzīmu aizstājterapiju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pamatojoties uzinvitro pētījumos iegūtajiem datiem, migalastats nav CYP1A2, 2B6 vai 3A4 induktors. Turklāt migalastats nav CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, vai 3A4/5 inhibitors vai substrāts. Migalastats nav MDR1 vai BCRP substrāts un nav BCRP, MDR1 vai cilvēka izplūdes transportproteīna BSEP inhibitors. Turklāt migalastats nav MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 vai OCT2 substrāts, kā arī OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 vai MATE2 -K cilvēka transportvielas inhibitors.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Galafold nav ieteicams sievietēm reproduktīvā vecumā, kas nelieto kontracepciju.

Grūtniecība

Dati par Galafold lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumos ar trušiem ietekme uz pēcnācējiem ir novērota tikai pie devām, kas izraisīja toksicitāti dzīvnieku mātītēm (skatīt 5.3. apakšpunktu). Galafold nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Galafold izdalās mātes pienā. Tomēr pētījumi ar žurkām pierādījuši, ka migalastats izdalās ar mātes pienu. Tādējādi nevar izslēgt migalastata iedarbības risku ar krūti barotam bērnam. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt Galafold terapiju jāpieņem, vērtējot krūts barošanas sniegto ieguvumu bērnam un terapijas sniegto ieguvumu sievietei.

Fertilitāte

Nav pētīta Galafold ietekme uz fertilitāti cilvēkiem. Ārstēšana visu noteikto devu lietošanas gadījumā izraisīja pārejošu un pilnībā atgriezenisku neauglību žurku tēviņiem. Pilnīgu atgriezeniskumu novēroja 4 nedēļas pēc devu lietošanas pārtraukšanas. Līdzīgi secinājumi tika atzīmēti pirmsklīniskajos pētījumos pēc ārstēšanas ar citiem iminocukuriem (skatīt 5.3. apakšpunktu). Migalastats neradīja ietekmi uz feritilitāti žurku mātītēm.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Galafold neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk konstatētās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes, ko novēroja aptuveni 10% pacientu, kuri saņēma Galafold.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamo blakusparādību biežums ir noteikts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (no ≥1/100 līdz <1/10), retāk (no ≥1/1 000 līdz <1/100), reti (no ≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības norādītas to biežuma samazinājuma secībā katrā orgānu sistēmas klasifikācijā.

1. tabula. Klīniskajos pētījumos novērotās Galafold nevēlamās reakcijas

Orgānu sistēmas

Ļoti bieži

Bieži

klasifikācija

 

 

Psihiskie traucējumi

 

Depresija

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Parestēzija

 

 

Reibonis

 

 

Hipoestēzija

Ausu un labirinta bojājumi

 

Reibonis

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

Sirdsklauves

 

 

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Dispnoja

krūšu kurvja un videnes

 

Deguna asiņošana

slimības

 

 

 

 

 

Kuņģa–zarnu trakta traucējumi

 

Diareja

 

 

Slikta dūša

 

 

Sāpes vēderā

 

 

Aizcietējums

 

 

Sausa mute

 

 

 

 

 

Defekācijassteidzamība

 

 

Dispepsija

Ādas un zemādas audu

 

Izsitumi

bojājumi

 

Nieze

 

 

 

Skeleta–muskuļu un saistaudu

 

Muskuļu spazmas

sistēmas bojājumi

 

Mialģija

 

 

Greizais kakls

 

 

Sāpes ekstremitātē

Nieru un urīnizvades sistēmas

 

Proteinūrija

traucējumi

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Nespēks

reakcijas ievadīšanas vietā

 

Sāpes

 

 

 

Izmeklējumi

 

Kreatīnfosfokināzes līmeņa

 

 

paaugstināšanās asinīs

 

 

Ķermeņa masaspalielināšanās

 

 

 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojotV pielikumāminēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā ieteicama vispārējā medicīniskā aprūpe. Lietojot Galafold līdz pat 1250 mg un 2000 mg devās, visbiežāk novērotās blakusparādības bija galvassāpes un reiboņi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: {Vēl nav piešķirta}, ATĶ kods: {Vēl nav piešķirts}

Fabrislimība ir ar X-hromosomu saistīti progresējoši lizosomu uzkrāšanās traucējumi, kas var skart vīriešus un sievietes. Fabri slimība, kas izraisa mutāciju GLA gēnā, rada lizosomālā enzīma α-galaktozidāzes A (α-Gal A) nepietiekamību, kas ir nepieciešams glikosfingolipīdu substrāta (piem., GL-3, lyso-Gb3līmenis) metabolismam. Tāpēc samazināta α-Gal A aktivitāte tiek saistīta ar pakāpenisku substrāta uzkrāšanos neaizsargātajos orgānos un audos, kas izraisa saslimstību un mirstību, kas saistīta ar Fabri slimību.

Darbības mehānisms

Noteiktas GLA mutācijas var izraisīt anomālas un mainīgas α-Gal A mutantu formas. Migalastats ir farmakoloģiskais čaperons, kas paredzēts, lai ar augstu afinitāti selektīvā un atgriezeniskā veidā sasaistītos ar noteiktu α-Gal A mutantu formu aktīvajām vietām — genotipiem, kuri tiek attiecināti uz mainīgajām mutācijām. Migalastata sasaistīšanās stabilizē šīs α-Gal A mutanta formas endoplazmatiskajā tīklā un nodrošina to pareizu transportēšanu uz lizosomām. Esot lizosomās, migalastata disociācija atjauno α-Gal A aktivitāti, radot GL-3 un saistīto substrātu katabolismu.

GLA mutācijas, ko ārstēšanā arGalafold var vai nevar izmainīt, uzskaitītas 2. un 3. tabulā. GLA mutācijas ir pieejamas arī veselības aprūpes sniedzējiem: www.galafoldamenabilitytable.com.

Uzskaitītās nukleotīdu izmaiņas atspoguļo iespējamās DNS secības izmaiņas, kas izraisa aminoskābju mutāciju. Aminoskābju mutācija (proteīnu secības maiņa) ir visnozīmīgākā, nosakot maināmību. Ja pacientam (vīriešiem un sievietēm) vienā hromosomā ir divas mutācijas, tās ir maināmas, ja šīs abas mutācijas ir norādītas vienā 2. tabulas ierakstā (piemēram, D55V/Q57L). Ja pacientam ir divas mutācijas atšķirīgās hromosomās (tikai sievietēm), tās ir maināmas, ja viena no šīm mutācijām ir norādīta 2. tabulā.

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.7C>G

c.C7G

L3V

c.8T>C

c.T8C

L3P

c.[11G>T; 620A>C]

c.G11T/A620C

R4M/Y207S

c.37G>A

c.G37A

A13T

c.37G>C

c.G37C

A13P

c.43G>A

c.G43A

A15T

c.44C>G

c.C44G

A15G

c.53T>G

c.T53G

F18C

c.58G>C

c.G58C

A20P

c.59C>A

c.C59A

A20D

c.70T>C vai c.70T>A

c.T70C vai c.T70A

W24R

c.70T>G

c.T70G

W24G

c.72G>C vai c.72G>T

c.G72C vai c.G72T

W24C

c.95T>C

c.T95C

L32P

c.97G>T

c.G97T

D33Y

c.98A>G

c.A98G

D33G

c.100A>G

c.A100G

N34D

c.101A>C

c.A101C

N34T

c.101A>G

c.A101G

N34S

c.102T>G vai c.102T>A

c.T102G vai c.T102A

N34K

c.103G>C vai c.103G>A

c.G103C vai c.G103A

G35R

c.104G>A

c.G104A

G35E

c.104G>T

c.G104T

G35V

c.107T>C

c.T107C

L36S

c.107T>G

c.T107G

L36W

c.108G>C vai c.108G>T

c.G108C vai c.G108T

L36F

c.109G>A

c.G109A

A37T

c.110C>T

c.C110T

A37V

c.122C>T

c.C122T

T41I

c.124A>C vai c.124A>T

c.A124C vai c.A124T

M42L

c.124A>G

c.A124G

M42V

c.125T>A

c.T125A

M42K

c.125T>C

c.T125C

M42T

c.125T>G

c.T125G

M42R

c.126G>A vai c.126G>C vai

c.G126A vai c.G126C vai

M42I

c.126G>T

c.G126T

 

c.137A>C

c.A137C

H46P

c.142G>C

c.G142C

E48Q

c.152T>A

c.T152A

M51K

c.153G>A vai c.153G>T vai

c.G153A vai c.G153T vai

M51I

c.153G>C

c.G153C

 

c.157A>G

c.A157G

N53D

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.[157A>C; 158A>T]

c.A157C/A158T

N53L

c.160C>T

c.C160T

L54F

c.161T>C

c.T161C

L54P

c.164A>G

c.A164G

D55G

c.164A>T

c.A164T

D55V

c.[164A>T; 170A>T]

c.A164T/A170T

D55V/Q57L

c.167G>T

c.G167T

C56F

c.167G>A

c.G167A

C56Y

c.170A>T

c.A170T

Q57L

c.175G>A

c.G175A

E59K

c.178C>A

c.C178A

P60T

c.178C>T

c.C178T

P60S

c.179C>T

c.C179T

P60L

c.196G>A

c.G196A

E66K

c.197A>G

c.A197G

E66G

c.207C>A vai c.207C>G

c.C207A vai c.C207G

F69L

c.214A>G

c.A214G

M72V

c.216G>A vai c.216G>T vai

c.G216A vai c.G216T vai

M72I

c.216G>C

c.G216C

 

c.218C>T

c.C218T

A73V

c.227T>C

c.T227C

M76T

c.239G>A

c.G239A

G80D

c.247G>A

c.G247A

D83N

c.253G>A

c.G253A

G85S

c.254G>A

c.G254A

G85D

c.[253G>A; 254G>A]

c.G253A/G254A

G85N

c.[253G>A; 254G>T;

c. G253A/G254T/T255G

G85M

255T>G]

 

 

c.261G>C vai c.261G>T

c.G261C vai c.G261T

E87D

c.265C>T

c.C265T

L89F

c.272T>C

c.T272C

I91T

c.288G>A vai c.288G>T vai

c.G288A vai c.G288T vai

M96I

c.288G>C

c.G288C

 

c.289G>C

c.G289C

A97P

c.290C>T

c.C290T

A97V

c.305C>T

c.C305T

S102L

c.311G>T

c.G311T

G104V

c.316C>T

c.C316T

L106F

c.322G>A

c.G322A

A108T

c.326A>G

c.A326G

D109G

c.334C>G

c.C334G

R112G

c.335G>A

c.G335A

R112H

c.337T>A

c.T337A

F113I

c.337T>C vai c.339T>A vai

c.T337C vai c.T339A vai

F113L

c.339T>G

c.T339G

 

c.352C>T

c.C352T

R118C

c.361G>A

c.G361A

A121T

c.368A>G

c.A368G

Y123C

c.373C>T

c.C373T

H125Y

c.374A>T

c.A374T

H125L

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.376A>G

c.A376G

S126G

c.383G>A

c.G383A

G128E

c.399T>G

c.T399G

I133M

c.404C>T

c.C404T

A135V

c.408T>A vai c.408T>G

c.T408A vai c.T408G

D136E

c.416A>G

c.A416G

N139S

c.419A>C

c.A419C

K140T

c.427G>A

c.G427A

A143T

c.431G>A

c.G431A

G144D

c.431G>T

c.G431T

G144V

c.434T>C

c.T434C

F145S

c.436C>T

c.C436T

P146S

c.437C>G

c.C437G

P146R

c.454T>C

c.T454C

Y152H

c.455A>G

c.A455G

Y152C

c.466G>A

c.G466A

A156T

c.467C>T

c.C467T

A156V

c.471G>C vai c.471G>T

c.G471C vai c.G471T

Q157H

c.484T>G

c.T484G

W162G

c.493G>C

c.G493C

D165H

c.494A>G

c.A494G

D165G

c.[496C>G; 497T>G]

c.C496G/T497G

L166G

c.496C>G

c.C496G

L166V

c.496_497delinsTC

c.496_497delinsTC

L166S

c.499C>G

c.C499G

L167V

c.506T>C

c.T506C

F169S

c.511G>A

c.G511A

G171S

c.520T>C

c.T520C

C174R

c.520T>G

c.T520G

C174G

c.525C>G vai c.525C>A

c.C525G vai c.C525A

D175E

c.539T>G

c.T539G

L180W

c.540G>C

c.G540C

L180F

c.548G>C

c.G548C

G183A

c.548G>A

c.G548A

G183D

c.550T>A

c.T550A

Y184N

c.551A>G

c.A551G

Y184C

c.553A>G

c.A553G

K185E

c.559A>G

c.A559G

M187V

c.559_564dup

c.559_564dup

p.M187_S188dup

c.560T>C

c.T560C

M187T

c.561G>T vai c.561G>A vai

c.G561T vai c.G561A vai

M187I

c.561G>C

c.G561C

 

c.572T>A

c.T572A

L191Q

c.581C>T

c.C581T

T194I

c.584G>T

c.G584T

G195V

c.586A>G

c.A586G

R196G

c.593T>C

c.T593C

I198T

c.595G>A

c.G595A

V199M

c.596T>C

c.T596C

V199A

c.596T>G

c.T596G

V199G

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.599A>G

c.A599G

Y200C

c.602C>T

c.C602T

S201F

c.602C>A

c.C602A

S201Y

c.608A>T

c.A608T

E203V

c.609G>C vai c.609G>T

c.G609C vai c.G609T

E203D

c.613C>A

c.C613A

P205T

c.613C>T

c.C613T

P205S

c.614C>T

c.C614T

P205L

c.619T>C

c.T619C

Y207H

c.620A>C

c.A620C

Y207S

c.623T>G

c.T623G

M208R

c.628C>T

c.C628T

P210S

c.629C>T

c.C629T

P210L

c.638A>G

c.A638G

K213R

c.638A>T

c.A638T

K213M

c.640C>T

c.C640T

P214S

c.641C>T

c.C641T

P214L

c.643A>G

c.A643G

N215D

c.644A>G

c.A644G

N215S

c.644A>T

c.A644T

N215I

c.[644A>G; 937G>T]

c.A644G/G937T

N215S/D313Y

c.646T>G

c.T646G

Y216D

c.647A>G

c.A647G

Y216C

c.655A>C

c.A655C

I219L

c.656T>A

c.T656A

I219N

c.656T>C

c.T656C

I219T

c.659G>A

c.G659A

R220Q

c.659G>C

c.G659C

R220P

c.662A>C

c.A662C

Q221P

c.671A>C

c.A671C

N224T

c.671A>G

c.A671G

N224S

c.673C>G

c.C673G

H225D

c.683A>G

c.A683G

N228S

c.687T>A vai c.687T>G

c.T687A vai c.T687G

F229L

c.695T>C

c.T695C

I232T

c.713G>A

c.G713A

S238N

c.716T>C

c.T716C

I239T

c.720G>C vai c.720G>T

c.G720C vai c.G720T

K240N

c.724A>G

c.A724G

I242V

c.724A>T

c.A724T

I242F

c.725T>A

c.T725A

I242N

c.725T>C

c.T725C

I242T

c.728T>G

c.T728G

L243W

c.729G>C vai c.729G>T

c.G729C vai c.G729T

L243F

c.730G>A

c.G730A

D244N

c.730G>C

c.G730C

D244H

c.733T>G

c.T733G

W245G

c.740C>G

c.C740G

S247C

c.747C>G vai c.747C>A

c.C747G vai c.C747A

N249K

c.749A>C

c.A749C

Q250P

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.749A>G

c.A749G

Q250R

c.750G>C

c.G750C

Q250H

c.758T>C

c.T758C

I253T

c.758T>G

c.T758G

I253S

c.760-762delGTT

c.760_762delGTT

p.V254del

c.769G>C

c.G769C

A257P

c.770C>G

c.C770G

A257G

c.772G>C vai c.772G>A

c.G772C vai c.G772A

G258R

c.773G>T

c.G773T

G258V

c.776C>G

c.C776G

P259R

c.776C>T

c.C776T

P259L

c.779G>A

c.G779A

G260E

c.779G>C

c.G779C

G260A

c.781G>A

c.G781A

G261S

c.781G>C

c.G781C

G261R

c.781G>T

c.G781T

G261C

c.788A>G

c.A788G

N263S

c.790G>T

c.G790T

D264Y

c.794C>T

c.C794T

P265L

c.800T>C

c.T800C

M267T

c.805G>A

c.G805A

V269M

c.806T>C

c.T806C

V269A

c.809T>C

c.T809C

I270T

c.810T>G

c.T810G

I270M

c.811G>A

c.G811A

G271S

c.[811G>A; 937G>T]

c.G811A/G937T

G271S/D313Y

c.812G>A

c.G812A

G271D

c.823C>G

c.C823G

L275V

c.827G>A

c.G827A

S276N

c.829T>G

c.T829G

W277G

c.831G>T vai c.831G>C

c.G831T vai c.G831C

W277C

c.832A>T

c.A832T

N278Y

c.835C>G

c.C835G

Q279E

c.838C>A

c.C838A

Q280K

c.840A>T vai c.840A>C

c.A840T vai c.A840C

Q280H

c.844A>G

c.A844G

T282A

c.845C>T

c.C845T

T282I

c.850A>G

c.A850G

M284V

c.851T>C

c.T851C

M284T

c.860G>T

c.G860T

W287L

c.862G>C

c.G862C

A288P

c.866T>G

c.T866G

I289S

c.868A>C vai c.868A>T

c.A868C vai c.A868T

M290L

c.869T>C

c.T869C

M290T

c.870G>A vai c.870G>C vai

c.G870A vai c.G870C vai

M290I

c.870G>T

c.G870T

 

c.871G>A

c.G871A

A291T

c.877C>A

c.C877A

P293T

c.881T>C

c.T881C

L294S

c.884T>G

c.T884G

F295C

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.886A>G

c.A886G

M296V

c.886A>T vai c.886A>C

c.A886T vai c.A886C

M296L

c.887T>C

c.T887C

M296T

c.888G>A vai c.888G>T vai

c.G888A vai c.G888T vai

M296I

c.888G>C

c.G888C

 

c.893A>G

c.A893G

N298S

c.897C>G vai c.897C>A

c.C897G vai c.C897A

D299E

c.898C>T

c.C898T

L300F

c.899T>C

c.T899C

L300P

c.901C>G

c.C901G

R301G

c.902G>C

c.G902C

R301P

c.902G>A

c.G902A

R301Q

c.902G>T

c.G902T

R301L

c.907A>T

c.A907T

I303F

c.908T>A

c.T908A

I303N

c.911G>A

c.G911A

S304N

c.911G>C

c.G911C

S304T

c.919G>A

c.G919A

A307T

c.922A>G

c.A922G

K308E

c.924A>T vai c.924A>C

c.A924T vai c.A924C

K308N

c.925G>C

c.G925C

A309P

c.926C>T

c.C926T

A309V

c.928C>T

c.C928T

L310F

c.931C>G

c.C931G

L311V

c.935A>G

c.A935G

Q312R

c.936G>T vai c.936G>C

c.G936T vai c.G936C

Q312H

c.937G>T

c.G937T

D313Y

c.[937G>T; 1232G>A]

c.G937T/G1232A

D313Y/G411D

c.938A>G

c.A938G

D313G

c.946G>A

c.G946A

V316I

c.947T>G

c.T947G

V316G

c.950T>C

c.T950C

I317T

c.955A>T

c.A955T

I319F

c.956T>C

c.T956C

I319T

c.959A>T

c.A959T

N320I

c.962A>G

c.A962G

Q321R

c.962A>T

c.A962T

Q321L

c.963G>C vai c.963G>T

c.G963C vai c.G963T

Q321H

c.964G>A

c.G964A

D322N

c.964G>C

c.G964C

D322H

c.966C>A vai c.966C>G

c.C966A vai c.C966G

D322E

c.968C>G

c.C968G

P323R

c.973G>A

c.G973A

G325S

c.973G>C

c.G973C

G325R

c.978G>C vai c.978G>T

c.G978C vai c.G978T

K326N

c.979C>G

c.C979G

Q327E

c.980A>T

c.A980T

Q327L

c.983G>C

c.G983C

G328A

c.989A>G

c.A989G

Q330R

c.1001G>A

c.G1001A

G334E

2. tabula. Ar Galafold (migalastatu) maināmu mutāciju tabula

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.1010T>C

c.T1010C

F337S

c.1012G>A

c.G1012A

E338K

c.1016T>A

c.T1016A

V339E

c.1027C>A

c.C1027A

P343T

c.1028C>T

c.C1028T

P343L

c.1033T>C

c.T1033C

S345P

c.1046G>C

c.G1046C

W349S

c.1055C>G

c.C1055G

A352G

c.1055C>T

c.C1055T

A352V

c.1061T>A

c.T1061A

I354K

c.1066C>G

c.C1066G

R356G

c.1066C>T

c.C1066T

R356W

c.1067G>A

c.G1067A

R356Q

c.1067G>C

c.G1067C

R356P

c.1072G>C

c.G1072C

E358Q

c.1073A>C

c.A1073C

E358A

c.1073A>G

c.A1073G

E358G

c.1074G>T vai c.1074G>C

c.G1074T vai c.G1074C

E358D

c.1076T>C

c.T1076C

I359T

c.1078G>A

c.G1078A

G360S

c.1078G>T

c.G1078T

G360C

c.1079G>A

c.G1079A

G360D

c.1082G>A

c.G1082A

G361E

c.1082G>C

c.G1082C

G361A

c.1084C>A

c.C1084A

P362T

c.1085C>T

c.C1085T

P362L

c.1087C>T

c.C1087T

R363C

c.1088G>A

c.G1088A

R363H

c.1102G>A

c.G1102A

A368T

c.1117G>A

c.G1117A

G373S

c.1124G>A

c.G1124A

G375E

c.1153A>G

c.A1153G

T385A

c.1168G>A

c.G1168A

V390M

c.1172A>C

c.A1172C

K391T

c.1184G>A

c.G1184A

G395E

c.1184G>C

c.G1184C

G395A

c.1192G>A

c.G1192A

E398K

c.1202_1203insGACTTC

c.1202_1203insGACTTC

p.T400_S401dup

c.1208T>C

c.T1208C

L403S

c.1225C>G

c.C1225G

P409A

c.1225C>T

c.C1225T

P409S

c.1225C>A

c.C1225A

P409T

c.1228A>G

c.A1228G

T410A

c.1229C>T

c.C1229T

T410I

c.1232G>A

c.G1232A

G411D

c.1235C>A

c.C1235A

T412N

c.1253A>G

c.A1253G

E418G

c.1261A>G

c.A1261G

M421V

NP GAL 0719

Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold nevar izmainīt, uzskaitītas zemāk 3. tabulā.

„Olbaltumvielu sekvences izmaiņu” ailē NAV ZINĀMS norāda, ka izmaiņas olbaltumvielu secībā, ko izraisa mutācijas, nav viegli izsecināmas, vadoties no nukleotīdu izmaiņām, un ir nosakāmas eksperimentālā veidā. Šādos gadījumos jautājuma zīmes iekavās apzīmē, ka norādītās izmaiņas nav eksperimentāli apstiprinātas un var nebūt pareizas.

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.1A>C vai c.1A>T

c.A1C vai c.A1T

M1L

c.1A>G

c.A1G

M1V

c.2T>G

c.T2G

M1R

c.2T>C

c.T2C

M1T

c.2T>A

c.T2A

M1K

c.3G>A vai c.3G>T vai

c.G3A vai c.G3T vai c.G3C

M1I

c.3G>C

 

 

c.19G>T

c.G19T

E7X

c.41T>C

c.T41C

L14P

c.43G>C

c.G43C

A15P

c.44C>A

c.C44A

A15E

c.46C>G

c.C46G

L16V

c.47T>A

c.T47A

L16H

c.47T>C

c.T47C

L16P

c.47T>G

c.T47G

L16R

c.53T>C

c.T53C

F18S

c.56T>A

c.T56A

L19Q

c.56T>C

c.T56C

L19P

c.59C>T

c.C59T

A20V

c.61C>T

c.C61T

L21F

c.62T>C

c.T62C

L21P

c.62T>G

c.T62G

L21R

c.71G>A vai c.72G>A

c.G71A vai c.G72A

W24X

c.92C>T

c.C92T

A31V

c.109G>C

c.G109C

A37P

c.118C>G

c.C118G

P40A

c.118C>T

c.C118T

P40S

c.119C>A

c.C119A

P40H

c.119C>G

c.C119G

P40R

c.119C>T

c.C119T

P40L

c.127G>C

c.G127C

G43R

c.127G>A

c.G127A

G43S

c.128G>A

c.G128A

G43D

c.128G>T

c.G128T

G43V

c.131G>A vai c.132G>A

c.G131A vai c.G132A

W44X

c.132G>T vai c.132G>C

c.G132T vai c.G132C

W44C

c.134T>C

c.T134C

L45P

c.134T>G

c.T134G

L45R

c.134_138delTGCACinsGCT

c.134_138delTGCACinsGCT

L45R/H46S

CG

CG

 

c.136C>T

c.C136T

H46Y

c.137A>T

c.A137T

H46L

c.137A>G

c.A137G

H46R

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.[138C>G; 153G>T;

c.C138G/G153T/G167T

H46Q/M51I/C56F

167G>T]

 

 

c.139T>C vai c.139T>A

c.T139C vai c.T139A

W47R

c.139T>G

c.T139G

W47G

c.140G>A vai 141G>A

c.G140A vai G141A

W47X

c.140G>T

c.G140T

W47L

c.141G>C vai c.141G>T

c.G141C vai c.G141T

W47C

c.142G>A

c.G142A

E48K

c.144G>T vai c.144G>C

c.G144T vai c.G144C

E48D

c.145C>T

c.C145T

R49C

c.145C>A

c.C145A

R49S

c.145C>G

c.C145G

R49G

c.146G>C

c.G146C

R49P

c.146G>T

c.G146T

R49L

c.149T>G

c.T149G

F50C

c.154T>G

c.T154G

C52G

c.154T>C

c.T154C

C52R

c.154T>A vai c.155G>C

c.T154A vai c.G155C

C52S

c.155G>A

c.G155A

C52Y

c.156C>A

c.C156A

C52X

c.156C>G

c.C156G

C52W

c.166T>G

c.T166G

C56G

c.166T>A vai c.167G>C

c.T166A vai c.G167C

C56S

c.168C>A

c.C168A

C56X

c.187T>C

c.T187C

C63R

c.188G>A

c.G188A

C63Y

c.187T>A vai c.188G>C

c.T187A vai c.G188C

C63S

c.194G>C (pieņemtā

c.G194C (pieņemtā splaisinga

NEZINĀMS (S65T )

splaisinga vieta)

vieta)

 

c.194G>T (pieņemtā

c.G194T (pieņemtā splaisinga

NEZINĀMS (S65I )

splaisinga vieta)

vieta)

 

c.196G>C

c.G196C

E66Q

c.[196G>C; 1061T>A]

c.G196C/T1061A

E66Q/I354K

c.202C>T

c.C202T

L68F

c.206T>C

c.T206C

F69S

c.208A>G

c.A208G

M70V

c.215T>G

c.T215G

M72R

c.218C>A

c.C218A

A73E

c.227T>G

c.T227G

M76R

c.228G>C vai c.228G>A vai

c.G228C vai c.G228A vai

M76I

c.228G>T

c.G228T

 

c.233C>G vai c.233C>A

c.C233G vai c.C233A

S78X

c.235G>T

c.G235T

E79X

c.241T>C vai c.241T>A

c.T241C vai c.T241A

W81R

c.242G>A vai c.243G>A

c.G242A vai c.G243A

W81X

c.242G>C

c.G242C

W81S

c.243G>T vai c.243G>C

c.G243T vai c.G243C

W81C

c.244A>T

c.A244T

K82X

c.256T>G

c.T256G

Y86D

c.256T>C

c.T256C

Y86H

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.257A>G

c.A257G

Y86C

c.258T>G vai c.258T>A

c.T258G vai c.T258A

Y86X

c.262T>G

c.T262G

Y88D

c.266T>A

c.T266A

L89H

c.266T>C

c.T266C

L89P

c.266T>G

c.T266G

L89R

c.268T>C

c.T268C

C90R

c.269G>A

c.G269A

C90Y

c.270C>A

c.C270A

C90X

c.274G>C

c.G274C

D92H

c.274G>A

c.G274A

D92N

c.274G>T

c.G274T

D92Y

c.275A>G

c.A275G

D92G

c.275A>T

c.A275T

D92V

c.277G>A

c.G277A

D93N

c.277G>T

c.G277T

D93Y

c.278A>G

c.A278G

D93G

c.278A>T

c.A278T

D93V

c.279C>G vai c.279C>A

c.C279G vai c.C279A

D93E

c.280T>G

c.T280G

C94G

c.280T>A vai c.281G>C

c.T280A vai c.G281C

C94S

c.[280T>A; 281G>C]

c.T280A/G281C

C94T

c.281G>A

c.G281A

C94Y

c.281G>T

c.G281T

C94F

c.283T>G

c.T283G

W95G

c.284G>A vai c.285G>A

c.G284A vai c.G285A

W95X

c.284G>T

c.G284T

W95L

c.284G>C

c.G284C

W95S

c.285G>T vai c.285G>C

c.G285T vai c.G285C

W95C

c.295C>T

c.C295T

Q99X

c.299G>A

c.G299A

R100K

c.299G>C

c.G299C

R100T

c.305C>G vai c.305C>A

c.C305G vai c.C305A

S102X

c.307G>C

c.G307C

E103Q

c.307G>T

c.G307T

E103X

c.317T>G

c.T317G

L106R

c.319C>T

c.C319T

Q107X

c.320A>T

c.A320T

Q107L

c.331C>T

c.C331T

Q111X

c.334C>T

c.C334T

R112C

c.334C>A

c.C334A

R112S

c.338T>C

c.T338C

F113S

c.347G>T

c.G347T

G116V

c.350T>G

c.T350G

I117S

c.355C>T

c.C355T

Q119X

c.354_368del15

c.354_368del15

Q119_Y123del5

c.358C>G

c.C358G

L120V

c.[358C>T; 359T>C]

c.C358T/T359C

L120S

c.359T>C

c.T359C

L120P

c.[359T>C; 361G>A]

c.T359C/G361A

L120P/A121T

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.361G>C

c.G361C

A121P

c.369T>G vai c.369T>A

c.T369G vai c.T369A

Y123X

c.371T>A

c.T371A

V124D

c.374A>C

c.A374C

H125P

c.379A>T

c.A379T

K127X

c.386T>C

c.T386C

L129P

c.389A>G

c.A389G

K130R

c.392T>A

c.T392A

L131Q

c.392T>C

c.T392C

L131P

c.394G>A vai c.394G>C

c.G394A vai c.G394C

G132R

c.395G>A

c.G395A

G132E

c.395G>C

c.G395C

G132A

c.398T>A

c.T398A

I133N

c.400T>C

c.T400C

Y134H

c.400T>G

c.T400G

Y134D

c.401A>C

c.A401C

Y134S

c.402T>G vai c.402T>A

c.T402G vai c.T402A

Y134X

c.406G>C

c.G406C

D136H

c.406G>T

c.G406T

D136Y

c.412G>A vai c.412G>C

c.G412A vai c.G412C

G138R

c.413G>A

c.G413A

G138E

c.416A>C

c.A416C

N139T

c.422C>A

c.C422A

T141N

c.422C>T

c.C422T

T141I

c.424T>C

c.T424C

C142R

c.425G>A

c.G425A

C142Y

c.426C>A

c.C426A

C142X

c.426C>G

c.C426G

C142W

c.427G>C

c.G427C

A143P

c.439G>A vai c.439G>C

c.G439A vai c.G439C

G147R

c.440G>A

c.G440A

G147E

c.443G>A

c.G443A

S148N

c.442A>C vai c.444T>A vai

c.A442C vai c.T444A vai

S148R

c.444T>G

c.T444G

 

c.453C>G vai c.453C>A

c.C453G vai c.C453A

Y151X

c.456C>A vai c.456C>G

c.C456A vai c.C456G

Y152X

c.463G>C

c.G463C

D155H

c.467C>A

c.C467A

A156D

c.469C>T

c.C469T

Q157X

c.484T>C vai c.484T>A

c.T484C vai c.T484A

W162R

c.485G>A vai c.486G>A

c.G485A vai c.G486A

W162X

c.485G>T

c.G485T

W162L

c.486G>C vai c.486G>T

c.G486C vai c.G486T

W162C

c.488G>T

c.G488T

G163V

c.491T>G

c.T491G

V164G

c.493G>T

c.G493T

D165Y

c.494A>T

c.A494T

D165V

c.500T>A

c.T500A

L167Q

c.500T>C

c.T500C

L167P

c.503A>G

c.A503G

K168R

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.504A>C vai c.504A>T

c.A504C vai c.A504T

K168N

c.508G>A

c.G508A

D170N

c.508G>C

c.G508C

D170H

c.509A>G

c.A509G

D170G

c.509A>T

c.A509T

D170V

c.511G>C

c.G511C

G171R

c.511G>T

c.G511T

G171C

c.512G>A

c.G512A

G171D

c.514T>G

c.T514G

C172G

c.514T>C

c.T514C

C172R

c.514T>A vai c.515G>C

c.T514A vai c.G515C

C172S

c.515G>T

c.G515T

C172F

c.515G>A

c.G515A

C172Y

c.516T>G

c.T516G

C172W

c.519C>A vai c.519C>G

c.C519A vai c.C519G

Y173X

c.522T>A

c.T522A

C174X

c.523G>A

c.G523A

D175N

c.530T>A

c.T530A

L177X

c.547G>A (pieņemtā

c.G547A (pieņemtā splaisinga

NEZINĀMS (G183S )

splaisinga vieta)

vieta)

 

c.548G>T

c.G548T

G183V

c.552T>A vai c.552T>G

c.T552A vai c.T552G

Y184X

c.553A>T

c.A553T

K185X

c.557A>C

c.A557C

H186P

c.560T>G

c.T560G

M187R

c.572T>C

c.T572C

L191P

c.588A>T vai c.588A>C

c.A588T vai c.A588C

R196S

c.601T>C

c.T601C

S201P

c.604T>C

c.T604C

C202R

c.605G>A

c.G605A

C202Y

c.606T>G

c.T606G

C202W

c.607G>A

c.G607A

E203K

c.610T>C vai c.610T>A

c.T610C vai c.T610A

W204R

c.611G>A vai 612G>A

c.G611A vai G612A

W204X

c.612G>T vai c.612G>C

c.G612T vai c.G612C

W204C

c.614C>G

c.C614G

P205R

c.617T>C

c.T617C

L206P

c.620A>G

c.A620G

Y207C

c.626G>A

c.G626A

W209X

c.634C>T

c.C634T

Q212X

c.639G>A (pieņemtā

c.G639A (pieņemtā splaisinga

NEZINĀMS

splaisinga vieta)

vieta)

 

c.[644A>G; 811G>A]

c.A644G/G811A

N215S/G271S

c.[644A>G; 811G>A;

c.A644G/G811A/G937T

N215S/G271S/D313Y

937G>T]

 

 

c.648T>A vai c.648T>G

c.T648A vai c.T648G

Y216X

c.658C>T

c.C658T

R220X

c.661C>T

c.C661T

Q221X

c.666C>A vai c.666C>G

c.C666A vai c.C666G

Y222X

c.667T>G

c.T667G

C223G

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.667T>C

c.T667C

C223R

c.668G>A

c.G668A

C223Y

c.670A>G

c.A670G

N224D

c.674A>G

c.A674G

H225R

c.676T>C vai c.676T>A

c.T676C vai c.T676A

W226R

c.677G>A vai c.678G>A

c.G677A vai c.G678A

W226X

c.678G>T vai c.678G>C

c.G678T vai c.G678C

W226C

c.679C>T

c.C679T

R227X

c.680G>A

c.G680A

R227Q

c.680G>C

c.G680C

R227P

c.688G>A

c.G688A

A230T

c.691G>A

c.G691A

D231N

c.692A>G

c.A692G

D231G

c.692A>T

c.A692T

D231V

c.695T>G

c.T695G

I232S

c.700G>T

c.G700T

D234Y

c.701A>T

c.A701T

D234V

c.702T>G vai c.702T>A

c.T702G vai c.T702A

D234E

c.704C>A

c.C704A

S235Y

c.704C>G

c.C704G

S235C

c.704C>T

c.C704T

S235F

c.706T>C vai c.706T>A

c.T706C vai c.T706A

W236R

c.707G>A vai c.708G>A

c.G707A vai c.G708A

W236X

c.707G>T

c.G707T

W236L

c.708G>C vai c.708G>T

c.G708C vai c.G708T

W236C

c.712A>C vai c.714T>A vai

c.A712C vai c.T714A vai

S238R

c.714T>G

c.T714G

 

c.718A>T

c.A718T

K240X

c.734G>A vai c.735G>A

c.G734A vai c.G735A

W245X

c.734G>T

c.G734T

W245L

c.739T>C

c.T739C

S247P

c.748C>T

c.C748T

Q250X

c.751G>T

c.G751T

E251X

c.755G>C

c.G755C

R252T

c.770C>A

c.C770A

A257D

c.778G>C vai c.778G>A

c.G778C vai c.G778A

G260R

c.782G>A

c.G782A

G261D

c.782G>T

c.G782T

G261V

c.784T>A vai c.784T>C

c.T784A vai c.T784C

W262R

c.785G>A vai c.786G>A

c.G785A vai c.G786A

W262X

c.785G>T

c.G785T

W262L

c.786G>C vai c.786G>T

c.G786C vai c.G786T

W262C

c.789T>A vai c.789T>G

c.T789A vai c.T789G

N263K

c.790G>T; c.805G>A

c.G790T/G805A

D264Y/V269M

c.791A>C

c.A791C

D264A

c.791A>T

c.A791T

D264V

c.793C>T

c.C793T

P265S

c.794C>G

c.C794G

P265R

c.796G>C

c.G796C

D266H

c.796G>T

c.G796T

D266Y

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.796G>A

c.G796A

D266N

c.797A>C

c.A797C

D266A

c.797A>G

c.A797G

D266G

c.797A>T

c.A797T

D266V

c.798T>A vai c.798T>G

c.T798A vai c.T798G

D266E

c.800T>G

c.T800G

M267R

c.801G>A (pieņemtā

c.G801A (pieņemtā splaisinga

NEZINĀMS (M267I )

splaisinga vieta)

vieta)

 

c.803T>C

c.T803C

L268S

c.806T>A

c.T806A

V269E

c.[806T>G; 937G>T]

c.T806G/G937T

V269G/D313Y

c.808A>T

c.A808T

I270F

c.811G>T

c.G811T

G271C

c.812G>T

c.G812T

G271V

c.815A>G

c.A815G

N272S

c.816C>A vai c.816C>G

c.C816A vai c.C816G

N272K

c.817T>C vai c.819T>A vai

c.T817C vai c.T819A vai

F273L

c.819T>G

c.T819G

 

c.820G>A

c.G820A

G274S

c.820G>T

c.G820T

G274C

c.821G>T

c.G821T

G274V

c.823C>T

c.C823T

L275F

c.824T>A

c.T824A

L275H

c.826A>G

c.A826G

S276G

c.826A>T

c.A826T

S276C

c.830G>A vai c.831G>A

c.G830A vai c.G831A

W277X

c.835C>T

c.C835T

Q279X

c.835C>A

c.C835A

Q279K

c.836A>G

c.A836G

Q279R

c.837G>C vai c.837G>T

c.G837C vai c.G837T

Q279H

c.838C>T

c.C838T

Q280X

c.845C>A

c.C845A

T282N

c.847C>T

c.C847T

Q283X

c.848A>C

c.A848C

Q283P

c.848A>G

c.A848G

Q283R

c.853G>C

c.G853C

A285P

c.854C>A

c.C854A

A285D

c.859T>C vai c.859T>A

c.T859C vai c.T859A

W287R

c.859T>G

c.T859G

W287G

c.860G>A vai c.861G>A

c.G860A vai c.G861A

W287X

c.861G>C vai c.861G>T

c.G861C vai c.G861T

W287C

c.863C>A

c.C863A

A288D

c.865A>T

c.A865T

I289F

c.871G>C

c.G871C

A291P

c.874G>A

c.G874A

A292T

c.874G>C

c.G874C

A292P

c.875C>T

c.C875T

A292V

c.877C>G

c.C877G

P293A

c.877C>T

c.C877T

P293S

c.878C>A

c.C878A

P293H

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.878C>T

c.C878T

P293L

c.881T>G vai c.881T>A

c.T881G vai c.T881A

L294X

c.890C>G

c.C890G

S297C

c.890C>T

c.C890T

S297F

c.892A>C

c.A892C

N298H

c.894T>G vai c.894T>A

c.T894G vai c.T894A

N298K

c.896A>G

c.A896G

D299G

c.899T>A

c.T899A

L300H

c.901C>T

c.C901T

R301X

c.916C>T

c.C916T

Q306X

c.929T>G

c.T929G

L310R

c.931C>T

c.C931T

L311F

c.932T>C

c.T932C

L311P

c.932T>G

c.T932G

L311R

c.934C>T

c.C934T

Q312X

c.935A>C

c.A935C

Q312P

c.947T>A

c.T947A

V316E

c.949A>T

c.A949T

I317F

c.950T>A

c.T950A

I317N

c.950T>G

c.T950G

I317S

c.958A>T

c.A958T

N320Y

c.960T>G vai c.960T>A

c.T960G vai c.T960A

N320K

c.961C>G

c.C961G

Q321E

c.961C>T

c.C961T

Q321X

c.963_964GG>CA

c.G963C/G964A

Q321H/D322N

c.974G>A

c.G974A

G325D

c.979C>A

c.C979A

Q327K

c.982G>A vai c.982G>C

c.G982A vai c.G982C

G328R

c.982G>T

c.G982T

G328W

c.983G>A

c.G983A

G328E

c.983G>T

c.G983T

G328V

c.988C>T

c.C988T

Q330X

c.997C>T

c.C997T

Q333X

c.998A>G

c.A998G

Q333R

c.1012G>T

c.G1012T

E338X

c.1016T>G

c.T1016G

V339G

c.1018T>C vai c.1018T>A

c.T1018C vai c.T1018A

W340R

c.1019G>C

c.G1019C

W340S

c.1019G>A vai c.1020G>A

c.G1019A vai c.G1020A

W340X

c.1021G>A

c.G1021A

E341K

c.1021G>T

c.G1021T

E341X

c.1023A >C vai c.1023A>T

c.A1023C vai c.A1023T

E341D

c.1024C>G

c.C1024G

R342G

c.1024C>T

c.C1024T

R342X

c.1025G>A

c.G1025A

R342Q

c.1025G>C

c.G1025C

R342P

c.1025G>T

c.G1025T

R342L

c.1031T>C

c.T1031C

L344P

c.1034C>G vai c.1034C>A

c.C1034G vai c.C1034A

S345X

c.1042G>C

c.G1042C

A348P

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.1045T>C vai c.1045T>A

c.T1045C vai c.T1045A

W349R

c.1046G>A vai c.1047G>A

c.G1046A vai c.G1047A

W349X

c.1048G>C

c.G1048C

A350P

c.1054G>C

c.G1054C

A352P

c.1055C>A

c.C1055A

A352D

c.1058T>G

c.T1058G

M353R

c.1065C>A vai c.1065C>G

c.C1065A vai c.C1065G

N355K

c.1069C>T

c.C1069T

Q357X

c.1072G>A

c.G1072A

E358K

c.1081G>T

c.G1081T

G361X

c.1081G>A vai c.1081G>C

c.G1081A vai c.G1081C

G361R

c.1088G>C

c.G1088C

R363P

c.1095T>A vai c.1095T>G

c.T1095A vai c.T1095G

Y365X

c.1115T>A

c.T1115A

L372Q

c.1115T>C

c.T1115C

L372P

c.1115T>G

c.T1115G

L372R

c.1117G>C

c.G1117C

G373R

c.1118G>A

c.G1118A

G373D

c.1124_1129del

c.1124_1129del

G375_V376del

c.1129_1140dup

c.1129_1140dup

A377_P380dup

c.1130C>A

c.C1130A

A377D

c.1132T>C

c.T1132C

C378R

c.1133G>A

c.G1133A

C378Y

c.1144T>C

c.T1144C

C382R

c.1145G>A

c.G1145A

C382Y

c.1146C>G

c.C1146G

C382W

c.1147T>C vai c.1149C>G vai

c.T1147C vai c.C1149G vai

F383L

c.1149C>A

c.C1149A

 

c.1151T>A

c.T1151A

I384N

c.1153A>C

c.A1153C

T385P

c.1156C>T

c.C1156T

Q386X

c.1157A>C

c.A1157C

Q386P

c.1163T>C

c.T1163C

L388P

c.1165C>G

c.C1165G

P389A

c.1166C>G

c.C1166G

P389R

c.1166C>T

c.C1166T

P389L

c.1181_1183dup

c.1181_1183dup

L394_G395insV

c.1187T>A

c.T1187A

F396Y

c.1192G>T

c.G1192T

E398X

c.1193A>C

c.A1193C

E398A

c.1196G>A vai c.1197G>A

c.G1196A vai c.G1197A

W399X

c.1196G>C

c.G1196C

W399S

c.1202C>G vai c.1202C>A

c.C1202G vai c.C1202A

S401X

c.1215T>A

c.T1215A

S405R

c.1217A>G

c.A1217G

H406R

c.1219A>G

c.A1219G

I407V

c.1220T>A

c.T1220A

I407K

c.1220T>G

c.T1220G

I407R

c.1226_1231del

c.1226_1231del

p.409_410delinsR

c.1228A>C

c.A1228C

T410P

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.1229C>A

c.C1229A

T410K

c.1241T>C

c.T1241C

L414S

c.1243C>T

c.C1243T

L415F

c.1244T>C

c.T1244C

L415P

c.1246C>T

c.C1246T

Q416X

c.1247A>C

c.A1247C

Q416P

c.1247_1248CT>AA

c.C1247A/T1248A

L417K

c.1250T>G

c.T1250G

L417R

c.1250T>C

c.T1250C

L417P

c.1288T>C

c.T1288C

X430Q

g.941_5845del

c.1-179_369+577del

p.?(Exon1_2del)

g.?_?del

c.?_?

NEZINĀMS (del Exon1_2?)

c.18delA

c.18delA

p.P6fs*114

c.26delA

c.26delA

p.H9Lfs*111

c.32delG

c.32delG

p.G11Afs*109

c.33delC

c.33delC

p.G11fs*109

c.34_42del

c.34_42del

p.C12_L14del

c.34_57del

c.34_57del

p.C12_L19del

c.35_47del

c.35_47del

p.C12Ffs*104

c.42_48delTGCGCTT

c.42_48delTGCGCTT

p.L14Sfs*12

c.58_72del

c.58_72del

p.A20_W24del

c.58_83del

c.58_83del

p.A20_G28delfs*2

c.85dupG

c.85dupG

p.A29Gfs*1

c.89delG

c.89delG

p.R30Kfs*89

c.123delC

c.123delC

p.T41fs*79

c.123_126dupCATG

c.123_126dupCATG

p.G43Hfs*13

c.124_125del

c.124_125del

p.M42Gfs*12

c.125_137del

c.125_137del

p.M42Tfs*74

c.147_148insCCC

c.147_148insCCC

p.49insP

c.147_148insCGC

c.147_148insCGC

p.R49ins

c.154delT

c.154delT

p.C52Afs*68

c.157_160delAACC

c.157_160delAACC

p.C52fs*67

c.162delT

c.162delT

p.L54fs*66

c.172delG

c.172delG

p.E58Kfs*61

c.181_182dupA

c.181_182dupA

p.D61Efs*5

c.184delT

c.184delT

p.S62Pfs*58

c.186delC

c.186delC

p.S62fs*58

g.2594_10904dup

c.195-2500_999+197dup

NEZINĀMS

g.3422_6041delinsCG

c.194+2049_369+773del2620i

NEZINĀMS

 

nsCG

 

g.?_?del

c.195-?_547+?del

NEZINĀMS (del Exon2_3?)

g.?_?dup

c.?_?dup

NEZINĀMS (Exon2_4dup?)

g.2934_6378del

c.194+1561_370-891del

NEZINĀMS (E66_Y123del;

 

 

del Exon2?)

g.3396_6012del

c.194+2023_370-1257del

NEZINĀMS (E66_Y123del;

 

 

del Exon2?)

g.3260_6410del

c.194+1887_370-859del

NEZINĀMS (E66_Y123del;

 

 

del Exon2?)

g.2979_6442del

c.194+1606_369+1174del

NEZINĀMS (E66_Y123del;

 

 

del Exon2)

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.210insT

c.210insT

p.E71X

c.214delA

c.214delA

p.M72Wfs*47

c.256delT

c.256delT

p.Y88Mfs*42

g.5052_5079del28

g.5052_5079del28

NEZINĀMS

g.5106_5919delins231

c.207_369+651del814ins231

NEZINĀMS (del Exon2?)

c.259_276del

c.259_276del

p.87_92del

c.267_268dupCT

c.267_268dupCT

p.C90Sfs*31

c.270delC

c.270delC

p.C90X

c.281_286delinsT

c.281_286delinsT

p.C94Ffs*26

c.290delC

c.290delC

p.A97Vfs*22

c.297_298del

c.297_298del

p.Q99fs*22

c.297_300delAAGA

c.297_300delAAGA

p.Q99fs*19

c.305delC

c.305delC

p.S102X

c.317_327del

c.317_327del

p.S102fs*16

c.323_324insCAGA

c.323_324insCAGA

p.D109Rfs*14

c.336del18

c.336del18

p.113del6aa

c.354_368del

c.354_368del

p.Q119_Y123del

c.358del6

c.358del6

p.120del2aa/L120H

c.363delT

c.363delT

p.A121fs*8

g.5271_9366del4096insT

c.369+3_639+954del3129insT

NEZINĀMS (del Exon3 un

 

 

4?)

g.6009_9741del

c.369+741_640-390del

NEZINĀMS (del Exon3 un

 

 

4?)

g.6547_9783del

c.369+1279_640-348del

NEZINĀMS (del Exon3 un

 

 

4?)

g.6736_11545del

c.370-533_c.1290+277del

NEZINĀMS (del Exon3_7?)

g.7086_7487del

c.370-183_547+41del

NEZINĀMS (del Exon3?)

g.>5.5kbdel to 3UTR

c.?_?del

NEZINĀMS

 

 

(delExon3_3’UTR?)

c.[374A>T; 383G>A]

c.A374T/G383A

H125L/G128E

c.402delT

c.402delT

p.Y134X

c.409delG

c.409delG

p.V137Lfs*27

c.413dupG

c.413dupG

p.G138fs*2

c.421delA

c.421delA

p.T141Pfs*23

c.426dupC

c.426dupC

p.A143Rfs*13

c.452delA

c.452delA

p.Y151Sfs*13

c.457_459del

c.457_459del

p.153delD

c.477delT

c.477delT

p.F159Lfs*5

c.486_498del

c.486_498del

p.W162Cfs*1

c.512delG

c.512delG

p.G171Vfs*19

c.516insGAC

c.516insGAC

p.152insD

c.520delT

c.520delT

p.C174Vfs*17

c.560delT

c.560delT

p.M187Sfs*3

c.568delG

c.568delG

p.A190Pfs*1

c.590delG

c.590delG

p.S197Tfs*42

c.[604T>C; 644A>G]

c.T604C/A644G

p.C202R/N215S

c.606delT

c.606delT

p.C202Wfs*37

c.613_621del

c.613_621del

p.205_207del

c.614delC

c.614delC

p.P205Lfs*34

c.618_619del

c.618_619del

p.L206fs*24

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.621dupT

c.621dupT

p.M208Yfs*24

g.?_?del

c.?_?del

NEZINĀMS (del Exon5_7?)

g.[10237_11932del;

g.[10237_11932del;

NEZINĀMS

11933_12083inv;

11933_12083inv;

 

12084_12097del]

12084_12097del]

 

c.646dupT

c.646dupT

p.Y216Lfs*15

c.646delT

c.646delT

p.Y216Ifs*23

c.650_663dup14

c.650_663dup14

p.Q221fs*23

c.672_673ins37

c.672_673ins37

p.H225Tfs*18

c.674_732del

c.674_732del

p.H225Lfs*5

c.678delG

c.678delG

p.A230Lfs*9

c.700_702del

c.700_702del

p.D234del

c.715_717del

c.715_717del

p.delI239

c.716dupT

c.716dupT

p.I239fs*10

c.718_719del

c.718_719del

p.K240Efs*8

c.719dupA

c.719dupA

p.K240fs*9

c.722delG

c.722delG

p.S241Ifs*27

c.723dupT

c.723dupT

p.I242Yfs*8

c.736_739delinsCAA

c.736_739delinsCAA

p.T246Qfs*21

c.732delC

c.732delC

p.D244fs*24

c.741ins9

c.741ins9

p.247ins3

c.744delT

c.744delT

p.F248Lfs*20

c.744_745del

c.744_745del

p.F248Lfs*6

c.746_747del

c.746_747del

p.N249Tfs*5

c.756delA

c.756delA

p.I253Vfs*14

c.759delT

c.759delT

p.I253Mfs*15

c.760dupG

c.760dupG

p.V254Gfs*1

c.761_762del

c.761_762del

p.V254Gfs*9

c.774_775del

c.774_775del

p.G258fx*5

c.777delA

c.777delA

p.P259fs*9

c.782dupG

c.782dupG

p.G261fs*3

c.802-2_802-3delCA

c.802-2_802-3delCA

NEZINĀMS

c.803_806delTAGT

c.803_806delTAGT

p.L268X

c.807delG

c.807delG

p.V269fs*12

c.833dupA

c.833dupA

p.N278Kfs*20

c.833delA

c.833delA

p.N278Ifs*3

c.833_845del

c.833_845del

p.W277fs*34

c.838_849del

c.838_849del

p.Q280_283del

c.841_844delGTAA

c.841_844delGTAA

p.Q280fs*34

c.842_844del

c.842_844del

p.V281AdelT282

c.848_851delAGAT

c.848_851delAGAT

Q283Rfs*33

c.858_863delinsTTGG

c.858_863delinsTTGG

p.W287fs*9

c.863delC

c.863delC

p.A288Vfs*29

c.881delT

c.881delT

p.L294Yfs*22

c.891dupT

c.891dupT

p.N298X

c.892_893insT

c.892_893insT

p.N298Ifs*1

c.893_894insG

c.893_894insG

p.N298Kfs*1

c.902dupG

c.902dupG

p.R301fs*13

c.909_918del

c.909_918del

p.I303Mfx*10

c.914delC

c.914delC

p.P305Lfs*11

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.931delC

c.931delC

p.L311Ffs*5

c.941_961del

c.941_961del

p.D315_Q321del

c.946delG

c.946delG

p.V316X

c.946_954dup

c.946_954dup

p.V316_A318dup

c.950_954dupTTGCC

c.950_954dupTTGCC

p.A318fs*31

c.972delG

c.972delG

p.G325Afs*21

c.974dupG

c.974dupG

p.G325fs*7

c.986delA

c.986delA

p.Y329Sfs*18

c.988delC

c.988delC

p.Q330Sfs*17

c.946_966del

c.946_966del

p.V316_D322del

c.994delA

c.994delA

p.R332Dfs*15

c.994dupA

c.994dupA

p.R332Kfs*5

c.996_999del

c.996_999del

p.R332fs*14

c.997dupC

c.997dupC

p.Q333Pfs*5

c.1011_1029del

c.1011_1029del

p.F337fs*4

c.1017_1020delins24

c.1017_1020delins24

p.V339fs*7

c.1017_1027del

c.1017_1027del

p.V339fs*5

c.1021delG

c.1021delG

p.E341Nfs*6

c.1025delG

c.1025delG

p.R342Hfs*5

c.1028delC

c.1028delC

p.343Lfs*3

c.1029_1030delTC

c.1029_1030delTC

p.P343fs*29

c.1030_1031insT

c.1030_1031insT

p.L344fs*30

c.1033_1034del

c.1033_1034del

p.S345Rfs*28

c.1037delG

c.1037delG

p.G346Afs*1

c.1040dupT

c.1040dupT

p.L347Ffs*27

c.1041dupA

c.1041dupA

p.L347fs*27

c.1042dupG

c.1042dupG

p.A348Gfs*26

c.1043_1044insG

c.1043_1044insG

p.A348fs*26

c.1049delC

c.1049delC

p.A350Vfs*1

c.1055_1056delCT

c.1055_1056delCT

p.A352Dfs*20

c.1055_1057dup

c.1055_1057dup

p.353insT

c.1057_1058del

c.1057_1058del

p.M353Dfs*20

c.1072_1074del

c.1072_1074del

p.358delE

c.1074_1075del

c.1074_1075del

p.E358Dfs*15

c.1077delT

c.1077delT

p.I359Mfs*31

c.1081_1100del

c.1081_1100del

p.G360fs*7

c.1086_1098del

c.1086_1098del

p.P362fs*24

c.1088delG

c.1088delG

p.R363Pfs*27

c.1091_1092del

c.1091_1092del

p.S364Lfs*9

c.1093dupT

c.1093dupT

p.Y365Lfs*9

c.1095delT

c.1095delT

p.Y365X

c.1096_1100del

c.1096_1100del

p.Y365fs*7

c.1102delG

c.1102delG

p.A368Qfs*21

c.1102delGinsTTATAC

c.1102delGinsTTATAC

p.A368delinsFYfs*23

c.1114_1115insTCCC

c.1114_1115insTCCC

p.G373Pfs*1

c.1122_1125del

c.1122_1125del

p.K374fs*15

c.1123_1175del

c.1123_1175del

p.G375_R392del

c.1139delC

c.1139delC

p.380Lfs*10

c.1145_1149del

c.1145_1149del

p.C382Yfs*14

c.1146_1148del

c.1146_1148del

p.383delF

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

c.1151_1152delinsAT

c.1151_1152delinsAT

p.I384N

c.1156_1157del

c.1156_1157del

p.Q386Afs*10

c.1167dupT

c.1167dupT

p.P389fs*9

c.1168insT

c.1168insT

p.V390fs*9

c.1176_1179del

c.1176_1179del

p.R392Sfs*1

c.1177_1178del

c.1177_1178del

p.K393Afs*4

c.1181_1192del

c.1181_1192del

p.L394_E398delinsQ

c.1187dupT

c.1187dupT

p.F396fs*2

c.1187delT

c.1187delT

p.F396Sfs*7

c.1188delC

c.1188delC

p.F396fs*7

c.1193_1196delAATG

c.1193_1196delAATG

p.E398Gfs*3

c.1201dupT

c.1201dupT

p.S401Ffs*49

c.1202dupC

c.1202dupC

p.R402Kfs*48

c.1208delT

c.1208delT

p.L403X

c.1208ins21

c.1208ins21

NEZINĀMS

c.1209_1211del

c.1209_1211del

p.404delR

c.1223delA

c.1223delA

p.N408Ifs*9

c.1235_1236del

c.1235_1236del

p.T412Sfs*37

c.1277_1278del

c.1277_1278del

p.K426Rfs*23

c.1281_1282insCTTA

c.1281_1282insCTTA

p.L429Ifs*21

c.1284_1287del

c.1284_1287del

p.L428Ffs*23

IVS1+2T>C

c.194+2T>C

NEZINĀMS

IVS1+39delAT

c.194+39delAT

NEZINĀMS

IVS1-1G>A

c.195-1G>A

NEZINĀMS

IVS1-1G>T

c.195-1G>T

NEZINĀMS

IVS1-2A>G

c.195-2A>G

NEZINĀMS

IVS1-2A>G; IVS1-49T>C

c.[195-2A>G; 195-49T>C]

NEZINĀMS

IVS2+1G>A

c.369+1G>A

NEZINĀMS

IVS2+1G>T

c.369+1G>T

NEZINĀMS

IVS2+2T>G

c.369+2T>G

NEZINĀMS

IVS2-2A>G

c.370-2A>G

NEZINĀMS

IVS3+1G>A

c.547+1G>A

NEZINĀMS

IVS3+1G>C

c.547+1G>C

NEZINĀMS

IVS3-162A>T

c.548-162A>T

NEZINĀMS

IVS3-2A>G

c.548-2A>G

NEZINĀMS

IVS3-1G>A

c.548-1G>A

NEZINĀMS

IVS3-1G>C

c.548-1G>C

NEZINĀMS

IVS3-1G>T

c.548-1G>T

NEZINĀMS

IVS4+1G>A

c.639+1G>A

NEZINĀMS

IVS4+1G>C

c.639+1G>C

NEZINĀMS

IVS4+4A>T

c.639+4A>T

NEZINĀMS

IVS4+861C>T

c.639+861C>T

NEZINĀMS

IVS4+919G>A

c.639+919G>A

NEZINĀMS

IVS4-859C>T

c.640-859C>T

NEZINĀMS

IVS4-11T>A

c.640-11T>A

NEZINĀMS

IVS4-3C>G

c.640-3C>G

NEZINĀMS

IVS4-2A>T

c.640-2A>T

NEZINĀMS

IVS4-1G>A

c.640-1G>A

NEZINĀMS

IVS4-1G>T

c.640-1G>T

NEZINĀMS

3. tabula. Mutācijas, kuras ārstēšanā ar Galafold (migalastatu) nevar izmainīt

Nukleotīdu izmaiņas

Nukleotīdu izmaiņas

Olbaltumvielu sekvences

 

 

izmaiņas

IVS5+2T>C

c.801+2T>C

NEZINĀMS

IVS5+3A>G

c.801+3A>G

NEZINĀMS

IVS5+3A>T

c.801+3A>T

NEZINĀMS

IVS5+4A>G

c.801+4A>G

NEZINĀMS

IVS5-2A>G

c.802-2A>G

NEZINĀMS

IVS6+1G>T

c.999+1G>T

NEZINĀMS

IVS6+2T>C

c.999+2T>C

NEZINĀMS

IVS6-2A>G

c.1000-2A>G

NEZINĀMS

IVS6-2A>T

c.1000-2A>T

NEZINĀMS

IVS6-1G>A

c.1000-1G>A

NEZINĀMS

IVS6-1G>C

c.1000-1G>C

NEZINĀMS

IVS6-10G>A; IVS6-22C>T

c.[1000-10G>A; 1000-22C>T]

NEZINĀMS

 

 

NP GAL 0719

Ne visām mutācijām ir veiktas pārbaudes.

Farmakodinamiskā iedarbība

Ārstēšanas ar Galafold rezultātā II fāzes farmakodinamikas pētījumos baltajos asinsķermenīšos un vairumam pacientu arī ādā un nierēs palielinājās endogēnās α-Gal A darbības līmenis. Pacientos ar maināmu mutāciju novēroja GL-3 līmeņu pazemināšanos urīnā un nieru intersticiālajos kapilāros.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Klīnisko efektivitāti un drošumu ārstēšanā ar Galafold novērtēja divos III fāzes pivotālajos klīniskajos pētījumos un atklātā pētījuma pagarinājumā (OLE). Visi pacienti saņēma ieteikto devu – 123 mg

Galafold katru otro dienu.

Pirmais III fāzes pētījums (ATTRACT) bija randomizēts atklāts pētījums ar aktīvu salīdzināšanas līdzekli, kurā novērtēja Galafold efektivitāti un drošumu, salīdzinot ar enzīmu aizstājterapiju (EAT) (bētaagalzidāze, agalzidāzes alfa) 52 vīriešu un sieviešu dzimuma pacientiem ar Fabrislimību, kuri saņēma EAT pirms pētījuma uzsākšanas un kuru mutācijas bija izmaināmas (EAT -terapija iepriekš ārstētiem pacientiem). Pētījums bija strukturēts divos periodos. Pirmajā periodā (18 mēneši) EAT saņēmušie pacienti tika randomizēti, lai pārietu no EAT lietošanas uz Galafold vai turpinātu lietot EAT. Otrais periods bija izvēles 12 mēnešu atklāts pētījumapagarinājums, kurā visas pētāmās personas saņēma Galafold.

Otrais III fāzes pētījums (FASETS) bija 6 mēnešu ilgs, randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts pētījums (6. mēnesī) ar 18 mēnešu ilgu atklāto periodu, kurā novērtēja Galafold efektivitāti un drošumu 50 vīriešiem un sievietēm ar Fabrislimību, kuri iepriekš nebija saņēmuši EAT vai arī saņēma, taču bija pārtraukuši tās lietošanu vismaz 6 mēnešus, un kuru mutācijas bija izmaināmas (EAT -terapija agrāk neārstētiem pacientiem).

Nieru darbība

Pētījumā ar EAT-terapiju iepriekš ārstētiem pacientiem nieru darbība ārstēšanā ar Galafold saglabājās stabila līdz pat 18 mēnešiem. Vidējais eGFĀCKD-EPI rādītājs gadā bija -0,40 ml/min./1,73 m2 (95% TI: -2,272, 1,478; n=34) arGalafold ārstētu pacientu grupā, salīdzinot ar -1,03 ml/min/1,73 m2 (95% TI:

-3,636, 1,575; n=18) EAT ārstētu pacientu grupā. Vidējais eGFĀCKD-EPI izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa gadā pacientiem, kuri ārstēti 30 mēnešus ar Galafold, bija -1,72 ml/min/1,73 m2

(95% TI: -2,653, -0,782; n=31).

Pētījumā ar EAT-terapiju agrāk neārstētiem pacientiem un atklāto pagarināto posmu nieru darbība saglabājās stabila vēl 3 gadus pacientiem, kuri saņēma Galafold. Vidējais izmaiņu rādītājs pēc aptuveni 36 mēnešu ilgas ārstēšanas bija -0,81 ml/min/1,73 m2 gadā (95% TI: -2,00, 0,37). 6 mēnešu placebo kontrolētā perioda sākumā rādītājos netika novērotas klīniski nozīmīgas atšķirības.

Kreisā kambara masas indekss (KKMI)

Pētījumā ar EAT-terapiju iepriekš ārstētiem pacientiem pēc 18 mēnešus ilgas ārstēšanas ar Galafold novēroja statistiski nozīmīgu KKMI samazināšanos (p <0.05). Galafolda grupas sākuma vērtības bija 95,3 g/m2, enzīmu aizstājterapijas grupas sākuma vērtības bija 92,9 g/m2, un vidējās LVMi izmaiņas 18. mēnesī, salīdzinot ar sākuma vērtībām, galafolda grupai bija -6,6 (95% TI: -11,0, -2,1; n=31) un enzīmu aizstājterapijas grupai bija -2,0 (95% TI: -11,0, 7,0; n=13). Izmaiņu KKMI (g/m2) rādītājs no sākumstāvokļa līdz 18. mēnesim pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju (sievietēm ar sākumstāvokļa KKMI> 95 g/m2 un vīriešiem ar sākumstāvokļa KKMI> 115 g/m2) bija -8,4 (95% TI: -15,7, 2,6; n=13) ar migalastatu un 4,5 (95% TI: -10,7, 18,4; n=5) ar EAT. Pēc 30 mēnešu ārstēšanas ar Galafold vidējais izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa KKMI bija -3,8 (95% TI: -8,9, 1,3; n=28) vidējais izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa KKMI pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju bija

-10,0 (95% TI: -16,6, -3,3; n=10).

Pētījumā ar EAT-terapiju agrāk neārstētiem pacientiem Galafold lietošana uzrādīja statistiski nozīmīgu KKMI samazināšanos (p<0.05); vidējais izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa 18.-24. mēnesī bija

-7,7 (95% TI: -15,4, -0,01; n=27). Pēc papildu OLE vidējais KKMI izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa 30. līdz 36. mēnesī bija -17,0 (95% TI: -26,2, -7,9; n=15). Vidējais KKMI izmaiņu rādītājs pēc

18-24 mēnešiem pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju sākumstāvoklī (sievietēm ar sākumstāvokļa

KKMI> 95 g/m2vai vīriešiem ar sākumstāvokļa KKMI>115 g/m2) bija -18,6 (95% TI: -38.2, 1,0; n=8).

Pēc papildu OLE vidējais KKMI izmaiņu rādītājs no sākumstāvokļa pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju 30.-36. mēnesī bija -30,0 (95% TI: -57.9, -2.2; n=4). Klīniski nozīmīgas KKMI atšķirības 6 mēnešu placebo kontrolētā perioda sākumā netika novērotas.

Slimības substrāts

Pētījumā ar EAT-terapiju iepriekš ārstētiem pacientiem plazmas lyso-Gb3līmeņi nedaudz palielinājās, bet saglabājās zemi pacientiem, kuru mutācijas bija izmaināmas un tika ārstētas ar Galafold

30 pētījuma mēnešus. Plazmas lyso-Gb3 līmeņi arī saglabājās zemi līdz pat 18 mēnešiem pacientiem, kuri turpināja saņemt EAT.

Pētījumā ar EAT-terapiju agrāk neārstētiem pacientiem Galafold uzrādīja statistiski nozīmīgu plazmas lyso-Gb3 koncentrācijas samazinājumu un nieru intersticiāla kapilāru GL-3 iekļaušanu pacientiem, kuru mutācijas bija izmaināmas. Pacienti, kuri tika randomizētiGalafold saņemšanai, 1. posmā uzrādīja statistiski nozīmīgu lielāku intersticiālo kapilāru GL-3 uzkrāšanās samazinājumu (±SEM)

(-0,25 ± 0,10; -39%) 6. mēnesī, salīdzinot ar placebo (0,07 ± 0,13; + 14%) (p = 0,008). Arī pacienti, kuri tika randomizēti placebo ārstēšanai 1. posmā un pārgāja uz Galafold terapiju 6. mēnesī

(2. posms), uzrādīja statistiski nozīmīgu intersticiālo kapilāru GL-3 uzkrāšanās samazinājumu 12. mēnesī (-0,33 ± 0,15;-58%) (p=0,014). Vairākos nieru šūnu tipos novēroja GL-3 līmeņu

samazināšanos kvalitatīvā izteiksmē: podocīti, mezangiālās šūnas un glomerulāro kapilāru endotēlija šūnas attiecīgi vairāk nekā 12 mēnešos, ārstējot ar Galafold.

Kombinētais klīniskais iznākums

Pētījumā ar EAT-terapiju iepriekš ārstētiem pacientiem, kur kombinētā klīniskā iznākuma analīzes pamatā bija nieru, sirds un cerebrovaskulāras epizodes vai nāves iestāšanās gadījumi, tika pierādīts, ka novēroto epizožu sastopamības biežums Galafold terapijas grupā bija 29%, salīdzinot ar 44% EAT grupā 18 mēnešu laikā. Epizožu biežums pacientiem, kas tika ārstēti ar Galafold 30 mēnešus (32%) bija līdzīgs 18 mēnešu periodam.

Pacientu ziņotais iznākums — kuņģa-zarnu trakta simptomu vērtēšanas skala

Pētījumā ar EAT-terapiju agrāk neārstētiem pacientiem kuņģa-zarnu trakta simptomu vērtēšanas skalas analīzes uzrādīja, ka ārstēšana ar Galafold izraisīja statistiski nozīmīgus uzlabojumus (p<0,05), salīdzinot ar placebo no sākumstāvokļa līdz 6. mēnesim diarejas gadījumā, un atviļņa slimības

gadījumā pacientiem ar sākumstāvokļa simptomiem. Atklātā pagarinājuma laikā statistiski nozīmīgus uzlabojumus (p<0,05) no sākumstāvokļa novēroja diarejas un gremošanas traucējumu gadījumos ar uzlabošanās tendenci aizcietējuma gadījumā.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus par Galafold vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās Fabrislimības ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Absolūtā biopieejamība(AUC) vienai perorālai 150 mg migalastatahidrohlorīda devai vai vienai 2 stundu 150 mg intravenozai infūzijai bija aptuveni 75%. Pēc vienas perorālās 150 mg migalastatahidrohlorīda šķīduma devas laiks līdz maksimālai koncentrācijai plazmā bija aptuveni

3 stundas. Plazmas migalastata iedarbība (AUC 0-∞ ) un Cmax uzrādīja pieaugumu proporcionāli devai, lietojot migalastata hidrohlorīda perorālo devu no 50 mg līdz 1250 mg.

Migalastats kopā ar augsta tauku satura maltīti vai 1 stundu pirms augsta tauku satura vai vieglas maltītes, vai 1 stundu pēc vieglas maltītes izraisīja nozīmīgu pazemināšanos— no 37% līdz 42% vidējā kopējā migalastata iedarbībā (AUC0-∞) un no 15% līdz 40% pazemināšanos vidējā maksimālā migalastata iedarbībā (Cmax), salīdzinot ar lietošanu tukšā dūšā. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Izkliede

Veseliem brīvprātīgajiem migalastata izkliedes tilpums (Vz/F) pēc vienas iekšķīgas devas pieaugošā secībā (25-675 mg migalastataHCl) bija no 77 līdz 133 l, kas norāda, ka tā tiek labi izkliedēta audos un ir lielāka par kopējo ķermeņa ūdens daudzumu (42 litriem). Saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām pēc [14C]-migalastatahidrohlorīdalietošanas koncentrācijā no 1 un 100 M netika konstatēta.

Biotransformācija

Pamatojoties uz invivo pētījumos iegūtajiem datiem, migalastats ir UGT substrāts kā eliminācijas ceļš nelielā daudzumā. Pamatojoties uz invitro pētījumiem, migalastats nav P-glikoproteīna (P-gp) substrāts un ir maz ticams, ka migalastatam varētu rasties mijiedarbība ar citām zālēm — citohromu P450s. Farmakokinētiskajā pētījumā, iesaistot veselus brīvprātīgos vīriešus ar 150 mg

[14C] -migalastataHCl, atklāja, ka 99% no plazmā konstatētās, ar radioaktīvo izotopu iezīmētās devas sastāvēja no migalastata (77%) neizmainītā veidā un 3 dehidrogenētiem O-glikuronīdu konjugētiem metabolītiem M1 uz M3 (13%). Neizdalījās aptuveni 9% no kopējā radioaktīvās vielas daudzuma.

Eliminācija

Farmakokinētiskajā pētījumā, iesaistot veselus brīvprātīgos vīriešus ar 150 mg

[14C]-migalastatahidrohlorīdu, atklāja, ka aptuveni 77% ar radioaktīvo izotopu iezīmētās devas izdalījās ar urīnu, no kurām 55% devas izdalījās neizmainīta migalastata veidā un 4% kā M1, M2 un M3. Apmēram 5% no kopējās parauga radioaktivitātes bija neizdalītās sastāvdaļas. Aptuveni 20% no kopējās ar radioaktīvo izotopu iezīmētās devas izdalījās ar fekālijām ar migalastatu nemainīgā veidā, kas bija vienīgā izmērītā sastāvdaļa.

Pēc pieaugušām perorālām devām (25-675 mg migalastatahidrohlorīda) klīrensa tendences netika konstatētas, CL/F). 150 mg devā CL/F bija aptuveni 11 līdz 14 l/h. Pēc tādu pašu devu lietošanas vidējais eliminācijas pusperiods (t1/2) ir aptuveni 3 līdz 5 stundas.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Galafold nav pētītas pacientiem ar Fabrislimību, kuriem aprēķinātais GFĀ ir mazāks par

30 ml/min./1,73 m2. Vienas devas pētījumā ar Galafold, iesaistot pacientus, kam nebija Fabrislimības, bet ar dažādas pakāpes nieru mazspēju, iedarbība tika palielināta 4,3 reizes pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 30 ml/min/1.73 m2).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Nav veikti pētījumi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem Nav sagaidāms, ka metabolisma un izdalīšanās ceļā pavājināta aknu darbība var ietekmēt migalastata farmakokinētiku.

Gados vecāki pacienti (> 65 gadi)

Galafold klīniskajos pētījumos iesaistīja nelielu pacientu skaitu no 65 gadu vecuma. Populācijas farmakokinētikas plazmas migalastataklīrensa analīzē pētījumā ar EAT-terapiju agrāk neārstētiem pacientiem tika izvērtēta vecuma ietekme. Klīrensa atšķirība Fabripacientiem ≥ 65 gadu vecumā un <65 gadu vecumā bija 20%, kas netika uzskatīta par klīniski nozīmīgu.

Dzimums

Migalastatafarmakokinētiskās īpašības būtiski neatšķīrās starpsievietēm un vīriešiem,gan veseliem brīvprātīgajiem, gan pacientiem ar Fabrislimību.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati neuzrādīja īpašu risku cilvēkiem, pamatojoties uz vienas devas un atkārtotas devas pētījumiem, izņemot pārejošu un pilnībā atgriezenisku neauglību žurku tēviņiem, kas saistīta ar migalastata terapiju. Tika ziņots par neauglību, kas saistīta ar migalastata terapiju atbilstošās klīnikās lietojamajās devās. Pilnīgu atgriezeniskumu novēroja 4 nedēļas pēc devu lietošanas pārtraukšanas. Līdzīgi secinājumi tika atzīmēti pirmsklīniskajos pētījumos pēc ārstēšanas ar citiem iminocukuriem. Veicot embrija-augļa toksicitātes pētījumu trušiem, novēroja embrija-augļa nāves iestāšanos, samazinātu augļa vidējo svaru, aizkavētu osifikāciju un nedaudz paaugstinātu nelielu skeleta anomāliju biežumu tikai devās, kas saistītas ar toksicitāti mātītēm

104 nedēļu kancerogenitātes pētījumā ar žurkām biežāk novēroja aizkuņģa dziedzera saliņu šūnu adenomu tēviņiem devā, kas ir 19 reizes augstāka par iedarbību (AUC) klīniski efektīvā devā. Tas ir izplatīts spontāns audzējs ar adlibitum barotiem žurku tēviņiem. Tā kā nav līdzīgu atradņu par mātītēm, nav genotoksicitātes vai kancerogenitātes secinājumu pētījumā ar Tg.rasH2 pelēm, un nav arī secinājumu par preneoplastisko aizkuņģa dziedzeri attiecībā uz grauzējiem vai pērtiķiem, šo novērojumu žurku tēviņos nevar attiecināt uz ārstēšanu un nav zināms, vai šī sakarība attiecināma arī uz cilvēkiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Preželatinizēta kukurūzas ciete

Magnija stearāts

Kapsulas apvalks

Želatīns

Titāna dioksīds (E171) Indigotīns (E132)

Uzdrukas tinte Šellaka

Melnais dzelzs oksīds Kālija hidroksīds

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

4 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

PVH / PHTFE / PVH/Al blisteris.

Iepakojumā 14 kapsulas.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AmicusTherapeutics UK Ltd

PhoenixHouse,

OxfordRoad,

TatlingEnd,

GerrardsCross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Lielbritānija

tel.: +44 1753 888 567

fakss: +44 1753 437 192

e-pasts: info@amicusrx.co.uk

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

ES/1/15/1082/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

26.maijs 2016

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

DD. mēnesis GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas