Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – Marķējuma teksts - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsInductos
ATĶ kodsM05BC01
Vieladibotermin alfa
RažotājsMedtronic BioPharma B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS 4 MG IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

InductOs 1,5 mg/ml pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai Dibotermin alfa

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 4 mg alfa dibotermīna. Pēc izšķīdināšanas InductOs šķīdums satur 1,5 mg/ml alfa dibotermīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas

Pulveris: saharoze, glicīns, glutamīnskābe, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds un polisorbāts 80 Šķīdinātājs: ūdens injekcijām

Matrice: liellopu I klases kolagēns

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai satur: 1 flakonu ar 4 mg alfa dibotermīna

1 flakonu ar 10 ml ūdens injekcijām

2 sterilas matrices (2,5 x 5 cm)

2 šļirces (5 ml)

2 adatas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Implantācija. Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/02/226/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS UZ 4 MG TIEŠĀ IEPAKOJUMA VIRSMAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

InductOs 1,5 mg/ml pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai Dibotermin alfa

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 4 mg alfa dibotermīna. Pēc izšķīdināšanas šķīdums satur 1,5 mg/ml alfa dibotermīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas

Pulveris: saharoze, glicīns, glutamīnskābe, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds un polisorbāts 80. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām

Matrice: liellopu I klases kolagēns

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai satur: 1 flakonu ar 4 mg alfa dibotermīna

1 flakonu ar 10 ml ūdens injekcijām

2 sterilas matrices (2,5 x 5 cm)

2 šļirces (5 ml)

2 adatas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Implantācija. Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/02/226/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS IEPAKOJUMA APAKŠPUSĒ 4 MG IEPAKOJUMAM

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

MARĶĒJUMS UZ FLAKONA AR PROTEĪNA PULVERI 4 MG IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pulveris InductOs 1,5 mg/ml dibotermin alfa

Implantācija

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

4 mg alfa dibotermīna

6.CITA

Medtronic BioPharma B.V.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

MARĶĒJUMS UZ FLAKONA AR ŠĶĪDINĀTĀJU 4 MG IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs InductOs Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

Medtronic BioPharma B.V.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

MARĶĒJUMS UZ MATRICES 4 MG IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Matrice InductOs 1,5 mg/ml

Liellopu I klases kolagēns

2. LIETOŠANAS METODE

Implantācija. Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: skatīt otrā pusē.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: skatīt otrā pusē.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 sterilas matrices (2,5 x 5 cm)

6. CITA

7.OTRA PUSE

{numurs}

{GGGG MM}

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS 12 MG IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

InductOs 1,5 mg/ml pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai Dibotermin alfa

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 12 mg alfa dibotermīna. Pēc izšķīdināšanas InductOs šķīdums satur 1,5 mg/ml alfa dibotermīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas

Pulveris: saharoze, glicīns, glutamīnskābe, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds un polisorbāts 80 Šķīdinātājs: ūdens injekcijām

Matrice: liellopu I klases kolagēns

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai satur: 1 flakonu ar 12 mg alfa dibotermīna

1 flakonu ar 10 ml ūdens injekcijām

1 sterilu matrici (7,5 x 10 cm)

2 šļirces (10 ml)

2adatas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Implantācija. Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/02/226/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS UZ TIEŠĀS 12 MG IEPAKOJUMA VIRSMAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

InductOs 1,5 mg/ml pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai Dibotermin alfa

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 12 mg alfa dibotermīna. Pēc izšķīdināšanas šķīdums satur 1,5 mg/ml alfa dibotermīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas

Pulveris: saharoze, glicīns, glutamīnskābe, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds un polisorbāts 80. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām

Matrice: liellopu I klases kolagēns

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris, šķīdinātājs un matrice implantācijas matrices pagatavošanai satur: 1 flakonu ar 12 mg alfa dibotermīna

1 flakonu ar 10 ml ūdens injekcijām

1 sterilu matrici (7,5 x 10 cm)

2 šļirces (10 ml)

2adatas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Implantācija. Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/02/226/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS IEPAKOJUMA APAKŠPUSĒ 12 MG IEPAKOJUMAM

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

MARĶĒJUMS UZ FLAKONA AR PROTEĪNA PULVERI 12 MG IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pulveris InductOs 1,5 mg/ml dibotermin alfa

Implantācija

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

12 mg alfa dibotermīna

6. CITA

Medtronic BioPharma B.V.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

MARĶĒJUMS UZ FLAKONA AR ŠĶĪDINĀTĀJU 12 MG IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs InductOs Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

Medtronic BioPharma B.V.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

MARĶĒJUMS UZ MATRICES 12 MG IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Matrice InductOs 1,5 mg/ml

Liellopu I klases kolagēns

2. LIETOŠANAS METODE

Implantācija. Pirms lietošanas izlasiet zāļu aprakstu.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: skatīt otrā pusē.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: skatīt otrā pusē.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 sterila matrice (7,5 x 10 cm)

6. CITA

7. OTRA PUSE

{numurs}

{GGGG MM}

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas