Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprida (amlodipine (as besylate) / valsartan) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - C09DB01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsImprida
ATĶ kodsC09DB01
Vielaamlodipine (as besylate) / valsartan
RažotājsNovartis Europharm Ltd

A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Vācija

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu zāles.

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma

ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas

biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Di ek īvastas2001/83/EK

 

 

 

 

 

ē

107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vie nē.

 

 

 

 

 

istr

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU

 

 

 

 

ğ

LIETOŠANU

 

 

nav

re

 

Nav piemērojams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

TEKSTS

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/80 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 80 mg valsartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

56x1 apvalkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

98x1 apvalkotās tabletes (viena dev )

 

 

280x1 apvalkotās tabletes (viena de )

 

 

 

 

vairs

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS

 

les

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ā

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

VEIDS(-I)

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/06/373/001

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/06/373/002

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/003

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/004

 

30 apvalkotās tabletes

nav

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/005

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/006

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/007

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/008

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/025

 

56x1 apvalkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

 

EU/1/06/373/026

 

98x1 apv lkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

 

EU/1/06/373/027

 

280x1 p lkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

Sērija

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Imprida 5 mg/80 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/80 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 80 mg valsartāna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

70 apvalkotās tabletes Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem ner dzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

7.

Z

 

 

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/034

 

280 apvalkotās tabletes (4x70)

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/037

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Imprida 5 mg/80 mg

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/80 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 80 mg valsartāna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums: 280 (4 iepakojumi pa 70) apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums: 280 (20 iepakojumi pa 14) apvalkotās tabletes.

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem ner dzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI,

JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/034

 

280 apvalkotās tabletes (4x70)

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/037

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Imprida 5 mg/80 mg

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/80 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 160 mg valsartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

56x1 apvalkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

98x1 apvalkotās tabletes (viena dev )

 

 

280x1 apvalkotās tabletes (viena de )

 

 

 

 

vairs

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS

 

les

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ā

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

VEIDS(-I)

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/06/373/009

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/06/373/010

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/011

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/012

 

30 apvalkotās tabletes

nav

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/013

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/014

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/015

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/016

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/028

 

56x1 apvalkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

 

EU/1/06/373/029

 

98x1 apv lkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

 

EU/1/06/373/030

 

280x1 p lkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

Sērija

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Imprida 5 mg/160 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 160 mg valsartāna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

70 apvalkotās tabletes Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem ner dzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI,

JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/035

 

280 apvalkotās tabletes (4x70)

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/038

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Imprida 5 mg/160 mg

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 160 mg valsartāna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums: 280 (4 iepakojumi pa 70) apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums: 280 (20 iepakojumi pa 14) apvalkotās tabletes.

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem ner dzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI,

JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/035

 

280 apvalkotās tabletes (4x70)

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/038

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Imprida 5 mg/160 mg

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 5 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 10 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 10 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 160 mg valsartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

56x1 apvalkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

98x1 apvalkotās tabletes (viena dev )

 

 

280x1 apvalkotās tabletes (viena de )

 

 

 

 

vairs

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS

 

les

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ā

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

VEIDS(-I)

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/06/373/017

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

EU/1/06/373/018

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/019

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/020

 

30 apvalkotās tabletes

nav

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/021

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/022

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/023

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/024

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/031

 

56x1 apvalkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

 

EU/1/06/373/032

 

98x1 apv lkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

 

EU/1/06/373/033

 

280x1 p lkotās tabletes (viena deva)

 

 

 

Sērija

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Imprida 10 mg/160 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 10 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 10 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 160 mg valsartāna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

70 apvalkotās tabletes Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem ner dzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI,

JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/036

 

280 apvalkotās tabletes (4x70)

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/039

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Imprida 10 mg/160 mg

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 10 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 10 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 160 mg valsartāna.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums: 280 (4 iepakojumi pa 70) apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums: 280 (20 iepakojumi pa 14) apvalkotās tabletes.

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem ner dzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI,

JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/036

 

280 apvalkotās tabletes (4x70)

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/039

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

istr

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

Imprida 10 mg/160 mg

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Imprida 10 mg/160 mg apvalkotās tabletes amlodipine/valsartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas