Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Marķējuma teksts - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHBVaxPro
ATĶ kodsJ07BC01
Vielahepatitis B, recombinant surface antigen
RažotājsMSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 5 mikrogrami – flakoni ar reizes devu – iepakojumā pa 1, 10 flakoniem

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

5 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 flakons ar reizes devu pa 0,5 ml

10 flakoni ar reizes devu pa 0,5 ml

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/001 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/018 – iepakojumā pa 10

13.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 5 mikrogrami – flakoni ar reizes devu + šļirce ar adatu – iepakojumā pa 1 flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

5 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 flakons ar reizes devu pa 0,5 ml

1 sterila injekciju šļirce ar adatu

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/019 – iepakojumā pa 1

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 5 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

IM ievadīšanai

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas labi sakratīt

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

5.CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 5 mikrogrami – pilnšļirces ar reizes devu bez adatas – iepakojumā pa 1, 10, 20, 50 pilnšļircēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

5 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 pilnšļirce bez adatas ar reizes devu pa 0,5 ml 10 pilnšļirces bez adatas ar reizes devu pa 0,5 ml 20 pilnšļirces bez adatas ar reizes devu pa 0,5 ml 50 pilnšļirces bez adatas ar reizes devu pa 0,5 ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/004 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/005 – iepakojumā pa 10

EU/1/01/183/020 – iepakojumā pa 20

EU/1/01/183/021 – iepakojumā pa 50

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 5 mikrogrami – pilnšļirce ar reizes devu un 1 atsevišķu adatu – iepakojumā pa 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

5 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 pilnšļirce ar reizes devu pa 0,5 ml un 1 atsevišķa adata

10 pilnšļirces ar reizes devu pa 0,5 ml un 1 atsevišķa adata (katrai pilnšļircei)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/022 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/023 – iepakojumā pa 10

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 5 mikrogrami – pilnšļirce ar reizes devu un 2 atsevišķām adatām – iepakojumā pa 1, 10, 20, 50

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

5 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

1 pilnšļirce ar reizes devu pa 0,5 ml un 2 atsevišķām adatām

10 pilnšļirces ar reizes devu pa 0,5 ml un 2 atsevišķām adatām (katrai pilnšļircei) 20 pilnšļirces ar reizes devu pa 0,5 ml un 2 atsevišķām adatām (katrai pilnšļircei) 50 pilnšļirces ar reizes devu pa 0,5 ml un 2 atsevišķām adatām (katrai pilnšļircei)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/024 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/025 – iepakojumā pa 10

EU/1/01/183/030 – iepakojumā pa 20

EU/1/01/183/031 – iepakojumā pa 50

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Hbvaxpro 5 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

IM ievadīšanai

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas labi sakratīt.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6.CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA HBVAXPRO 10 mikrogrami – flakoni ar reizes devu – iepakojumā pa 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (1 ml) satur:

10 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks, un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 flakons ar reizes devu pa 1 ml

10 flakoni ar reizes devu pa 1 ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/007 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/008 – iepakojumā pa 10

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA HBVAXPRO 10 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

IM ievadīšanai

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas labi sakratīt.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 10 mikrogrami – pilnšļirces ar reizes devu bez adatas – iepakojumā pa 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (1 ml) satur:

10 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks, un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 pilnšļirce bez adatas ar reizes devu pa 1 ml 10 pilnšļirces bez adatas ar reizes devu pa 1 ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/011 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/013 – iepakojumā pa 10

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 10 mikrogrami – pilnšļirces ar reizes devu un 1 atsevišķu adatu – iepakojumā pa 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (1 ml) satur:

10 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks, un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 pilnšļirce ar reizes devu pa 1 ml un 1 atsevišķu adatu

10 pilnšļirces ar reizes devu pa 1 ml un 1 atsevišķu adatu (katrai pilnšļircei)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/026 – iepakojumā pa 1

EU/1/01/183/027 – iepakojumā pa 10

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 10 mikrogrami – pilnšļirce ar reizes devu un 2 atsevišķām adatām – iepakojumā pa 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (1 ml) satur:

10 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 pilnšļirce ar reizes devu pa 1 ml un 2 atsevišķām adatām

10 pilnšļirces ar reizes devu pa 1 ml un 2 atsevišķām adatām (katrai pilnšļircei) 20 pilnšļirces ar reizes devu pa 1 ml un 2 atsevišķām adatām (katrai pilnšļircei)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/028 – iepakojumā pa1

EU/1/01/183/029 – iepakojumā pa10

EU/1/01/183/032 – iepakojumā pa 20

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA HBVAXPRO 10 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

IM ievadīšanai

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas labi sakratīt

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

HBVAXPRO 40 mikrogrami – flakoni ar reizes devu – iepakojumā pa 1 flakonam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HBVAXPRO 40 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (1 ml) satur:

40 mikrogramus B hepatīta vīrusa virsmas antigēna, rekombinanta (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 flakons ar reizes devu pa 1 ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/183/015

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA HBVAXPRO 40 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

HBVAXPRO 40 mikrogrami, suspensija injekcijām

IM ievadīšanai

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas labi sakratīt.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

MSD VACCINS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas