Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGrepid
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel besilate
RažotājsPharmathen S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastītes pa 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 vai 100 apvalkotām tabletēm.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Grepid 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkota tablete satur 75 mg klopidogrela (besilāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi.Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C (PVH/PE/PVDH/alumīnija blisteri).

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR Š ŠĪM ZĀLĒM JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Grieķija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/535/001-16

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Grepid 75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM BLISTERI/ 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 vai 100 apvalkotām tabletēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Grepid 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pharmathen S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA INFORMĀCIJA

Kalendārās dienas

P.

O.

T.

C.

Pk.

S

Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas