Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hirobriz Breezhaler (indacaterol maleate) – Marķējuma teksts - R03AC18

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHirobriz Breezhaler
ATĶ kodsR03AC18
Vielaindacaterol maleate
RažotājsNovartis Europharm Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

10 kapsulas + 1 inhalators

30 kapsulas + 1 inhalators

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Kapsulas aizliegts norīt.

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lai atvērtu, pacelt šeit.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/594/001

10 kapsulas + 1 inhalators

EU/1/09/594/002

 

30 kapsulas + 1 inhalators

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Hirobriz Breezhaler 150

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Vairāku kastīšu iepakojums: 60 (2 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 90 (3 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram).

Vairāku kastīšu iepakojums: 300 (30 iepakojumi pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Kapsulas aizliegts norīt.

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lai atvērtu, pacelt šeit.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/594/003

60 kapsulas + 2 inhalators

 

EU/1/09/594/004

 

90 kapsulas + 3 inhalators

 

EU/1/09/594/005

 

300 kapsulas + 30 inhalators

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Hirobriz Breezhaler 150

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 150 mikrogramiem indakaterola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

10 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi. 30 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Kapsulas aizliegts norīt.

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lai atvērtu, pacelt šeit.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/594/003

60 kapsulas + 2 inhalators

 

EU/1/09/594/004

 

90 kapsulas + 3 inhalators

 

EU/1/09/594/005

 

300 kapsulas + 30 inhalators

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Hirobriz Breezhaler 150

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VIENA IEPAKOJUMA KASTĪTES UN STARPIEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM IEKŠĒJAIS VĀCIŅŠ

1.CITA

Skatīt lietošanas instrukcijā, kā lietot šīs zāles.

Sākuma datums

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Indacaterolum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Tikai inhalācijām. Aizliegts norīt.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

10 kapsulas + 1 inhalators

30 kapsulas + 1 inhalators

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Kapsulas aizliegts norīt.

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lai atvērtu, pacelt šeit.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/594/006

10 kapsulas + 1 inhalators

EU/1/09/594/007

 

30 kapsulas + 1 inhalators

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Hirobriz Breezhaler 300

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Vairāku kastīšu iepakojums: 60 (2 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 90 (3 iepakojumi pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram). Vairāku kastīšu iepakojums: 300 (30 iepakojumi pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Kapsulas aizliegts norīt.

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lai atvērtu, pacelt šeit.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR Š ĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/594/008

60 kapsulas + 2 inhalators

 

EU/1/09/594/009

 

90 kapsulas + 3 inhalators

 

EU/1/09/594/010

 

300 kapsulas + 30 inhalators

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Hirobriz Breezhaler 300

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur indakaterola maleātu, kura daudzums atbilst 300 mikrogramiem indakaterola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā) un želatīnu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

10 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi. 30 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Kapsulas aizliegts norīt.

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lai atvērtu, pacelt šeit.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā blisterī. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/594/008

60 kapsulas + 2 inhalators

 

EU/1/09/594/009

 

90 kapsulas + 3 inhalators

 

EU/1/09/594/010

 

300 kapsulas + 30 inhalators

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Hirobriz Breezhaler 300

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VIENA IEPAKOJUMA KASTĪTES UN STARPIEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM IEKŠĒJAIS VĀCIŅŠ

1. CITA

Skatīt lietošanas instrukcijā, kā lietot šīs zāles.

Sākuma datums

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Tikai inhalācijām. Aizliegts norīt.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas