Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Lietošanas instrukcija - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHBVaxPro
ATĶ kodsJ07BC01
Vielahepatitis B, recombinant surface antigen
RažotājsMSD VACCINS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

Pirms Jūsu bērns saņem šo vakcīnu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir HBVAXPRO 5 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Jums vai Jūsu bērnam tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

3.Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 5 mikrogrami

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir HBVAXPRO 5 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

Šī vakcīna ir paredzēta aktīvai imunizācijai pret visiem zināmajiem B hepatīta vīrusa infekcijas izraisītajiem apakštipiem indivīdiem no dzimšanas līdz 15 gadu vecumam, kuriem pastāv risks iegūt B hepatīta vīrusu.

Iespējams, ka imunizācija ar HBVAXPRO aizsargās arī pret D hepatītu, jo D hepatīts neveidojas, ja nav B hepatīta infekcijas.

Vakcīna nepasargās no tādām citu faktoru izraisītām infekcijām kā A hepatīts, C hepatīts un E hepatīts, un zināmām citu patogēnu izraisītām aknu infekcijām.

2.Kas Jums jāzina pirms jums vai jūsu bērnam tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

Nelietojiet HBVAXPRO 5 mikrogrami šādos gadījumos

-ja Jums vai Jūsu bērnam ir alerģija pret B hepatīta virsmas antigēnu vai kādu citu (6.punktā minēto) HBVAXPRO sastāvdaļu.

-ja Jums vai Jūsu bērnam ir smaga slimība ar drudzi

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs vakcīnas iepakojums satur lateksa gumiju. Lateksa gumija var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms Jums vai Jūsu bērnam tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Citas vakcīnas un HBVAXPRO 5 mikrogrami

HBVAXPRO var lietot vienlaicīgi ar B hepatīta imūnglobulīnu, tikai citā injekcijas vietā. HBVAXPRO var izmantot primārās imunizācijas kursam vai kā balstvakcinācijas devu bērniem, kuri iepriekš saņēmuši citas B hepatīta vakcīnas.

HBVAXPRO drīkst lietot vienlaicīgi ar dažām citām vakcīnām, izmantojot citas ievadīšanas vietas un šļirces.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot , ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un krūts barošana

Ordinējot vakcīnu grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms vai iespēja ir niecīga, ka HBVAXPRO ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

HBVAXPRO 5 mikrogrami satur nātriju: šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3. Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

Devas

Indivīdiem no dzimšanas līdz 15 gadu vecumam katrai injekcijai (0,5 ml) ieteicamā deva ir 5 mikrogrami.

Vakcinācijas kurss sastāv no vismaz trīs injekcijām.

Var izmantot divas vakcinācijas shēmas:

-divas injekcijas ar viena mēneša intervālu, trešo injekciju ievadot 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (0, 1, 6 mēneši).

-ja imunitāte nepieciešama ātri: trīs injekcijas veic ar viena mēneša intervālu, ceturto devu ievadot pēc 1 gada (0, 1, 2, 12 mēneši).

Gadījumā, ja nesen bijusi B hepatīta vīrusa iedarbība, pirmo HBVAXPRO devu var ievadīt vienlaicīgi ar atbilstošo imūnglobulīna devu.

Dažas vietējās vakcinācijas shēmas pašreiz ietver rekomendācijas par balstvakcinācijas devas lietošanu. Ārsts, farmaceits vai medmāsa Jūs informēs, ja būs jāievada balstvakcinācijas deva.

Lietošanas veids

Flakons labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju.

Tiklīdz flakons ticis lietots, iesūktā vakcīna jāizlieto nekavējoties un flakons jāizmet.

Ārsts vai medmāsa vakcīnu injicēs muskulī. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem rekomendētā injekcijas vieta ir augšstilba muskulis. Rekomendētā injekcijas vieta bērniem un pusaudžiem ir augšdelma muskulis.

Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt asinsvados.

Izņēmuma gadījumos pacientiem ar trombocitopēniju (samazināts trombocītu skaits) vai pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku, vakcīnu var ievadīt zem ādas.

Ja Jūs vai Jūsu bērns esat aizmirsis vienu devu HBVAXPRO 5 mikrogrami

Ja Jūs vai Jūsu bērns esat aizmirsis ievadīt injekciju pēc plānotās shēmas, pārrunājiet ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Ārsts vai medmāsa Jūs informēs, kad jāievada aizmirstā deva.

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī HBVAXPRO var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā citām B hepatīta vakcīnām, daudzos gadījumos cēloņsakarība ar vakcīnas ievadīšanu nav noskaidrota.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības ir reakcijas injekcijas vietā: sāpīgums, apsarkums un pietūkums.

Citas blakusparādības, par ko ziņots ļoti reti:

mazs trombocītu skaits, palielināti limfmezgli;

alerģiskas reakcijas;

nervu sistēmas slimības, tādas kā notirpums, sejas paralīze, nervu iekaisums, tai skaitā Gullian- Barre sindroms, acs nerva iekaisums, kas izraisa redzes pasliktināšanos, smadzeņu iekaisums, izkaisītās sklerozes paasināšanās, izkaisītā skleroze, krampji, galvassāpes, reibonis un ģībonis;

pazemināts asinsspiediens, asinsvadu iekaisums;

astmai līdzīgi simptomi;

vemšana, slikta dūša, caureja, sāpes vēderā;

tādas ādas reakcijas kā ekzēma, izsitumi, nieze, nātrene un čūlas, matu izkrišana;

locītavu sāpes, artrīts, muskuļu sāpes, sāpes ekstremitātēs;

nogurums, drudzis, neskaidras slimības, gripai līdzīgi simptomi;

aknu enzīmu pieaugums;

acu iekaisums, kurš izraisa sāpes un apsārtumu.

Ļoti priekšlaikus dzimušiem mazuļiem (28. grūtniecības nedēļā vai agrāk) 2-3 dienas pēc vakcinācijas varētu būt garāki elpošanas intervāli kā normāli.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 5 mikrogrami

Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Uzglabāt ledusskapī no 2 C līdz 8 C.

Nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko HBVAXPRO 5 mikrogrami satur

Aktīvā viela ir:

5 mikrogrami rekombinanta B hepatīta vīrusa virsmas antigēna (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

HBVAXPRO 5 mikrogrami ārējais izskats un iepakojums

HBVAXPRO 5 mikrogrami ir suspensija injekcijai flakonā.

Iepakojumos pa 1 un 10 flakoniem bez šļirces/adatas.

Iepakojumā pa 1 flakonam un šļirci ar adatu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon, Francija

Ražotājs (atbildīgais par sērijveida ražošanu): Merck Sharp and Dohme, B.V.

Waarderweg, 39

2031 BN Haarlem Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šo vakcīnu, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com,

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o, Tel.: +420.233.010.111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel:+32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft Tel.: +36 1 888 5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD VACCINS,

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o., Tel: +385 1 66 11 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited, Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224 msd_lv@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.,

Tel: +386.1.520.4201 msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel: +421.2.58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Norādījumi

Pirms ievadīšanas vakcīna jāapskata, lai noteiktu vai tā nesatur redzamas daļiņas un/vai izmainījusi fizikālās īpašības.

Flakons labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

HBVAXPRO 5 mikrogrami, suspensija injekcijām pilnšļircē

Hepatitis B vaccine (rDNA)

Pirms Jūs vai Jūsu bērns saņem šo vakcīnu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir HBVAXPRO 5 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums vai Jūsu bērnam jāzina pirms tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

3.Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 5 mikrogrami

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir HBVAXPRO 5 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

Šī vakcīna ir paredzēta aktīvai imunizācijai pret visiem zināmajiem B hepatīta vīrusa infekcijas izraisītajiem apakštipiem indivīdiem no dzimšanas līdz 15 gadu vecumam, kuriem pastāv risks iegūt B hepatīta vīrusu.

Iespējams, ka imunizācija ar HBVAXPRO aizsargās arī pret D hepatītu, jo D hepatīts neveidojas, ja nav B hepatīta infekcijas.

Vakcīna nepasargās no tādām citu faktoru izraisītām infekcijām kā A hepatīts, C hepatīts un E hepatīts, un zināmām citu patogēnu izraisītām aknu infekcijām.

2.Kas Jums jāzina pirms Jums vai Jūsu bērnam tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

Nelietojiet HBVAXPRO 5 mikrogrami šādos gadījumos

-ja Jums vai Jūsu bērnam ir alerģija pret B hepatīta virsmas antigēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) HBVAXPRO sastāvdaļu.

-ja Jums vai Jūsu bērniem ir smaga slimība ar drudzi

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs vakcīnas iepakojums satur lateksa gumiju. Lateksa gumija var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms Jums vai Jūsu bērnam tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Citas vakcīnas un HBVAXPRO 5 mikrogrami

HBVAXPRO var lietot vienlaicīgi ar B hepatīta imūnglobulīnu, tikai citā injekcijas vietā. HBVAXPRO var izmantot primārās imunizācijas kursam vai kā balstvakcinācijas devu bērniem, kuri iepriekš saņēmuši citas B hepatīta vakcīnas.

HBVAXPRO drīkst lietot vienlaicīgi ar dažām citām vakcīnām, izmantojot citas ievadīšanas vietas un šļirces.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ordinējot vakcīnu grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms vai iespēja ir niecīga, ka HBVAXPRO ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

HBVAXPRO 5 mikrogrami satur nātriju: šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3. Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami

Devas

Indivīdiem no dzimšanas līdz 15 gadu vecumam katrai injekcijai (0,5 ml) ieteicamā deva ir 5 mikrogrami.

Vakcinācijas kurss sastāv no vismaz trīs injekcijām.

Var izmantot divas vakcinācijas shēmas:

-divas injekcijas ar viena mēneša intervālu, trešo injekciju ievadot 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (0, 1, 6 mēneši).

-ja imunitāte nepieciešama ātri: trīs injekcijas veic ar viena mēneša intervālu, ceturto devu ievadot pēc 1 gada (0, 1, 2, 12 mēneši).

Gadījumā, ja nesen bijusi B hepatīta vīrusa iedarbība, pirmo HBVAXPRO devu var ievadīt vienlaicīgi ar atbilstošo imūnglobulīna devu.

Dažas vietējās vakcinācijas shēmas pašreiz ietver rekomendācijas par papildus devas lietošanu. Ārsts, farmaceits vai medmāsa Jūs informēs, ja būs jāievada balstvakcinācijas deva.

Lietošanas veids

Ārsts vai medmāsa vakcīnu injicēs muskulī. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem rekomendētā injekcijas vieta ir augšstilba muskulis. Rekomendētā injekcijas vieta bērniem un pusaudžiem ir augšdelma muskulis.

Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt asinsvados.

Izņēmuma gadījumos pacientiem ar trombocitopēniju (samazināts trombocītu skaits) vai pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku vakcīnu var ievadīt zem ādas.

Ja Jūs vai Jūsu bērns esat aizmirsis vienu devu HBVAXPRO 5 mikrogrami

Ja Jūs vai Jūsu bērns esat aizmirsis ievadīt injekciju pēc plānotās shēmas, pārrunājiet ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Ārsts vai medmāsa Jūs informēs, kad jāievada aizmirstā deva.

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā citām B hepatīta vakcīnām, daudzos gadījumos cēloņsakarība ar vakcīnas ievadīšanu nav noskaidrota.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības ir reakcijas injekcijas vietā: sāpīgums, apsarkums un pietūkums.

Citas blakusparādības, par ko ziņots ļoti reti:

mazs trombocītu skaits, palielināti limfmezgli;

alerģiskas reakcijas;

nervu sistēmas slimības, tādas kā notirpums, sejas paralīze, nervu iekaisums, tai skaitā Gullian- Barre sindroms, acs nerva iekaisums, kas izraisa redzes pasliktināšanos, smadzeņu iekaisums, izkaisītās sklerozes paasināšanās, izkaisītā skleroze, krampji, galvassāpes, reibonis un ģībonis;

pazemināts asinsspiediens, asinsvadu iekaisums;

astmai līdzīgi simptomi;

vemšana, slikta dūša, caureja, sāpes vēderā;

tādas ādas reakcijas kā ekzēma, izsitumi, nieze, nātrene un čūlas, matu izkrišana;

locītavu sāpes, artrīts, muskuļu sāpes, sāpes ekstremitātēs;

nogurums, drudzis, neskaidras slimības, gripai līdzīgi simptomi;

aknu enzīmu pieaugums;

acu iekaisums, kurš izraisa sāpes un apsārtumu.

Ļoti priekšlaikus dzimušiem mazuļiem (28. grūtniecības nedēļā vai agrāk) 2-3 dienas pēc vakcinācijas varētu būt garāki elpošanas intervāli kā normāli.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt HBVAXPRO 5 mikrogrami

Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Uzglabāt ledusskapī no 2 C līdz 8 C.

Nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai szdīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko HBVAXPRO 5 mikrogrami satur

Aktīvā viela ir:

5 mikrogrami rekombinanta B hepatīta vīrusa virsmas antigēna (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta sulfāta (0,25 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

HBVAXPRO 5 mikrogrami ārējais izskats un iepakojums

HBVAXPRO 5 mikrogrami ir suspensija injekcijai pilnšļircē. Iepakojumi pa 1, 10, 20 un 50 pilnšļircēm bez adatas vai ar 2 atsevišķām adatām.

Iepakojumi pa 1 un 10 pilnšļircēm ar 1 atsevišķu adatu. Visi iepakojumu lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon, Francija

Ražotājs (atbildīgais par sērijveida ražošanu): Merck Sharp and Dohme, B.V.

Waarderweg, 39

2031 BN Haarlem Nīderlande

Lai iegūtu papildus informāciju par šo vakcīnu, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370.5.2780.247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o,

MSD Pharma Hungary Kft

Tel.: +420.233.010.111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Τel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD VACCINS,

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o., Tel: +385 1 66 11 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224 msd_lv@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.,

Tel: +386.1.520.4201 msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel: +421.2.58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Norādījumi

Pirms ievadīšanas vakcīna jāapskata, lai noteiktu vai tā nesatur redzamas daļiņas un/vai izmainījusi fizikālās īpašības. Pilnšļirce labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju. Adata jāpievieno, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz adata stingri pieguļ šļircei.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

Pirms Jūs tiekat vakcinēts, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir HBVAXPRO 10 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

3.Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 10 mikrogrami

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir HBVAXPRO 10 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

Šī vakcīna ir paredzēta aktīvai imunizācijai pret visiem zināmajiem B hepatīta vīrusa infekcijas izraisītajiem apakštipiem pieaugušajiem un pusaudžiem (no 16 gadu vecuma un vecākiem), kuriem pastāv risks iegūt B hepatīta vīrusu.

Iespējams, ka imunizācija ar HBVAXPRO aizsargās arī pret D hepatītu, jo D hepatīts neveidojas, ja nav B hepatīta infekcijas.

Vakcīna nepasargās no tādām citu faktoru izraisītām infekcijām kā A hepatīts, C hepatīts un E hepatīts, un zināmām citu patogēnu izraisītām aknu infekcijām.

2.Kas Jums jāzina pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

Nelietojiet HBVAXPRO 10 mikrogrami šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret B hepatīta virsmas antigēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) HBVAXPRO sastāvdaļu.

-ja Jums ir smaga slimība ar drudzi.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs vakcīnas iepakojums satur lateksa gumiju. Lateksa gumija var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Citas vakcīnas un HBVAXPRO 10 mikrogrami

HBVAXPRO var lietot vienlaicīgi ar B hepatīta imunglobulīnu, tikai citā injekcijas vietā. HBVAXPRO var izmantot primārās imunizācijas kursam vai kā papildus devu tiem, kuri iepriekš saņēmuši citas B hepatīta vakcīnas.

HBVAXPRO drīkst lietot vienlaicīgi ar dažām citām vakcīnām, izmantojot citas ievadīšanas vietas un šļirces.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ordinējot vakcīnu grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms vai iespēja ir niecīga, ka HBVAXPRO ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

HBVAXPRO 10 mikrogrami satur nātriju: šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3. Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

Devas

Indivīdiem no 16 gadu vecuma un vecākiem katrai injekcijai (1 ml) ieteicamā deva ir 10 mikrogrami. Vakcinācijas kurss sastāv no vismaz trīs injekcijām.

Var izmantot divas vakcinācijas shēmas:

-divas injekcijas ar viena mēneša intervālu, trešo injekciju ievadot 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (0, 1, 6 mēneši)

-ja imunitāte nepieciešama ātri: trīs injekcijas veic ar viena mēneša intervālu, ceturto devu ievadot pēc 1 gada (0, 1, 2, 12 mēneši).

Gadījumā, ja nesen bijusi B hepatīta vīrusa iedarbība, pirmo HBVAXPRO devu var ievadīt vienlaicīgi ar atbilstošo imūnglobulīna devu.

Dažas vietējās vakcinācijas shēmas pašreiz ietver rekomendācijas par balstvakcinācijas devas lietošanu. Ārsts, farmaceits vai medmāsa Jūs informēs, ja būs jāievada papildus deva.

Indivīdiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, HBVAXPRO 10 mikrogramus ievadīt neiesaka. Atbilstošais stiprums, ko ievadīt indivīdiem no dzimšanas brīža līdz 15 gadu vecumam, ir HBVAXPRO

5 mikrogrami.

Lietošanas veids

Flakons labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju.

Ārsts vai medmāsa vakcīnu injicēs muskulī. Rekomendētā injekcijas vieta pieaugušajiem un pusaudžiem ir augšdelma muskulis.

Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt asinsvados.

Izņēmuma gadījumos pacientiem ar trombocitopēniju (samazināts trombocītu skaits) vai pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku vakcīnu var ievadīt zem ādas.

Ja esat aizmirsis vienu devu HBVAXPRO 10 mikrogrami

Ja esat aizmirsis ievadīt injekciju pēc plānotās shēmas, pārrunājiet ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Ārsts vai medmāsa Jūs informēs, kad jāievada aizmirstā deva.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā citām B hepatīta vakcīnām, daudzos gadījumos cēloņsakarība ar vakcīnas ievadīšanu nav noskaidrota.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības ir reakcijas injekcijas vietā: sāpīgums, apsarkums un pietūkums.

Citas blakusparādības, par ko ziņots ļoti reti:

mazs trombocītu skaits, palielināti limfmezgli;

alerģiskas reakcijas;

nervu sistēmas slimības, tādas kā notirpums, sejas paralīze, nervu iekaisums, tai skaitā Gullian- Barre sindroms, acs nerva iekaisums, kas izraisa redzes pasliktināšanos, smadzeņu iekaisums, izkaisītās sklerozes paasināšanās, izkaisītā skleroze, krampji, galvassāpes, reibonis un ģībonis;

pazemināts asinsspiediens, asinsvadu iekaisums;

astmai līdzīgi simptomi;

vemšana, slikta dūša, caureja, sāpes vēderā;

tādas ādas reakcijas kā ekzēma, izsitumi, nieze, nātrene un čūlas, matu izkrišana;

locītavu sāpes, artrīts, muskuļu sāpes, sāpes ekstremitātēs;

nogurums, drudzis, neskaidras slimības, gripai līdzīgi simptomi;

aknu enzīmu pieaugums;

acu iekaisums, kurš izraisa sāpes un apsārtumu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 10 mikrogrami

Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Uzglabāt ledusskapī no 2 C līdz 8 C.

Nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai szdīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko HBVAXPRO 10 mikrogrami satur

Aktīvā viela ir:

10 mikrogrami rekombinanta B hepatīta vīrusa virsmas antigēna (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

HBVAXPRO 10 mikrogrami ārējais izskats un iepakojums

HBVAXPRO 10 mikrogrami ir suspensija injekcijai flakonā.

Iepakojumā ir 1 vai 10 flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon, Francija

Ražotājs (atbildīgais par sērijveida ražošanu): Merck Sharp and Dohme, B.V.

Waarderweg, 39

2031 BN Haarlem Nīderlande

Lai iegūtu papildus informāciju par šo vakcīnu, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370.5.2780.247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o,

MSD Pharma Hungary Kft

Tel.: +420.233.010.111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Τel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.comS

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ,

MSD (Norge) AS

Tel: +372.614.4200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48.22.549.51.00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD VACCINS,

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.,

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +385 1 66 11 333

Tel: + 4021 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

Limited

d.o.o.,

Tel: +353 (0)1 2998700

Tel: +386.1.520.4201

medinfo_ireland@merck.com

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.,

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421.2.58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +371.67364.224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Norādījumi

Pirms ievadīšanas vakcīna jāapskata, lai noteiktu vai tā nesatur redzamas daļiņas un/vai izmainījusi fizikālās īpašības.

Flakons labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju.

Lietošanas instrukcija:informācija lietotājam

HBVAXPRO 10 mikrogrami, suspensija injekcijām pilnšļircē

Hepatitis B vaccine (rDNA)

Pirms Jūs tiekat vakcinēts, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir HBVAXPRO 10 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

3.Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 10 mikrogrami

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir HBVAXPRO 10 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

Šī vakcīna ir paredzēta aktīvai imunizācijai pret visiem zināmajiem B hepatīta vīrusa infekcijas izraisītajiem apakštipiem indivīdiem no 16 gadu vecuma un vecākiem), kuriem pastāv risks iegūt B hepatīta vīrusu.

Iespējams, ka imunizācija ar HBVAXPRO aizsargās arī pret D hepatītu, jo D hepatīts neveidojas, ja nav B hepatīta infekcijas.

Vakcīna nepasargās no tādām citu faktoru izraisītām infekcijām kā A hepatīts, C hepatīts un E hepatīts, un zināmām citu patogēnu izraisītām aknu infekcijām.

2. Kas Jums jāzina pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

Nelietojiet HBVAXPRO 10 mikrogrami šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret B hepatīta virsmas antigēnu vai kādu citu HBVAXPRO sastāvdaļu (skatīt 6. punktu)

-ja Jums ir smaga slimība ar drudzi

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs vakcīnas iepakojums satur lateksa gumiju. Lateksa gumija var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Citas vakcīnas un HBVAXPRO 10 mikrogrami

HBVAXPRO var lietot vienlaicīgi ar B hepatīta imunglobulīnu, tikai citā injekcijas vietā. HBVAXPRO var izmantot primārās imunizācijas kursam vai kā papildus devu tiem, kuri iepriekš saņēmuši citas B hepatīta vakcīnas.

HBVAXPRO drīkst lietot vienlaicīgi ar dažām citām vakcīnām, izmantojot citas ievadīšanas vietas un šļirces.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ordinējot vakcīnu grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms vai iespēja ir niecīga, ka HBVAXPRO ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

HBVAXPRO 10 mikrogrami satur nātriju: šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3. Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 10 mikrogrami

Devas

Indivīdiem no 16 gadu vecuma un vecākiem katrai injekcijai (1 ml) ieteicamā deva ir 10 mikrogrami. Vakcinācijas kurss sastāv no vismaz trīs injekcijām.

Var izmantot divas vakcinācijas shēmas:

-divas injekcijas ar viena mēneša intervālu, trešo injekciju ievadot 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (0, 1, 6 mēneši)

-ja imunitāte nepieciešama ātri: trīs injekcijas veic ar viena mēneša intervālu, ceturto devu ievadot pēc 1 gada (0, 1, 2, 12 mēneši).

Gadījumā, ja nesen bijusi B hepatīta vīrusa iedarbība, pirmo HBVAXPRO devu var ievadīt vienlaicīgi ar atbilstošo imūnglobulīna devu.

Dažas vietējās vakcinācijas shēmas pašreiz ietver rekomendācijas par balstvakcinācijas devas lietošanu. Ārsts, farmaceits vai medmāsa Jūs informēs, ja būs jāievada papildus deva.

Indivīdiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, HBVAXPRO 10 mikrogramus ievadīt neiesaka. Atbilstošais stiprums, ko ievadīt indivīdiem no dzimšanas brīža līdz 15 gadu vecumam, ir HBVAXPRO

5 mikrogrami.

Lietošanas veids

Ārsts vai medmāsa vakcīnu injicēs muskulī. Rekomendētā injekcijas vieta pieaugušajiem un pusaudžiem ir augšdelma muskulis.

Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt asinsvados.

Izņēmuma gadījumos pacientiem ar trombocitopēniju (samazināts trombocītu skaits) vai pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku vakcīnu var ievadīt zem ādas.

Ja esat aizmirsis vienu devu HBVAXPRO 10 mikrogrami

Ja esat aizmirsis ievadīt injekciju pēc plānotās shēmas, pārrunājiet ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Ārsts vai medmāsa Jūs informēs, kad jāievada aizmirstā deva.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā citām B hepatīta vakcīnām, daudzos gadījumos cēloņsakarība ar vakcīnas ievadīšanu nav noskaidrota.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības ir reakcijas injekcijas vietā: sāpīgums, apsarkums un pietūkums.

Citas blakusparādības, par ko ziņots ļoti reti:

mazs trombocītu skaits, palielināti limfmezgli;

alerģiskas reakcijas;

nervu sistēmas slimības, tādas kā notirpums, sejas paralīze, nervu iekaisums, tai skaitā Gullian- Barre sindroms, acs nerva iekaisums, kas izraisa redzes pasliktināšanos, smadzeņu iekaisums, izkaisītās sklerozes paasināšanās, izkaisītā skleroze, krampji, galvassāpes, reibonis un ģībonis;

pazemināts asinsspiediens, asinsvadu iekaisums;

astmai līdzīgi simptomi;

vemšana, slikta dūša, caureja, sāpes vēderā;

tādas ādas reakcijas kā ekzēma, izsitumi, nieze, nātrene un čūlas, matu izkrišana;

locītavu sāpes, artrīts, muskuļu sāpes, sāpes ekstremitātēs;

nogurums, drudzis, neskaidras slimības, gripai līdzīgi simptomi;

aknu enzīmu pieaugums;

acu iekaisums, kurš izraisa sāpes un apsārtumu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt HBVAXPRO 10 mikrogrami

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Uzglabāt ledusskapī no 2 C līdz 8 C.

Nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai szdīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko HBVAXPRO 10 mikrogrami satur

Aktīvā viela ir:

10 mikrogrami rekombinanta B hepatīta vīrusa virsmas antigēna (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

HBVAXPRO 10 mikrogrami ārējais izskats un iepakojums

HBVAXPRO 10 mikrogrami ir suspensija injekcijai pilnšļircē.

Iepakojumi pa 1, 10 vai 20 pilnšļircēm ar 2 atsevišķām adatām.

Iepakojumi pa 1 vai 10 pilnšļircēm ar 1 atsevišķu adatu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon, Francija

Ražotājs (atbildīgais par sērijveida ražošanu): Merck Sharp and Dohme, B.V.

Waarderweg, 39

2031 BN Haarlem Nīderlande

Lai iegūtu papildus informāciju par šo vakcīnu, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o, Tel.: +420.233.010.111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft Tel.: +36 1 888 5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD VACCINS,

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o., Tel: +385 1 66 11 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224 msd_lv@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.,

Tel: +386.1.520.4201 msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel: +421.2.58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija un cita informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Norādījumi

Pirms ievadīšanas vakcīna jāapskata, lai noteiktu vai tā nesatur redzamas daļiņas un/vai izmainījusi fizikālās īpašības. Pilnšļirce labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju. Šļirce jātur pie korpusa un adata jāpievieno, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz adata stingri pieguļ šļircei.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

HBVAXPRO 40 mikrogrami, suspensija injekcijām

Hepatitis B vaccine (rDNA)

Pirms Jūs tiekat vakcinēts, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatītt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir HBVAXPRO 40 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 40 mikrogrami

3.Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 40 mikrogrami

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt HBVAXPRO 40 mikrogrami

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir HBVAXPRO 40 mikrogrami un kādam nolūkam to lieto

Šī vakcīna ir paredzēta aktīvai imunizācijai pret visiem zināmajiem B hepatīta vīrusa infekcijas izraisītajiem apakštipiem pacientiem pirms dialīzes un dializējamiem pacientiem.

Iespējams, ka imunizācija ar HBVAXPRO aizsargās arī pret D hepatītu, jo D hepatīts (ko izraisa delta faktors) neveidojas, ja nav B hepatīta infekcijas.

Vakcīna nepasargās no tādām citu faktoru izraisītām infekcijām kā A hepatīts , C hepatīts un E hepatīts,un zināmām citu patogēnu izraisītām aknu infekcijām.

2.Kas Jums jāzina pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 40 mikrogrami

Nelietojiet HBVAXPRO 40 mikrogrami šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret B hepatīta virsmas antigēnu vai kādu citu HBVAXPRO sastāvdaļu (skatīt 6. punktu)

-ja Jums ir smaga slimība ar drudzi

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs vakcīnas iepakojums satur lateksa gumiju. Lateksa gumija var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms Jums tiek ievadīts HBVAXPRO 5 mikrogrami, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Citas vakcīnas un HBVAXPRO 5 mikrogrami

HBVAXPRO drīkst lietot vienlaicīgi ar B hepatīta imunglobulīnu, tikai citā injekcijas vietā. HBVAXPRO var izmantot primārās imunizācijas kursam vai kā balstvakcinācijas devu tiem, kuri iepriekš saņēmuši citas B hepatīta vakcīnas.

HBVAXPRO drīkst lietot vienlaicīgi ar dažām citām vakcīnām, izmantojot citas ievadīšanas vietas un šļirces.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ordinējot vakcīnu grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav sagaidāms vai iespēja ir niecīga, ka HBVAXPRO ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

HBVAXPRO 40 mikrogrami satur nātriju: šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3. Kā tiek ievadīts HBVAXPRO 40 mikrogrami

Devas

Pirms dialīzes un dializējamiem pacientiem katrai injekcijai (1 ml) ieteicamā deva ir 40 mikrogrami.

Vakcinācijas kurss sastāv no vismaz trīs injekcijām.

Vakcinācijas shēma sastāv no divām injekcijām ar viena mēneša intervālu, trešo injekciju ievadot 6 mēnešus pēc pirmās injekcijas (0, 1, 6 mēneši).

Jāapsver papildus vakcīnas devas ievadīšana, ja antivielu līmenis pret hepatīta B vīrusa virsmas antigēnu ir mazāks par 10 SV/l.

Lietošanas veids

Flakons labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju.

Ārsts vai medmāsa vakcīnu injicēs muskulī. Rekomendētā injekcijas vieta pieaugušajiem ir augšdelma muskulis.

Vakcīnu nekad nedrīkst ievadīt asinsvados.

Izņēmuma gadījumos pacientiem ar trombocitopēniju (samazināts trombocītu skaits) vai pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku vakcīnu var ievadīt zem ādas.

Ja esat aizmirsis vienu devu HBVAXPRO 40 mikrogrami

Ja esat aizmirsis ievadīt injekciju pēc plānotās shēmas, pārrunājiet ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Ārsts vai medmāsa Jūs informēs, kad jāievada aizmirstā deva.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā citām B hepatīta vakcīnām, daudzos gadījumos cēloņsakarība ar vakcīnas ievadīšanu nav noskaidrota.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības ir reakcijas injekcijas vietā: sāpīgums, apsarkums un pietūkums.

Citas blakusparādības, par ko ziņots ļoti reti:

mazs trombocītu skaits, palielināti limfmezgli;

alerģiskas reakcijas;

nervu sistēmas slimības, tādas kā notirpums, sejas paralīze, nervu iekaisums, tai skaitā Gullian- Barre sindroms, acs nerva iekaisums, kas izraisa redzes pasliktināšanos, smadzeņu iekaisums, izkaisītās sklerozes paasināšanās, izkaisītā skleroze, krampji, galvassāpes, reibonis un ģībonis;

pazemināts asinsspiediens, asinsvadu iekaisums;

astmai līdzīgi simptomi;

vemšana, slikta dūša, caureja, sāpes vēderā;

tādas ādas reakcijas kā ekzēma, izsitumi, nieze, nātrene un čūlas, matu izkrišana;

locītavu sāpes, artrīts, muskuļu sāpes, sāpes ekstremitātēs;

nogurums, drudzis, neskaidras slimības, gripai līdzīgi simptomi;

aknu enzīmu pieaugums;

acu iekaisums, kurš izraisa sāpes un apsārtumu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.KĀ UZGLABĀT HBVAXPRO 40 mikrogrami

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Uzglabāt ledusskapī no 2 C līdz 8 C.

Nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai szdīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko HBVAXPRO 40 mikrogrami satur

B hepatīta (rekombinanta) vakcīna pacientiem pirms dialīzes vai dializējamiem pacientiem

Aktīvā viela ir:

40 mikrogrami rekombinanta B hepatīta vīrusa virsmas antigēna (HBsAg) * Adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta sulfāta (0,50 miligrami Al+)

* iegūts Saccharomyces cerevisiae (celms 2150 - 2 - 3) raugā ar rekombinanto DNS metodi.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, boraks un ūdens injekcijām.

HBVAXPRO 40 mikrogrami ārējais izskats un iepakojums

HBVAXPRO 40 mikrogrami ir suspensija injekcijai flakonā.

Iepakojumā pa 1 flakonam.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon, Francija

Ražotājs (atbildīgais par sērijveida ražošanu): Merck Sharp and Dohme, B.V.

Waarderweg, 39

2031 BN Haarlem Nīderlande

Lai iegūtu papildus informāciju par šo vakcīnu, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370.5.2780.247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel:+32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft

Tel.: +420.233.010.111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Τel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: +372.614.4200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48.22.549.51.00

msd_info@merck.comS

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD VACCINS,

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.,

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +385 1 66 11 333

Tel: + 4021 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

Limited

d.o.o.,

Tel: +353 (0)1 2998700

Tel: +386.1.520.4201

medinfo_ireland@merck.com

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421.2.58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +371.67364.224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Norādījumi

Pirms ievadīšanas vakcīna jāapskata, lai noteiktu vai tā nesatur redzamas daļiņas un/vai izmainījusi fizikālās īpašības.

Flakons labi jāsakrata, līdz iegūst viegli necaurspīdīgu, baltu suspensiju.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas