Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helixate NexGen (octocog alfa) – Marķējuma teksts - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHelixate NexGen
ATĶ kodsB02BD02
Vielaoctocog alfa
RažotājsBayer AG  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Helixate NexGen 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Rekombinantais VIII koagulācijas faktors (octocog alfa)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Helixate NexGen 250 SV satur (250 SV / 2,5 ml) = 100 SV ml oktokoga alfa pēc šķīduma pagatavošanas.

Helixate NexGen 500 SV satur (500 SV / 2,5 ml) = 200 SV ml oktokoga alfa pēc šķīduma pagatavošanas.

Helixate NexGen 1000 SV satur (1000 SV / 2,5 ml) = 400 SV ml oktokoga alfa pēc šķīduma pagatavošanas.

Helixate NexGen 2000 SV satur (2000 SV /5 ml) = 400 SV ml oktokoga alfa pēc šķīduma pagatavošanas.

Helixate NexGen 3000 SV satur (3000 SV / 5 ml) = 600 SV ml oktokoga alfa pēc šķīduma pagatavošanas.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Glicīns, nātrija hlorīds, kalcija hlorīds, histidīns, polisorbāts 80, saharoze.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons ar 2,5 ml ūdens injekcijām.

1 flakons ar 5,0 ml ūdens injekcijām.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai, tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

Der.līdz (12 mēnešu perioda beigu datums, ja tiek uzglabāts istabas temperatūrā):...........

Nelietot pēc šī datuma.

Var uzglabāt temperatūrā līdz 25°C līdz 12 mēnešiem derīguma termiņa ietvaros, kas norādīts uz marķējuma. Atzīmējiet jauno derīguma termiņu uz ārējā iesaiņojuma. Pēc sagatavošanas zāles jāizlieto 3 stundu laikā. Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotais šķīdums jāizlej.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/00/144/001- Helixate NexGen 250 SV

EU/1/00/144/002- Helixate NexGen 500 SV

EU/1/00/144/003- Helixate NexGen 1000 SV

EU/1/00/144/004- Helixate NexGen 2000 SV

EU/1/00/144/005- Helixate NexGen 3000 SV

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Helixate NexGen 250

Helixate NexGen 500

Helixate NexGen 1000

Helixate NexGen 2000

Helixate NexGen 3000

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS AR PULVERI INJEKCIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Helixate NexGen 250 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Helixate NexGen 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Helixate NexGen 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Rekombinantais VIII koagulācijas faktors (octocog alfa)

Intravenozai lietošanai.

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

250 SV octocog alfa (pēc šķīduma sagatavošanas 100 SV/ml). 500 SV octocog alfa (pēc šķīduma sagatavošanas 200 SV/ml). 1000 SV octocog alfa (pēc šķīduma sagatavošanas 400 SV/ml). 2000 SV octocog alfa (pēc šķīduma sagatavošanas 400 SV/ml). 3000 SV octocog alfa (pēc šķīduma sagatavošanas 600 SV/ml).

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS AR 2,5 ml vai 5,0 ml ŪDENS INJEKCIJĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN, JA NEPIECIEŠAMS, IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

Helixate NexGen šķīdināšanai, skatīt lietošanas instrukciju. Izlietot visu tilpumu.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 ml [250/500/1000 SV šķīdināšanai]

5 ml [2000/3000 SV šķīdināšanai]

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas