Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Zāļu apraksts - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHelicobacter Test INFAI
ATĶ kodsV04CX
Viela13C-urea
RažotājsINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C -urīnvielas pulvera.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Balts, kristālisks pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Helicobacter Test INFAI var lietot, lai in vivo diagnosticētu gastroduodenālu Helicobacter pylori infekciju:

-pieaugušajiem,

-pusaudžiem, kam varētu būt peptiska čūlas slimība.

Šis ārstnieciskais produkts ir paredzēts tikai diagnostiskai lietošanai.

4.2Devas un lietošanas veids

Šo ārstniecisko produktu drīkst izmantot veselības aprūpes profesionāļi, un tas jādara atbilstošā medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Helicobacter Test INFAI ir elptests. Pusaudži no 12 gadu vecuma un pieaugušie ieņem viena trauciņa saturu (75 mg). Elptesta šķīdums tiek lietots vienu reizi.

Lietošanas veids

Lai veiktu testa procedūru pacientiem pēc 12 gadu vecuma nepieciešams 200 ml 100% apelsīnu sulas vai 1 g citronskābes 200 ml ūdens (kā pirmstesta maltīti) kā arī krāna ūdens (13C-urīnvielas pulvera šķīdināšanai).

Pacients pirms tam nedrīkst ēst sešas stundas, vēlams visu nakti. Testa procedūra ilgst aptuveni 40 minūtes.

Ja testa procedūra ir jāatkārto, tad jāgaida līdz nākamai dienai.

Helicobacter pylori nomākums var dot viltus negatīvus rezultātus. Tādēļ pārbaude jāveic, kad vismaz četras nedēļas nav veikta sistēmiska antibakteriāla terapija un divas nedēļas pēc pēdējās skābes sekrēciju nomācošu līdzekļu devas lietošanas. Šie abi līdzekļi var ietekmēt Helicobacter pylori stāvokli. Tas ir īpaši svarīgi pēc Helicobacter izskaušanas terapijas.

Ir svarīgi pareizi ievērot norādījumus par lietošanu, kas sniegti apakšpunktā 6.6, citādi rezultāta ticamībakļūs apšaubāma.

4.3Kontrindikācijas

Testu nedrīkst izmantot pacientiem, kam ir diagnosticēts vai ir aizdomas par kuņģa infekciju vai atrofisku gastrītu, kas var ietekmēt urīnvielas elptesta rezultātu (skatīt apakšpuntu 4.2).

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vienīgi pozitīvs testa rezultāts nav indikācija baktērijas izskaušanas terapijai. Var būt indicēta diferenciāldiagnostika ar invazīvām endoskopijas metodēm, lai noteiktu citu komplikāciju, piemēram, čūlas, autoimūna gastrīta vai ļaundabīga audzēja, esamību.

Nav pietiekami datu par Helicobacter Test INFAI diagnostisko ticamību, lai ieteiktu tā lietošanu pacientiem, kam veikta gastrektomija. Bērniem, no 3 gadu vecuma, ir pieejams Helicobacter test INFAI bērniem no 3 līdz 11 gadu vecumam.

Atsevišķos A gastrīta (atrofiska gastrīta) gadījumos elptestam var būt viltus pozitīvi rezultāti; Helicobacter pylori stāvokļa noteikšanai var būt nepieciešami citi testi.

Ja pacients testa procedūras laikā vemj, tests ir jāatkārto un jāveic tukšā dūšā un ne ātrāk kā nākamajā dienā ( skatīt apakšpunktā 4.2).

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Helicobacter Test INFAI rezultātu ietekmēs visi ārstēšanas līdzekļi, kas ietekmē Helicobacter pylori stāvokli vai ureāzes aktivitāti.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Pārbaudes procedūrai nav gaidāma nelabvēlīga ietekme grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā. Ieteicams izlasīt izskaušanas terapijas līdzekļu zāļu aprakstos informāciju par to lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Helicobacter Test INFAI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Nav zināmas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9Pārdozēšana

Tā kā tiek lietoti tikai 75 mg 13C-urīnvielas, pārdozēšana nav gaidāma.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi diagnostiski līdzekļi, ATĶ-kods: VO4CX

75 mg 13C-urīnvielas, ko lieto vienas vienības veidā elptesta laikā, farmakodinamiska darbība nav aprakstīta.

Pēc iekšķīgas lietošanas iezīmētā urīnviela sasniedz kuņģa gļotādu. Helicobacter pylori klātbūtnē 13C-urīnviela tiek metabolizēta Helicobacter pylori ureāzes ietekmē.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureāze

4NH3 + 213CO2

Oglekļa dioksīds nokļūst asinsvados. No tiem tas tiek transportēts bikarbonāta veidā uz plaušām un izdalās 13CO2 veidā ar izelpoto gaisu.

Baktērijas ureāzes klātbūtnē 13C/12C-oglekļa izotopu attiecība nozīmīgi mainās. 13CO2 daļu izelpotā gaisa paraugos nosaka ar izotopu attiecības masas spektrometriju (isotope-ratio-mass-spectrometry - IAMS) un izsaka absolūtas starpības veidā (∆δ-raksturlielums) starp 00-minūtes un 30-minūšu raksturlielumiem.

Ureāzi kuņģī ražo tikai Helicobacter pylori. Citas ureāzi sintezējošas baktērijas kuņģa mikroflorā konstatēja reti.

Noteikts, ka robežvērtība, lai šķirtu Helicobacter pylori negatīvus un pozitīvus pacientus, ir ∆δ raksturlielums 4 ‰, kas nozīmē, ka ∆δ raksturlieluma palielināšanās par vairāk nekā 4 ‰ liecina par infekciju. Salīdzinot ar bioptisku Helicobacter pylori infekcijas diagnosticēšanu, elptesta jutīgums klīniskos pētījumos 457 pacientiem bija 96,5% – 97,9% [95% TI: 94,05% – 99,72%], bet specifiskums – 96,7% – 100%. [95% TI: 94,17% – 103,63%]; klīniskos pētījumos ar 93 pusaudžiem 12 – 17 g.v., jutība bija 97,7% [90% TI: 91,3%], bet specifiskums – 96,0 % [90% TI: 89,7%].

Ja nav baktērijas ureāzes, viss lietotais urīnvielas daudzums pēc uzsūkšanās no kuņģa un zarnu trakta tiks metabolizēts līdzīgi kā endogēnā urīnviela. Amonjaks, kas veidojas bakteriālās hidrolīzes ietekmē, kā iepriekš aprakstīts, ir iesaistīts metabolismā kā NH4+.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Iekšķīgi lietota 13C-urīnviela tiek metabolizēta par oglekļa dioksīdu un amonjaku vai tiek iekļauta organisma urīnvielas ciklā. Jebkuru 13CO2 līmeņa paaugstināšanos varēs noteikt ar izotopu analīzi.

13CO2 uzsūkšanās un izkliede notiek ātrāk nekā ureāzes reakcija, tādēļ ātrumu mazinošais posms visā procesā ir 13C-urīnvielas šķelšana helikobaktērijas ureāzes ietekmē.

Tikai Helicobacter pylori pozitīviem pacientiem 75 mg iezīmētas urīnvielas devas lietošana izraisīja nozīmīgu 13CO2 līmeņa palielināšanos izelpotā gaisa paraugā pirmo 30 minūšu laikā.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Nav preparāta klīniskai lietošanai nozīmīgas informācijas.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Nav

6.2Nesaderība

Nav piemērojama

6.3Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Testa komplektam ir šādas daļas:

Nr.

Sastāvdaļa

Skaits

 

Trauciņš (tilpums 10 ml, gatavots no polistirēna ar polietilēna

 

vāciņu, kas atveras ar skaņu) satur 75 mg 13C-urīnvielas pulvera

 

iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

 

 

Marķēta parauga glāze vai plastmasas konteineri izelpotā gaisa

 

paraugu ņemšanai, uzglabāšanai un transportēšanai:

 

Parauga ņemšanas laiks:

 

 

00-minūtes raksturlielums

 

30-minūšu raksturlielums

Izlokāms salmiņš izelpotā gaisa paraugu savākšanai atbilstošos

paraugu konteineros

 

 

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai

Lietošanas instrukcija

Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

1.Tests jāveic apmācītas personas klātbūtnē.

2.Katrs pacients jādokumentē atbilstoši iepakojumā esošai datu veidlapai. Testu ieteicams veikt, pacientam atrodoties miera stāvoklī.

3.Tests sākas ar paraugu savākšanu sākotnējā raksturlieluma noteikšanai (00-minūtes raksturlielums).

Izņemiet no testa iepakojuma salmiņu un divus paraugu konteinerus ar etiķetēm “Parauga ņemšanas laiks: 00-minūtes raksturlielums”.

Noņemiet aizbāzni vienam parauga konteineram, atlokiet salmiņu un ievietojiet salmiņu konteinerā.

Tad mierīgi elpojiet caur salmiņu, līdz parauga konteinera iekšējā virsma pārklājas ar tvaiku.

Turpinot elpot, izvelciet salmiņu un nekavējoties noslēdziet konteineru ar aizbāzni.

(Ja parauga konteiners paliek atvērts ilgāk nekā 30 sekundes, pārbaudes rezultāti var būt nepareizi).

Turiet parauga konteineru vertikāli un aplīmējiet svītrkoda etiķeti ar apzīmējumu “00- minūtes raksturlielums” ap parauga konteineru tā, lai svītrkoda svītras atrastos horizontāli.

4.Piepildiet otru parauga konteineri (etiķete: “Parauga ņemšanas laiks: 00-minūtes raksturlielums”), elpojot līdzīgā veidā.

5.Tagad nekavējoties jāizdzer 200 ml 100% apelsīnu sulas vai 1 g citronskābes šķīduma 200 ml ūdens.

6.Tagad jāsagatavo pārbaudes šķīdums.

Izņemiet no testa iepakojuma trauciņu, uz kuras ir etiķete “13C-urīnvielas pulveris”, atveriet un piepildiet ¾ tilpuma ar krāna ūdeni.

Aizveriet trauciņu un kratiet to uzmanīgi, kamēr viss pulveris ir izšķīdis. Ielejiet saturu glāzē.

Piepildiet 13C-urīnvielas trauciņu līdz malām ar ūdeni vēl divas reizes un ielejiet šo šķidrumu glāzē (kopējam krāna ūdens tilpumam jābūt aptuveni 30 ml).

7.Šo testa šķīdumu pacientam jāizdzer nekavējoties un jāatzīmē lietošanas laiks.

8.30 minūtes pēc testa šķīduma lietošanas (7. punkts), paņemiet 30-minūšu raksturlieluma paraugus divos konteineros, kas atlikuši testa iepakojumā (Etiķete: “Parauga ņemšanas laiks: 30-minūšu raksturlielums”), kā aprakstīts 3. un 4. punktā.

Šiem paraugiem izmantojiet svītrkoda etiķetes “30-minūšu raksturlielums”.

9.Uzlīmējiet atbilstošu svītrkodu uz pacienta dokumentācijas datu veidlapas. Visbeidzot aizzīmogojiet iepakojumu ar uzlīmi.

10.Paraugu konteineri analīzei jānosūta oriģinālā iepakojumā uz kvalificētu laboratoriju.

Izelpotā gaisa paraugu analīze un testa specifikācija laboratorijām

Gaisa paraugus, kas savākti 10 ml stikla vai plastmasas paraugu konteineros analizē ar izotopu attiecības masas spektrometriju (IAMS).

13C/12C attiecības analīze izelpotā gaisa oglekļa dioksīdā ir Helicobacter Test INFAI diagnostiskā kita integrēta daļa. Testa precizitāte ir stingri atkarīga no izelpotā gaisa analīzes kvalitātes. Masspektrometra raksturlielumu, piemēram, linearitātes, stabilitātes (kontroles gāzes precizitāte) specifikācija un mērījuma precizitāte ir nozīmīga sistēmas precizitātei.

Jānodrošina, lai analīze tiktu veikta kvalificētā laboratorijā. Pieteikumā apstiprināta šāda metode:

Parauga sagatavošana IAMS

Lai noteiktu oglekļa dioksīda 13C/12C attiecību izelpotā gaisā ar masas spektrometrijas analīzi, oglekļa dioksīds ir jāatdala no izelpotā gaisa un jāievada masspektrometrā. Izotopu masspektrometru automātiskā sagatavošanas sistēma, kas ir paredzēta elptesta analīzei, pamatojas uz gāzes hromatogrāfisku nepārtrauktas plūsmas atdalīšanas tehniku.

Ūdeni atdala no parauga ar Nafion ūdens sifona vai gāzes hromatogrāfiskās sagatavošanas sistēmas palīdzību, kas atdala atsevišķas gāzes gāzes hromatogrāfijas kolonnā ar hēliju kā nesējgāzi. Virzoties pār kolonnu, atdalītie izelpotā gaisa gāzes veidi tiek noteikti ar jonizācijas detektoru. Oglekļa dioksīda gāzes frakcija, kas tiek noteikta pēc tai raksturīgā aiztures laika, tiek ievadīta masspektrometrā.

Masspektrometriska analīze

Lai analizētu atdalīto oglekļa dioksīda parauga gāzi, nepieciešama tās molekulu jonizācija, pārveidošana par staru, paātrināšana elektriskā laukā, novirzīšana magnētiskā laukā un visbeidzot noteikšana. Šie pieci procesi notiek masspektrometra analizatorā, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām: avota, plūsmas caurules un kolektora. Jonizācija, stara veidošana un paātrināšana notiek avotā, magnētiskā novirze notiek plūsmas caurulē un konstatēšana – kolektorā.

Parauga ievadīšana

Lai ievadītu oglekļa dioksīdu analizatorā, ir pieejamas vairākas parauga ievadīšanas sistēmas. Izelpotā gaisa testa analīzei ir svarīgs individuālais parauga oglekļa dioksīda un kontroles standarta gāzes līdzsvars. Tas nodrošina augstu sistēmas precizitāti, jo izotopu satura aprēķināšana oglekļa dioksīdā tiek veikta, ņemot vērā neatkarīgu standartu.

Specifikācijas 13C/12C attiecības noteikšanai

Elptesta koncepcija pamatojas uz specifiski ar 13C iezīmētas urīnvielas lietošanu, kuras metabolītu izmantošanu uzrauga, nosakot 13CO2 izelpotā gāzē.

Masspektrometram jāatbilst šādām prasībām:

Vairākkārtēja analīze:

vismaz trīs atkārtotas analīzes vienam paraugam operācijas laikā

Drošības pieeja:

operācijas raksturlielumu un rezultātu glabāšana aiz drošības koda, lai

 

izvairītos no to pārmaiņām.

Pielāgošana:

13C/12C attiecība, ņemot vērā PDB (Pee Dee Beliminate)

Parauga cilpa:

< 200 µl

Galvenie testi specifikāciju apstiprināšanai ir linearitāte, stabilitāte (kontroles gāzes precizitāte) un mērījuma precizitāte.

Visiem masspektrometriem izelpotā gaisa analīzei jāatbilst šādām specifikācijām:

Linearitāte:

≤ 0,5‰ izelpotā gaisa paraugiem, ja CO2 koncentrācija svārstās starp

 

1% un 7%

Stabilitāte:

≤ 0,2‰

10 sekojošiem pulsiem

Mērījuma precizitāte:

≤ 0,3‰

13C dabiskā daudzuma, izmantojot 10 ml izelpotā gaisa paraugu

konteinerus ar 3% CO2 koncentrāciju izelpotā gaisā

Helicobacter pylori infekcija ir tad, ja 13C/12C atšķirība starp sākotnējo raksturlielumu un 30-minūšu raksturlielumu pārsniedz 4,0‰.

Kā alternatīvu var izmantot jebkuru citu piemērotu apstiprinātu metodi, ja to veic objektīvi kvalificēta laboratorija.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/97045/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997. 14. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. 14. augusts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas pulvera.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Balts, kristālisks pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Helicobacter Test INFAI var lietot, lai in vivo diagnosticētu gastroduodenālu Helicobacter pylori infekciju:

-pieaugušajiem,

-pusaudžiem, kam varētu būt peptiska čūlas slimība.

Šis ārstnieciskais produkts ir paredzēts tikai diagnostiskai lietošanai.

4.2 Devas un lietošanas veids

Šo ārstniecisko produktu drīkst izmantot veselības aprūpes profesionāļi, un tas jādara atbilstošā medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Helicobacter Test INFAI ir elptests. Pusaudži no 12 gadu vecuma un pieaugušie ieņem viena trauciņa saturu (75 mg). Elptesta šķīdums tiek lietots vienu reizi.

Lietošanas veids

Lai veiktu testa procedūru pacientiem pēc 12 gadu vecuma nepieciešams 200 ml 100% apelsīnu sulas, vai 1 g citronskābes 200 ml ūdens (kā pirmstesta maltīti), kā arī krāna ūdens (13C-urīnvielas pulvera šķīdināšanai).

Pacients pirms tam nedrīkst ēst sešas stundas, vēlams visu nakti. Testa procedūra ilgst aptuveni 40 minūtes.

Ja testa procedūra ir jāatkārto, tā jāveic līdz nākamai dienai.

Helicobacter pylori nomākums var dot viltus negatīvus rezultātus. Tādēļ pārbaude jāveic, kad vismaz četras nedēļas nav veikta sistēmiska antibakteriāla terapija un divas nedēļas pēc pēdējās skābes sekrēciju nomācošu līdzekļu devas lietošanas. Šie abi līdzekļi var ietekmēt Helicobacter pylori stāvokli. Tas ir īpaši svarīgi pēc Helicobacter izskaušanas terapijas.

Ir svarīgi pareizi ievērot norādījumus par lietošanu, kas sniegti apakšpunktā 6.6, citādi rezultāta ticamība kļūs apšaubāma.

4.3 Kontrindikācijas

Testu nedrīkst izmantot pacientiem, kam ir diagnosticēts vai ir aizdomas par kuņģa infekciju vai atrofisku gastrītu, kas var ietekmēt urīnvielas elptesta rezultātu (skatīt apakšpuntu 4.2).

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vienīgi pozitīvs testa rezultāts nav indikācija baktērijas izskaušanas terapijai. Var būt indicēta diferenciāldiagnostika ar invazīvām endoskopijas metodēm, lai noteiktu citu komplikāciju, piemēram, čūlas, autoimūna gastrīta vai ļaundabīga audzēja, esamību.

Nav pietiekami datu par Helicobacter Test INFAI diagnostisko ticamību, lai ieteiktu tā lietošanu pacientiem, kam veikta gastrektomija. Bērniem, no 3 gadu vecuma, ir pieejams Helicobacter test INFAI bērniem no 3 līdz 11 gadu vecumam.

Atsevišķos A gastrīta (atrofiska gastrīta) gadījumos elptestam var būt viltus pozitīvi rezultāti; Helicobacter pylori stāvokļa noteikšanai var būt nepieciešami citi testi.

Ja pacients testa procedūras laikā vemj, tests ir jāatkārto un jāveic tukšā dūšā un ne ātrāk kā nākamajā dienā ( skatīt apakšpunktā 4.2).

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Helicobacter Test INFAI rezultātu ietekmēs visi ārstēšanas līdzekļi, kas ietekmē Helicobacter pylori stāvokli vai ureāzes aktivitāti.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Pārbaudes procedūrai nav gaidāma nelabvēlīga ietekme grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā. Ieteicams izlasīt izskaušanas terapijas līdzekļu zāļu aprakstos informāciju par to lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Helicobacter Test INFAI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Nav zināmas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Tā kā tiek lietoti tikai 75 mg 13C-urīnvielas, pārdozēšana nav gaidāma.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi diagnostiski līdzekļi, ATĶ-kods: VO4C

75 mg 13C-urīnvielas, ko lieto vienas vienības veidā elptesta laikā, farmakodinamiska darbība nav aprakstīta.

Pēc iekšķīgas lietošanas iezīmētā urīnviela sasniedz kuņģa gļotādu. Helicobacter pylori klātbūtnē 13C-urīnviela tiek metabolizēta Helicobacter pylori ureāzes ietekmē.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureāze

4NH3 + 213CO2

Oglekļa dioksīds nokļūst asinsvados. No tiem tas tiek transportēts bikarbonāta veidā uz plaušām un izdalās 13CO2 veidā ar izelpoto gaisu.

Baktērijas ureāzes klātbūtnē 13C/12C-oglekļa izotopu attiecība nozīmīgi mainās. 13CO2 daļu izelpotā gaisa paraugos nosaka ar izotopu attiecības masas spektrometriju (isotope-ratio-mass-spectrometry- IAMS) un izsaka absolūtas atšķirības veidā (∆δ-raksturlielums) starp 00-minūtes un 30-minūšu raksturlielumiem.

Ureāzi kuņģī ražo tikai Helicobacter pylori. Citas ureāzi sintezējošas baktērijas kuņģa mikroflorā konstatēja reti.

Noteikts, ka robežvērtība, lai šķirtu Helicobacter pylori negatīvus un pozitīvus pacientus, ir ∆δ raksturlielums 4 ‰, kas nozīmē, ka ∆δ raksturlieluma palielināšanās par vairāk nekā 4 ‰ liecina par infekciju. Salīdzinot ar bioptisku Helicobacter pylori infekcijas diagnosticēšanu, elptesta jutīgums klīniskos pētījumos 457 pacientiem bija 96,5% – 97,9% [95% TI: 94,05% – 99,72%], bet specifiskums – 96,7% – 100%. [95% TI: 94,17% – 103,63%]; klīniskos pētījumos ar 93 pusaudžiem 12 – 17 g.v., jutība bija 97,7% [90% TI: 91,3%], bet specifiskums – 96,0 % [90% TI: 89,7%].

Ja nav baktērijas ureāzes, viss lietotais urīnvielas daudzums pēc uzsūkšanās no kuņģa un zarnu trakta tiks metabolizēts līdzīgi kā endogēnā urīnviela. Amonjaks, kas veidojas bakteriālās hidrolīzes ietekmē, kā iepriekš aprakstīts, ir iesaistīts metabolismā kā NH4+.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Iekšķīgi lietota 13C-urīnviela tiek metabolizēta par oglekļa dioksīdu un amonjaku vai tiek iekļauta organisma urīnvielas ciklā. Jebkuru 13CO2 līmeņa paaugstināšanos varēs noteikt ar izotopu analīzi.

13CO2 uzsūkšanās un izkliede notiek ātrāk nekā ureāzes reakcija, tādēļ ātrumu mazinošais posms visā procesā ir 13C-urīnvielas šķelšana helikobaktērijas ureāzes ietekmē.

Tikai Helicobacter pylori pozitīviem pacientiem 75 mg iezīmētas urīnvielas devas lietošana izraisīja nozīmīgu 13CO2 līmeņa palielināšanos izelpotā gaisa paraugā pirmo 30 minūšu laikā.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Nav preparāta klīniskai lietošanai nozīmīgas informācijas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Nav

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Testeris sastāv no 1 bundžiņas un papildus komponentiem:

Nr.

Sastāvdaļa

Skaits

 

Trauciņa (tilpums 10 ml, gatavots no polistirēna ar polietilēna

 

vāciņu, kas atveras ar skaņu) satur 75 mg 13C-urīnvielas pulvera

 

iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

 

 

Marķēti izelpotā gaisa paraugu maisi paraugu savākšanai,

 

uzglabāšanai un transportēšanai analīzei:

 

Izelpotā gaisa maisi:

 

 

00-minūtes raksturlielums

 

30-minūšu raksturlielums

Izlokāms salmiņš izelpotā gaisa paraugu savākšanai atbilstošos

izelpotā gaisa paraugu maisiņos

 

 

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai

Lietošanas instrukcija

Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

Testeru komplekts sastāv no 50 bundžiņām un papildus komponentiem:

Nr.

Sastāvdaļa

Skaits

 

Trauciņa (tilpums 10 ml, gatavots no polistirēna ar polietilēna

 

vāciņu, kas atveras ar skaņu) satur 75 mg 13C-urīnvielas pulvera

 

iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

 

 

Marķēti izelpotā gaisa paraugu maisi paraugu savākšanai,

 

uzglabāšanai un transportēšanai analīzei:

 

Izelpotā gaisa maisi:

 

 

00-minūtes raksturlielums

 

30-minūšu raksturlielums

Izlokāms salmiņš izelpotā gaisa paraugu savākšanai atbilstošos

izelpotā gaisa paraugu maisiņos

 

 

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai

Lietošanas instrukcija

Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

1.Tests jāveic apmācītas personas klātbūtnē.

2.Katrs pacients jādokumentē atbilstoši iepakojumā esošai datu veidlapai. Testu ieteicams veikt, pacientam atrodoties miera stāvoklī.

3.Tests sākas ar paraugu savākšanu sākotnējā raksturlieluma noteikšanai (00-minūtes raksturlielums).

Izņemiet no testa iepakojuma salmiņu un divus Izelpotā gaisa maisiar etiķetēm “Izelpotā gaisa maisi : 00-minūtes raksturlielums”.

Noņemiet aizbāzni vienam paraug aIzelpotā gaisa maisi, atlokiet salmiņu un ievietojiet salmiņu konteinerā.

Tad mierīgi elpojiet caur salmiņu, līdz paraugaIzelpotā gaisa maisi iekšējā virsma pārklājas ar tvaiku.

Turpinot elpot, izvelciet salmiņu un nekavējoties noslēdziet Izelpotā gaisa maisi ar aizbāzni.

(Ja parauga Izelpotā gaisa maisi paliek atvērts ilgāk nekā 30 sekundes, pārbaudes rezultāti var būt nepareizi).

Turiet parauga Izelpotā gaisa maisi vertikāli un aplīmējiet svītrkoda etiķeti ar apzīmējumu “00-minūtes raksturlielums” ap parauga Izelpotā gaisa maisi tā, lai svītrkoda svītras atrastos horizontāli.

4.Piepildiet otru parauga Izelpotā gaisa maisi (etiķete: “Izelpotā gaisa maisi : 00-minūtes raksturlielums”), elpojot līdzīgā veidā.

5.Tagad nekavējoties jāizdzer 200 ml 100% apelsīnu sulas vai 1 g citronskābes šķīduma 200 ml ūdens.

6.Tagad jāsagatavo pārbaudes šķīdums.

Izņemiet no testa iepakojuma trauciņu, uz kuras ir etiķete “13C-urīnvielas pulveris”, atveriet un piepildiet ¾ tilpuma ar krāna ūdeni.

Aizveriet trauciņu un kratiet to uzmanīgi, kamēr viss pulveris ir izšķīdis. Ielejiet saturu glāzē.

Piepildiet 13C-urīnvielas trauciņu līdz malām ar ūdeni vēl divas reizes un ielejiet šo šķidrumu glāzē (kopējam krāna ūdens tilpumam jābūt aptuveni 30 ml).

7.Šo testa šķīdumu pacientam jāizdzer nekavējoties un jāatzīmē lietošanas laiks.

8.30 minūtes pēc testa šķīduma lietošanas (7. punkts), paņemiet 30-minūšu raksturlieluma paraugus divos Izelpotā gaisa maisi, kas atlikuši testa iepakojumā (Etiķete: “Izelpotā gaisa maisi : 30-minūšu raksturlielums”), kā aprakstīts 3. un 4. punktā.

Šiem paraugiem izmantojiet svītrkoda etiķetes “30-minūšu raksturlielums”.

9.Uzlīmējiet atbilstošu svītrkodu uz pacienta dokumentācijas datu veidlapas. Visbeidzot aizzīmogojiet iepakojumu ar uzlīmi.

10.Paraugu Izelpotā gaisa maisi analīzei jānosūta oriģinālā iepakojumā uz kvalificētu laboratoriju.

Izelpotā gaisa paraugu analīze un testa specifikācija laboratorijām

100 ml izelpotā gaisa maisos paņemtie izelpotā gaisa paraugi tiek analizēti ar nedispersīvu infrasarkano spektrometriju (NDIS).

13C/12C attiecības analīze izelpotā gaisa oglekļa dioksīdā ir Helicobacter Test INFAI diagnostiskā kita integrēta daļa. Testa precizitāte ir stingri atkarīga no izelpotā gaisa analīzes kvalitātes. Mas spektrometra raksturlielumu, piemēram, linearitātes, stabilitātes (kontroles gāzes precizitāte) specifikācija un mērījuma precizitāte ir nozīmīga sistēmas precizitātei.

Jānodrošina, lai analīze tiktu veikta kvalificētā laboratorijā. Pieteikumā apstiprināta šāda metode:

Parauga sagatavošana infrasarkanai spektroskopijai (NDIS)

13C/12C attiecību izelpotā gaisa paraugu oglekļa dioksīdā nosaka tieši izelpotā gaisā. Gaisu no maisiem ievada NDIS spektrometrā, izmantojot variablu gāzes sūkni. Vairumā gadījumu ūdens daudzums

izelpotā gaisa paraugā tiks uzturēts nemainīgs ar Nafion ūdens sifonu. Kalibrēšanai un mērījumiem nepieciešamo CO2 nesaturošo gaisu (nulles gāzi) iegūs caur analizatorā integrētu CO2 absorbentu.

Infrasarkanās spektroskopijas analīze

Lai analizētu oglekļa dioksīdu izelpotā gaisā, plats infrasarkanā starojuma stars, ko emitē infrasarkanā starojuma avots, tiek pārmaiņus sūtīts caur mērkameru un kontroles kameru ar stara avotu palīdzību. Tad modulētie infrasarkanie stari nokļūst infrasarkanos detektoros, kas ir divslāņu transmisijas detektori ar priekšējo un aizmugurējo kameru, kura katra pildīta ar kādu izotipiski tīru gāzi (attiecīgi 13CO2 vai 12CO2), kas jānosaka. Infrasarkano starojumu mērkamerā vājina nosakāmā gāzes sastāvdaļa. Tādējādi starojuma līdzsvars starp mērāmo un salīdzināšanas staru ir traucēts. Tā rezultātā temperatūra svārstās, kas savukārt izraisa spiediena svārstības infrasarkanā detektora priekšējā kamerā. Membrānas kondensators, kas pievienots šai kamerai, kas pakļauta augstas pretestības tiešai voltāžai, pārveido šīs spiediena svārstības mainīgā voltāžā, kas ir izelpotā gaisa oglekļa dioksīda izotopiskā sastāva mērs.

Parauga ievadīšana

Pussintētiska parauga ievadīšanas sistēma injicē mērāmo gāzi noteiktā daudzumā nulles gāzē, kas cirkulē infrasarkanā spektrometra gāzes ķēdē. Tas ļauj noteikt 13C/12C attiecību pie jebkuras CO2 koncentrācijas virs 1%.

Specifikācijas 13C/12C attiecības noteikšanai

Elptesta koncepcija balstās uz 13C-iezīmētas urīnvielas iekšķīgu lietošanu. Tās enzimātiskā hidrolīze tiek kontrolēta, mērot 13CO2 izelpotā gaisā ar nedispersīvu infrasarkano spektrometriju.

Infrasarkaniem spektrometriem izelpotā gaisa analīzei jāatbilst šādām specifikācijām:

Vairākkārtēja analīze:

vismaz trīs viena un tā paša parauga atkārtotas analīzes operācijas laikā.

Drošības pieeja:

operācijas raksturlielumi un rezultāti jāglabā aiz drošības koda, lai

 

izvairītos no to pārmaiņām.

Specifikāciju apstiprināšanai jāpārbauda linearitāte, stabilitāte un mērījuma precizitāte.

Detektoru nulles punkta pielāgošana ar nulles gāzes, kas ražota spektroskopijai, palīdzību. Detektoru galīgā pielāgošana ar kalibrēšanas gāzes, kurai precīzi zināma koncentrācija, palīdzību.

Linearitāte:

≤ 0,5‰ izelpotā gaisa paraugiem ir 1% - 7% CO2 koncentrācijas

Stabilitāte:

≤ 0,3‰, veicot 10 pulsu pēc kārtas

Mērījuma precizitāte:

≤ 0,5‰ 13C dabīgā daudzumā, izmantojot 100 ml izelpotā gaisa maisu

 

ar 3% CO2 izelpotā gaisā

Helicobacter pylori infekcija ir tad, ja 13C/12C atšķirība starp sākotnējo raksturlielumu un 30-minūšu raksturlielumu pārsniedz 4,0‰.

Kā alternatīvu var izmantot jebkuru citu piemērotu apstiprinātu metodi, ja to veic objektīvi kvalificēta laboratorija.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURSI

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997. 14. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. 14. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem, 45 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā trauciņā ir 45 mg 13C-urīnvielas pulvera.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt a 6.1. pakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Balts, kristālisks pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem gastroduodenālas Helicobacter pylori infekcijas diagnosticēšanai in vivo.

-izskaušanas terapijas efektivitātes novērtēšanai, vai

-gadījumos, kad nevar veikt invazīvus testus, vai

-ja ar invazīviem testiem iegūti pretrunīgi rezultāti.

Šis ārstnieciskais produkts ir paredzēts tikai diagnostiskai lietošanai.

4.2 Devas un lietošanas veids

Šo ārstniecisko produktu drīkst izmantot veselības aprūpes profesionāļi, un tas jādara atbilstošā medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem ir elptests. 3 – 11 gadus veciem bērniem jāizdzer 1 trauciņa saturs (45 mg). Elptesta šķīdums tiek lietots vienu reizi.

Lietošanas veids

Lai veiktu testa procedūru 3 – 11 gadus veciem bērniem, nepieciešams 100 ml 100% apelsīnu sulas (kā maltīte pirms testa veikšanas), kā arī krāna ūdens (13C-urīnvielas pulvera šķīdināšanai).

Pacients pirms tam nedrīkst ēst sešas stundas, vēlams visu nakti. Testa procedūra ilgst aptuveni 40 minūtes.

Ja testa procedūra ir jāatkārto, tā jāveic līdz nākamai dienai.

Helicobacter pylori nomākums var dot viltus negatīvus rezultātus. Tādēļ pārbaude jāveic, kad vismaz četras nedēļas nav veikta sistēmiska antibakteriāla terapija un divas nedēļas pēc pēdējās skābes sekrēciju nomācošu līdzekļu devas lietošanas. Šie abi līdzekļi var ietekmēt Helicobacter pylori stāvokli. Tas ir īpaši svarīgi pēc Helicobacter izskaušanas terapijas.

Ir svarīgi pareizi ievērot norādījumus par lietošanu, kas sniegti apakšpunktā 6.6, citādi rezultāta ticamība kļūs apšaubāma.

4.3 Kontrindikācijas

Testu nedrīkst izmantot pacientiem, kam ir diagnosticēts vai ir aizdomas par kuņģa infekciju vai atrofisku gastrītu, kas var ietekmēt urīnvielas elptesta rezultātu (skatīt apakšpuntu 4.2).

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vienīgi pozitīvs testa rezultāts nav indikācija baktērijas izskaušanas terapijai. Var būt indicēta diferenciāldiagnostika ar invazīvām endoskopijas metodēm, lai noteiktu citu komplikāciju, piemēram, čūlas, autoimūna gastrīta vai ļaundabīga audzēja, esamību.

Nav pietiekami datu par Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem diagnostisko noderību, lai ieteiktu tā lietošanu pacientiem, kam veikta gastrektomija un par 12 gadiem jaunākiem pacientiem.

Atsevišķos A gastrīta (atrofiska gastrīta) gadījumos elptestam var būt viltus pozitīvi rezultāti; Helicobacter pylori stāvokļa noteikšanai var būt nepieciešami citi testi.

Ja pacients testa procedūras laikā vemj, tests ir jāatkārto un jāveic tukšā dūšā un ne ātrāk kā nākamajā dienā ( skatīt apakšpunktā 4.2).

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem rezultātu ietekmēs visi ārstēšanas līdzekļi, kas ietekmē Helicobacter pylori stāvokli vai ureāzes aktivitāti.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav piemērojama.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Nav zināmas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Tā kā tiek lietoti tikai 45 mg 13C-urīnvielas, pārdozēšana nav gaidāma.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi diagnostiski līdzekļi, ATĶ-kods: VO4CX

45 mg 13C-urīnvielas, ko lieto vienas vienības veidā elptesta laikā, farmakodinamiska darbība nav aprakstīta.

Pēc iekšķīgas lietošanas iezīmētā urīnviela sasniedz kuņģa gļotādu. Helicobacter pylori klātbūtnē 13C- urīnviela tiek metabolizēta Helicobacter pylori ureāzes ietekmē.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureāze 4NH3 + 213CO2

Oglekļa dioksīds nokļūst asinsvados. No tiem tas tiek transportēts bikarbonāta veidā uz plaušām un izdalās 13CO2 veidā ar izelpoto gaisu.

Baktērijas ureāzes klātbūtnē 13C/12C-oglekļa izotopu attiecība nozīmīgi mainās. 13CO2 daļu izelpotā gaisa paraugos nosaka ar izotopu attiecības masas spektrometriju (Isotope-ratio-mass-spectrometry-

IAMS) un izsaka absolūtas starpības veidā (∆δ-raksturlielums) starp 00-minūtes un 30-minūšu raksturlielumiem.

Ureāzi kuņģī ražo tikai Helicobacter pylori. Citas ureāzi sintezējošas baktērijas kuņģa mikroflorā konstatēja reti.

Noteikts, ka robežvērtība, lai šķirtu Helicobacter pylori negatīvus un pozitīvus pacientus, ir ∆δ raksturlielums 4‰, kas nozīmē, ka ∆δ raksturlieluma palielināšanās par vairāk nekā 4 ‰ liecina par infekciju. Salīdzinot ar bioptisku Helicobacter pylori infekcijas diagnosticēšanu, elptesta jutīgums klīniskos pētījumos 168 pacientiem 3 – 11 gadu vecumā bija 98,4% [90% TI: 93,9%], un specifiskums 98,1% [ 90% TI: 95,1%].

Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem 3 – 11 gadus veciem bērniem, 45 mg pulvera iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai.

Ja nav baktērijas ureāzes, viss lietotais urīnvielas daudzums pēc uzsūkšanās no kuņģa un zarnu trakta tiks metabolizēts līdzīgi kā endogēnā urīnviela. Amonjaks, kas veidojas bakteriālās hidrolīzes ietekmē, kā iepriekš aprakstīts, ir iesaistīts metabolismā kā NH4+.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Iekšķīgi lietota 13C-urīnviela tiek metabolizēta par oglekļa dioksīdu un amonjaku vai tiek iekļauta organisma urīnvielas ciklā. Jebkuru 13CO2 līmeņa paaugstināšanos varēs noteikt ar izotopu analīzi.

13CO2 uzsūkšanās un izkliede notiek ātrāk nekā ureāzes reakcija, tādēļ ātrumu mazinošais posms visā procesā ir 13C-urīnvielas šķelšana helikobaktērijas ureāzes ietekmē.

Tikai Helicobacter pylori pozitīviem pacientiem 45 mg iezīmētas urīnvielas devas lietošana izraisīja nozīmīgu 13CO2 līmeņa palielināšanos izelpotā gaisa paraugā pirmo 30 minūšu laikā.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Nav preparāta klīniskai lietošanai nozīmīgas informācijas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Nav

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Testa komplektam ir šādas daļas

Nr.

Sastāvdaļa

Skaits

 

Trauciņa (tilpums 10 ml, gatavots no polistirēna ar polietilēna

 

vāciņu, kas atveras ar skaņu) satur 45 mg 13C-urīnvielas pulvera

 

iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

 

 

Marķēta parauga glāze vai plastmasas konteineri izelpotā gaisa

 

paraugu ņemšanai, uzglabāšanai un transportēšanai:

 

Parauga ņemšanas laiks:

 

 

00-minūtes raksturlielums

 

30-minūšu raksturlielums

Izlokāms salmiņš izelpotā gaisa paraugu savākšanai atbilstošos

paraugu konteineros

 

 

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai

Lietošanas instrukcija

Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

1.Tests jāveic apmācītas personas klātbūtnē.

2.Katrs pacients jādokumentē atbilstoši iepakojumā esošai datu veidlapai. Testu ieteicams veikt, pacientam atrodoties miera stāvoklī.

3.Tests sākas ar paraugu savākšanu sākotnējā raksturlieluma noteikšanai (00-minūtes raksturlielums).

Izņemiet no testa iepakojuma salmiņu un divus paraugu konteinerus ar etiķetēm “Parauga ņemšanas laiks: 00-minūtes raksturlielums”.

Noņemiet aizbāzni vienam parauga konteineram, atlokiet salmiņu un ievietojiet salmiņu konteinerā.

Tad mierīgi elpojiet caur salmiņu, līdz parauga konteinera iekšējā virsma pārklājas ar tvaiku.

Turpinot elpot, izvelciet salmiņu un nekavējoties noslēdziet konteineru ar aizbāzni.

(Ja parauga konteiners paliek atvērts ilgāk nekā 30 sekundes, pārbaudes rezultāti var būt nepareizi).

Turiet parauga konteineru vertikāli un aplīmējiet svītrkoda etiķeti ar apzīmējumu “00- minūtes raksturlielums” ap parauga konteineru tā, lai svītrkoda svītras atrastos horizontāli.

4.Piepildiet otru parauga konteineri (etiķete: “Parauga ņemšanas laiks: 00-minūtes raksturlielums”), elpojot līdzīgā veidā.

5.Tagad nekavējoties jāizdzer 200 ml 100% apelsīnu sulas vai 1 g citronskābes šķīduma 200 ml ūdens.

6.Tagad jāsagatavo pārbaudes šķīdums.

Izņemiet no testa iepakojuma trauciņu, uz kuras ir etiķete “13C-urīnvielas pulveris”, atveriet un piepildiet ¾ tilpuma ar krāna ūdeni.

Aizveriet trauciņu un kratiet to uzmanīgi, kamēr viss pulveris ir izšķīdis. Ielejiet saturu glāzē.

Piepildiet 13C-urīnvielas trauciņu līdz malām ar ūdeni vēl divas reizes un ielejiet šo šķidrumu glāzē (kopējam krāna ūdens tilpumam jābūt aptuveni 30 ml).

7.Šo testa šķīdumu pacientam jāizdzer nekavējoties un jāatzīmē lietošanas laiks.

8.30 minūtes pēc testa šķīduma lietošanas (7. punkts), paņemiet 30-minūšu raksturlieluma paraugus divos konteineros, kas atlikuši testa iepakojumā (Etiķete: “Parauga ņemšanas laiks: 30-minūšu raksturlielums”), kā aprakstīts 3. un 4. punktā.

Šiem paraugiem izmantojiet svītrkoda etiķetes “30-minūšu raksturlielums”.

9.Uzlīmējiet atbilstošu svītrkodu uz pacienta dokumentācijas datu veidlapas. Visbeidzot aizzīmogojiet iepakojumu ar uzlīmi.

10.Paraugu konteineri analīzei jānosūta oriģinālā iepakojumā uz kvalificētu laboratoriju.

Izelpotā gaisa paraugu analīze un testa specifikācija laboratorijām

Gaisa paraugus, kas savākti 10 ml stikla vai plastmasas paraugu konteineros analizē ar izotopu attiecības masas spektrometriju (IAMS).

13C/12C attiecības analīze izelpotā gaisa oglekļa dioksīdā ir Helicobacter Test INFAI 3 – 11 gadus veciem bērniem diagnostiskā kita integrēta daļa. Testa precizitāte ir stingri atkarīga no izelpotā gaisa analīzes kvalitātes. Masas spektrometra raksturlielumu, piemēram, linearitātes, stabilitātes (kontroles gāzes precizitāte) specifikācija un mērījuma precizitāte ir nozīmīga sistēmas precizitātei.

Jānodrošina, lai analīze tiktu veikta kvalificētā laboratorijā. Pieteikumā apstiprināta šāda metode:

Parauga sagatavošana IAMS

Lai noteiktu oglekļa dioksīda 13C/12C attiecību izelpotā gaisā ar masas spektrometrijas analīzi, oglekļa dioksīds ir jāatdala no izelpotā gaisa un jāievada masspektrometrā. Izotopu masspektrometru automātiskā sagatavošanas sistēma, kas ir paredzēta elptesta analīzei, pamatojas uz gāzes hromatogrāfisku nepārtrauktas plūsmas atdalīšanas tehniku.

Ūdeni atdala no parauga ar Nafion ūdens sifona vai gāzes hromatogrāfiskās sagatavošanas sistēmas palīdzību, kas atdala atsevišķas gāzes gāzes hromatogrāfijas kolonnā ar hēliju kā nesējgāzi. Virzoties pār kolonnu, atdalītie izelpotā gaisa gāzes veidi tiek noteikti ar jonizācijas detektoru. Oglekļa dioksīda gāzes frakcija, kas tiek noteikta pēc tai raksturīgā aiztures laika, tiek ievadīta masspektrometrā.

Masspektrometriskā analīze

Lai analizētu atdalīto oglekļa dioksīda parauga gāzi, nepieciešama tā molekulu jonizācija, pārveidošana par staru, paātrināšana elektriskā laukā, novirzīšana magnētiskā laukā un visbeidzot noteikšana. Šie pieci procesi notiek masspektrometra analizatorā, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām: avota, plūsmas caurules un kolektora. Jonizācija, stara veidošana un paātrināšana notiek avotā, magnētiskā novirze notiek plūsmas caurulē un konstatēšana – kolektorā.

Parauga ievadīšana

Lai ievadītu oglekļa dioksīdu analizatorā, ir pieejamas vairākas parauga ievadīšanas sistēmas. Izelpotā gaisa testa analīzei ir svarīgs individuālais parauga oglekļa dioksīda un kontroles standarta gāzes līdzsvars. Tas nodrošina augstu sistēmas precizitāti, jo izotopu satura aprēķināšana oglekļa dioksīdā tiek veikta, ņemot vērā neatkarīgu standartu.

Specifikācijas 13C/12C attiecības noteikšanai

Elptesta koncepcija pamatojas uz specifiski ar 13C iezīmētas urīnvielas lietošanu, kuras metabolītu izmantošanu uzrauga, nosakot 13CO2 izelpotā gāzē.

Masas spektrometram jāatbilst šādām prasībām:

Vairākkārtēja analīze:

vismaz trīs atkārtotas analīzes vienam paraugam operācijas laikā

Drošības pieeja:

operācijas raksturlielumu un rezultātu glabāšana aiz drošības koda, lai

 

izvairītos no to pārmaiņām.

Pielāgošana:

13C/12C attiecība, ņemot vērā PDB (Pee Dee Beliminate)

Parauga cilpa:

< 200 µl

Galvenie testi specifikāciju apstiprināšanai ir linearitāte, stabilitāte (kontroles gāzes precizitāte) un mērījuma precizitāte.

Visiem masas spektrometriem izelpotā gaisa analīzei jāatbilst šādām specifikācijām:

Linearitāte:

≤ 0,5‰ izelpotā gaisa paraugiem, ja CO2 koncentrācija svārstās starp

 

1% un 7%

Stabilitāte:

≤ 0,2‰

10 sekojošiem pulsiem

Mērījuma precizitāte:

≤ 0,3‰

13C dabiskā daudzuma, izmantojot 10 ml izelpotā gaisa paraugu

konteinerus ar 3% CO2 koncentrāciju izelpotā gaisā

Helicobacter pylori infekcija ir tad, ja 13C/12C atšķirība starp sākotnējo raksturlielumu un 30-minūšu raksturlielumu pārsniedz 4,0‰.

Kā alternatīvu var izmantot jebkuru citu piemērotu apstiprinātu metodi, ja to veic objektīvi kvalificēta laboratorija.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/97045/003

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997. 14. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. 14. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas pulvera.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Balts, kristālisks pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Helicobacter Test INFAI var lietot, lai in vivo diagnosticētu gastroduodenālu Helicobacter pylori infekciju:

-pieaugušajiem,

-pusaudžiem, kam varētu būt peptiska čūlas slimība.

Šis ārstnieciskais produkts ir paredzēts tikai diagnostiskai lietošanai.

4.2 Devas un lietošanas veids

Šo ārstniecisko produktu drīkst izmantot veselības aprūpes profesionāļi, un tas jādara atbilstošā medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Helicobacter Test INFAI ir elptests. Pusaudži no 12 gadu vecuma un pieaugušie ieņem viena trauciņa saturu (75 mg). Elptesta šķīdums tiek lietots vienu reizi.

Lietošanas veids

Lai veiktu testa procedūru pacientiem pēc 12 gadu vecuma nepieciešams 200 ml 100% apelsīnu sulas, vai 1 g citronskābes 200 ml ūdens (kā pirmstesta maltīti), kā arī krāna ūdens (13C-urīnvielas pulvera šķīdināšanai).

Pacients pirms tam nedrīkst ēst sešas stundas, vēlams visu nakti. Testa procedūra ilgst aptuveni 40 minūtes.

Ja testa procedūra ir jāatkārto, tā jāveic līdz nākamai dienai.

Helicobacter pylori nomākums var dot viltus negatīvus rezultātus. Tādēļ pārbaude jāveic, kad vismaz četras nedēļas nav veikta sistēmiska antibakteriāla terapija un divas nedēļas pēc pēdējās skābes sekrēciju nomācošu līdzekļu devas lietošanas. Šie abi līdzekļi var ietekmēt Helicobacter pylori stāvokli. Tas ir īpaši svarīgi pēc Helicobacter izskaušanas terapijas.

Ir svarīgi pareizi ievērot norādījumus par lietošanu, kas sniegti apakšpunktā 6.6, citādi rezultāta ticamība kļūs apšaubāma.

4.3 Kontrindikācijas

Testu nedrīkst izmantot pacientiem, kam ir diagnosticēts vai ir aizdomas par kuņģa infekciju vai atrofisku gastrītu, kas var ietekmēt urīnvielas elptesta rezultātu (skatīt apakšpuntu 4.2).

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vienīgi pozitīvs testa rezultāts nav indikācija baktērijas izskaušanas terapijai. Var būt indicēta diferenciāldiagnostika ar invazīvām endoskopijas metodēm, lai noteiktu citu komplikāciju, piemēram, čūlas, autoimūna gastrīta vai ļaundabīga audzēja, esamību.

Nav pietiekami datu par Helicobacter Test INFAI diagnostisko ticamību, lai ieteiktu tā lietošanu pacientiem, kam veikta gastrektomija. Bērniem, no 3 gadu vecuma, ir pieejams Helicobacter test INFAI bērniem no 3 līdz 11 gadu vecumam.

Atsevišķos A gastrīta (atrofiska gastrīta) gadījumos elptestam var būt viltus pozitīvi rezultāti; Helicobacter pylori stāvokļa noteikšanai var būt nepieciešami citi testi.

Ja pacients testa procedūras laikā vemj, tests ir jāatkārto un jāveic tukšā dūšā un ne ātrāk kā nākamajā dienā ( skatīt apakšpunktā 4.2).

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Helicobacter Test INFAI rezultātu ietekmēs visi ārstēšanas līdzekļi, kas ietekmē Helicobacter pylori stāvokli vai ureāzes aktivitāti.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Pārbaudes procedūrai nav gaidāma nelabvēlīga ietekme grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā. Ieteicams izlasīt izskaušanas terapijas līdzekļu zāļu aprakstos informāciju par to lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Helicobacter Test INFAI neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Nav zināmas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Tā kā tiek lietoti tikai 75 mg 13C-urīnvielas, pārdozēšana nav gaidāma.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi diagnostiski līdzekļi, ATĶ-kods: VO4C

75 mg 13C-urīnvielas, ko lieto vienas vienības veidā elptesta laikā, farmakodinamiska darbība nav aprakstīta.

Pēc iekšķīgas lietošanas iezīmētā urīnviela sasniedz kuņģa gļotādu. Helicobacter pylori klātbūtnē 13C-urīnviela tiek metabolizēta Helicobacter pylori ureāzes ietekmē.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

Ureāze

4NH3 + 213CO2

Oglekļa dioksīds nokļūst asinsvados. No tiem tas tiek transportēts bikarbonāta veidā uz plaušām un izdalās 13CO2 veidā ar izelpoto gaisu.

Baktērijas ureāzes klātbūtnē 13C/12C-oglekļa izotopu attiecība nozīmīgi mainās. 13CO2 daļu izelpotā gaisa paraugos nosaka ar izotopu attiecības masas spektrometriju (isotope-ratio-mass-spectrometry-

IAMS) un izsaka absolūtas atšķirības veidā (∆δ-raksturlielums) starp 00-minūtes un 30-minūšu raksturlielumiem.

Ureāzi kuņģī ražo tikai Helicobacter pylori. Citas ureāzi sintezējošas baktērijas kuņģa mikroflorā konstatēja reti.

Noteikts, ka robežvērtība, lai šķirtu Helicobacter pylori negatīvus un pozitīvus pacientus, ir ∆δ raksturlielums 4 ‰, kas nozīmē, ka ∆δ raksturlieluma palielināšanās par vairāk nekā 4 ‰ liecina par infekciju. Salīdzinot ar bioptisku Helicobacter pylori infekcijas diagnosticēšanu, elptesta jutīgums klīniskos pētījumos 457 pacientiem bija 96,5% – 97,9% [95% TI: 94,05% – 99,72%], bet specifiskums – 96,7% – 100%. [95% TI: 94,17% – 103,63%]; klīniskos pētījumos ar 93 pusaudžiem 12 – 17 g.v., jutība bija 97,7% [90% TI: 91,3%], bet specifiskums – 96,0 % [90% TI: 89,7%].

Ja nav baktērijas ureāzes, viss lietotais urīnvielas daudzums pēc uzsūkšanās no kuņģa un zarnu trakta tiks metabolizēts līdzīgi kā endogēnā urīnviela. Amonjaks, kas veidojas bakteriālās hidrolīzes ietekmē, kā iepriekš aprakstīts, ir iesaistīts metabolismā kā NH4+.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Iekšķīgi lietota 13C-urīnviela tiek metabolizēta par oglekļa dioksīdu un amonjaku vai tiek iekļauta organisma urīnvielas ciklā. Jebkuru 13CO2 līmeņa paaugstināšanos varēs noteikt ar izotopu analīzi.

13CO2 uzsūkšanās un izkliede notiek ātrāk nekā ureāzes reakcija, tādēļ ātrumu mazinošais posms visā procesā ir 13C-urīnvielas šķelšana helikobaktērijas ureāzes ietekmē.

Tikai Helicobacter pylori pozitīviem pacientiem 75 mg iezīmētas urīnvielas devas lietošana izraisīja nozīmīgu 13CO2 līmeņa palielināšanos izelpotā gaisa paraugā pirmo 30 minūšu laikā.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

Nav preparāta klīniskai lietošanai nozīmīgas informācijas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Nav

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Testeru komplekts sastāv no 50 bundžiņām un papildus komponentiem:

Nr.

Sastāvdaļa

Skaits

 

Trauciņa (tilpums 10 ml, gatavots no polistirēna ar polietilēna

 

vāciņu, kas atveras ar skaņu) satur 75 mg 13C-urīnvielas pulvera

 

iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

 

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai

Lietošanas instrukcija

Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

1.Tests jāveic apmācītas personas klātbūtnē.

2.Katrs pacients jādokumentē atbilstoši iepakojumā esošai datu veidlapai. Testu ieteicams veikt, pacientam atrodoties miera stāvoklī.

3.Tests sākas ar paraugu savākšanu sākotnējā raksturlieluma noteikšanai (00-minūtes raksturlielums).

Izņemiet no testa iepakojuma salmiņu un izelpotā gaisa parauga konteinerus (stobriņus vai izelpotā gaisa maisu) ar etiķetēm “Izelpotā gaisa maisi : 00-minūtes raksturlielums”.

Noņemiet aizbāzni vienam izelpotā gaisa parauga konteineram (stobriņam vai izelpotā gaisa maisam), atlokiet salmiņu un ievietojiet salmiņu konteinerā.

Tad mierīgi elpojiet caur salmiņu izelpotā gaisa parauga konteinerā.

Turpinot elpot, izvelciet salmiņu un nekavējoties noslēdziet izelpotā gaisa parauga konteineru (stobriņu vai izelpotā gaisa maisu) ar aizbāzni.

(Ja parauga Izelpotā gaisa maisi paliek atvērts ilgāk nekā 30 sekundes, pārbaudes rezultāti var būt nepareizi).

Turiet parauga stobriņu vai izelpotā gaisa maisu vertikāli un aplīmējiet svītrkoda etiķeti ar apzīmējumu “00-minūtes raksturlielums” ap konteineru.

4.Piepildiet otru parauga stobriņu (etiķete: “Parauga ņemšanas laiks: 00-minūtes raksturlielums”), veicot to pašu procedūru. Infrasarkanajā analīzē tiek izmantots tikai viens izelpotā gaisa maiss.

5.Tagad nekavējoties jāizdzer 200 ml 100% apelsīnu sulas vai 1 g citronskābes šķīduma 200 ml ūdens.

6.Tagad jāsagatavo pārbaudes šķīdums.

Izņemiet no testa iepakojuma trauciņu, uz kuras ir etiķete “13C-urīnvielas pulveris”, atveriet un piepildiet ¾ tilpuma ar krāna ūdeni.

Aizveriet trauciņu un kratiet to uzmanīgi, kamēr viss pulveris ir izšķīdis. Ielejiet saturu glāzē.

Piepildiet 13C-urīnvielas trauciņu līdz malām ar ūdeni vēl divas reizes un ielejiet šo šķidrumu glāzē (kopējam krāna ūdens tilpumam jābūt aptuveni 30 ml).

7.Šo testa šķīdumu pacientam jāizdzer nekavējoties un jāatzīmē lietošanas laiks.

8.30 minūtes pēc testa šķīduma lietošanas (7. punkts), paņemiet 30-minūšu raksturlieluma paraugus izelpotā gaisa parauga konteinerā (stobriņā vai izelpotā gaisa maisos) (Etiķete: “Izelpotā gaisa maisi : 30-minūšu raksturlielums”), kā aprakstīts 3. un 4. punktā. Šiem paraugiem izmantojiet svītrkoda etiķetes “30-minūšu raksturlielums”.

9.Uzlīmējiet atbilstošu svītrkodu uz pacienta dokumentācijas datu veidlapas. Visbeidzot aizzīmogojiet iepakojumu ar uzlīmi.

10.Izelpotā gaisa parauga konteineri (stobriņš vai izelpotā gaisa maisi) jānosūta analīzei uz kvalificētu laboratoriju.

Izelpotā gaisa paraugu analīze un testa specifikācija laboratorijām infrasarkanajam analizatoram vai masas spektrometrijai (IRMS)

Infrasarkanā spektroskopija (NDIS)

100 ml izelpotā gaisa maisos paņemtie izelpotā gaisa paraugi tiek analizēti ar nedispersīvu infrasarkano spektrometriju (NDIS).

13C/12C attiecības analīze izelpotā gaisa oglekļa dioksīdā ir Helicobacter Test INFAI diagnostiskā kita integrēta daļa. Testa precizitāte ir stingri atkarīga no izelpotā gaisa analīzes kvalitātes. Mas spektrometra raksturlielumu, piemēram, linearitātes, stabilitātes (kontroles gāzes precizitāte) specifikācija un mērījuma precizitāte ir nozīmīga sistēmas precizitātei.

Jānodrošina, lai analīze tiktu veikta kvalificētā laboratorijā. Pieteikumā apstiprināta šāda metode:

Parauga sagatavošana infrasarkanai spektroskopijai (NDIS)

13C/12C attiecību izelpotā gaisa paraugu oglekļa dioksīdā nosaka tieši izelpotā gaisā. Gaisu no maisiem ievada NDIS spektrometrā, izmantojot variablu gāzes sūkni. Vairumā gadījumu ūdens daudzums izelpotā gaisa paraugā tiks uzturēts nemainīgs ar Nafion ūdens sifonu. Kalibrēšanai un mērījumiem nepieciešamo CO2 nesaturošo gaisu (nulles gāzi) iegūs caur analizatorā integrētu CO2 absorbentu.

Infrasarkanās spektroskopijas analīze

Lai analizētu oglekļa dioksīdu izelpotā gaisā, plats infrasarkanā starojuma stars, ko emitē infrasarkanā starojuma avots, tiek pārmaiņus sūtīts caur mērkameru un kontroles kameru ar stara avotu palīdzību. Tad modulētie infrasarkanie stari nokļūst infrasarkanos detektoros, kas ir divslāņu transmisijas detektori ar priekšējo un aizmugurējo kameru, kura katra pildīta ar kādu izotipiski tīru gāzi (attiecīgi 13CO2 vai 12CO2), kas jānosaka. Infrasarkano starojumu mērkamerā vājina nosakāmā gāzes sastāvdaļa. Tādējādi starojuma līdzsvars starp mērāmo un salīdzināšanas staru ir traucēts. Tā rezultātā temperatūra svārstās, kas savukārt izraisa spiediena svārstības infrasarkanā detektora priekšējā kamerā. Membrānas kondensators, kas pievienots šai kamerai, kas pakļauta augstas pretestības tiešai voltāžai, pārveido šīs spiediena svārstības mainīgā voltāžā, kas ir izelpotā gaisa oglekļa dioksīda izotopiskā sastāva mērs.

Parauga ievadīšana

Pussintētiska parauga ievadīšanas sistēma injicē mērāmo gāzi noteiktā daudzumā nulles gāzē, kas cirkulē infrasarkanā spektrometra gāzes ķēdē. Tas ļauj noteikt 13C/12C attiecību pie jebkuras CO2 koncentrācijas virs 1%.

Specifikācijas 13C/12C attiecības noteikšanai

Elptesta koncepcija balstās uz 13C-iezīmētas urīnvielas iekšķīgu lietošanu. Tās enzimātiskā hidrolīze tiek kontrolēta, mērot 13CO2 izelpotā gaisā ar nedispersīvu infrasarkano spektrometriju.

Infrasarkaniem spektrometriem izelpotā gaisa analīzei jāatbilst šādām specifikācijām:

Vairākkārtēja analīze:

vismaz trīs viena un tā paša parauga atkārtotas analīzes operācijas laikā.

Drošības pieeja:

operācijas raksturlielumi un rezultāti jāglabā aiz drošības koda, lai

 

izvairītos no to pārmaiņām.

Specifikāciju apstiprināšanai jāpārbauda linearitāte, stabilitāte un mērījuma precizitāte.

Detektoru nulles punkta pielāgošana ar nulles gāzes, kas ražota spektroskopijai, palīdzību. Detektoru galīgā pielāgošana ar kalibrēšanas gāzes, kurai precīzi zināma koncentrācija, palīdzību.

Linearitāte:

≤ 0,5‰ izelpotā gaisa paraugiem ir 1% - 7% CO2 koncentrācijas

Stabilitāte:

≤ 0,3‰, veicot 10 pulsu pēc kārtas

Mērījuma precizitāte:

≤ 0,5‰ 13C dabīgā daudzumā, izmantojot 100 ml izelpotā gaisa maisu

 

ar 3% CO2 izelpotā gaisā

Helicobacter pylori infekcija ir tad, ja 13C/12C atšķirība starp sākotnējo raksturlielumu un 30-minūšu raksturlielumu pārsniedz 4,0‰.

Kā alternatīvu var izmantot jebkuru citu piemērotu apstiprinātu metodi, ja to veic objektīvi kvalificēta laboratorija.

Masas spektrometrija (IAMS)

Izelpotā gaisa paraugu analīze un testa specifikācija laboratorijām

Gaisa paraugus, kas savākti 10 ml stikla vai plastmasas paraugu konteineros analizē ar izotopu attiecības masas spektrometriju (IAMS).

13C/12C attiecības analīze izelpotā gaisa oglekļa dioksīdā ir Helicobacter Test INFAI diagnostiskā kita integrēta daļa. Testa precizitāte ir stingri atkarīga no izelpotā gaisa analīzes kvalitātes. Masspektrometra raksturlielumu, piemēram, linearitātes, stabilitātes (kontroles gāzes precizitāte) specifikācija un mērījuma precizitāte ir nozīmīga sistēmas precizitātei.

Jānodrošina, lai analīze tiktu veikta kvalificētā laboratorijā. Pieteikumā apstiprināta šāda metode:

Parauga sagatavošana IAMS

Lai noteiktu oglekļa dioksīda 13C/12C attiecību izelpotā gaisā ar masas spektrometrijas analīzi, oglekļa dioksīds ir jāatdala no izelpotā gaisa un jāievada masspektrometrā. Izotopu masspektrometru automātiskā sagatavošanas sistēma, kas ir paredzēta elptesta analīzei, pamatojas uz gāzes hromatogrāfisku nepārtrauktas plūsmas atdalīšanas tehniku.

Ūdeni atdala no parauga ar Nafion ūdens sifona vai gāzes hromatogrāfiskās sagatavošanas sistēmas palīdzību, kas atdala atsevišķas gāzes gāzes hromatogrāfijas kolonnā ar hēliju kā nesējgāzi. Virzoties pār kolonnu, atdalītie izelpotā gaisa gāzes veidi tiek noteikti ar jonizācijas detektoru. Oglekļa dioksīda gāzes frakcija, kas tiek noteikta pēc tai raksturīgā aiztures laika, tiek ievadīta masspektrometrā.

Masspektrometriska analīze

Lai analizētu atdalīto oglekļa dioksīda parauga gāzi, nepieciešama tās molekulu jonizācija, pārveidošana par staru, paātrināšana elektriskā laukā, novirzīšana magnētiskā laukā un visbeidzot noteikšana. Šie pieci procesi notiek masspektrometra analizatorā, kas sastāv no trīs atsevišķām daļām: avota, plūsmas caurules un kolektora. Jonizācija, stara veidošana un paātrināšana notiek avotā, magnētiskā novirze notiek plūsmas caurulē un konstatēšana – kolektorā.

Parauga ievadīšana

Lai ievadītu oglekļa dioksīdu analizatorā, ir pieejamas vairākas parauga ievadīšanas sistēmas. Izelpotā gaisa testa analīzei ir svarīgs individuālais parauga oglekļa dioksīda un kontroles standarta gāzes līdzsvars. Tas nodrošina augstu sistēmas precizitāti, jo izotopu satura aprēķināšana oglekļa dioksīdā tiek veikta, ņemot vērā neatkarīgu standartu.

Specifikācijas 13C/12C attiecības noteikšanai

Elptesta koncepcija pamatojas uz specifiski ar 13C iezīmētas urīnvielas lietošanu, kuras metabolītu izmantošanu uzrauga, nosakot 13CO2 izelpotā gāzē.

Masspektrometram jāatbilst šādām prasībām:

Vairākkārtēja analīze:

vismaz trīs atkārtotas analīzes vienam paraugam operācijas laikā

Drošības pieeja:

operācijas raksturlielumu un rezultātu glabāšana aiz drošības koda, lai

 

izvairītos no to pārmaiņām.

Pielāgošana:

13C/12C attiecība, ņemot vērā PDB (Pee Dee Beliminate)

Parauga cilpa:

< 200 µl

Galvenie testi specifikāciju apstiprināšanai ir linearitāte, stabilitāte (kontroles gāzes precizitāte) un mērījuma precizitāte.

Visiem masspektrometriem izelpotā gaisa analīzei jāatbilst šādām specifikācijām:

Linearitāte:

≤ 0,5‰ izelpotā gaisa paraugiem, ja CO2 koncentrācija svārstās starp

 

1% un 7%

Stabilitāte:

≤ 0,2‰

10 sekojošiem pulsiem

Mērījuma precizitāte:

≤ 0,3‰

13C dabiskā daudzuma, izmantojot 10 ml izelpotā gaisa paraugu

 

konteinerus ar 3% CO2 koncentrāciju izelpotā gaisā

Helicobacter pylori infekcija ir tad, ja 13C/12C atšķirība starp sākotnējo raksturlielumu un 30-minūšu raksturlielumu pārsniedz 4,0‰.

Kā alternatīvu var izmantot jebkuru citu piemērotu apstiprinātu metodi, ja to veic objektīvi kvalificēta laboratorija.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/97/045/005

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997. 14. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. 14. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas