Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Genvoya (elvitegravir / cobicistat / emtricitabine...) – Lietošanas instrukcija - J05AR

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGenvoya
ATĶ kodsJ05AR
Vielaelvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg apvalkotās tabletes

Elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Genvoya un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Genvoya lietošanas

3.Kā lietot Genvoya

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Genvoya

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Genvoya un kādam nolūkam tās/to lieto

Genvoya satur četras aktīvās vielas:

elvitegravīrs – pretretrovīrusu zāles, kas pazīstamas kā integrāzes inhibitors;

kobicistats – elvitegravīra iedarbības pastiprinātājs (farmakokinētikas uzlabotājs);

emtricitabīns – pretretrovīrusu zāles, kas pazīstamas kā nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NRTI);

tenofovīra alafenamīds – pretretrovīrusu zāles, kas pazīstamas kā nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NtRTI).

Genvoya ir tabletes lietošanai vienu reizi dienā, kas paredzētas cilvēka imūndeficīta 1. tipa vīrusa (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem, sākot no 12 gadu vecuma, ja viņu ķermeņa masa ir vismaz 35 kg.

Genvoya samazina HIV daudzumu Jūsu organismā. Tas uzlabos Jūsu imūno sistēmu un samazinās ar HIV infekciju saistīto slimību attīstības risku.

2. Kas Jums jāzina pirms Genvoya lietošanas

Nelietojiet Genvoya šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret elvitegravīru, kobicistatu, emtricitabīnu, tenofovīra alafenamīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

-alfuzosīns (palielinātas prostatas ārstēšanai);

-amiodarons, hinidīns (neregulāras sirdsdarbības korekcijai);

-karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns (lēkmju novēršanai)

-rifampicīns (tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai);

-dihidroergotamīns, ergometrīns, ergotamīns (migrēnas tipa galvassāpju ārstēšanai);

-cisaprīds (noteiktu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu novēršanai);

-asinszāle (hypericum perforatum, augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai) vai to saturošas zāles;

-lovastatīns, simvastatīns (holesterīna līmeņa mazināšanai asinīs);

-pimozīds (neparastu domu vai izjūtu ārstēšanai);

-sildenafils (kad lieto plaušu hipertensijas ārstēšanai – tā ir plaušu slimība, kas izpaužas ar elpošanas grūtībām);

-perorāli lietots midazolāms, triazolāms (miega traucējumu un/vai trauksmes mazināšanai).

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, nelietojiet Genvoya un nekavējoties pastāstiet

ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Genvoya lietošanas laikā Jums jāatrodas ārsta uzraudzībā.

Lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs varat turpināt izplatīt HIV arī šo zāļu lietošanas laikā. Pārrunājiet ar ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas. Ar šīm zālēm nevar izārstēt HIV infekciju. Lietojot Genvoya, Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai citas ar HIV infekciju saistītas slimības.

Pirms Genvoya lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir aknu darbības problēmas vai iepriekš ir bijusi aknu slimība, tostarp hepatīts.

Pacientiem ar aknu slimību, tostarp hronisku B vai C hepatītu, kuri tiek ārstēti ar pretretrovīrusu zālēm, ir palielināts smagu un potenciāli letālu ar aknu darbību saistītu komplikāciju rašanās risks. Ja Jums ir B hepatīta infekcija, ārsts uzmanīgi apsvērs Jums piemērotāko ārstēšanas shēmu.

Ja Jums ir B hepatīta infekcija, aknu problēmas pēc Genvoya lietošanas pārtraukšanas var pasliktināties. Ir svarīgi nepārtraukt Genvoya lietošanu, vispirms nekonsultējoties ar ārstu: skatīt 3. apakšpunktu Nepārtrauciet lietot Genvoya.

ja Jums ir laktozes nepanesamība (skatīt Genvoya satur laktozi tālāk šajā punktā).

Genvoya lietošanas laikā

Uzsākot Genvoya lietošanu, novērojiet, vai nerodas:

iekaisuma vai infekcijas pazīmes;

sāpes locītavās, stīvums vai kaulu problēmas.

Ja novērojat kādus no šiem simptomiem, nekavējoties pastāstiet ārstam. Plašāku informāciju skatīt 4. punktā Iespējamās blakusparādības.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem līdz 11 gadu vecumam vai bērniem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 35 kg. Genvoya lietošana bērniem līdz 11 gadu vecumam līdz šim nav pētīta.

Citas zāles un Genvoya

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Iespējama Genvoya mijiedarbība ar citām zālēm. Rezultātā var tikt ietekmēts Genvoya vai citu zāļu daudzums asinīs. Tas var traucēt normālu zāļu darbību vai pastiprināt blakusparādības. Dažos gadījumos ārstam var nākties pielāgot devu vai pārbaudīt līmeni asinīs.

Nekad nelietojiet šīs zāles, ja lietojat Genvoya:

-alfuzosīns (palielinātas prostatas ārstēšanai);

-amiodarons, hinidīns (neregulāras sirdsdarbības korekcijai);

-karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns (lēkmju novēršanai);

-rifampicīns (tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai);

-dihidroergotamīns, ergometrīns, ergotamīns (migrēnas tipa galvassāpju ārstēšanai);

-cisaprīds (noteiktu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu novēršanai);

-asinszāle (hypericum perforatum, augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai) vai to saturošas zāles;

-lovastatīns, simvastatīns (holesterīna līmeņa mazināšanai asinīs);

-pimozīds (neparastu domu vai izjūtu ārstēšanai);

-sildenafils (kad lieto plaušu hipertensijas ārstēšanai – tā ir plaušu slimība, kas izpaužas ar elpošanas grūtībām);

-perorāli lietots midazolāms, triazolāms (miega traucējumu un/vai trauksmes mazināšanai).

Ja Jūs lietojat jebkuras no šīm zālēm, nelietojiet Genvoya un nekavējoties pastāstiet ārstam.

Zāles B hepatīta infekcijas ārstēšanai

Genvoya nedrīkst lietot kopā ar zālēm, kuru sastāvā ir:

tenofovīra alafenamīds;

tenofovīra disoproksils;

lamivudīns;

adefovīra dipivoksils;

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat jebkuras no šīm zālēm.

Citi zāļu veidi:

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs lietojat šādas zāles:

pretsēnīšu līdzekļi, lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai, piemēram:

-ketokonazols, itrakonazols, vorikonazols, posakonazols un flukonazols;

antibiotikas, lieto baktēriju infekciju ārstēšanai, ieskaitot tuberkulozi:

-rifabutīns, klaritromicīns un telitromicīns;

pretvīrusu līdzekļi, lieto C hepatīta ārstēšanai:

-boceprevīrs;

antidepresanti, lieto depresijas ārstēšanai:

-zāles, kas satur trazodonu vai escitaloprāmu;

nomierinošie un miega līdzekļi, lieto trauksmes ārstēšanai

-buspirons, klorazepāts, diazepāms, estazolāms, flurazepāms, zolpidēms un lorazepāms;

imūnsupresanti, lieto organisma imūnās atbildes reakcijas kontrolei pēc transplantācijas, piemēram:

-ciklosporīns, sirolīms un takrolīms;

kortikosteroīdi, ieskaitot:

-betametazonu, budezonīdu, flutikazonu, mometazonu, prednizonu, triamcinolonu.

Šīs zāles lieto alerģiju, astmas, iekaisīgu zarnu slimību, acu, locītavu un muskuļu iekaisumu, kā arī citu iekaisumu ārstēšanai. Ja nav iespējams lietot alternatīvas zāles, šīs zāles drīkst lietot tikai tad, ja ir veikts medicīnisks izvērtējums un Jūsu ārsts rūpīgi uzrauga kortikosteroīdu izraisītās blakusparādības;

zāles cukura diabēta ārstēšanai:

-metformīns;

kontracepcijas tabletes, lieto, lai izvairītos no grūtniecības;

erektilās disfunkcijas zāles, lieto impotences ārstēšanai, piemēram:

-sildenafils, tadalafils un vardenafils;

zāles sirds slimībām, piemēram:

-digoksīns, dizopiramīds, flekainīds, lidokaīns, meksiletīns, propafenons, metoprolols, timolols, amlodipīns, diltiazēms, felodipīns, nikardipīns, nifedipīns un verapamils;

zāles plaušu hipertensijas ārstēšanai:

-bosentāns un tadalafils;

antikoagulanti, lieto asins šķidrināšanai, piemēram:

-varfarīns un dabigatrāns;

bronhodilatatori, lieto astmas un citu elpošanas slimību ārstēšanai:

-salmeterols;

holesterīna līmeni pazeminošas zāles, piemēram:

-atorvastatīns un pitavastatīns;

zāles podagras ārstēšanai:

-kolhicīns.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat šīs vai jebkādas citas zāles. Nepārtrauciet ārstēšanu, nesazinoties ar ārstu.

antacīdi, grēmu vai kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai (skatīt arī 3. punktu Kā lietot Genvoya).

Ja lietojat antacīdu līdzekli vai multivitamīnus, ieņemiet to vismaz 4 stundas pirms vai vismaz 4 stundas pēc Genvoya lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Genvoya lietošanas laikā lietojiet efektīvu kontracepcijas metodi.

Ja Jūs esat grūtniece, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat lietojusi Genvoya grūtniecības laikā, Jūsu ārsts var noteikt regulāri veikt asins analīzes un citas diagnostiskās pārbaudes, lai novērotu bērna attīstību. Bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā lietojušas NRTI, ieguvums no aizsardzības pret HIV attaisno blakusparādību risku.

Nebarojiet bērnu ar krūti ārstēšanas laikā ar Genvoya. Tas ir tāpēc, ka dažas šo zāļu aktīvās vielas izdalās cilvēkam ar mātes pienu. Ieteicams nebarot bērnu ar krūti, lai izvairītos no vīrusa nokļūšanas bērna organismā ar mātes pienu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Genvoya var izraisīt reiboni. Ja Jums Genvoya lietošanas laikā rodas reibonis, nevadiet transportlīdzekli un nelietojiet ierīces un mehānismus.

Genvoya satur laktozi

Informējiet ārstu, ja Jūs nepanesat laktozi vai cita veida cukurus. Genvoya satur laktozes monohidrātu. Ja Jūs zināt, ka nepanesat laktozi vai ja Jums ir teikts, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, pirms Genvoya lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Genvoya

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušie: viena tablete katru dienu kopā ar uzturu.

Pusaudži no 12 gadu vecuma, ja ķermeņa masa ir vismaz 35 kg: viena tablete katru dienu kopā ar uzturu.

Nekošļāt, nesasmalcināt un nesadalīt tableti.

Vienmēr lietojiet ārsta ieteikto devu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu zāļu pilnīgu efektivitāti un mazinātu rezistences veidošanos pret ārstēšanu. Nemainiet devu, ja to darīt nav ieteicis ārsts.

Vienā laikā ar Genvoya nedrīkst lietot antacīdus vai multivitamīnus. Ja Jūs lietojat antacīdu, piemēram, alumīnija/magnija hidroksīdu vai multivitamīnus, lietojiet to vismaz 4 stundas pirms vai vismaz 4 stundas pēc Genvoya lietošanas.

Ja esat lietojis Genvoya vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis Genvoya vairāk par ieteikto devu, Jūs esat pakļauts paaugstinātam šo zāļu iespējamo blakusparādību riskam (skatīt 4. punktu, Iespējamās blakusparādības).

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet tablešu pudeli līdzi, tādējādi Jūs viegli varēsiet pastāstīt, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Genvoya

Ir svarīgi, lai Jūs neizlaistu nevienu Genvoya devu.

Ja esat izlaidis Genvoya devu:

ja ievērojat to 18 stundu laikā kopš paredzētā Genvoya lietošanas laika, ieņemiet tableti, cik ātri vien iespējams Vienmēr lietojiet tableti kopā ar uzturu. Lietojiet nākamo devu kā paredzēts;

ja ievērojat to pēc 18 stundām vai vēlāk pēc paredzētā Genvoya lietošanas laika, nelietojiet nokavēto devu. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu kopā ar uzturu paredzētajā laikā.

Ja 1 stundas laikā pēc Genvoya lietošanas Jums sākas vemšana, lietojiet vēl vienu tableti kopā ar uzturu.

Nepārtrauciet lietot Genvoya

Nepārtrauciet Genvoya lietošanu, vispirms neapspriežoties ar ārstu. Genvoya lietošanas pārtraukšana var nopietni ietekmēt Jūsu atbildes reakciju uz turpmāko ārstniecību. Ja kāda iemesla dēļ Genvoya lietošana tiek pārtraukta, pirms Genvoya tablešu lietošanas atsākšanas, sazinieties ar ārstu.

Kad Jūsu rīcībā esošais Genvoya daudzums ir samazinājies, vērsieties pie ārsta vai farmaceita. Tas ir ļoti svarīgi, jo, pārtraucot zāļu lietošanu, pat uz neilgu laika periodu, vīrusa iedarbība var pastiprināties. Šādā gadījumā slimību var būt grūtāk ārstēt.

Ja Jums ir gan HIV infekcija, gan B hepatīts, ir īpaši svarīgi, lai Jūs nepārtrauktu Genvoya ārstēšanu, pirms neesat konsultējies ar ārstu. Jums var būt jāveic asins analīzes vairākus mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Dažiem pacientiem ar progresējušu aknu slimību vai cirozi, ārstēšanās pārtraukšana nav ieteicama, jo tā var pastiprināt Jūsu hepatītu, kas var būt dzīvībai bīstami.

Nekavējoties informējiet ārstu par jauniem vai neparastiem simptomiem pēc ārstēšanas pārtraukšanas, īpaši par simptomiem, ko Jūs saistāt ar B hepatīta infekciju.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

HIV infekcijas ārstēšanas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Tas daļēji tiek saistīts ar veselības atgūšanu un dzīvesveidu, bet lipīdu līmeņa izmaiņu gadījumā – dažreiz arī ar zālēm pret HIV. Jūsu ārsts veiks izmeklējumus, lai atklātu šīs izmaiņas.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārstējot HIV infekciju, ne vienmēr ir iespējams noteikt, vai nevēlamās blakusparādības ir Genvoya, citu vienlaicīgi lietoto zāļu vai pašas HIV infekcijas sekas.

Iespējamās nopietnās blakusparādības: nekavējoties pastāstiet ārstam

Iekaisuma vai infekcijas pazīmes. Dažiem pacientiem ar progresējošu HIV infekciju (AIDS) un oportūnistiskām infekcijām anamnēzē (infekcijas, kas attīstās cilvēkiem ar imūnsistēmas nomākumu), var rasties iepriekšējo infekciju iekaisuma simptomi vai pazīmes drīz pēc anti-HIV terapijas uzsākšanas. Šie simptomi var liecināt, ka Jūsu organisma uzlabotā imūnsistēma cīnās ar infekciju, kas iepriekš noritējusi bez redzamiem simptomiem.

Uzsākot lietot zāles HIV infekcijas ārstēšanai, var veidoties arī autoimūni traucējumi. Autoimūnie traucējumi var veidoties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas. Vērojiet, vai nerodas kādi infekcijas simptomi vai citi simptomi, piemēram:

-muskuļu vājums;

-vājums, kas sākas plaukstās un pēdās un pārvietojas augšup pa ķermeni;

-sirdsklauves, trīce vai hiperaktivitāte.

Ja ievērojat augšminētās blakusparādības, nekavējoties pastāstiet ārstam.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības

(var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

slikta dūša (nelabums).

Bieži sastopamas blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

neparasti sapņi;

galvassāpes;

reibonis;

caureja;

vemšana;

sāpes vēderā;

gāzes (vēdera pūšanās);

izsitumi;

nogurums (nespēks).

Retāk sastopamās blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

zems sarkano asins šūnu skaits (anēmija)

depresija

gremošanas traucējumi, kas rada nepatīkamu sajūtu pēc ēšanas (dispepsija);

sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums (angioneirotiskā tūska);

nieze.

Ja kāda no šīm blakusparādībām pastiprinās, pastāstiet to ārstam.

Citas blakusparādības, kuras var novērot HIV ārstēšanas laikā

Sekojošo blakusparādību biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Kaulu problēmas. Dažiem pacientiem, kuri lieto kombinētās pretretrovīrusu terapijas līdzekļus kā Genvoya, var attīstīties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi (kaulaudu atmiršana, ko izraisa asins apgādes zudums kaulā). Šo zāļu lietošana ilgāku laiku, kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smags imūnsistēmas nomākums un palielināts ķermeņa svars var būt daži no daudzajiem šīs slimības riska faktoriem. Osteonekrozes pazīmes ir:

-locītavu stīvums;

-smeldze un sāpes locītavās (īpaši gūžās, ceļos un plecos);

-apgrūtinātas kustības.

Ja ievērojat kādu no šīm blakusparādībām, pastāstiet ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Genvoya

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Genvoya satur

Aktīvās vielas ir elvitegravīrs, kobicistats, emtricitabīns un tenofovīra alafenamīds. Katra Genvoya apvalkotā tablete satur 150 mg elvitegravīra, 150 mg kobicistata, 200 mg emtricitabīna un tenofovīra alafenamīda fumarātu, kas atbilst 10 mg tenofovīra alafenamīda.

Citas sastāvdaļas ir

Tabletes kodols:

laktoze (monohidrāta veidā), mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, hidroksipropilceluloze, silīcija dioksīds, nātrija laurilsulfāts, magnija stearāts.

Apvalks:

polivinilspirts (E1203), titāna dioksīds (E171), polietilēnglikols (E1521), talks (E553b), indigokarmīna alumīnija laka (E132), dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Genvoya ārējais izskats un iepakojums

Genvoya apvalkotās tabletes ir zaļas, kapsulas formas tabletes, ar iegravētu uzrakstu „GSI” vienā pusē un numuru „510” otrā tabletes pusē. Genvoya ir pieejams pudelēs pa 30 tabletēm (ar silikagēla mitruma absorbentu, kam jāatrodas pudelē, lai pasargātu no mitruma). Silikagēla mitruma absorbents atrodas atsevišķā paciņā vai skārda kārbiņā un to nedrīkst norīt.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: kartona kastītes, kuras satur 1 pudeli ar 30 apvalkotām tabletēm un kartona kastītes, kuras satur 90 (3 pudeles x 30) apvalkotās tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

Ražotājs

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

County Cork Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}> <GGGG. mēnesis}>

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas