Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incivo (telaprevir) – Marķējuma teksts - J05AE

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIncivo
ATĶ kodsJ05AE
Vielatelaprevir
RažotājsJanssen-Cilag International N.V.
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE (iepakojumā 1 pudele)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INCIVO 375 mg apvalkotās tabletes telaprevirum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 375 mg telaprevīra.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur nātriju.

 

 

 

istr

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

42 apvalkotās tabletes.

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

nav

 

 

 

 

 

Norijiet tabletes veselas.

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē. Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/720/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

16.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

incivo 375 mg

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA PUDELES ETIĶETE (iepakojumā 1 pudele)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
INCIVO 375 mg apvalkotās tabletes telaprevirum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 375 mg telaprevīra.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur nātriju.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

42 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

nav

 

 

 

 

 

Norijiet tabletes veselas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

Neizņ mt mitruma uzsūcēju.

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

ZEXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē. Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/720/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

 

 

nav

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

les

 

ā

 

Z

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE (iepakojumā 4 pudeles)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INCIVO 375 mg apvalkotās tabletes telaprevirum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 375 mg telaprevīra.

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur nātriju.

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

re

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 apvalkotās tabletes (4 pudeles pa 42 tabletēm katrā)

 

 

 

 

 

 

Pudeles netiek pārdotas atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas in trukciju.

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

nav

 

 

 

 

 

 

Norijiet tabletes veselas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamāvairsun nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

ZDer. līdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē. Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/720/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

incivo 375 mg

vairs

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA PUDELES ETIĶETE (iepakojumā 4 pudeles)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
INCIVO 375 mg apvalkotās tabletes telaprevirum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 375 mg telaprevīra.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Satur nātriju.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

42 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

nav

 

 

 

 

 

Norijiet tabletes veselas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

Neizņ mt mitruma uzsūcēju.

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

ā8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

ZEXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē. Uzglabāt pudeli cieši noslēgtu. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/720/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

15.

 

 

 

nav

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

les

 

ā

 

Z

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas