Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Zāļu apraksts - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATĶ kodsJ04AA01
Vielapara-aminosalicylic acid
RažotājsLucane Pharma

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

GRANUPAS 4 g zarnās šķīstošās granulas

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā paciņā ir 4 g para-aminosalicilskābes (para-aminosalicylic acid).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Zarnās šķīstošās granulas

Granulas ir nelielas, gandrīz baltas/gaiši brūnas diametrā aptuveni 1,5 mm.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

GRANUPAS ir indicēta lietošanai kombinētas terapijas shēmas ietvaros, lai ārstētu multirezistentu tuberkulozi pieaugušajiem un bērniem no 28 dienu vecuma, kad rezistences vai panesamības apsvērumu dēļ efektīvu ārstēšanas shēmu citādi izveidot nav iespējams (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par piemērotu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem

4 g (viena paciņa) trīs reizes dienā.

Ieteicamā lietošanas shēma ir pa 4 g ik pēc 8 stundām. GRANUPAS var lietot kopā ar uzturu. Maksimālā dienas deva ir 12 g. Ārstēšanas ilgums parasti ir 24 mēneši.

Pediatriskā populācija

Optimālas devas režīms bērniem ir neskaidrs. Ierobežoti farmakokinētikas dati neliecina, ka starp pieaugušajiem un bērniem būtu nozīmīgas atšķirības.

Zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem devu pielāgo pacienta ķermeņa masai, lietojot 150 mg/kg dienā divās reizes devās. Iepakojumam ir pievienota mērkarote, lai nomērītu nelielas, par 4 g mazākas devas maziem bērniem.

GRANUPAS drošums un efektivitāte jaundzimušajiem nav noteikti. Dati nav pieejami.

Desensibilizācija

Desensibilizāciju var veikt, lietošanu sākot ar 10 mg para-aminosalicilskābes vienreiz dienā. Devu divkāršo ik pēc divām dienām, līdz kopējā deva sasniedz 1 gramu; pēc tam devu sadala, lai zāles lietotu pēc standarta shēmas. Ja nedaudz paaugstinās temperatūra vai rodas ādas reakcija, deva atkal jāsamazina par vienu līmeni vai viens palielināšanas cikls jāizlaiž. Lietojot kopējo devu 1,5 g, reakcijas rodas reti.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Paciņas saturs jāpievieno glāzei apelsīnu vai tomātu sulas. Zāles neizšķīdīs, bet, maisot sulu glāzē, būs iespējams atkārtoti suspendēt granulas, ja tās ir nosēdušās. Glāzes saturs jāizdzer nekavējoties, pārliecinoties, vai glāzē nav palikušas granulas. Glāzes dibenā palikušās granulas jānorij nekavējoties, pievienojot tām nedaudz šķidruma. Bērniem nepieciešamās mazākās devas jāmēra, izmantojot mērkaroti, un jāiedod kopā ar ābolu biezeni vai jogurtu.

Zāles jālieto tūlīt pēc samaisīšanas ar apelsīnu, tomātu vai ābolu sulu vai jogurtu, kamēr granulas ir veselas.

Granulas nedrīkst saspiest vai sakost.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Smaga nieru slimība. Pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem nedrīkst lietot GRANUPAS. Pacientiem ar smagu nieru slimību uzkrāsies neaktīvs para-aminosalicilskābes acetilmetabolīts.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Viegli līdz vidēji smagi nieru darbības traucējumi

Tā kā para-aminosalicilskābes metabolīti izdalās galvenokārt glomerulārās filtrācijas ceļā, jāievēro piesardzība pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt arī

4.3. apakšpunktu).

Kuņģa čūla

Pacientiem ar peptisku čūlu GRANUPAS jālieto piesardzīgi.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem GRANUPAS jālieto piesardzīgi.

Hepatotoksicitāte

Para-aminosalicilskābe var izraisīt hepatītu. Pirmie simptomi parasti rodas trīs mēnešu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas. Visbiežāk sastopamā nevēlamā blakusparādība ir izsitumi, drudzis un daudz retāk kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, anoreksija, slikta dūša vai caureja. Šādā gadījumā ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc.

Paaugstināta jutība

Pirmajos trīs ārstēšanas mēnešos pacients ir rūpīgi jāuzrauga un, rodoties pirmajiem izsitumiem, drudzim vai citām nepanesības brīdinošajām pazīmēm, ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc. Norādījumus par devas pielāgošanu desensibilizācijas gadījumā skatīt 4.2. apakšpunktā.

Hipotireoze pacientiem, kas vienlaikus inficēti ar HIV

Vienlaikus ar HIV inficētiem pacientiem para-aminosalicilskābe var būt saistīta ar paaugstinātu hipotireozes risku. Pacientiem, kas vienlaikus inficēti ar HIV, vairogdziedzera funkcija ir jāuzrauga pirms ārstēšanas uzsākšanas, kā arī regulāri ārstēšanas laikā, jo īpaši tad, ja para-aminosalicilskābi lieto vienlaicīgi ar etionamīdu/protionamīdu.

Pacientiem jāpastāsta, ka granulu apvalki var būt redzami izkārnījumos.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ar GRANUPAS nav veikti.

Literatūrā pieejami šādi dati:

B12 vitamīns

Para-aminosalicilskābe var samazināt B12 vitamīna uzsūkšanos, izraisot klīniski nozīmīgas eritrocītu patoloģijas. Pacientiem, kuriem ārstēšanu veic ilgāk nekā vienu mēnesi, jāapsver B12 vitamīna balstterapija.

Malabsorbcijas sindroms

Pacientiem, kuri lieto para-aminosalicilskābi, var rasties malabsorbcijas sindroms, bet tas parasti nav pilnīgs. Pilnīgs sindroms ietver steatoreju, patoloģisku tievās zarnas atradi, veicot radioloģisku izmeklēšanu, bārkstiņu atrofiju, pazeminātu holesterīna līmeni, samazinātu D-ksilozes daudzumu un dzelzs absorbciju. Triglicerīdu absorbcija vienmēr ir normāla.

Digoksīns

Nomācot zarnu šūnu uzsūkšanās funkciju, para-aminosalicilskābe var samazināt digoksīna uzsūkšanos kuņģa-zarnu traktā. Pacientiem, kuri vienlaikus lieto digoksīnu, jākontrolē digoksīna līmenis serumā.

Etionamīds

Para-aminosalicilskābes un etionamīda vienlaicīga lietošana var pastiprināt para-aminosalicilskābes nevēlamās blakusparādības, galvenokārt kuņģa-zarnu trakta reakcijas, tostarp dzelti, hepatītu, sliktu dūšu, vemšanu, caureju, sāpes vēderā vai anoreksiju. Ja šī ietekme ir nozīmīga, etionamīda lietošana ir jāpārtrauc.

Difenilhidramīns

Šīs zāles samazina para-aminosalicilskābes uzsūkšanos kuņģa-zarnu traktā, un tās nedrīkst lietot vienlaikus.

Pretretrovīrusu līdzekļi

Zāļu mijiedarbības pētījumi pacientiem ar HIV infekciju, kuri lieto pretretrovīrusu līdzekļus un para- aminosalicilskābi, nav veikti. Ņemot vērā GRANUPAS metabolisma ceļu, nozīmīga mijiedarbība ar šīm zālēm nav paredzama.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par para-aminosalicilskābes lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīta toksiska ietekme uz embriju (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Literatūrā pieejamajos ziņojumos par para-aminosalicilskābes lietošanu grūtniecēm vienmēr ziņots par citu zāļu vienlaicīgu lietošanu. Tā kā nav atbilstošu datu un labi kontrolētu pētījumu par para- aminosalicilskābes lietošanu cilvēkiem, GRANUPAS grūtniecēm drīkst lietot vienīgi galējas nepieciešamības gadījumā.

Barošana ar krūti

Para-aminosalicilskābe izdalās mātes pienā, tādēļ sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti ārstēšanas laikā.

Fertilitāte

Pierādījumi par para-aminosalicilskābes ietekmi uz fertilitāti nav pieejami.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Para-aminosalicilskābe nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija saistītas ar kuņģa–zarnu traktu. Bieži novēroja arī ādas paaugstinātas jutības reakcijas, kā arī ar nervu sistēmu saistītas nevēlamās blakusparādības.

Tabulārs nevēlamo blakusparādību saraksts

Tālāk tabulā visas nevēlamās blakusparādības uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un biežumam. Biežuma noteikšanai izmantota šāda klasifikācija: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Asins un limfātiskās sistēmas

Ļoti reti

Trombocitopēnija, purpura, leikopēnija,

traucējumi

anēmija, methemoglobinēmija, agranulocitoze

 

Vielmaiņas un uztures

Reti

Hipotireoze*

traucējumi

Ļoti reti

Hipoglikēmija

 

Ļoti reti

Cīpslu sāpes, galvassāpes, redzes traucējumi,

Nervu sistēmas traucējumi

perifēra neiropātija, reibonis

 

 

Bieži

Reibonis, vestibulārais sindroms

 

Bieži

Sāpes vēderā, vemšana, slikta dūša, vēdera

Kuņģa–zarnu trakta

uzpūšanās, caureja, mīksti izkārnījumi

 

Retāk

Anoreksija

traucējumi

Reti

Malabsorbcijas sindroms, peptiska čūla, kuņģa–

 

 

zarnu trakta asiņošana, dzelte, metāliska garša

 

 

Ādas un zemādas audu

Bieži

Ādas paaugstināta jutība, izsitumi uz ādas

bojājumi

Reti

Nātrene

Nieru un urīnizvades sistēmas

Ļoti reti

Kristalūrija

traucējumi

 

 

 

 

Pazemināts protrombīna līmenis, hepatocitolīze.

Izmeklējumi

Ļoti reti

Paaugstināts sārmainās fosfatāzes, transamināžu

 

 

līmenis asinīs, ķermeņa masas zudums

*Atsevišķu blakusparādību apraksts

Hipotireoze pacientiem, kas vienlaikus inficēti ar HIV, sastopama ļoti bieži un novērojama ≥1/10 pacientiem, jo īpaši tad, ja PAS lieto vienlaicīgi ar etionamīdu/protionamīdu.

Pediatriskā populācija

Paredzams, ka nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smaguma pakāpe bērniem ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem pieaugušajiem vai bērniem nav saņemti. Ārstēšana ir simptomātiska un atbalstoša.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikobaktēriju līdzekļi, zāļu preparāti tuberkulozes ārstēšanai, ATĶ kods: J04AA01

Darbības mehānisms

Aminosalicilskābe darbojas bakteriostatiski pret Mycobacterium tuberculosis. Tā nomāc baktēriju rezistences veidošanos pret streptomicīnu un izoniazīdu.

Para-aminosalicilskābes darbības mehānisms ir līdzīgs kā sulfanilamīdiem, tā konkurē ar para- aminobenzoskābi (PABS) attiecībā uz dihidropteroātsintetāzi (DHP), kas ir galvenais folātu biosintēzē iesaistītais enzīms. Taču para-aminosalicilskābe in vitro ir vājš DHP inhibitors, tādēļ, iespējams, ka tai ir cits mērķis. Para-aminosalicilskābe tiek acetilēta aknās un pārveidota par neaktīvu metabolītu, N-acetil-para-aminosalicilskābi, kurai nepiemīt bakteriostatiska iedarbība. Šā metabolīta eliminācijas pusperiods no plazmas ir aptuveni 1 stunda. Aknu disfunkcijas gadījumā koncentrācija būtiski nemainās. Nieru mazspējas gadījumā metabolīta koncentrācija var paaugstināties.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

GRANUPAS ir zarnās šķīstošas zāles un tādēļ pret skābes iedarbību noturīgais apvalks pasargā granulas no sadalīšanās kuņģī, tādējādi novēršot metaaminofenola (hepatotoksiskas vielas) veidošanos. Mazās granulas ir izstrādātas, lai apietu kuņģa šķērsošanas ierobežojumus, kādi ir lielām daļiņām. Neitrālos apstākļos, kādi ir tievajā zarnā vai neitrālos pārtikas produktos, pret skābes iedarbību noturīgais apvalks izšķīst vienas minūtes laikā.

Lietojot šīs granulas, jāievēro piesardzība, lai pasargātu pret skābes iedarbību noturīgo apvalku, devas lietošanas laikā turot granulas skābā pārtikas produktā.

Tā kā granulas ir aizsargātas ar zarnās šķīstošu apvalku, uzsūkšana nesākas, kamēr granulas ir kuņģī. Granulu mīkstie karkasi saglabājas un var būt redzami izkārnījumos.

Vienreizējas devas (4 grami) farmakokinētikas pētījumā ar veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem (N=11) sākotnēji aminosalicilskābes līmenis serumā 2 µg/ml tika sasniegts 2 stundu (45 minūšu – 24 stundu robežās) laikā: maksimums tika sasniegts vidēji pēc 6 stundām (1,5 – 24 stundu laika robežās); vidējais maksimālais līmenis bija 20 µg/ml (robežās no 9 līdz 35 µg/ml): līmenis 2 µg/ml saglabājās vidēji 8 (5 – 9,5) stundas, līmenis 1 µg/ml saglabājās vidēji 8,8 (6 – 11,5) stundas.

Izkliede

Para-aminosalicilskābe izkliedējas dažādos audos un šķidrumos, tostarp plaušās, nierēs, aknās un peritoneālajā šķidrumā. Koncentrācija pleiras vai sinoviālajā šķidrumā ir aptuveni tāda pati kā plazmā. Ja para-aminosalicilskābes koncentrācija cerebrospinālajā šķidrumā ir aptuveni 10 – 50 % no koncentrācijas plazmā, šīs zāles pacientiem nešķērso hematoencefālisko barjeru, izņemot gadījumus, kad mīkstie smadzeņu apvalki ir iekaisuši. Nav zināms, vai tās šķērso placentāro barjeru. Neliels šo zāļu daudzums nokļūst pienā un žultī.

Ar plazmas olbaltumvielām saistās aptuveni 50 – 60 % šo zāļu, kinētiskās izkliedes pusperiods ir 0,94 stundas, bet izkliedes tilpums – 1,001 l/kg.

Biotransformācija

PAS galvenie metabolīti veidojas konjugācijas ceļā: līdz 25 % devas konjugējoties ar glicīnu veidojas para-aminosalicilurīnskābe (PASU) un, līdz 70 % devas saistoties ar N-acetilu, veidojas N-acetil-para- aminosalicilskābe (Ac-PAS). Kopā tās veido vairāk nekā 90 % no visiem urīnā konstatētiem PAS metabolītiem.

Eliminācija

Vienreizējas devas pētījumā GRANUPAS veidā lietotas para-aminosalicilskābes eliminācijas pusperiods no plazmas bija 1,62 ± 0,85 h.

Para-aminosalicilskābe un tās metabolīti izdalās glomerulārās filtrācijas un tubulārās sekrēcijas ceļā. Para-aminosalicilskābes kumulatīvā ekskrēcija pēc 24 stundām ir 84 % no iekšķīgi lietotās 4 g devas, 21 % izdalās para-aminosalicilskābes veidā un 63 % acetilētā formā. Acetilēšanās process nav ģenētiski noteikts, kā tas ir izoniazīda gadījumā.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un atkārtotu devu toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Dati no embriofetālās attīstības pētījuma žurkām, kurā dzīvniekiem lietoja nātrija aminosalicilātu

(3,85 -385 mg/kg), bija ierobežoti. Kaulu defektus novēroja, lietojot tikai 77 mg/kg. Lietojot citas devas, novēroja palielinātu augļa ķermeņa masu. Novēroja citas anomālijas, tomēr precīzs šo atražu mehānisms nav zināms. Saistības trūkums starp devu un atbildes reakciju liecina, ka atrades nav klīniski nozīmīgas, bet ņēma vērā, ka rezultāti iegūti, lietojot mazākas devas par tām, kādas ierosināts lietot klīniski. Trušiem nātrija aminosalicilāts neietekmēja embriofetālo attīstību, taču novērtētās devas bija mazākas par tām, kādas ierosināts lietot klīniski.

Nātrija aminosalicilāts nebija mutagēns Eimsa testā ar TA 100 celmu. Cilvēka limfocītu kultūrās in vitro ahromatisku, hromatīdu, izohromatisku pārrāvumu vai hromatīdu translokāciju klastogēno ietekmi pie koncentrācijas 153 vai 600 µg/ml nenovēroja, bet pie koncentrācijas 1500 un 3000 µg/ml konstatēja no devas atkarīgu hromatīdu aberāciju pieaugumu. Para-aminosalicilskābe tika pakļauta in vivo genotoksicitātes pētījumam (mikrokodolu testam). Rezultāti norāda, ka para-aminosalicilskābei nav klastogēna iedarbība, ievadot to pelēm netoksiskās devās (pārbaude veikta 24 stundas pēc 2 devām reizi dienā no 312,5 līdz 1250 mg/kg).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Koloidāls silīcija dioksīds

Dibutilsebakāts

Metakrilskābes – etilakrilāta kopolimēra (1:1) 30 % dispersija

Hipromeloze

Mikrokristāliska celuloze

Talks

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Pēc pirmreizējas atvēršanas paciņas var uzglabāt temperatūrā līdz 25°C 24 stundas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Paciņas izgatavotas no papīra/zema blīvuma polietilēna/alumīnija folijas/pamatslāņa/zema blīvuma polietilēna.

Iepakojumā ir 30 paciņu. Iepakojumam ir pievienota kalibrēta mērkarote.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Granulas nedrīkst saspiest vai sakost.

NELIETOT, ja paciņa ir uzpūtusies vai granulas ir zaudējušas gaiši brūno krāsu un kļuvušas tumši brūnas vai purpursarkanas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/896/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada 07. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas