Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Marķējuma teksts - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIbandronic Acid Sandoz
ATĶ kodsM05BA06
Vielaibandronic acid
RažotājsSandoz GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kartona kārbiņa

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ibandronic acid Sandoz 50 mg apvalkotās tabletes ibandronic acid

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 50 mg ibandronskābes (nātrija ibandronāta monohidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Šīs tabletes satur arī laktozi.

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

3 apvalkotās tabletes

6 apvalkotās tabletes

9 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tabletes nedrīkst sūkāt, sakost vai smalcināt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/685/001

EU/1/11/685/002

EU/1/11/685/003

EU/1/11/685/004

EU/1/11/685/005

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ibandronic acid Sandoz 50 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Poliamīda/Al/PVH - alumīnija folija blisteriepakojums

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ibandronic acid Sandoz 50 mg apvalkotās tabletes ibandronic acid

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Sandoz GmbH

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Pirmd.

Otrd.

Trešd.

Ceturtd.

Piektd.

Sestd.

Svētd.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas