Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Lietošanas instrukcija - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGrepid
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel besilate
RažotājsPharmathen S.A.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Grepid 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Grepid un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Grepid lietošanas

3.Kā lietot Grepid

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Grepid

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Grepid un kādam nolūkam tās lieto

Grepid satur klopidogrelu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par antitrombocitāriem līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti mazi asins formelementi, kas salīp kopā asinsreces procesā. Novēršot šo salipšanu, antitrombocitārie līdzekļi mazina asins recekļa veidošanās iespēju (procesu, ko sauc par trombozi).

Grepid lieto pieaugušajiem, lai novērstu asins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados (artērijās) – procesu, ko sauc par aterotrombozi, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus (piemēram, insultu, sirdslēkmi vai nāvi).

Grepid Jums parakstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago traucējumu risku, jo

-Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

-Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību vai

-Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs, ko sauc par nestabilu stenokardiju vai miokarda infarktu (sirdslēkmi). Šī traucējuma ārstēšanai ārsts var būt Jums nosprostotā vai sašaurinātajā artērijā ievietojis stentu, lai atjaunotu efektīvu asins plūsmu. Jums jālieto arī acetilsalicilskābe (viela, kas ir daudzu sāpju un drudzi mazinošu zāļu sastāvā, to lieto arī asins sarecēšanas novēršanai).

-Jums ir neregulāra sirdsdarbība vai stāvoklis, ko sauc par „priekškambaru mirgošanu” un Jūs nevarat lietot zāles, ko sauc par „perorālajiem antikoagulantiem” (K vitamīna antagonistiem), kas nepieļauj jaunu asins recekļu veidošanos un esošo asins recekļu palielināšanos. Jums ir teikts, ka šī stāvokļa ārstēšanai „perorālie antikoagulanti” ir daudz efektīvāki par acetilsalicilskābi vai kombinētu Grepid un acetilsalicilskābes lietošanu. Jūsu ārstam Grepid plus acetilsalicilskābe jānozīmē, ja Jūs nevarat lietot „perorālos antikoagulantus” un neesat pakļauts masīvas asiņošanas riskam.

2.Kas Jums jāzina pirms Grepid lietošanas

Nelietojiet Grepid šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret klopidogrelu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms Grepid lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms Grepid lietošanas:

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

-Slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla);

-asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītvu asiņošana);

-nesen bijusi nopietna trauma;

-nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska);

-plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu laikā;•

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Ja Jums kādreiz ir bijusi alerģija vai reakcija pret jebkādām zālēm, ko lietojāt savas slimības ārstēšanai.

Ja Jums ir alerģija pret citiem tienopiridīnu (piemēram, prazugrela, tiklopidīnu)

Kamēr lietojat Grepid:

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis (ko sauc arī par trombotisku trombocitopēnisku purpuru jeb TTP) ar drudzi un asinsizplūdumiem zem ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami stipru nogurumu, apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt apakšpunktu 4. punktu Iespējamās blakusparādības).

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošana apstājas. Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku iegriezumu vai ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev skujoties, tas parasti nav jāņem vērā. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu (skatīt apakšpunktu 4. punktu ”Iespējamās blakusparādības”).

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

Bērni un pusaudži

Nelietojiet šīs zāles bērniem, jo viņiem tās nedarbojas.

Citas zāles un Grepid:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot

Dažas citas zāles var ietekmēt Grepid lietošanu vai otrādi.

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs lietojat

-zāles, kas var Jums palielināt asiņošanas risku, piemēram:

-iekšķīgi lietojamus antikoagulantus – zāles, ko lieto asins recēšanas samazināšanai,

-nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar sāpēm un/vai iekaisumu noritošu muskuļu vai locītavu slimību ārstēšanai

-heparīnu vai citas injicējamas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

-omeprazolu vai esomeprazolu– zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

-flukonazolu vai vorikonazolu,– zāles sēnīšu infekcijas ārstēšanai,

-efavirenzu – zāles HIV (cilvēka imūndeficīta vīrusa) infekcijas ārstēšanai,

-karbamazepīnu– zāles dažu epilepsijas veidu ārstēšanai,

-moklobemīdu – zāles depresijas ārstēšanai,

-repaglinīdu – zāles diabēta ārstēšanai,

-paklitakselu – zāles vēža ārstēšanai.

Ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), Jums var parakstīt Grepid kombinācijā ar acetilsalicilskābi - vielu, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā.

Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1000 mg 24 stundu laikā) , komplikācijas parasti nerodas, bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šīs zāles grūtniecības laikā labāk nelietot.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam pirms Grepid lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Grepid lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, jo nav ieteicams lietot Grepid grūtniecības laikā.

Šo zāļu lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Grepid nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Grepid satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība (piemēram, laktozes), pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

3.Kā lietot Grepid

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteiktā deva, arī pacientiem ar stāvokli, ko sauc par priekškambaru mirgošanu (neregulāra sirdsdarbība), ir viena 75 mg Grepid tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm un vienā un tai pašā laikā katru dienu.

Ja Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), ārstēšanas sākumā ārsts var Jums dot 300 mg Grepid (4 tabletes pa 75 mg).

Pēc tam ieteiktā deva ir viena 75 mg Grepid tablete dienā, kā norādīts iepriekš.

Jums jālieto Grepid, kamēr ārsts Jums to paraksta.

Ja esat lietojis Grepid vairāk nekā noteikts

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Grepid

Ja esat aizmirsis ieņemt Grepid devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas laika, nekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā.

Ja atceraties to pēc vairāk nekā 12 stundām lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Grepid

Nepārtrauciet ārstēšanu, ja vien to nav ieteicis ārsts. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas:

-drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti sastopamas dažu asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

-aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta vai nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku sarkanu punktu veidā, un/vai apjukumu (skatīt 2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”);

-alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežākā blakusparādība, par kuru ziņots, lietojot Grepid, ir asiņošana. Asiņot var kuņģis vai zarnas, var rasties zilumi un hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par asiņošanu acīs,asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

Ja Jums Grepid lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts ar zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem iegriezumiem un traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, nekavējoties jāsazinās ar ārstu (skatīt 2 punktu“Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Citas blakusparādības ir šādas:

Biežas blakusparādība (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi vai grēmas;

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un nejutīgums.

Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem): vertigo, krūšu palielināšanās vīriešiem.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

dzelte, stipras vēdera sāpes ar muguras sāpēm vai bez tām, drudzis, apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā ar klepu; vispārējas alerģiskas reakcijas; pietūkums mutē; bulozi ādas izsitumi, alerģiskas ādas reakcijas; mutes dobuma iekaisums (stomatīts); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums, halucinācijas; locītavu sāpes; muskuļu sāpes; garšas sajūtas pārmaiņas.

Blakusparādības ar nezināmu biežumu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): paaugstinātas jutības reakcijas ar sāpēm krūtīs vai vēderā.

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Grepid

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs līdz un EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Ievērojiet uz kastītes norādītos uzglabāšanas apstākļus.

Ja Grepid iepakots PVH/PVDH/alumīnija blisteros, uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Ja Grepid iepakots alumīnija blisteros, tam nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja ievērojat jebkādas bojājuma pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Grepid satur

-Aktīvā viela ir klopidogrels. Viena apvalkota tablete satur 75 mg klopidogrela (besilāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir (skatīt 2. punktu “Grepid satur laktozi”):

Tabletes kodolā: mikrokristāliskā celuloze, hidroksipropilceluloze (E463), mannīts (E421), krospovidons (A tips), citronskābes monohidrāts, makrogols 6000, stearīnskābe, talks; Tabletes apvalkā: hipromeloze (E464), sarkanais dzelzs oksīds (E172), laktozes monohidrāts,

triacetīns(E1518), titāna dioksīds (E171).

Grepid ārējais izskats un iepakojums:

Grepid apvalkotās tabletes ir sārtas, apaļas un abpusēji izliektas.

Tās ir pieejamas PVH/PE/PVDH-alumīnija blisteros vai PA/ALL/PVH-alumīnija blisteros, kas iepakoti kastītēs pa 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 vai 100 apvalkotām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion 15351 Pallini Attiki

Grieķija

Ražotājs

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion 15351 Pallini Attiki

Grieķija vai

Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Grieķija vai

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S,

Dānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Tel: +354 534 4030

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Teл.: +30 210 66 04 300

Tel: +354 534 4030

Česká republika

Magyarország

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Malta

Orifarm Generics A/S

Pharmathen S.A.

Tlf: +45 63 95 27 00

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Nederland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Glenmark Pharmaceuticals B.V.

Tel: +49 8142 44392 0

Tel: +31 (0)20 561 6127

Eesti (Estonia)

Norge

Portfarma ehf.

Orifarm Generics AS

Tel: +354 534 4030

Tlf: + 47 21 52 00 30

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Pharmathen S.A.

Τηλ: +30 210 66 64805-806

Tel: +30 210 66 04 300

España

Polska

Pharmathen S.A.

SymPhar Sp. z o.o.

Tel: +30 210 66 04 300

Tel.: +48 22 822 93 06

France

Portugal

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Tel: +30 210 66 04 300

Hrvatska

România

Pharmathen S.A.

Neola Pharma SRL

Tel: + 30 210 66 04 300

Tel: +40-(0)21-233 17 81

Ireland

Slovenija

Pinewood Healthcare

Pharmathen S.A.

Tel: + 353 52 6186000

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Slovenská republika

Portfarma ehf.

Valeant Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 4030

Tel: + 421 2 6920 3921

Italia

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 04 300

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

Sverige

C.V. MEDILINE LTD

Orifarm Generics AB

Τηλ: +357 25761699

Tel: +46 40 680 02 60

Latvija

United Kingdom

Portfarma ehf.

Kent Pharmaceuticals Ltd

Tel: +354 534 4030

Tel: +44 (0)1233 506500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <mēnesis GGGG>:

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas