Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Marķējuma teksts - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGanfort
ATĶ kodsS01ED51
Vielabimatoprost / timolol
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS VIENAI PUDELEI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums bimatoprostum/timololum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta un 5 mg timolola (kā 6,8 mg timolola maleāta).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Benzalkonija hlorīds, nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai pielāgotu pH) un attīrīts ūdens.

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums 3 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot četru nedēļu laikā.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

GANFORT

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS AR TRIM PUDELĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums bimatoprostum/timololum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta un 5 mg timolola (kā 6,8 mg timolola maleāta).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Benzalkonija hlorīds, nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai pielāgotu pH) un attīrīts ūdens.

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums 3 x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot četru nedēļu laikā.

Atvērts (1)

Atvērts (2)

Atvērts (3)

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

GANFORT

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums bimatoprostum/timololum

Okulārai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MAISIŅŠ, KURĀ IR BLOKS AR 5 VIENAS DEVAS PUDELĪTĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņā bimatoprostum/timololum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta un 5 mg timolola (kā 6,8 mg timolola maleāta).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai pielāgotu pH) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

5 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc maisiņa atvēršanas visus vienreizējas devas trauciņus izlietojiet 7 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai vienreizējās devas trauciņu pasargātu no gaismas un mitruma, uzglabāt tos maisiņā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērtais vienreizējas devas trauciņš ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/003–005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE MAISIŅAM, KURĀ IR BLOKS AR 5 VIENAS DEVAS PUDELĪTĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņā bimatoprostum/timololum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta un 5 mg timolola (kā 6,8 mg timolola maleāta).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums 5 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai vienreizējas devas trauciņus pasargātu no gaismas un mitruma, uzglabāt tos maisiņā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērto vienas devas trauciņu ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

GANFORT vienas devas

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE AR 30 VIENAS DEVAS PUDELĪTĒM (6 MAISIŅOS, KATRĀ IR 5 VIENAS DEVAS PUDELĪTES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņā bimatoprostum/timololum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta un 5 mg timolola (kā 6,8 mg timolola maleāta).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai pielāgotu pH) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

30 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai vienreizējas devas trauciņus pasargātu no gaismas un mitruma, uzglabāt tos maisiņā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērtais vienreizējas devas trauciņu ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

GANFORT vienas devas

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE AR 90 VIENAS DEVAS PUDELĪTĒM (18 MAISIŅOS, KATRĀ IR 5 VIENAS DEVAS PUDELĪTES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņā bimatoprostum/timololum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta un 5 mg timolola (kā 6,8 mg timolola maleāta).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

90 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai vienreizējas devas trauciņus pasargātu no gaismas un mitruma, uzglabāt tos maisiņā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērtais vienreizējas devas trauciņu ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

GANFORT vienas devas

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA VIENAS DEVAS PUDELĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ganfort bimatoprostum/timololum

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,4 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas