Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – Lietošanas instrukcija - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIncrelex
ATĶ kodsH01AC03
Vielamecasermin
RažotājsIpsen Pharma

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

INCRELEX 10 mg/ml šķīdums injekcijām

Mecasermin

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir INCRELEX un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms INCRELEX lietošanas

3.Kā lietot INCRELEX

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt INCRELEX

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir INCRELEX un kādam nolūkam tās lieto

-INCRELEX ir šķidrums, kas satur mekasermīnu, kurš ir mākslīgi iegūts insulīnam līdzīgais augšanas faktors-1 (IGF-1), līdzīgs tam IGF-1, kas rodas Jūsu organismā.

-To lieto, lai ārstētu bērnus un pusaudžus vecumā no 2 līdz 18 gadiem ar atbilstoši viņu vecumam ļoti mazu augumu, jo viņu organisms pietiekami neizstrādā IGF-1. Šos traucējumus sauc par primāru IGF-1 trūkumu.

Kas jāzina pirms INCRELEX lietošanas

Nelietojiet INCRELEX šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret mekasermīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu (minētu 6. punktā);

-ja Jums ir vēzis;

-priekšlaicīgi dzimušiem un jaundzimušiem bērniem, jo tas satur benzilspirtu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms INCRELEX lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja Jums ir izliekta mugura (skolioze). Jākontrolē, vai Jums neprogresē skolioze;

-ja Jūs klibojat vai Jums ir sāpes gūžas vai ceļa locītavā;

-ja Jums ir palielinātas mandeles (mandeļu hipertrofija). Jums periodiski jāpārbaudās;

-ja Jums ir paaugstināta galvas smadzeņu spiediena (intrakraniālas hipertensijas) simptomi, tādi kā redzes traucējumi, galvassāpes, slikta dūša un/vai vemšana, griezieties pēc padoma pie ārsta;

-ja Jums rodas lokalizēta reakcija injekcijas vietā vai ģeneralizēta alerģiska reakcija, lietojot INCRELEX. Griezieties pie ārsta, cik ātri vien iespējams, ja Jums ir lokalizēti izsitumi. Griezieties nekavējoties pēc medicīniskās palīdzības, ja Jums rodas ģeneralizēta alerģiska reakcija (nātrene, elpošanas traucējumi, nespēks vai kolapss un sajūta, ka neesat vesels).

- ja Jums ir beigusies augšana (kaulu augšanas joslas ir slēgušās). Šajā gadījumā INCRELEX nevar palīdzēt Jums augt un to nevajag lietot.

Bērni jaunāki par 2 gadiem

Šo zāļu lietošana nav pētīta bērniem, jaunākiem par 2 gadiem, tādēļ, to lietošana šajā vecumā nav rekomendēta.

Citas zāles un INCRELEX

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu būt lietojis citas zāles.

Noteikti pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat insulīnu vai citas pretdiabēta zāles. Šīm zālēm var būt nepieciešama devu pielāgošana.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Visām sievietēm reproduktīvā vecumā mekasermīna ārstēšanas uzsākšana ieteicama pēc negatīva grūtniecības testa saņemšanas. Tiek arī rekomendēts, ka terapijas laikā visas sievietes reproduktīvā vecumā lieto atbilstošu kontracepciju.

Mekasermīna terapija jāpārtrauc, ja iestājas grūtniecība.

Mekasermīnu nedrīkst lietot mātes, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Mekasermīns var izraisīt hipoglikēmiju (ļoti izplatīta blakusparādība, skatīt 4. punktu), kas var pasliktināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo var būt pavājināta spēja koncentrēties vai reaģēt.

Jums jāizvairās no iesaistīšanās ar augstu risku saistītās aktivitātes (piem., automašīnas vadīšana) 2-3 stundas pēc devas saņemšanas, īpaši INCRELEX terapijas sākumā, līdz noteikta tāda INCRELEX deva, kura neizraisa blakusparādības, kas padara šīs aktivitātes riskantas.

INCRELEX satur benzilspirtu un nātriju

INCRELEX satur benzilspirtu, kas ir konservants, kurš var radīt toksiskas un alerģiskas reakcijas zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, t.i., tās „praktiski nesatur” nātriju.

Kā lietot INCRELEX

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. Parastā deva ir 0,04 līdz 0,12 mg/kg pacienta ķermeņa masas 2 reizes dienā. Skatīt Lietošanas instrukciju šīs instrukcijas beigās.

Injicējiet INCRELEX tikai zem ādas īsi pirms vai pēc maltītes, vai uzkodām, jo tam var būt insulīnam līdzīga hipoglikēmiska iedarbība un tādējādi tas var pazemināt cukura līmeni asinīs (skatīt Hipoglikēmija 4. punktā). Neievadiet INCRELEX devu, ja Jūs kāda iemesla dēļ nevarat uzņemt ēdienu. Neaizvietojiet izlaisto devu, dubultojot devu nākošajā reizē. Nakošā deva jāievada kā parasti, ar maltīti vai uzkodām.

Injicējiet INCRELEX tikai zem ādas augšdelmā, augšstilbā (ciskā), vēdera apvidū vai sēžamvietā. Nekad to neinjicējiet vēnā vai muskulī. Mainiet katrai injekcijai injicēšanas vietu.

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu INCRELEX šķīdumu.

Ārstēšanās ar mekasermīnu ir ilgstoša. Sīkāku informāciju jautājiet ārstam.

Ja esat injicējis vairāk INCRELEX nekā noteikts

Mekasermīns, tāpat kā insulīns, var pazemināt cukura līmeni asinīs (skatīt Hipoglikēmija 4. punktā).

Ja esat injicējis vairāk INCRELEX nekā noteikts, lūdzu, nekavējoties informējiet ārstu.

Akūta pārdozēšana var izraisīt hipoglikēmiju (zems cukurs līmenis asinīs). Ilgstoša pārdozēšana var izraisīt noteiktu ķermeņa daļu (piem., plaukstu, pēdu, kādas sejas daļas) palielināšanos vai pārmērīgu visa ķermeņa augšanu.

Akūtas mekasermīna pārdozēšanas ārstēšana jāvirza uz hipoglikēmijas novēršanu. Jālieto cukuru saturoši dzērieni vai ēdiens. Ja pacients nav pie samaņas vai nav pietiekami brīdināts dzert cukuru saturošus dzērienus, lai palielinātu cukura līmeni asinīs, var būt nepieciešams muskulī injicēt glikagonu. Jūsu ārsts vai medmāsa Jūs apmācīs, kā injicēt glikagonu.

Ja esat aizmirsis ievadīt INCRELEX

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja deva ir izlaista, nākošo devu nedrīkst ievadīt lielāku, lai kompensētu izlaisto. Nākošā deva jāievada kā parasti, ar maltīti vai uzkodām.

Ja Jūs pārtraucat lietot INCRELEX

Pēkšņa pārtraukšana vai pāragra mekasermīna terapijas pārtraukšana var ietekmēt sasniegtos augšanas terapijas rezultātus. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Visbiežākās mekasermīna blakusparādības ir: zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija), vemšana, reakcijas injekcijas vietā, galvassāpes un vidusauss infekcijas. Tiek ziņots arī par smagām alerģiskām reakcijām, lietojot INCRELEX. Ja Jums parādās kāda no šīm blakusparādībām, lūdzu sekojiet padomiem, kas sniegti par katru blakusparādību punktā zemāk.

Biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Smagas alerģiskas reakcijas (anafilakse)

Lietojot mekasermīnu, tiek ziņots par ģeneralizētu nātreni, apgrūtinātu elpošanu, reiboni, sejas un/vai rīkles pietūkumu. Ja Jums parādās smaga alerģiska reakcija, nekavējoties pārtrauciet lietot INCRELEX un griezieties pēc neatliekamas medicīniskās palīdzības.

Tiek ziņots arī par lokālām alerģiskām reakcijām injekcijas vietā (niezi, nātreni).

Matu izkrišana (alopēcija)

Tiek ziņots par matu izkrišanu pēc mekasermīna lietošanas.

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija)

Mekasermīns var pazemināt cukura līmeni asinīs. Zema cukura līmeņa asinīs pazīmes ir: reibonis, nogurums, nemiers, izsalkums, uzbudinājums, traucētas koncentrēšanās spējas, svīšana, slikta dūša un ātra vai neregulāra sirdsdarbība.

Smaga hipoglikēmija var būt par cēloni bezsamaņai, krampjiem/lēkmēm vai nāvei. Ja Jums paradās krampji/lēkmes vai zaudējat samaņu, nekavējoties pārtrauciet lietot INCRELEX un griezieties pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības.

Ja Jūs lietojat INCRELEX, Jums jāizvairās no piedalīšanās augsta riska aktivitātēs (piem., enerģiskās fiziskās nodarbībās) 2 līdz 3 stundas pēc INCRELEX injekcijas, jo īpaši, uzsākot INCRELEX terapiju.

Pirms uzsākt ārstēšanu ar INCRELEX, ārsts vai medmāsa Jums paskaidros, kā ārstēt hipoglikēmiju. Jums vienmēr jānēsā līdzi cukuru saturošs produkts, tāds kā apelsīnu sula, glikozes gēls, saldumi vai piens, kas būtu pieejami, parādoties hipoglikēmijas simptomiem. Smagas hipoglikēmijas gadījumā, ja Jūs nevarat reaģēt un iedzert cukuru saturošus dzērienus, Jums jāveic glikagona injekcija. Ārsts vai medmāsa Jums paskaidros, kā izdarīt injekciju. Glikagons paaugstinās cukura līmeni asinīs, kad tas tiks injicēts. Ir svarīgi, lai Jūs saņemtu labi sabalansētu diētu, kas ietver proteīnus un taukus, tādus produktus kā gaļu un sieru papildus cukuru saturošam ēdienam.

Injekcijas vietas hipertrofija (injekcijas vietas audu palielināšanās izmērā) un asins izplūdums No tām var izvairīties, katrai injekcijai mainot injekcijas vietu (injekcijas vietas rotācija).

Gremošanas sistēma

Vemšana un sāpes vēdera augšdaļā ir radušās, lietojot mekasermīnu.

Infekcijas

Bērniem, kas saņēma mekasermīna terapiju, tika novēroti vidusauss iekaisumi.

Skeleta-muskuļu sistēma

Sāpes locītavās un sāpes locekļos ir radušās, lietojot mekasermīnu.

Nervu sistēma

Galvassāpes ir radušās, lietojot mekasermīnu.

Bieži (var skart līdz vienam no 10 cilvēkiem)

Krampji

Mekasermīna ārstēšanas laikā tika novēroti krampji (lēkmes).

Lietojot mekasermīnu, tika ziņots arī par reiboni un trīci.

Sirds funkcijas traucējumi

Mekasermīna ārstēšanas laikā tika ziņots par paātrinātu sirdsdarbību un sirds trokšņiem.

Paaugstināts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija)

Arī paaugstināts cukura līmenis asinīs tika novērots mekasermīna ārstēšanas laikā.

Palielinātas mandeles/adenoīdi

Mekasermīns var palielināt Jūsu mandeles/adenoīdus. Palielinātu mandeļu/adenoīdu pazīmes ir: krākšana, apgrūtināta elpošana vai rīšana, miega apnoja (stāvoklis, kad uz īsu brīdi miega laikā apstājas elpošana) vai arī izdalījumi no vidusauss, kā arī auss infekcijas. Miega apnoja var izraisīt pārmērīgu miegainību dienas laikā. Jautājiet ārstam, ja šie simptomi Jums ir apgrūtinoši. Ārstam regulāri jāpārbauda Jūsu mandeles/adenoīdi.

Palielināts aizkrūts dziedzers

Mekasermīna ārstēšanas laikā tika novērots palielināts aizkrūts dziedzeris (specifisks imūnās sistēmas orgāns).

Redzes nerva diska tūska

Mekasermīna ārstēšanas laikā ārsts vai optometrists var novērota redzes nerva diska tūsku (sakarā ar paaugstinātu spiedienu galvas smadzenēs),

Hipoakūzija (dzirdes zudums)

Mekasermīna ārstēšanas laikā tika novērota hipoakūzija (dzirdes zudums), sāpes ausī un šķidrums vidusausī. Pastāstiet ārstam, ja Jums parādās dzirdes problēmas.

Skoliozes pasliktināšanās (izraisīta ātras augšanas dēļ)

Ja Jums ir skolioze, Jūs bieži jāpārbauda, vai nav palielinājies muguras izliekums. Ārstēšanas laikā ar mekasermīnu tika novērotas sāpes muskuļos.

Reproduktīvā sistēma:

Lietojot mekasermīnu, tika novērota krūts dziedzeru palielināšanās.

Gremošanas sistēma:

Mekasermīna terapijas laikā ir radušās sāpes vēderā.

Ādas un matu izmaiņas:

Mekasermīna terapijas laikā tika novērotas tādas parādības, kā ādas sabiezēšanās, dzimumzīmju parādīšanās un patoloģiska matu struktūra.

Reakcijas injekcijas vietā:

INCRELEX terapijas laikā tika ziņots par reakcijām, ieskaitot sāpes, kairinājumu, asiņošana, asinsizplūdumu, apsārtumu un sacietējumu. No reakcijām injekcijas vietā var izvairīties, katrai injekcijai mainot injekcijas vietu (injekcijas vietas rotācija).

Retāk (var skart līdz vienam no 100 cilvēkiem)

Paaugstināts spiediens galvas smadzenēs (intrakraniāla hipertensija).

INCRELEX dažreiz var izraisīt īslaicīgu spiediena paaugstināšanos galvas smadzenēs. Intrakraniālas hipertensijas simptomi ir redzes izmaiņas, galvassāpes, slikta dūša un/vai vemšana. Pastāstiet ārstam nekavējoties, ja Jums ir kāds no šiem simptomiem. Ārsts var pārliecināties, vai Jums nav intrakraniāla hipertensija. Ja tā ir, ārsts var izlemt īslaicīgi samazināt devu vai pārtraukt mekasermīna terapiju. Pēc epizodes beigām, mekasermīna terapija var tikt atsākta.

Sirds patoloģijas

Dažiem pacientiem, kas tiek ārstēti ar mekasermīnu, sirds izmeklējums ar ultraskaņu (ehokardiogrāfija) uzrādīja palielinātu sirds muskuli un sirds vārstuļu funkcijas traucējumus. Pirms mekasermīna terapijas, tās laikā vai pēc tās ārsts var veikt ehokardiogrāfiju.

Reakcijas injekcijas vietā

INCRELEX terapijas laikā tika ziņots par reakcijām, ieskaitot izsitumus, tūsku un tauku uzkrāšanos. No reakcijām injekcijas vietā var izvairīties, katrai injekcijai mainot injekcijas vietu (injekcijas vietas rotācija).

Ķermeņa masas pieaugums

Mekasermīna terapijas laikā tika novērots ķermeņa masas pieaugums.

Citas retākas blakusparādības, novērotas, lietojot mekasermīnu, ir depresija, nervozitāte.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt INCRELEX

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona etiķetes pēc „Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 °C). Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc pirmās atvēršanas flakonu var uzglabāt līdz pat 30 dienām 2° C – 8 °C temperatūrā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko INCRELEX satur

- Aktīvā viela ir mekasermīns. Viens mililitrs satur 10 mg mekasermīna. Katrs flakons satur 40 mg mekasermīna.

-Citas sastāvdaļas ir: benzilspirts, nātrija hlorīds, polisorbāts 20, ledus etiķskābe, nātrija acetāts un ūdens injekcijām (skatīt 2. punktu “ INCRELEX satur benzilspirtu un nātriju”).

INCRELEX ārējais izskats un iepakojums

INCRELEX ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām (injekcija) stikla flakonā, kas noslēgts ar aizbāzni un vāciņu. Flakons satur 4 ml šķīduma.

Iepakojumā ir viens flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francija

Ražotājs:

Beaufour Ipsen Industrie Rue d'Ethe Virton 28100 Dreux

Francija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien,

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen SpA

Ipsen NV

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Guldensporenpark 87

Milanofiori Nord Palazzo U7

B-9820 Merelbeke

20090 Assago (Mi)

België /Belgique/Belgien

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

 

România, България

Latvija

Ipsen Pharma

Ipsen Pharma

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ

Sector 1, 010623, Bucureşti,

Riga LV 1046

România

Tel: +371 67622233

Tel/Тел: + 40 (021) 231 27 20

 

Česká Republika

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma, o.s.

Ipsen Pharma Lietuvos filialas

Evropská 136/810

9-ojo Forto 47

CZ-160 00 Praha 6

LT-48100 Kaunas

Tel: + 420 242 481 821

Tel. + 370 37 337854

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,

Magyarország

Ísland

Ipsen Pharma SAS Magyarországi

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kereskedelmi Képviselet

Kista Science Tower

Árbóc utca 6.

Färögatan 33

H-1133 Budapest

SE - 164 51 Kista

Tel: +36 1 5555930

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

 

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

 

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Willy-Brandt-Str. 3

Taurusavenue 33 B

D-76275 Ettlingen

NL-2132 LS Hoofddorp

Tel: + 49 7243 184-80

Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti

Polska

ESTOBIIN OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

EE-11913 Tallinn

PL-00-867 Warszawa

Tel: +372 51 55 810

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen EΠΕ

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Αγ. Δημητρίου 63

Alameda Fernão Lopes, no 16-11o, Miraflores

Άλιμος

P-1495 - 190 Algés

GR-17456 Αθήνα

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

Ελλάδα

 

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

 

España

Slovenija

Ipsen Pharma S.A.

PharmaSwiss d.o.o

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

Brodišče 32

08908 L’Hospitalet de Llobregat

SI-1236 Trzin

Barcelona

Tel: + 386 1 236 47 00

Tel: + 34 - 936 858-100

 

France

United Kingdom

Ipsen Pharma

Ipsen Ltd.

65 quai Georges Gorse

190 Bath Road

F-92100 Boulogne-Billancourt

Slough, Berkshire

Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00

SL1 3XE

 

Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

Ireland

Slovenská republika

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Liek s.r.o.

Blanchardstown Industrial Park

Hviezdoslavova 19

Blanchardstown

SK-90301 Senec

IRL-Dublin 15

Tel: + 421 245 646 322

Tel: + 353 - 1 - 809 8200

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Šīs zāles ir reģistrētas “izņēmuma kārtā”.

Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu nav bijis iespējams iegūt pilnīgu informāciju par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbauda visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjaunina šo lietošanas instrukciju.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

INCRELEX jāievada, lietojot sterilas vienreizējas lietošanas šļirces un injekcijas adatas, kuras var izsniegt Jūsu ārsts, farmaceits vai medmāsa. Šļircēm jābūt ar pietiekoši mazu tilpumu, lai paredzēto devu no flakona var paņemt pietiekami precīzi.

Devas sagatavošana

1.Nomazgājiet rokas pirms INCRELEX sagatavošanas Jūsu injekcijai.

2.Injicējot devu, lietojiet katru reizi jaunu, vienreizējai lietošanai paredzētu adatu un šļirci. Lietojiet šļirces un adatas tikai vienu reizi. Izmetiet tās pareizi asu priekšmetu konteinerā (tādā kā bioloģiski bīstamu vielu konteinerā), cietās plastmasas konteinerā (tādā kā mazgāšanas līdzekļa pudelē) vai metāla konteinerā (tādā kā tukšā kafijas kārbā). Nekad nedodiet citiem adatas un šļirces, kuras esat lietojis.

3.Pārbaudiet šķīdumu, lai pārliecinātos, ka tas ir dzidrs un bezkrāsains. Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām (kas norādīts uz etiķetes pēc EXP un attiecas uz noradītā mēneša pēdējo dienu) vai ja tas ir duļķains, vai redzamas daļiņas. Ja šķīdums flakonā ir sasalis, izmetiet to. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

4.Ja lietojat jaunu flakonu, noņemiet aizsargvāciņu. Nenoņemiet gumijas aizbāzni.

5.Notīriet flakona gumijas aizbāzni ar spirtā samērcētu tamponu, lai novērstu flakona piesārņošanu ar mikroorganismiem, ko varētu izraisīt atkārtota adatas ievadīšana (sk. 1. attēlu).

1. attēls: notīriet virsmu ar spirtu.

6.Pirms adatas ieduršanas flakonā, atvelciet virzuli, lai ievilktu gaisu šļircē, kas būtu ekvivalents vajadzīgai devai. Izduriet adatu cauri flakona gumijas aizbāznim un nospiediet virzuli, lai ievadītu gaisu flakonā (sk. 2. attēlu).

2. attēls: ievadiet flakonā gaisu.

7.Atstājiet šļirci flakonā un apgrieziet abus otrādi. Turiet stingri šļirci un flakonu (sk.3. attēlu).

3 attēls: sagatavojieties ekstrakcijai.

8.Pārliecinieties, ka adatas gals atrodas šķīdumā (sk. 4. attēlu). Atvelciet virzuli, lai ievilktu precīzu devu šļircē (sk. 5. attēlu).

4. attēls: ievadiet adatas galu šķīdumā.

5. attēls: ievelciet pareizu devu.

9.Pirms izvelkat adatu no flakona, pārbaudiet, vai šļircē nav gaisa pūslīšu. Ja šļircē ir gaisa pūslīši, turiet flakonu un šļirci ar adatu taisni un piesitiet šļircei sānos, līdz pūslīši uzpeld augšpusē. Izspiediet pūslīšus ar virzuli un atkal ievelciet šķidrumu, līdz Jūs iegūstat pareizo devu (sk. 6. attēlu).

6. attēls: izspiediet gaisa pūslīšus un piepildiet šļirci.

10.Izvelciet adatu no flakona un noņemiet aizsargvāciņu. Neļaujiet adatai kaut kam pieskarties. Tagad Jūs esat gatavi izdarīt injekciju (sk. 7. attēlu).

7. attēls: esiet gatavs izdarīt injekciju.

Devas injicēšana:

Injicējiet INCRELEX tā, kā to ir mācījis ārsts.

Neizdariet injekciju, ja Jūs nevarat uzņemt ēdienu īsi pirms vai pēc injekcijas.

1.Izvēlieties injekcijas vietu – augšdelms, augšstilbs, sēžamvieta vai vēdera apvidus (sk. zemāk). Injekcijas vieta jāmaina katrai injekcijai (mainiet injekcijas vietu).

Augšdelms

Augšstilbs

Sēžamvieta

Vēdera apvidus

2.Lietojiet spirtu vai ziepes un ūdeni, lai notīrītu ādu tai vietā, kur gatavojaties injicēt pats sev. Injekcijas vietai pirms injekcijas veikšanas jābūt sausai.

3.Viegli saspiediet ādu. Ievadiet adatu tādā veidā, kā ārsts Jums mācījis. Atlaidiet ādu (sk. A attēlu).

A zīmējums: viegli saspiediet ādu un injicējiet kā mācīts.

4.Lēnām pilnībā iespiediet virzuli šļircē, pārliecinoties, ka esat injicējis visu šķīdumu. Izvelciet taisni adatu un viegli uz dažām sekundēm piespiediet marles vai vates tamponu uz tās vietas, kur Jūs injicējāt sev. Neberzējiet šo vietu (sk. B attēlu).

B attēls: piespiediet

(neberziet) marles vai vates tamponu.

5.Ievērojiet ārsta norādījumus adatas un šļirces iznīcināšanai. Neizjauciet šļirci. Lietotā adata un šļirce jāievieto asu priekšmetu konteinerā (tādā kā bioloģiski bīstamu vielu konteinerā), cietās plastmasas konteinerā (tādā kā mazgāšanas līdzekļa pudelē) vai metāla konteinerā (tādā kā tukšā kafijas kārbā). Šie konteineri jānoslēdz un atbilstoši jāiznīcina, kā ārsts norādījis.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas