Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – Marķējuma teksts - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsInflectra
ATĶ kodsL04AB02
Vielainfliximab
RažotājsHospira UK Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Inflectra 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Infliximab

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 100 mg infliksimaba.

Pēc sagatavošanas katrā ml ir 10 mg infliksimaba.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, polisorbāts 80, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

1flakons

2flakoni

3flakoni

4flakoni

5flakoni

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas un atšķaidīšanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Der. līdz, ja neatrodas ledusskapī___________________

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) ne ilgāk par vienreizēju 6 mēnešu periodu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/854/001 1 flakons

EU/1/13/854/002 2 flakoni

EU/1/13/854/003 3 flakoni

EU/1/13/854/004 4 flakoni

EU/1/13/854/005 5 flakoni

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inflectra 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Infliximab

Tikai i.v. lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

100 mg

6.CITA

Inflectra

100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

infliksimabs

Pacienta brīdinājuma kartiņa

Parādiet šo kartiņu ikvienam ārstam, kurš ir iesaistīts Jūsu ārstēšanā.

Šī brīdinājuma kartiņa satur svarīgu informāciju saistībā ar drošību, kas Jums jāzina, pirms saņemat Inflectra un jāatceras visā terapijas laikā.

Pacienta vārds: Ārsta vārds:

Ārsta tālruņa numurs:

Ir svarīgi, lai Jūs un Jūsu ārsts pierakstītu Jūsu zāļu tirdzniecības nosaukumu un sērijas numuru.

Pirms sākat lietot šīs zāles, lūdzu, rūpīgi izlasiet Inflectra lietošanas instrukciju.

Datums, kad sākta terapija ar Inflectra:

Pašreizējā lietošana:

Svarīgi, lai Jūs un Jūsu ārsts pierakstāt Jūsu zāļu oriģinālnosaukumu un sērijas numuru.

Lūdziet savam ārstam reģistrēt pēdējā(-o) tuberkulozes (TB) skrīninga(-u) veidu un datumu:

Pārbaude

Pārbaude

Datums

Datums

Rezultāts:

Rezultāts:

Lūdzu, raugieties, lai katrā vizītē pie veselības aprūpes speciālista Jums būtu līdzi citu Jūsu lietoto zāļu saraksts.

Alerģiju saraksts:

Citu zāļu saraksts:

Infekcijas

Pirms ārstēšanas ar Inflectra

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir infekcija, pat tad, ja tā ir ļoti niecīga.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs pastāstītu savam ārstam, ja Jums jebkad ir bijusi tuberkuloze (TB) vai ja esat bijis ciešā saskarē ar personu, kam ir bijusi TB. Jūsu ārsts Jūs pārbaudīs, lai noteiktu, vai Jums nav TB. Lūdziet savam ārstam reģistrēt kartiņā pēdējā(-o) TB skrīninga(-u) veidu un datumu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir B hepatīts vai ja ir zināms vai ir aizdomas, ka esat B hepatīta vīrusa nēsātājs.

Ārstēšanas ar Inflectra laikā

Ja Jums ir infekcijas pazīmes, nekavējoties informējiet par to ārstu. Pie šīm pazīmēm pieder drudzis, noguruma sajūta, (pastāvīgs) klepus, elpas trūkums, ķermeņa masas samazināšanās, svīšana nakts laikā, caureja, brūces, ar zobiem saistītas problēmas, dedzinoša sajūta urinējot vai gripai līdzīgas pazīmes.

Sirds mazspēja

Pirms ārstēšanas ar Inflectra

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir jebkādas ar sirdsdarbību saistītas problēmas, piemēram, viegli izteikta sirds mazspēja.

Ārstēšanas ar Inflectra laikā

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jūs pamanāt ar sirdi saistītas problēmas pazīmes. Pie pazīmēm pieder elpas trūkums, pēdu tūska vai sirdsdarbības izmaiņas.

Grūtniecība un vakcinēšana

Ja saņēmāt Inflectra, kad bijāt grūtniece, svarīgi par to informēt bērna ārstu pirms Jūsu bērns saņem jebkādu vakcīnu. Jūsu bērns nedrīkst saņemt ‘dzīvu vakcīnu’, piemēram, BCG (lieto tuberkulozes profilaksei) līdz

6 mēnešu vecumam.

Glabājiet šo kartiņu 4 mēnešus pēc Inflectra lietošanas vai grūtniecības gadījumā vismaz līdz bērna 6 mēnešu vecumam. Blakusparādības var rasties vēl ilgi pēc pēdējās devas lietošanas.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas